achtste .Tyvyvirc 4 February. Dondei’dat? I Jui tenlandsch Overzigt. INo. 5. BOLSWABDSCHE COURANT schreeuwde Een telegram De Uitgave dozer Cour mtdie eiken Don ij e r i) a g het licht zietgeschiedt door B. C (J I’ E I» U S Az. te Bolsward t wien men al'es dit B’ad betreffende, uiterlijk tot U'oens- dag-morgen 12 tire, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonuements-prys is 0,80 per drie maanden; franco per post f 0,95.. De prijs der Advertenties s van 16 regels 40 Cts.behalve 35 Cts. voor het Ad vertentie zegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar laats- ruimte berekend. Vaderlandsliefde is een kostelijk ding. De Grieken on dervinden dat ze ook kostbaar kan zijn en de grieksche regering is tot de overtuiging gekomendat klinkende woorden en klinkende munt twee zijn. Vrijwillige giften en voorschotten heeft de regering ontvangen maar bij ’t natellen en sommeren er van bleek, dat er, om oorlog te voeren op het altaar des vaderlands nog niet genoeg ge offerd werd. Een oorlog is echter geene onmogelijkheid en mogt die uitbreken dan mag ’t geld niet ontbreken. Nood leert niet alleen bidden maar ook zich te behelpen, De grieksche regering besloot ook zich te behelpen, en bij gebiek aan specie zou zij papiergeld met gedwongen koers nitgeven ten bedrage van 15 millioen drachmen. Grieken en Drenthen zijn van papier wat afkeerig; de nationale en de ionische bank werden bestormd met aanvragen om baar geld. De directeuren dier banken die ook niet graag hun kas tot den bodem wilden ledigen vroegen der regering ontheffing van de verpligting tot inwisseling barer omloo- pende biljetten. Dat weigerde de regering en de banken moesten de voorschotten wel toestaan die ze vroeger aan de regering geweigerd hadden. Nu was deze geholpen het besluit tot uitgifte van papiergeld werd ingetrokken en de beide banken kregen verlof om banknoten met de hoedanigheid van wettig betaalmiddel uit te geven, zonder de verpligting tot inwisseling, en tot een bedrag van 48 millioen drachmen. Intusschen is daarmeê alles nog niet in orde de verle genheid niet weggertiimd. De zeehandeldie door de slui ting der turksche havens te gronde gaatverlangt den vrede tot eiken prijsmaar van eene andere zijde wordt even sterk aangedrongenom niets toe te geven. De partij die dit laatste wilheeft de meerderheid van het leger vóór zich en wist ook de menigte voor hare inzigten op te winden. Vaandels draagt men door de straten waar op het woord oorlog te lezen staaten in den nacht van 18 op 19 Januarij werden aan de muren der stad en zelfs aan net paleis des konings biljetten aangeplakt met de woorden oorlog of abdicatie. In die omstandigheden is voor de ministers goede raad duur. De koning bereidt zich voor op oorlog. Hij zelf zal het leger kommanderen. Reeds zijn de generaals benoemd en is het plan voor den krijg gemaakt. Met dat al ge looft men buiten Griekenland nog niet, dat het noodig zal wordendit plan uit te voeren. Anderen weer schijnen in troebel water te willen visschen. Woelingen in RnmeniëBulgarije en Montenegro verraden het voornemen om mogt het tot een oorlog komen de Porie tot het verdeden harer krachten te noodzaken en ze zoo voor Griekenland minder gevaarlijk te maken. De Porte schijnt dit te willen verijdelen; zij wapent de grens vestingen en plaatst een korps aan den Donau en in de llerzeguwino om de roervinken wat in ’t oog te houden. De spaansche minister van financiën de heer Figuerela, heeft bekend gemaakt, dat sedert hij-de sleutels van de geldkist heeftde vlottende schuld met 264 millioen is verminderd. En toch is de knappe en zuinige man niet knap