Kommissaris der koningin opende Uitzendburo dat zich richt op van tijdelijke naar vaste baan IJLST snekerWkoerier officieel nieuw gebouw ’Woudsend’ G. H. Minkema mededirekteur Miedema BV Tal van vrijwilligers zorgden voor verbouwing Wijkvereniging Sperkhem-Tuindorp opent deze week eigen wijkgebouw Drie jaar geleden werd in de wijk Sperkhem-Tuindorp in Sneek een wijkvereniging opgericht. Het bestuur van deze vereniging had verschil lende zaken voor ogen die ze gerealiseerd wilde zien en een daarvan was een eigen wijkgebouw. En deze week is het dan zover. Vrijdag om half drie zal dat wijkgebouw officieel in gebruik worden genomen. De opening wordt verricht door wethouder mevrouw W. Unema-Ehlhardt. Ongetwijfeld zullen veel bewoners uit de wijk bij de opening aanwezig zijn en anders wel bij de receptie die tot vijf uur duurt. Verder bestaat er ook nog gelegenheid om na afloop van het officiële gedeelte, vanaf acht uur, het gebouw te bezichtigen. Voor alle belangstellenden wordt dan „Open huis” gehouden. Tien jaar relatie Sneek-Kurobe: Japanse delegatie komt op bezoek J Welzijn en Peuterspeelzalen een maand in de verzoenkamer 1 I ■'Tl*. i** I ftu IN DE BLOEMETJES fl L ^2 en KOLLEGE SNEEK SCHEPT „RUIMTE” „START' GESTART BIJ GAB-SNEEK Officieel Orgaan van de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL „Uit de Marktstraat” liife- d Pr - Hel Sneaker Nieuwsblad is 11 (Vervolg zie pagina 29) 1 DONDERDAG 28 AUGUSTUS 1980 135ste JAARGANG No. 68 Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. Het Gewestelijk Arbeidsburo (GAB) in Sneek, aan de dr. Obe Postmastraat (hoek Worp Tjaardastraat), herbergt sinds kort een bijzonder soort Sneker haalde drie man van omgeslagen boot SMHt CW en de van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD een gecombineerde uitgave In feite was het ’t kollege van burgemeester en wethouders van Sneek - en niet de hele gemeenteraad - die er dinsdagavond voor zorgde: dat de tijdsduur van de openbare vergadering beduidend werd verkort, er niet te veel kwaaie gezichten werden getrokken en er „afkoelingsperiodes” van een maand werden geschapen waarin „partijen moeten proberen dichter tot elkaar te komen of tot overeenstemming zien te geraken”. Zo werd het in tweeledig opzicht gewichtige verordeningspakket inzake het specifiek welzijn al direkt na de eerste hamerslag door de kollegialen van de agenda gevoerd. Na intern beraad onderging het voorstel „subsi diëring peuterspeelzalen” hetzelfde lot (in dit geval heette het aanhou den), nadat er uit alle hoeken en gaten van de raad kritiek was geleverd op een dreigende, versnipperende verzuiling op dit terrein. De bedoeling van het uitstel is het natuurlijk niet, maar de mogelijkheid is niet uitgesloten dat in de septembervergadering blijkt, dat men de pro blemen alleen maar voor zich uit heeft geschoven. (Vervolg zie pagina 29) Manier van werken koördinator” werkzaam. Hij werkt nauw samen met de bemiddelaars van di”at°r. en de andere bemiddelaars van het de arbeidsburo’s in Sneek, Bolsward en Lemmer. (vervolg zie pagina 5) voorziening „Start en verschilt duidelijk van een kommercieel uitzend- ‘n de hele Zuidwesthoek buro, dat'Slechts tot doel heeft mensen uit te zenden. „Start” is een stichting en maakt dus geen winst. Belangrijk doel is dan ook om werkzoekenden door middel van een tijdelijke baan aan een vaste betrekking te helpen. „Start” ziet zn klanten liefst zo snel mogelijk, en in zo groot mogelijk aantal, „verdwijnen". De stichting is sinds half juni ’80 officieel in het GAB gevestigd, maar augustus. Bij de „Start -vestiging in Sneek is de heer E. C. ter Horst als werkgevers daarvoor. Samen met de koor- 1 In dit nummer is als bijlage opgenomen (voorlichtingsorgaan van de gemeente Sneek). H. KOERS (CDA) 't lijkt op rancune - SNEEKER NIEUWSBLAD De heer D. C. L Konstapel uit Sneek haalde zaterdagmiddag op het Tjeukemeer drie man van een omgeslagen Akkrumer Jol. Konstapel nam deel aan een zeilwedstrijd met zijn zeeschouw en zag op het meer in de verte een omgeslagen boot met drie personen die zich er aan