RAAD SNEER 14 UREN BEZIG MET BEGROTING Amicitia Theater IJLST snekerHkqerier Heeg krijgt nieuwe school Sint was Sneek goed gezind Mensen kopen wel kritischer wordt (boven) met twee filmzalen uitgebreid Jikke: „Ik blijf dóórgaan al ben ik 75 jaar oud Reparatiebedrijf voor piano’s en harmoniums in Deersum gevestigd ia l van I Officieel Orgaan en de gemeenten SNEEK, WYMBRITSERADEEL lllï zal voor kerstmis een nieuwe zaal aan de „Stadsherberg” toegevoegd zijn. (Vervolg zie pagina 25) Dit blad verschijnt bovendien donderdags huis-aan-huis in GAASTERLAND, SLOTEN, RAUWERDERHEM e.o. A-bioskoop (Vervolg zie pagina 25) en de De eerste jaren „Ik heb wel vijf jaar uitgezien naar het jubileum van Hotel Ozinga. Vijftig jaar is een lange tijd. Al die tijd heb ik hard voor dit hotel gewerkt. Nu nog doe ik alle voorkomende werkzaamheden. Het is een enorm druk leven geweest en dat is het nu nog. Maar ik blijf dóórgaan, al ben ik inmiddels 75 jaar oud. Het is te laat voor mij om er nog mee op te houden. Ik ben een stuk van Sneek geworden”. Voor Jikke van der Horst-Ozinga - voor de vaste gasten kortweg „Jikke” - is het vijftig-jarig jubileum van haar •Stadsherberg” een belangrijke mijlpaal. Stilstaan bij dit feit doet zij echter maar eventjes. Onlangs heeft zij nog een naastgelegen winkelpand gekocht voor uitbreiding van het hotel-restaurant-café. Naar verwachting „Wat is dit voor een stom gedoe! Uit neuzentellen blijkt toch duidelijk, dat het kollege „aan de haal gaat” met die honderdduizend gulden als beide kampen vasthouden aan hun motie... Het was de heer W. de Boer die dit zei in de begrotingsvergadering van Sneek en hij verwoordde daarmee slechts de konfrontatie die al sinds het houden van de algemene beschouwingen levensgroot in de lucht had gehangen. Om de druk van de stedelijke belastingen op de burgerij wat minder groot te maken had het CDA voorgesteld om de onroerendgoed- belasting niet met zeven-en-een-half procent te verhogen, maar met vijf. PvdA, Progressief Sneek en CPN voelden er meer voor om de reinigings rechten niet met dertien, maar met vijf procent te verhogen. Dat was negen tegen negen. FNP er Postma was intussen al lang afgegaan door de zijdeur en van de WD was alleen de heer S.J. de Jong overgebleven omdat de heer G.J. van der Scheer was weggeroepen wegens familie omstandigheden. De Jong stelde: „Nu zit ik mooi klem. Principieel wil ik niet zomaar van het kostendekkend-systeem voor de reiniging afstappen, aan de andere kant voel ik wel voor het terugbrengen van de verhoging van de reinigingsrechten en ik heb er ook geen probleem mee, dat de verhoging van de onroerendgoedbelasting beperkt wordt tot vijf procent... Met een beetje voorstellingsvermogen weet men wel waar zo n botsing in de regel op uitdraait: de reinigingsrechten gaan met vijf procent omhoog (inplaats van dertien) en de OGB met zes inplaats van zeven-en-een-half procent! Hei Sneeker Nieuwsblad is een gecombineerde uitgave van NIEUWE SNEEKER COURANT, SNEEKER COURANT, DRIJFHOUTS NIEUWSBLAD (Vervolg zie pagina 35) i M3- 4 T Pact tussen frakties leidde tot Het nieuwe schoolgebouw moet ruimte 99 Gezellig een kaartje leggen; mevrouw Jikke geeft kaart. Veel „knokken” resulteerde in 50-jarig jubileum hotel Ozinga De heer Meinen behandelt niet alleen piano’s en harmoniums, maar ook vleu gels. De instrumenten worden