1860. drie 7 Januari) Donderdag’ Ja hem die Bolswardsghe Courant. De Uitgave dezer Courint, die eiken Don derdag het licht ziet, geschiedt door B. C f P'E II U S Az. te Bolsward wien men alles dit Blad betreffende uiterlijk tot IFoens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonnemeuts-prijs is 0,80 per maanden franco per post f 0,95. De prijs der Adverten tien s van 16 regels 40 Cts., behalve 35 Cts. voor het A d- vertentiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. K 1^’ ACHTSTE .JAABCiAXi. No. 1. BOLSWABDSCHE COURANT vernomen dag heeft wenschen winst terug, des jaars niet bereiken; ik moest wachten tot heden, 't Zal er niet minder om zijnze gingen nu althans niet in den maalstroom van die vele anderen verloren. Heil werd u gewenscht, heil wensch ook ik U. Dat 's gemak- kelijk gezegd Zonder er bij te denken kan men ’t uitspreken; Gij hebt het wel zoo uitgesproken en ook wel zoo aangehoord. Zoo moest het nu met ons eens niet zijn. Wat wij zeg gen te wenschenmoeten we ook willen dat vervuld worde; wat ons toegewenscht wordt, willen we ook aan nemen als opgekomen te zijn uit het hart van wenscht. Heil wensch ik U toe. Meen nu niet dat ik daarmee bedoel, dat gij verschoond zult blijven van stormen, die de pannen van uw dak meênemen (Gij kondt immers eens pannebakker zijn)dat Gij nooit last zult krijgen van de anderdaagsche koorts (hoe zou ik vrede houden met uw doctor en apotheker); dat de prijs van de boter in uw be lang zoo hoog zal blijven (want bij stemming kreeg ik ze ker de meerderheid tegen mij dat maar genoegtot zoodanige dingen bepaalt zich mijn wenschen niet; zelfs begrijp ik er niet eens onder een lang of kort leven. Ja ik weet het welwij blijven gaarne bevrijd van wat wij ramp en druk en tegenspoed noemenmaar allen weten wij ook weldat het niet altijd heil mag heeten wan neer we er van bevrijd blijven en dat we er met wenschen al bitter weinig aan doen kunnen; Ik heb eens gelezen dat het dwaas iszulke wenschen te doen welker ver vulling we zelf niet in onze magt hebben. Als ik U dus heil wensch dan is het alleen dat heilwat Ge U zelf met de middelen die U ten dienste staan, kunt verschaffen. In de eerste plaats wensch ik dan een groote dosis tevredenheid toe. Niet van die soortdie den neus optrek kende zegt»Ik moet wel tevreden zijnwant ik kan er niets aarvdoen”maar van die andere, die dankt voor het bescheiden deeldie weet dat dit deel eene Vadergave is en die dus wortelt in eenswillendheid met God. daar moet het heen en al ben ik maar eene Courant mijn tweede wensch is; Dat Gij eenswillend met God moogt zijn. Zie eens rondom Uoveral vindt Gij schepselen Gods en zij weten U te zeggenwat Hij wil. Zij spreken U van orde, vlijt, reinheid, mildheid, spaarzaamheid van zorgzaamheid zonder bezorgdheidvan maar ik noem alleen dit eene nog: liefde. Welnu, wees ordelijk, vlij tig rein mildspaarzaam zorgzaam maar niet bezorgd, en bovenal heb lief en de eenswillendheid met God zal wel komen. Is dat geen heildat Gij zelf kunt bewer ken Is de wensch daarnaar niet redelijk? Ja, er zijn, die zeggen dat zij niets zijn en mets kunnenmaar als dat zoo is kunnen ze ook niet eens wenschen. In mijn tweeden wensch ligt zeker al alles opgesloten «Want in dat eene woordde liefde «Wordt de geheele wet volbragt.” Maar ik wil nog op eene enkele bijzonderheid wijzen. Ziet Gij rondom Uen doet Gij dit met wat opmerkzaam heid dan zal het U niet veel moeite kosten tot de over tuiging te komen dat het bestaan van het een noodz.ake- lyk is voor ’t geluk van 't ander. Denk maar eens terug aan den zomer van t vorige jaar. Gebrek aan water deed weide en akker kwijnenhet vee had op de dorre weide een kommerlijk bestaan en dat kommerlijk bestaan van toen werkt nog heden nadeelig op velerlei. Waar we dus elkander heil toewenschenlaat ons daar ook elkander be hulpzaam zijn om dien wensch te verwezenlijken. Ieder kan dat niet op dezelfde wijze. Het water kan niet direct het vee voeden het kan niet eens op zich zelf het gras doen ontspruiten; het helpt daartoe maar nuê. Zoo hebben wij ook elk zijne krachten en middelen om elkander te helpen. Men schrijft tegenwoordig aan een dagblad nogal wat kracht toe; ik ben onder mijne zusters zeker eene wei nig beteekenendemaar met goeden moed wensch ik weer te doen, wat mijne middelen mij veroorloven. Lezer, wijs mijne hulp niet af, waar zij tt baten kan, en meent Gij soms, dat mijne hulp uw doel weerstreeft, help mij dan uw doel te begrijpen zamenwerking in eendragt en liefde tot heil der maatschappij dat zal zijn het streven en de wensch der Heil den. Lezers! Hoe geheel anders voel ik mij thans gestemddan op den laatsten dag van ’t verloopen jaar. Reeds terstond het raooije weer op den nieuwjaarsdag had een gunstigen in vloed op mij. Ik zette er mij toe, om niet langer te denken aan het oudeik wilde moedig in de toekomst zien en moedig die toekomst tegengaan. Waarom ook niet? Ik verlangde naar den eersten handdruk van U, lezer! ik hunkerde naar toogenblik, dat eene lezeres naar mij de hand zou uitsteken. Was dat sentimenteel Wel mogelijkwel nu eene Courant mag toch ook wel eens sentimenteel zijn? Ik ontvang graag vele handdrukken; ik wil ze wel bij herhaling van denzelfden persoon. Maar, wat praat ik daar weer veel van mij zelf. Veel wenschen op den nieuwjaarsdag? Ongetwijfeld. Op dien men niet anders te doen dan onbekrompen met om te gaanmen ontvangt ze toch wel met Mijne wenschen konden u den eersten dag

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1