TVo. 1. ACHTSTE J. 1S69. £28 January. 15 ui te n I an (Is c h Overzij? t. plaats- I n <1 e r <I :i 1 De Abomiements-prijs is 0,80 per drie maanden; franco per post f 0,95. De prijs der Advertent!en s van 1fi regels 40 Cts., behalve 35 Cts. voor het Ad- ver tentiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar ruimte berekend. BOLS WARDSCHE COURANT. De Uitgave dezer Cour .int, die eiken Don- d e R i) a g het licht zietgeschiedt door I». C (J P E II U S Az. te Bolswardwien men alles dit B!ad betreffende, uiterlijk tot Woens dag-morgen 12 urefranco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. men stelde zich eerst gerusttoen hunne wapenen aan de regering waren afgegeven. In Spanje krijgen de vrijzinnige beginselen langzaam aan meer uitbreiding. De minister van onderwijs en openbare werken de heer Huis Zorilladiegene onder de bewinds lieden welke door de republikeinsche partij liet minst ge laakt wordtheeft in de vorige week eene verordening uit gevaardigd waarbij aan de gewestelijke overheden en aan de gemeentebesturen vrijheid wordt gegeven om scholen en zelfs inrigtingen voor hooger onderwijs te stichten eene verordening waarbij het openen van schouwburgen en het geven van openbare tooneelvoorstellingen van alle beper kende bepalingen wordt ontheven en eindelijk eene veror dening die aan een ieder vrijheid geeft, om beurzen en andere vergaderplaatsen voor den handelstand op te rmten. De stemming is er in t voordeel van den monarchalen regeringsvorm uitgevallen Terwijl de monarchale kandi daat, die de meeste stemmen kreeg, 12,312 op zich had vereemgd, kreeg geen der republikeinsche kandidaten meer dan 2759 stemmen. Is dat beslist, dan zal’t er no" op aankomen den regten monarch te kiezen. Men heeft er in langen langen tijd niet veel bijzonders gehad, en daar door zijn sommigen nu extra keurig geworden. Het oudste en meest geziene blad las Nove dadeszegt: »Wij willen een konmg, die alle regten eerbiedigt, zooals de koningin van Engeland en de koning van Belgiëdie kunsten en wetenschappen beschermtgelijk Wilhelm van Pruissen die huisvader is als Louis Philippe en des noods voor zijn volk weel te vechten als Victor Emanuel'’. Het blad meent in den hertog van Montpensier den man te vinden die het best aan dit recept voldoet. In Parijs wordt geklaagd over de onbescheidene taal van mannen, die in openbare bijeenkomsten redevoeringen houden en door het volk met daverend gejuich worden be groet. Die woordvoerders verkondigen o. a. de leerdat het volk de ^bourgeoisie” zou verpletteren totdat geen en kel kapitalist of grondeigenaar meer overbleef; dat het zoo ver moest komen dat niemand meer tot zijn evcnmensch kon zeggen «gehoorzaam mij want ik ben uw meester” enz. De Débals zegt, dat men zich zonder reden over de taal van die heden bezorgd maakt. Het aantal communis tische leiders is minder groot, dan men wel denkt. Overal ontmoet men dezelfde redenaars die het dan eens hebben over het al of niet wettige van het eischen van interest dan over echtscheidingen erfregt, dan weer over onderwijs en opvoeding. Zij spreken niet zonder geestigheid en gloed, maar niet zelden ook zonder bekendheid zelfs met de al lereerste gronden der staathuishoudkunde, ’t Zijn mannen die zich verbeelden, dat anderen hen door ’tslijk willen halen, en zich door die verbeelding zoover laten vervoeren, dat ze zich zelve met slijk overdekken. De vrijheid van discussie, thans in Frankrijk niet meer zoo beperkt, zal medewerken om het onhoudbare hunner stellingen voor ieder duidelijk te maken dewijl ze niet alleen op de on zinnigste wijze tegen al het bestaande te velde trekken maar ook de een de theorien van