vastklampten. Ze bleken later al drie uren in het water te hebben gelegen. Met de boot van de Sneker werden de drenkelingen naar Echterner- brug gebracht Ook de jol werd daar afge leverd. invWDiDVUTDrniMUD^ Avooa MUI bm quvtbbku Met ingang van 1 september is benoemd tot direkteur van Bioscoop- en Theaterbedrijf Joh. Miedema B.V., de heer G. H. Minke ma te Sneek. De direktie zal dan bestaan uit de heren J. Miedema te Sneek, J. Miedema te Zuid- wold en de heer G. H. Minkema. Laatstge noemde wordt binnen de direktietaken speciaal belast met het bestuur van de Sneker vestiging „Amicitia”. De heren J. Miedema te Sneek en G. H. Minkema zullen voortaan de kontakten met de ge meente Sneek verzorgen inzake de eksploi- tatie van het Kultureel Centrum Amicitia. Als kommissarissen van Joh. Miedema B.V. fungeren sinds enige tijd de heren ir. U. Kuipers te Sneek en Joh. Miedema de Abcoude. In het kader van het tien-jarig bestaan van de zusterstadrelatie tussen Sneek en Ku- robe in Japan zal een uit vijftien personen bestaande delegatie van het gemeentebe stuur van Kurobe op dinsdag 30 september en woensdag 1 oktober een bezoek aan Sneek brengen. De band tussen Kurobe en Sneek ontstond tien jaar geleden toen de Japanse ritsslui- tingenfabriek YKK zich op het industrieter rein aan de Oppenhuizerweg vestigde. De vriendschapbanden werden destijds nog bezegeld door wijlen burgemeester L Ra- sterhoff. Sindsdien zijn er periodieke kon takten geweest. Onder meer door ekspo- sities en uitwisseling van kinderteke ningen. Begin 1980 is er nog een door Sneker scholieren gemaakte film naar Ja pan gezonden. De delegatie uit Kurobe bestaat uit de burgemeester en de vice- voorzitter van de raad en hun vrouwen, zes raadsleden, vier leden van het Komitee Sneek-Kurobe en een delegatiesekretaris. Het gezelschap maakt een reis door Euro pa, maar hoofddoel is toch Sneek. Het De verbouwing kon tot stand worden gebracht mede door een garantiesom van 75000 gulden, die de gemeente beschik baar stelde. Andere onvoorziene uitgaven komen ook voor rekening van de gemeen te, hetgeen wel betekent dat een voor de vereniging aanzienlijke huur moet worden opgebracht van f 11.500,- in het jaar. De heer Greidanus hoopt dat dit bedrag aan- .11 1 - r.vin uvuuvil gCVUllUCH, UL uitzendburo binnen zijn muren. Het is de Stichting Uitzendburo Arbeids- gehandikapt zijn. Het buro in Sneek werkt van Friesland en de gemeente Rauwerderhem, met nog wat uitlopertjes boven de lijn Sneek-Bolsward. een ruimte aangebouwd waarin een keuken is geïnstalleerd. Gistermorgen opende de kommissaris van de koningin in Friesland, mr, H. Rijpstra, officieel het nieuwe gebouw van Verzekeringsmaatschappij „Woudsend” in Woudsend. Overgoten door het felle zonlicht woonden pro minenten in de verzekeringswereld, het personeel van de Woudsender Verzekeringsmaatschappij, en andere belangstellenden deze plechtigheid buiten op de kade bij. De heer Rijpstra noemde het in zijn toespraak „bemoe digend te kunnen konstateren, dat nieuwe aktiviteiten niet alleen aan grote centra zijn voorbehouden, maar ook daarbuiten waarneembaar zijn”. Vervolgens onthulde de kommissaris van de koningin door een groot doek aan de voorkant van het gebouw weg te trekken een „kado voor Woudsen- ders Een elektronisch apparaat geeft daar in grote letters en cijfers de tem peratuur, windrichting en tijd aan van het moment. Op het moment van de onthulling: 11.28 uur en 39°C. (De thermometer werkte niet geheel juist) Het verdere feest werd voorts bin nenshuis voortgezet voor het binnen- en buitendienstpersoneel van de Ver zekeringsmaatschappij. Het betreft hier geen heel nieuw wijkge- bouw, maar de vreugde die de bewoners nu al van het gebouw hebben is erttiel minder om. Het wijkgebouw is ondergebracht in de voormalige christelijk Willem Lode- wijkschool {Schippersschool) aan de Johan Willem Frisostraat 63. Het pand werd van binnen en buiten onder handen genomen. Voorzitter van de wijkvereniging de heer S. Greidanus is erg tevreden over hetgeen gerealiseerd is. „Er is met vijfentwintig mensen aan de verbouwing