ACHTSTE JAARGAAXE TSo. 8. 1869, Donderdag 122» February. Duiten 1 andsoli Overzigt. I BOLSWABBSCHE COURANT plaats- vervolgt dan we- leger ernstig te gaan, van prins De Abonnements-prijs is f 0,80 per drie maandenfranco per post f 0,95. De prijs der A d v <e r t e n t i e n s van 16 regels 40 Cts.behalve 35 Cts. voor het Ad vertentie-zegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar ruimte berekend. De Uitgave dezer Conrint, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. C (J I’ E BUS Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffendeuiterljjk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. Gortschakoffis thans te Parijs en zoekt in de parijsche salons het verbond met Rusland te bevorderen. Hij laat zich over Pruissen en Duitschland uit, zoo als men dat anders van de Russen niet gewoon is”. Bij dit alles komt nog eene spoorweg-kwestie. Door de belgische kamer van afgevaardigden werd aangenomen een voorstel van de regering, om den belgisch luxemburgschen spoorweg niet af te staan aan de fransche ooster-spoorweg- maatschappij. Dat noemen de fransche bladen een bewijs van achterdocht en kwaadwilligheid jegens Frankrijk. De Belgen zeggen, dat zij t zoo niet gemeend hebbenmaar - dan hebt ge u door Pruissen laten leiden, voegt de France hun toe, en vervolgt dan: «Het is noodig dat het bui tenland wete, dat Frankrijk den onzekeren en wankelbaren toestand van onze betrekkingen met de naburige mogend heden moede is. Dat is een toestand noch van oorlo" noch van vrede. Niemand is opregter vredelievend dan wij maar die staat van onzekerheid waardoor voortdu rend onze dierbaarste belangen in de waagschaal gesteld en benadeeld en overal de gemoederen in onrust gebrast worden is langer niet te dulden. Het is tijd dat daar aan een einde gemaakt worde". Oorlog dusdan worden geene belangen in de waag schaal gesteld en benadeelddan komen de gemoederen tot rust. Wij zijn opregt vredelievend, maar «Alexis heeft zijn zusje lief” en wat daar verder volgt. De Pruissen noemen de bewering als zouden zij België tegen Frankrijk opzetten, laster, en beroepen er zich op, dat die bewering door de fransche bladen niet door het geringste feit wordt gestaafd. De koningin van Engeland heeft in hare troonrede laten zeggen dat zij verlangt den vrede te handhaven en ge looftdat alle andere mogendheden dat met haar verlan gen. Als ’t nu maar waar iswat H. M. gelooftdan zal ’t nog wel goed gaan, ’t Zijn toch de vorsten, die het regt hebben den oorlog te verklaren de volksstem en de volkswil hebben geen kracht, om op het gebruik van dat regt invloed uit te oefenen. Oorlog! schreeuwden de Grie ken maar koning George schreef: ’t zal vrede zijn; en al kostte het moeiteom ministers te vindendie daar onder hun naam wilden zetten ze kwamen er toch wel want de koning wilde het zoo. De koningen en keizers hebben in dit opzigt het lot hunner volken nog in handen al zeggen zij ook later met Wilhelm van Pruissen, dat de loop der gebeurtenissen dat lot heeft bepaald. Evenmin als de Russen van czaar Peter, zijn ook de Spanjaarden van Alva uitgestorven. Gedurende de voor stelling in den schouwburg Villanueva te Havana op Cuba, den 21 January geraakten de toeschouwers door het zin gen van nationale liederen zeer in geestdrift en riepen uit volle borstLeve de onafhankelijkheid 1 leve de vrijheid Dat vernamen de spaansche vry willigers en die begrepen dat zulk schreeuwen in den schouwburg niet paste, üp den volgenden avond toen er weer eene voorstelling werd gegeven, gingen de toeschouwers gedurende de pauze naar een naburig koffijhuis. Meer dan 1500 menschen waren daar te zamen, en een jong rnensch vond het goed, op eene tafel te