genoeg en kan hij niet genoeg bezuinigen om de huishouding behoorlijk in orde te houden. Geld moet er zijn en het is niet te krijgen. Een bedrag van 8 of 10 millioen ponden sterling is besteed tot aankoopen van graan buiten ’s landster voorziening in de schaarschheid door misgewas veroorzaakt. Veel geld gaat het land uit ten behoeve van rijke familiën die uitgeweken zijn. De bank van Spanje is verlegen en ongerust. Intusschen worden door’t voorloopig bewind de staats uitgaven niet verminderd aan sollicitanten om ambten is geen gebrek het leger eet het volk op. Velen echter ver dienen ook niet anders dan opgegeten te worden. Elk ste delijk bestuur heeft eene massa stadswerkers in dienst, die in luiheid niet onderdoen voor andere stadswerkers waar ter wereld ze ook worden gevonden. Te Madrid heeft de burgemeester Uwen millioenen besteed om naar uitgere kend isomstreeks een zevende deel tot stand te brengen van het werk dat elk verstandig aannemer, met hetzelfde aantal werklieden in zijn geheel zou hebben kunnen ver- rigten. En toch wordt algemeen erkenddat Rivero de bekwaamste is onder de mannen die thans in Spanje aan het hoofd staan. Maar de Spanjaard teert op het adellijk bloed dat hij van zijne voorvaderen meent geëtfd te heb ben, van adel zijnen werken, dat rijmt niet in’t spaansch. ’t Kan beter worden. De goede uitslag der verkiezingen en de geest van orde en kalmte, waarvan het spaansche volk bij die gelegenheid blijk heeft gegeven, zijn geen kwade teekenen. Wat nog ontbreektzal wel ’t beste wor den verholpen door doelmatig onderwijs; men schijnt dit te begrijpen. De minister van onderwijs de heer Zorillaheeft in het laatst der vorige weekeene verordening uitgevaar digd volgens welke scholen voor lager onderwijs ui alle gemeenten van Spanjedie daarvan nog verstoken zijn zullen moeten worden opgerigten zulks binnen twee ja- ren na de vaststelling en openbaarmaking der plannen van schoolgebouwen welke die minister thans door deskundi gen doet vervaardigen. Voorts is bij een dekreet van denzelfden minister de in bezitneming ten behoeve van den staat gelast van al de archieven, boekerijen en kunstverzamelingen, welke zich in de kerkenkloosters en verdere geestelijke stichtingen bevinden met uitzondering van de boekverzamelingen der seminariën, die liet eigendom der geestelijkheid zullen blijven. Die inbezitneming heeft plaats gehad, behalve te Burgos, waar de gouverneur vermoord werd toen hij op weg was om het bevel des ministers uit te voeren. De moord had plaats in de kerk zelve. Het lijk werd smadelijk gesleurd en mishandeld. Het kapittelofschoon tegenwoordig, deed niets om den moord te beletten, noch de mishandeling van den doode te voorkomen. Den volgenden dag toonde het volk te Madrid daarover rijn ongenoegen. Men vernielde het pausehjk wapen voor het paleis van den nuntius, en schreeuwde: »Weg met den nuntius; leve de vrijheid1” Een telegram, in den Times opgenomenzegtdat de regering te Madrid zich bij de vreemde gezanten verontschuldigd heeft over de ver nieling van het pauselijk wapen. Dat het kapittel zich ook bij de regering zou verontschuldigd hebben omtrent den moord aan een mensch gepleegd wordt niet gezegd, wel dat de regering heeft beloofdde schuldigen niet onge straft te zullen laten. Het voornaamste nieuws uit Frankrijk is de verzekering, dat men er thans voldoende is gewapend om in de mecst- mogelijke vredelievendheid met al de mogendheden van Europa te leven en ookom dengenedie een onregt- vaardige oorlog met Frankrijk mogt willen beginnen regt regtvaardig toe te takelen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1