I Donderdag 531 January* 15uiten 1 andsch Overzigt. p I A ACHTSTE J^AWI 3< i/ViXD. No. 3. 1860». BOLSWAHDSCHE COURANT De Abonucmeiits-prijs is 0,80 per drie maanden; franco per post f 0,95. De prijs der Ad verten tien s van 16 regels 40 Cts.behalve 35 Cts. voor het Ad' vertentiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. het beheer te gelijk een middelen De Uitgave dezer Cour int, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. C (1 P E R U S Az. te Bols wardwien men alles dit B’ad betreffende, uiterlijk tot Woens dagmorgen 12 uw, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. wel, dat men ernstig beducht is, dat de insurgenten in eene andere plaats eene poging zullen aanwenden, om zich tegen het leger te verzetten. Niet minder dan 15000 dames hebben generaal Serrano een adres aangeboden, waarin zij den wensch aan den dag leggen, dat de eenheid van godsdienst bewaard blijve. Aan ’t hoofd der adressanten staat eene markiezin de Santiago de Zagasta y de. Portugalele. Die dames zijn bang voor vrij heid van godsdienst; de Spanjaarden zouden dan wel eens valsche góden kunnen gaan dienen. Mogt de regering vrijheid van godsdienst toestaan, de dames zullen dan «met tranen in de oogen” de cortes toeroepen: «hebt deer nis met ons en onze zonen. Denkt aan uwe moeders en uwe echtgenooten; vernietigt de alleenheerschappij der waar heid nietwerpt den hechtsten grondslag, den zekersten waarborg van den vrede’ en de eer onzer gezinnen niet omver. Maakt u niet tot advokaten van de dwaling en den logen”. De dames meenen ’t zeker goedmaar toonen toch ook dat ze de geschiedenis van haar land en volk niet goed geleerd hebben. Zouden ze wetenwat b. v. koning Philips II uitgewerkt heeft, juist door te handelen, zooals zij willen, dat de spaansche regering nu zal doen? Zouden ze weten, wat van Philips II tot aan Isabella II, het gemis van vrijheid voor Spanje geweest is? Zeer ze ker weten ze dat niet. liet voornemen om Engeland en Frankrijk door eene brug te verbinden blijft vooral te Parijs grooten opgang maken. Op 25 Jan. zal de keizer den heer Boutetden ontwerper van het plan ontvangen en de academie van wetenschappen zal vóór dien tijd eene buitengewone verga dering beleggen om de plannen te bespreken, terwijl het gouvernement een van de openbare gebouwen te Parijs heeft atgestaanom al de modellenkaarten enz. voor het publiek ter bezigtiging te stellen. Voor de opneming van den grond en de peilingen van het kanaal zijn 200.000 Ir. noodig. De helft van deze som is te Parijs bijeenge- bragt en de andere helft tracht men nu in aandeelen van 4 p. st. te Londen te plaatsen. Gedurende het vorige jaar hebben in Londen 1758 bran den plaats gehad, maar de brandweer is nog honderd koeren bovendien te hulp geroepen. Slechts 235 branden hebben ernstige schade te weeg gebragt. De brandweer is uitste kend ingerigt. Honderd-zeven-en-veertig bureauxover de geheele stad verspreid, staan nacht en dag open, om berigt te ontvangen dat ergens brand is ontstaan. De aan wezige beambte telegrafeert dan onmiddellijk naar een der 49 centrale stations, waar steeds stoomspuiten gereed staan. De mannen der brandweer, met hunne koperen helmen op, zijn altijd aanwezig, de paarden staan opgetuigd in de stal, en vaak is 10 minuten na het eerste berigt'de spuit reeds in volle werking voor het brandende huis. Aan de rivierzijde liggen steeds twee stoombooten met stoombrand- spuiten op bet dek gereed om te stoornen naar elk be dreigd puntdat van het land ongenaakbaar is. Op 98 plaatsen staan ontzaggelijk hooge brandladders en reddings- toestellen gereed om de menschen uit de bovenverdiepin gen der brandende huizen te