j I ACHTSTE -lAAISt-ANCi. No. T. 1869. Io n d e r d a 18 Febrixarij. Buitenlandseli Overzigt. ook antlers is nit pro- J Koning even goed Er zijn ook wel De Uitgave dezer Cour ;nt, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. C (I P E B U S Az. te Bolsward wien men alles dit Blad betreffende uiterlijk tot IFoens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonneinents-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post 0,95. De prijs der Advertentie» s van 1 regels 40 Cts.behalve 35 Cts. voor het A d- vertentiezege'l; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. BOLSWARDSCHE COURANT. Enkelen riepen en daarop riep OlmagaLeve de mo- toen Serrano weerLeve de souvereiniteit en uit Petersburg Bij keizerlijke ukase zullen na op- van de tegenwoordige ligtingde overtollige soldaten van vorige ligtingen, en vooral die van 1863 tijdelijk naar huis worden gezonden.” Griekenland heeft nu wel wezenlijk een ministerie be staande uit de h.h. Zaimis president en binnenl. zaken Soutros oorlog Avierino financiën Petzalimarine Theodore Delyannes buitenlandsche zaken. In hun pro gramma hebben die heeren opgenomen de onderteekening der aanneming van de verklaring der conferentie. Koning George heeft een brief geschreven, die met het officiéél ant woord aan de conferentie aan den keizer der Franschenzal gezonden worden. Atheners legden zoo nu en dan hun moed nog eensaan den dag door wat straatrumoer te maken en te roepen dat de koning niet naar hunnen zin is en doet. De mili- en waarom zouden zij er niet trotsch op zijn, d. i. even barbaarsch te wezen als zij F" onder andere volken, die niet beter willen zijn en niet waj beters willen, omdat hunne groote en wijze en godsdienstige vaderen niet beter konden zijn en dat betere niet konden kennen. En dat noemen ze dan eerbied hebben voor de vaderen. Den 11 dezer zijn te Madrid de spaansebe cortes geopend zonder eenigen buitengewonen luister. Op de tribunes klonk de kreetLeve de volkssouvereiniteit Leve de republiek I narchie 1 en der cortes Toen zoo elk op zijn beurt zijn hart lucht gegeven had, sloeg de president met zijn hamer, en onder de noodige stilte sprak Serrano de openingsrede uit. In ’t kort kwam die hier op neer. Eerst werd de noodzakelijkheid betoogd van de maatregelen door het voorioopig gouvernement ge nomen en de hoofdrigting aangegeven van het toekomstig programma. De moord te Burgos werd aangehaald als een bewijs welk lot het land te wachten stond wanneer de vijanden der vrijheid weer baas werden. De schulden des lands zullen worden betaald en de slavernij afgeschaft. De val der dynastie bragt geene stoornis teweeg in de vriend schappelijke betrekkingen met de mogendheden van welke sommigen integendeel eene grootere sympathie voorSpanp; aan den dag legden en het nieuwe bewind terstond heb ben erkend. Veel nieuws bevat die rede niet, en Spanje niet veel bijzonders te zeggen. In Frankrijk is voorde 408 hoogleeraren des lands op het budget eene som uitgetrokken van 3,808,800 francster wijl de inschrijvings- en promotiegelden eene som van 3,597,647 francs opbrengen. Alzoo kost het hooger onder wijs aan den staat niet meer dan 221,154 francs, en heeft men voor 537 francs een professor. Voor de zware ka- valleriesterk 4500 man die voor den oorlog niet deugt en onkel dient voor parades, is uitgetrokken 7,520,000 francs, zoodat een onnutte kurassier of karabinier den staat 1567 francs kostdat is ruim 1000 francs meer dan een hoog- leeraar. En dan klagen de menschen soms nog over te hooge belasting In Frankrijk komt het carneval meer en meer in verval. Het woord carneval is afgeleid van