11 February. Doud er (1 a <J Buitenlandsch Overzigt. 1«69 ACHTSTE -JA. AliCJAlNAi. PJo. 6. BOISWAKDSCHE COURANT voor uitgestrekt terrein liet Zai- De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. C U P E R U S Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffende, uiterlijk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Aboancments-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post f 0,9-a. De prijs der Adver ten tien s van 16 regels 40 Cts., behalve 3b Cts. voor Let Ad ver ten tie zegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. verzocht den heer Zaymes Delygeorgïs een goede politieke aan den heer Valao- mis president en binnenl. zaken; Soutzes oorlog; Friug- tos marine Petzali financiën Avierino eerediensl; Su- ravajustitie en Delyanuibuitenlandsche zaken. Het protokol is aangenomen. Een telegram uit Athene van denzelfdcn datum luidt Valaoritusbelast met de samenstelling van een nieuw ministerieheeft die taak moeten opgeven. De vertegen woordigers der buitenlandsche mogendheden hebben den termijn van antwoord op de verklaring der conferentie we der met acht dagen verlengd. Een van beide zal wel onjuist zijn. Den 25 January is te Madrid de eerste openbare protestant- sche godsdienstoefening gehouden. Niet zonder moeite heelt men daarvoor een huis te huur gekregen. Een naainlooze brief bedreigde reeds den eigenaar met moord. Intusschen werd het lokaal te klein bevonden om al de belangstellen den te kunnen bevatten. Daarom zal er eene kerk de protestanten gebouwd wordeneen i w is hiervoor door het stedelijk bestuur geschonken; de eerste steen zal weldra worden gelegd. De Franschen hadden weer een vervalletje in Algerie. Gelukkig hadden ze volks genoeg bij der hand om over de opstandelingendie tot den stam van Ouled-Sid-Cheik belmoren baas te blijven. Kolonel de Sonis heeft ze ver dreven en maar 2 officieren en 8 soldaten werden gekwetst, terwijl de onrustmakers 70 dooden op t slagveld lieten en op hun terugtogt ook nog een aantal lijken en gekwetsten hadden meè te voeren. Op den laatsten January en den 1 February heeft in het westelijk en zuidelijk gedeelte van Engeland en langs de kust van Ierland een vreeselijke orkaan gewoed die zeer veel verwoesting heeft aangerigtvooral op die plaatsen waar men tevens overstroomingen had zoowel tengevolge van de hooge zee als door den aandrang van water in.de rivieren en de zware slagregens. Tc Plymouth stond het water in de stad veel hooger dan het in de laatste dertig jaren geweest is. Op vele andere plaatsen moesten de be woners met booten uit hunne huizen gered worden. Tc Gailway drong de vloed in een der huizen met zulk een geweld naar binnen dat de bewoners ónmogelijk een trap konden bereiken zoodat zij slechts met veel moeite ont trokken werden aan het gevaar van in de kamer te ver drinken. In hunne buurt waren sommigen bijna op hun bed omgekomen. Te Siddal is het geheele havenhoofd door den golfslag omvergeworpen. Eenige kleine huizen in den omtrek dier plaats zijn opgeligt en omgekanteld. Te Furbo is de geheele brug letterlijk weggespoeld. Te Cork stond de zee 4 voet hoog op de straten. Te Youghall is een ge deelte van het station door het zeewater vernield terwijl een aantal waggons over het land wegdreven en uit den spoorweg geheele stukken werden weggeslagen. Op verschillende plaatsen hebben de wegen zoodanig ge leden dat alle verkeer gestremd is. Nabij Dublin zijn door den orkaan een aantal boomen omvergewaaid. Van de kerk op Rutland-Square aldaar werd een groot stuk orna- mentwerk uit den gevel geligt en hoog over een ander ge bouw heen geslingerd. Langs de kanten van Devon en Cornwallis zijn onderscheidene dijken en dammen zwaar beschadigd. Bij Dawlishin Devonshire, werd een stuk van ruim 100 el lengte eensklaps uit den Imogen wal weg gerukt waarna een geheel nieuw muurwerk ter zijde van den spoorweg door eene enkele stormvlaag als van den bo dem werd weggevaagd. In de omstreken van Windsor In een brief uit Athene wordt de toestand aldaar aldus geschetst. «Verscheiden fransche dagbladen hebben verzekerd dat Griekenland zich wapende. Of en hoeveel grond er voor die verzekering bestond heb ik zelf van nabij willen na gaan, daar het een feit betrof, hetwelk in de tegenwoordige omstandigheden van gewigt zou zijn. «liet i's waardoor de Grieken alhier wordt met veel ophef en onder groot vertoon van opgewondenheid gezegd, dat zij zich wapenen maar ik ben in staat om te verkla ren, dat er op dat stuk niets ernstigs door hen wordt uit- uerigt. Zij hebben noch bruikbaar wapentuig, noch amu- nilie, noch voorraad leeftogt voor het onderhoud van sol daten noch geld. «Wij wachten ongeduldig op de beslissing der conferentie. «Intusschen zien de ware vrienden van het grieksclie volk imet leedwezen de voortdurende opschudding en spanning die hier ter stede worden gaande gehouden door een groep van eenige honderden volksmenners die wij in de koffij- huizen en op de straten vereenigd zien, zich met uitzinni ge heftigheid en bitterheid over elke handeling der rege ring uitlatend. »lk kan verklaren dat de natie geenszins deelt in de inzigten van die woelzieke lieden welke zullen ophouden een'ernstig bezwaar voor de regering te zijn, zoodra deze het vaste besluit neemt om zich aan zulk eene dwingelandij te onttrekken.” De Indépendance beige bevat de verklaring der conferentie, die aan het grieksclie gouvernement is medegedeeld. In die verklaring wordt het Griekenland zeer fatsoenlijk onder den neus gedruktdat het, toegevend aan eene aandrift, waaromtrent het door zijne vaderlandsliefde in dwaling kan zijn gebragtde eigenlijke ruziemaker is. De conferentie is dus van oordeel, dat Griekenland heel vriéndelijk aan Turkije excuus moet vragen en beloven niet te zullen toe laten dat op zijn grondgebied eenige bende worde aange worven met het doel eener aanvallende beweging tegen Turkije en eveneens niet te gedogen dat in zijne havens gewapende vaartuigen worden uitgerust, bestemd om onrust Fe wekken ofte vergrooten in de bezittingen van Z. M. den sul tan. Verder zal de grieksclie regering, zooveel zij kan, moe ten zorgen dat de Kandioten die uit Griekenland weer naar hun eiland willen daartoe geholpen worden terwijl de grieksche regtbanken wel eerlijk uitspraak zullen doen, omtrent de vordeiing van turksche onderdanen, die vergoe ding vragen voor de schade, welke de aanvankelijke oorlogs toestand hun heelt berokkend. Dat ’s alles heel mooi, zeiden de grieksclie ministers, maar wij zullen er niet van hebben; wil Z. M. onze ko- ning echter gehoor geven aan de vriéndelijke brieven van Napoleon lil en Alexander II, de koning is baas, maar dan leggen wij onze portefeuilles neder. De koning houdt liever de keizers te vriende dan dat hij zich wil storen aan zulke dwarsdrijvers van ministers. Hij liet ze gaan en verzocht den heer Zaymes Delygeorgïs een beter stel bij elkander te zoeken en toen die heer zich verontschuldigde, wegens gemis van neusrigtte de koning zijn verzoek ritis. Nu zegt een telegram uit Londen den 5 Febr. nieuwe grieksche kabinet is zamengesteld als volgt

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1