den ander vaak deerlijk havent. Belgies kroonprins, wiens toestand zich in de laatste weken met ongunstig liet aanzien is in den nacht van -al op 22 dezer overleden. Sedert den lOden verergerde zijn toestand hij at niet meer en leed aan rooden 'loop. Hij was den 12 Junij 1859 geboren. Den 20 dezer vertrok van Brussel naar Rome eene be* Het grieksch-turksch geschil is in zooverre uitgemaakt, dat de heeren van de conferentie tot een besluit zijn geko men ’t welk door hen onderteekend aan de grieksche re gering is gezonden. Welk dal besluit is, behoeft eeia an der nog niet te weten. De heer Ch. Walewski is er meê op reis naar Athene en zal daar vijf dagen wachten op antwoord. Tot zoo lang blijft ook de conferentie nog ge opend. Nu men niet weet, wat aan Griekenland gevraagd wordt, is het dubbel moeijelijk het antwoord te raden. Een ant woord dat oorlog brengtzal Griekenland slecht passen. Er moeten 30.000 man krijgsvolk uitgerust worden om te velde te trekken en er moet eene som van vier millioen ponden sterling worden bijeengebragt om den veldtogt te kunnen openen, doch de tegenwoordige ministers weten niet hoe dat krijgsvolk op de been en die som gelds in han den te krijgen. Verder heeft het grieksche ministerie beslotenpapier geld als wettig betaalmiddel ten bedrage van dertig millioen drachmen uil te geven. Een besluit des konings tot uit gifte der helft van dat bedrag is uitgevaardigd. De ver dwijning van het baar geld uit de circulatie zal daarvan wel het gevolg zijn, en de verwachting hiervan heeft reeds eene groote ontsteltenis te Athene veroorzaakt. Maar ook den Turken is ’t beterdat Griekenland geen oorlog uitlokt. Turkije wordt ook van een andere zijde be dreigd. Persische troepen vereenigen zich op de aziatisch- tnrksche grenzen tegenover Erzeróum. De turksche gezant heeft Persiës hoofdstad Teheran verlaten om naar Konstan- tinopel terug te keeren. En ook in Konstantinopel zelf hebben voorvallen plaats, die een ziekelijken toestand ver raden. Omtrent het einde van den kretaschen opstand worJen thans meer bijzonderheden bekend. Den 6 December land den 600 Spartanen onder Leonidas Petropoulaki in het noorden en den 10 December 300 anderen in ’t zuiden van het eiland. Tot hunne groote ontsteltenis vonden zij ech ter, dat de Turken niet alleen overal op hunne hoede wa ren maar dat ook de christenen de aankomst der honge rige vrijheidshelden haastig aan de Turken bekend maak ten overal waar ze zich vertoonden. Onder voortdurende schermutselingen wisten de Turken hunne vijanden verwij derd te houden van plaatsen, waar voedsel te krijgen was. ’t Gebrek werd er niet te beter op toen de Grieken zicli met de hoofdinagt dor opstandelingen in het district Ama zon wisten te vereenigen. Er waren nu 2500 man bijeen. De rigting naar’t noordwesten alleen was vrij en Petropou laki trok al vechtend in de rigting van Sphakiain de hoop daar voorraad te vinden. Op dien marsch verloor hij 400 man aan dooden en gekwetsten en 250, die deserteren gingen en noch te Sphakia, noch te Kallikrate vond hij proviand, waarop hij aftrok naar het plateau van Askypho. Hoewel van alle zijden omsingeld wezen de opstandelin gen aldaar de voorstellen van den franschen consulom zich over te geven, eerst af, doch, door den nood ge dwongen, capituleerden zij drie dagen later op voorwaarde van vrijen altogt naar Griekenland, terwijl de Turken voor de overvaart en de ontbrekende levensmiddelen zorgden. De jonge Petropoulaki ontsnapte op een nacht tijdens den wapenstilstand. Groote vrees heerschte er te Syra toen de naar huis gezonden opstandelingen daar aankwamen en

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1