van huis gehaald en gebracht. En wie z’n instrument een ander kleurtje wil laten'geven die kan ook in Deersum in het reparatiebedrijf van de heer Meinen terecht. Hij gaat er in principe van uit,.dat alles te maken is”. Een orgel dat drie generaties oud is en niet veel meer lijkt kan weer als nieuw uit het reparatiebedrijf van Albartus Meinen wor den gedragen. Onderdelen die niet meer te krijgen zijn vervaardigt hij zelf. tie van het speel-werklokaal zaak is. DONDERDAG 11 DECEMBER 1980 135ste JAARGANG No. 98 gaan bouwen. Het ietwat kleinere zaaltje komt voor het grootste deel boven de Q O .2 TS g O o Van de andere kant kwam onmiddelijk een reaktie. De heer J.R. Visser van de PvdA: „Met wat er nu uit de bus is gekomen hebben wij nèt zoveel moeite als het CDA Zeker net zoveel moeite als de heren Brouwer en Visser samen had wethouder B. de Vries met het geval. Hij wilde vast houden aan hetgeen door het kollege was Albartus Meinen leerde het vak van zijn vakkundige familieleden. Hij loopt nu al zo'n twintig jaar mee en heeft bij verschillende zaken als piano- moniumreparateur gewerkt. Miedema BV wil graag de twee bioskoop- zalen erbij hebben om de status van A- bioskoop te kunnen behouden. De Neder landse Bioskoopbond bestempelt een en har- dezelfde gevoelens van voorheen zou kunnen oproepen. De heer Meinen komt oorspronkelijk uit Bolsward en woont nu drie jaar met z'n gezin in Deersum. Aangezien de familie daar plezierig woont hoopt de heer Meinen, door in het herbouwde Pake Jeltehüske een ambacht uit te oefenen, dat hij het dorp ook aan dit huisje plezierige herinneringen kan schenken. (Foto Studio Ger Dijs) en slechts voor een klein stukje daarboven. SNEEKER NIEUWSBLAD Het is de bedoeling dat er in Heeg een nieuwe RK lagere school anneks kleuter school wordt gebouwd. Het oude school gebouw dateert van 1921 en voldoet niet meer aan redelijke onderwijskundige nor men. Op grond van de wet heeft de ..Stich ting RK-scholen Wymbritseradeel” me dewerking van de gemeente gevraagd. Burgemeester en wethouders van Wym britseradeel hebben de gemeenteraad nu zing van de bushalte bij de Waterpoort naar het station verhuisde mevrouw Poelman mee en startte daar een nieuw hotel. Jikke nam de Stadsherberg over. In hetzelfde jaar dat de nieuwe veemarkt in Sneek ook het levenslicht zag. De Sint in Sneek heeft ondanks de minder goede ekonomische tijden evenveel uitge geven als vorig jaar. Deze konklusie stelde de heer H. Pheifer, voorzitter van de „Vereniging voor Sneker Zakenlieden”. „De middenstand is over het algemeen zeer tevreden. De koper is echter kritischer geworden en zijn aandacht gaat steeds meer uit naar duurzame goederen”, aldus de heer Pheifer. moeten spreken". Intussen was bij de „ruzie” tussen twee honden de derde er niet met de kluif vandoor gegaan... Voor Jikke van der Horst begon het horeka- leven op 1 januari 1931. In 1911 kwam familie Ozinga al in het hotel. Tot 1924 leidde haar vader het logement, waarna de ?uster van Jikke, mevrouw R. Poelman, het bedrijf voortzette tot 1931. Met de verhui- Haar verhaal over de afgelopen vijftig jaar in Hotel Ozinga doet Jikke in een scheme rig zaaltje, waar haar gasten de maaltijden gebruiken. Ze praat druk over haar ver leden. de veranderde maatschappij, haar rol in de ondergrondse tijdens de bezet tingstijd. en zomaar leuke voorvallen