gaan staan, en tot de menigte te spreken over de vrijheden waarop ieder rnensch regt heeft. Een agent van politie kwam te voorschijn en gelastte de menigteweer naar den schouwburg te gaan.Niemand toonde zich ge hoorzaam en de agent schoot eene pistool af. Dit was het sein voor een SOOlal in de nabijheid zijnde gewapende vry- De conferentie te Parijs heeft de voorlezing aangehoord van het antwoord, waarin het kabinet van Athene zijne in stemming uitspreekt met de verklaring der conferentieen zegt dat de betrekkingen tusschen Turkije en Griekenland weer hersteld zijn. Dat onweer is dus weer uit de lucht. Evenwel, er broeit nog wat. Ver af en digt bij loopen geruchten van oorlog; ver af en digt bij is het eene eerste zorg voor het voe ren van oorlog gereed te zijn. Drie jaar geleden was Namyk Pacha gouverneur-generaal wan Bagdad in turksche dienst. De Perzen zijne naburen, klaagden hem bij den sultan aan dat hij arabische stam men en nomadische horden toeliet, van uit zijne provincie invallen in Perzië te doen, en bovendien, dat hij perzische kooplieden in Bagdad woonachtigonregtvaardig behan delde en vele grensdorpen door Perzen bewoond ver woestte en de bewoners verdreef. De sultan riep hem naar Konstantinopelbeloofde beter toezigt op de volkstammen ■aan de grenzen en schadevergoeding aan hen die er regt op hadden. De engelsche gezant te Teheran beduidde toen den Perzen dat ze maar liever met Turkije in vrede moes ten leven want zei hij «waar twee honden vechten om een been loopt er een derde mede heen”. Met dien der den hond meende hij Rnslands keizer. Rhiza-Rey kwam nu uit Turkije naar Bagdad over om onderzoek te doen naar een en ander, en T scheen, alsof dat regt goed naar ’t ver langen der Perzen zou uitvallen. Intusschen werd Namyk Pacha minister van oorlogen of deze nu onderhands het goede werk wat heeft gestoord of wat het geweest zy, maar in ’t vorige jaar kregen de Perzen weer lustom zich vij andig tegenover de Turken te stellen en nu berigt een te legram dat de schach van Perzië met een leger naar Bag dad oprukte en dat de Porte 10.000 man naar de perzische grenzen heeft gezonden om de posten daar te versterken. Misschien hoort men nu weldra van eene Europisch-Aziatische conferentieen zullen chinesche en japansche tartaarsche en kalmuksche heeren zamen komen met diplomaten van Frankrijk, Engeland enz. enz., om de Turken en Perzen aan ’t verstand te brengen dat het verstandiger en mensche- lijker is, (christelijker geldt bij Turken noch Perzen), den twist door eene conferentie dan door een veldslag te beslechten. Wanneer dan die heeren den Perzen herinneren aan hun klein en slecht georganiseerd legerdan bestaat er veel kans dat van den oorlog niets koint. De weerprofeten die ons een siberischen winter hebben voorspeld hebben misgeraden. Zouden de profetendie den politieken dampkring waarnemenmeer te gelooven zijn? Een hunner profeteert op stelligen toon»Als Frank rijk zich niet met de grootste geestkracht en op de ondub- belzinnigste wijzenaar aanleiding van de aanstaande ver kiezingen tegen den oorlog verklaartzal de zomer van dit jaar nog getuige zijn van bloedige dagen in Midden- Europa. Het besluit, om den strijd met Pruissen aan te vangen, staat zoo vast, dat men ook zonder Oostenrijk daartoe wil overgaan”. Ën welke verschijnselen zijn het die den profeet regt geven om zoo te spreken Hij zegt: »De geheele houding van het hof en van de officiële reld wijst er op, dat Napoleon niet voor niet een heeft van wonderdadige chassepots. Rusland is er op uit om met Frankrijk een bondgenootschap aan De heer van Jomini, de diplomatieke penvoerder

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1