het latijnsch caro, vleesch, en vale vaarwel en was oorspronkelijk in Italië de tijd van Driekoningendag (6 Jan.) tot Aschdagals het begin der 40daagsche vasten gedurende welke men zich van vleeschspijzen onthield. De carnevalstijd was gewijd aan vermaken. Later werd hij beperkt van 3—8 dagen die onmiddellijk den Aschdag voorafgingen. Men zocht zich dan vooruit schadeloos te stellen voor den tijd van ontbering dien men tegemoet ging. De vormen en gebruiken die nog bij het carneval in acht worden genomen, vinden hun oorsprong in de heidensche voorjaarsfeesten. Smulpartijen en drinkgelagen waren vooral in de middeleeuwen de hoofd zaak. Ook de vermommingen zijn aan heidensche feesten ontleend. Tot deze en tot gekostumeerde optogten en bals bepalen zich thans de feestelijkheden van het carneval in die landen waar het nog in eere wordt gehouden. Den 7 dezer had zulk een optogt te Parijs plaats. Als naar gewoonte, werden twee volte ossen, die men den naam van Chilpéric had gegevendoor de stad geleid. Municipale gardes te paard openden den trein dan volg- dat de koning niet naar hunnen zin is en doet, taire magt bragt ze dan tot zwijgen. Turkije heeft 89 balaillons onder de wapens. De helft daarvan is aan den Donau gelegerd. Mahomedaansche en bulgaarsche ingezetenen van Bulgarije hebben gelden bij- eengebragt om naaldgeweren te koopen waarmee de 7 ba- taillons bulgaarsche landweer gewapend zijn. Een tiendui zendtal Bulgaren heeft zich bovendien tot den sultan ge wend met verzoek om gewapend, en als 'ter op aankwam, tegen de Grieken uitgezonden te worden. En dat waren juist de mannen, waarvan de Grieken bijstand verwachten 1 Het zuiden van Rusland moet er uitzien als een arsenaal. De vestingen Bender, Oczakoff en Nikolaielf zijn in allerijl en voor man. Ook gewapend met kanonnen van eene nieuwe vinding zien van levensmiddelen voor een leger van 200.000 De spoortrein voert voor en na de regementen aan. worden in de dokken van Nikolaieff in stilte monitors ge bouwd onder de leiding van amerikaansche ingenieurs en werklieden. Mag men de russische hoofdambtenaren ge- looven dan heeft Rusland niets minder in den zin dan te toonen dat de nederlaag, in 1855 in de Krim geleden, er nog niet vergeten is. Het zou Oostenrijk en Turkije willen aanvallen, en dan zouden de Pruissen Frankrijk be letten de aangevallenen bij te staan. Zoo schrijft men nit Konstantinopel, wordt getelegrafeerd »T komst der manschappen ertollige soldaten Die berigten stemmen niet regt met elkander overeen maar dat is geen onbekende eigenschap. Rusland heeft te kampen met een inlandschen vijand. In Polen en Litthauen moet thans een hongersnood heer- schen veel grooter dan ten vorigen jare in Pruissen ter wijl er zoo wat niets gedaan wordtom den honger te verdrijven. De eenigen die nog worden bijgestaan zijn de Israëlieten die onderstand krijgen van hunne geloofs- genooten in Pruissen. Tengevolge van den hongersnood is ook de typhus uitgebroken de hospitalen kunnen alle lijders niet bevatten. Bovendien hoort men er dagelijks van diefstalroof en moord. In plaats van maatregelen tegen deze rampen te nemen, sloven de ambtenaren zich uitom den Polen het poolsch te doen verleeren en de russische taal te doen gebruiken terwijl ze ook niet verzuimen, de buitengewone belasting van 25J van de grondeigenaars in te vorderen zoodat de eene ellende de amlere komt vergrooten. De Russen van czaar Peter zijn nog niet uitgestorven. Zouden zij zich misschien ook beroepen op een overgeërfd regt of gewoonte of zoo iets? Immers zij hebben ook voorvaderen gehad,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1