die zich in het hotel voordeden. Regelmatig kijkt ze naar buiten, naar de Lemmerweg, waar eens paarden en sjezen voorbijkwa men en waar nu het drukke verkeer voor bijraast. „Het is een druk leven geweest; maar ook een rijk leven", zegt ze tot enkele malen toe. De bedrijven met dure luxe goederen zijn niet zo tevreden, zij kunnen merken dat de klant toch wel meer op de beurs let. Erg blij was de Sneker middenstand over het feit dat veel kopers van buiten Sneek komen, „en dan blijkt weer dat Sneek een sterk koopcentrum is”, zei de heer Pheifer. Vol gens hem waren de mensen dit jaar vroeger begonnen met hun inkopen maar dat is logisch als je kritischer langs de etalages loopt. „Het parkeren blijft het zorgen kind”, oordeelde de heer Pheifer. Hij zag graag dat er voor het parkeren in Sneek een ruimere gelegenheid komt. De verloting was ook een sukses en de opbrengst voor „Sneek Promotion” was net zo groot als verleden jaar. De hoofdprijs ging ditmaal naar Ijlst, de gelukkige winnaar was B. O’Keefe, die een stereo-set kreeg. Voor de Sneker middenstand mag Sinterklaas wel vaker dan eenmaal per jaar komen. De laatste trekking werd verricht door de burgemeester van Sneek, mr. B. van Haer- sma Buma, die vergezeld was van gemeen- tesekretaris drs. G. Middeldorp. In het begin werkte Jikke met nog een dienstmeisje en een stalknecht in de Stads herberg. Ze had één kamer voor gasten, waarin nog geen vaste wastafel was. Haar allereerste gast kan ze zich ook nog goed herinneren. „Dat was Patina Takens uit de provincie Groningen. Ze kwam toen met de Lemmerboot. Ik zou haar graag nog eens zien, want ze was toen een jong meisje, dus misschien leeft ze nog". Om tot een kompromis te komen was er eerst een „geheime zitting nodig van de kommissie algemene zaken, van de overge bleven vijf fraktievoorzitters dus. Daarna bespraken PvdA en C DA het geval nog even in eigen kringetje. Van dat beraad bracht de heer J.D. Brouwer verslag uit: „Om toch wat te realiseren en niet het risiko voorgesteld. Steun kreeg hij daarbij van lopen dat beide moties geen meerderheid ko|legialen de heer H. Scholten en de heer D. Berg. Wethouder mevrouw W. nu een gezamenlijk voorstel van het CDAen Unema.Ehlhardt kon zich wel bij het kom promis neerleggen omdat ze een verlaging van de verhoging van de reinigingsrechten erg zwaar liet wegen. De heer De Jong blééf een beetje „klem zitten”. Tenslotte besloot hij het tegen het mixed-voofstel te stemmen omdat er „zo maar” van het principe van „kosten dek kend zijn" bij de reiniging werd afgestapt. Het werd dus vier tegen vijftien met de wethouders De Vries. Scholten en Berg en deheerDeJ ong tegen en als voorstemmers wethouder Unema en alle andere aanwe zige raadsleden. werklokaal en een gemeenschapsruimte. Bekeken is nog of de oude school ver bouwd zou kunnen worden. Dat brengt echter grote kosten met zich mee zonder dat daarbij de onderwijskundige bezwaren worden weggenomen. De gebreken aan de huidige school zijn: de leslokalen en de hoofden-personeelskamer zijn te klein, er is slechts één gelegenheid om de handen te wassen, er is geen gemeenschapsruimte en voorgesteld de gevraagde medewerking te geen personeelstoilet. De slechte dakgoten verlenen. bezorgen verder bij regenval wateroverlast in het gebouw. Gemeente en Stichting Het nieuwe schoolgebouw moet ruimte zullen de plannen