begonnen. En er is werkelijk veel werk verzet. De hele boel moest uitgebroken worden en daarna weer opgebouwd worden”. Het meest in drukwekkende van het werk dat deze men sen verzet hebben vindt de heer Greidanus dat het gebaseerd is geweest op vrijwilli gerswerk. Slechts voor enkele karweitjes heeft men vakmensen moeten aantrekken. De interne verbouwing heeft tot gevolg gehad dat drie leslokalen samenge trokken zijn tot een ruimte. En dit is dan de grote zaal die voor allerlei aktivitei ten zal worden gebruikt Een vierde leslokaal dient als vergaderruimte voor het wijkbestuur en tevens zal daar de crèche worden ondergebracht. In het pand is ook een bar gekomen en er is programma staat nog niet helemaal vast, maar het is de bedoeling dat de Japanners kennis zullen maken met de raadsleden, een bezoek zullen brengen aan het Fries Scheepvaart Museum, een wandeling door de stad zullen maken en dat er op het stadhuis een officiële herdenking zal plaatsvinden. (Z) Q zienlijk teruggebracht kan worden. „Wanneer dat niet gebeurt overwegen we eventuele aankoop van het gebouw. Het gevraagde huurbedrag is voor ons moeilijk op te brengen. Wij gaan ervan uit dat een aktiviteitsprogramma een half jaar draait. De andere helft van het jaar is er lang zoveel niet te doen. Ik dacht dat dat best omgerekend mag worden in het huurbe- drag (Vervolg zie pagina 29) De manier van werken is als volgt: De werkgever („inlener’dient een aanvraag in eigenlijk pas „operationeel sinds 1 bij „Start" of de „koördinator" interesseert - C O -V civjr J, cc CJ - -Q „„V.r wr....'ll,,; „ICC CCC Landelijk werd „Start” opgericht in janua ri 1978. In augustus van dat jaar kwam reeds de eerste vestiging in Friesland, in Leeuwarden. Sindsdien startte „Start” ook in Dokkum, Heerenveen en (nu) Sneek. Het is de bedoeling dat ook Drach ten een vestiging krijgt. In heel Nederland zijn er reeds vijftig buro’s van de stichting, die geleid wordt door een bestuur waarin de werkgeversorganisaties, werknemers organisaties en de overheid samen werken. „Start” is voortgekomen uit de Stichting jA' In gezondheidscentrum Nieuwenhoven in V Sneek is kinderarts dr. G. J. Ubbink letter- x vx - lijk in de bloemetjes gezet. En dat was niet direkt vanwege een heugelijk feit. Dokter Ubbink is 31 jaar verbonden ge weest aan het konsultatiebureau voor peu ters- en zuigelingen maar moet deze werk zaamheden opgeven, omdat hij nog zoveel ander werk om handen heeft dat het alle maal wat te druk wordt. Dokter Ubbink is ook nog als kinderarts verbonden aan het Sneker Ziekenhuis. Zowel de ouders als de kindertjes zullen het vertrouwde gezicht van de vriendelijke arts op het konsultatie bureau, dat in het gezondheidscentrum Nieuwenhoven is gevestigd, moeten mis sen. Kinderarts mevrouw G. Feenstra-War- melink overhandigde haar kollega uit dank voor zijn inzet een bloemstukje namens de Provinciale Kruisvereniging. Mevrouw E. H. M. Broek-de Vries, voorzitster van de plaatselijke Kruisvereniging (links op de foto) kijkt hierbij glimlachend toe. Een ander bestuurslid van de plaatselijke kruisvereniging mevrouw L. van der Poel- Broere was ook op het afscheidsfeestje van dokter Ubbink, dat een besloten karakter had. De arts wilde zelf geen ophef maken rond zijn vertrek, maar de dames van de Arbeidburo zoekt „Start” uit het beschik bare aanbod van werklozen een geschikte Personeelsvoorziening voor de Admini- kandidaat. Deze wordt gevraagd of hij stratieve Beroepen (SPAB), een tot op dat bereid is op uitzendbasis te gaan werken. moment bestaande non-profit uitzendstich- Reageert hij daarop positief dan vindt een ting. „Start” kon begin ’78 dus meteen gesprek plaats tussen inlener en uitzend- beschikken over een jarenlange ervaring op kracht. het gebied van de personeelsvoorziening.1 De opzet van „Start” is in eerste instantie om die mensen te bemiddelen, die door omstandigheden niet direkt aan een baan kunnen komen. Mensen die al wat langer werkloos zijn, al een tijdje van school zijn en nog geen werk hebben gevonden, of

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1