redden Aan de brandladders hangen kokers van zeildoek en door deze kokers glijden menschen van de bovenste verdiepingen zonder eenig ge vaar naar beneden. Al deze reddingstoestellen staan onder van een afzonderlijk hoofd der brandweer, die telegram ontvangt, als men den thef der blusch- van hel district om hulp seint. De heeren, die de Turken en Grieken zullen bevredigen, zijn al eenige malen een paar uur bijeen geweest. Wat ze over het punt in geschil praatten, houden ze nog geheim. De grieksche gezant Rangabé kwam op de laatste verga deringen niet. Volgens de vooraf gemaakte overeenkomst zou die heer op de bijeenkomsten wel mogen zeggen, wat hij dacht, maar als ’t op stemmen aankwam, moest hij zich stilhouden. Dat ’s niet eerlijk, dacht hij, ik moet even goed stemmen als de gezant der Turken. Per telegraaf vroeg hij aan de grieksche regering of hij geen gelijk had. Of hij daarop antwoord heeft gekregen of niet, weten we niet, maar ter conferentie is hij niet meer verschenen. De andere heeren zijn daarover niet regt tevreden en zij ne men het der grieksche regering vrij wat kwalijk, die eerst genoegen nam met de bepaling, dat haar gezant niet an ders dan mee overleggen zou en nu de heeren bijeen zijn, de vredelievende pogingen der mogendheden tracht te verlammen. Zelfs de russische regering zou die handel wijze hebben afgekeurd en de Grieken mogen den czaar wel wat naar de oogen zien. ’t Zou nu kunnen gebeuren, dat de mogendheden er de aardigheid afkrijgen en de heeren naar huis gaan zonder aan de zaak iets veranderd te hebben. Dan zou het waar heid kunnen worden wat lord Palmerston eens zei: «de kwestie om Kandia is de lontdie Europa in vuur en vlam zal zetten”. Uit Athene wordt gemelddat bij koninklijk besluit de formatie is bevolen van 30 battaillons ligte infanterie elk van 647 man, bovendien nog 8 battaillons infanterie en eene koninklijke lijfwacht van 2000 man. Het besluit van de turksche regering om al wat Griek is over de grenzen te zenden is geen kleinigheid. Er bevinden zich te Konstantinopel niet minder dan 6000 kleêrmakers en evenveel schoenmakers van Grieksche nati onaliteit, die meerendeels het orthodoxe geloof zijn toege daan. Men kan zich ligtelijk een denkbeeld maken van de verwarring en zorg in die klassen. Vooral voor de handelsbetrekkingen met den Noord-Duit- schen Bond zou de uitzetting der Grieksche kooplieden uit Smyrna zeer nadeelig werken. Te Smyrna bevinden zich meer dan 20.000 Grieken die zich met handel en nijver heid bezig houden. De invoer uit de europesche havens in Smyrna bedraagt eene waarde van 200.000.000 piasters, terwijl de levering steeds op 6 maanden geschiedt. Een zesde deel dier waarde van invoer komt op Noord-Duitsch- land zoodat dan ook de gelden van tal van Noord-Duitsche kooplieden gevaar zouden loopen. De landen van het Tol verbond, die daar reeds in de laatste drie jaren groote ver liezen hebben geleden tengevolge van handelscrisis enz. worden ook nu weder vooral bedreigd. Blijkens de uitvoerige mededeeling in de spaansche bladen omtrent de bloedige botsing, die in Malaga heeft plaats ge had heeft zij niet minder betreurenswaardige resultaten opgeleverd dan de ongeregeldheden welke te Gadix voor vielen. Malaga was gedurende twee dagen ten prooi aan den v reeselijks ten burgeroorlog, die zeer veel bloed deed stroomen. Een aanzienlijk aantal’ inwoners is in hechtenis genomen nadat Gabellero di Rodas er in geslaagd was om de kwartieren der opstandelingen te bezetten. De in druk, welke deze gebeurtenissen in eenige andere localitciten van Spanje hebben gemaaktis zeer grooten het schijnt

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1