nog nader bekijken, bieden aan vijftig leerlingen van de lagere Daarbij zal worden nagegaan of de realisa- school en aan tien kleuters. Er zouden tie van het speel-werklokaal een haalbare moeten komen: twee leslokalen, één speel- De werktekeningen zijn al klaar voor uitbreiding van het Amicitia Theater in Sneek met twee nieuwe bioskoopzalen. De ene komt op het dak van de hal en zal plaats bieden aan honderddertig personen en de tweede op de plaats waar nu op de bovenverdieping de kantoren zijn. Die laatste wordt iets kleiner, ongeveer negentig tot honderd zitplaatsen. De zalen staan in L-vorm opelkaar en op de hoek komt de filmkabine van waaruit beide zalen „bediend" kunnen worden. Met de financiering van de bouw van de toestemming moest geven om op de hal te twee bioskoopzalen heeft de gemeente Sneek niets te maken. Dat is een zaak van Joh. Miedema BV. De gemeente is wel op ruimte vóór de deuren van de feestzaal andere wijze bij de zaak betrokken omdat (foyer) het pand waarop de grootste zaal komt destijds door de gemeente is aangekocht. Dit vroegere „Wijde Gapef'-gedeelte is betrokken bij de verbouwing van Amicitia tot Kultureel Centrum, maar bleef eigen dom van de gemeente Sneek. De BV Mie dema kreeg voor dertig jaar kosteloos het „recht van opstal”. Uit die situatie vloeit voort dat de gemeente In het rustiek gelegen Deersum is de heer Albartus Meinen een reparatiebedrijfje voor piano's en harmoniums begonnen. Hij vond daarvoor ruimte in het Pake Jeltehüske. een huisje dat achter zijn woning staat. Vooral voor oud-Deersumers zit er veel sentiment achter het Pake Jeltehüske en aangezien het pandje er slecht aan toe was werd het voorstel van de gemeenteraad om het huisje opnieuw te laten opbouwen met gejuich ontvangen, alhoewel men zich ervan bewust was dat het Pake Jeltehüske na de heropbouw nooit meer Albartus Meinen besloot het huisje van de gemeente te kopen en hij richtte het zo in dat er genoeg ruimte is voor het repareren van piano’s en harmoniums. Voor de heer Meinen is een jongensdroom in vervulling gegaan; hij kan zelfstandig zijn grootste hobby uitoefenen. Het repareren van de muziekinstrumenten is in de familie Mei nen van vader op zoon gegaan, en dat nu al vier generaties lang. Zijn overgrootvader bouwde in z'n vrije tijd violen, opa was pianostemmer en reparateur in harmo niums en vader Meinen. die nog in de business zit, is pianostemmer- en repara teur en verkoopt piano’s en harmoniums in Nijl and. minder forse belastingverhoging te lr krijgen is een kompromis gewrocht. Er ligt de „andere kant" en dat houdt in: de reiniging met vijf procent en de onroerend goedbelasting met zes procent omhoog. Het eerste zal dat de gemeente f 60.000 kosten en het tweede f 66.000 Dat betekent dus geen ton, maar 126.000 putten uit „de reserves”, of dat bedrag minder reserveren voor het Stadskantoor. De heer Brouwer zei er wel nadmkkelijk bij, dat het CDA „veel moeite heeft met het in dit geval plotseling afstappen van het sys teem van kostendekkend bij de reinigings dienst". „Op zo kort mogelijke termijn zullen we over deze zaak nog eens een hartig woordje Kleine bcilfS De hele diskussie herhalen rondom het zoeken naar een manier om de belasting- 312 A' A? 4 .COA-A. NMA A ATA W x

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Sneeker Nieuwsblad nl | 1980 | | pagina 1