rx<>. o. Donderdag 1 Maart. Buitenlandse 11 O v e r z i g t. J 'I ACHTSTE JAAKCi A Xd. 1869. B01SWARDSCHE COURANT Ook luchtsprong on- Pc Uitgave dezer Cour nt, die eiken Don- o E R i) a g het licht zietgeschiedt door IJ. C I P E BUS Az. te Bols wardwien men al es dit B ad betreffende uiterlijk tot IFoens- dag-morgen 12 urefranco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post f 0,95. De prijs der A d v e r t e u t i c n s van 1G regels 40 Cts., behalve 35 Cts. voor het Ad vertentieregel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. Wie zich in de gelegenheid stelthet onbetaalbaar ge noegen te smaken dat het bewaren en herlezen van cou ranten kan verschaffen, kan o. a. in de Bolsumrdsche van 5 Maart 1868 lezen, wat er voorviel in Parijs, den 25 Fe bruary van genoemd jaar. Drie wagens, voorafgegaan door een troep muzikanten, trokken toen Frankrijks hoofdstad door. Op den eersten van die wagens was een troep ge wapende mannen vrouwen en kinderen en boven hen een blad papierwaarop met groote letters stond: «De mili taire toet". De tweede wagen was beladen met een groot vel papier in den vorm van een dagblad getiteld: »hel Kei zerrijk", en daar boven eeue banier met de woorden «wet op de drukpers". De derde wagen droeg niets anders dan eene vlag waarop men las: «regt van vereeniging en ver gaderen". Die teekenen gaven te verstaan, wat de parijsche bevolking van de regering verlangde en verwachtte. De regering nam in den loop des jaars de aangeduide zaken in behandeling en sloofde zich uit om door veel praten en weinig doen het volk te doen gelooven, dat het nu alles had gekregen, wat het verlangde. Onder anderen kwam er ook eene nieuwe wet op het regt van vereeniging tot stand. Deze wet gaf den Franschen volkomene vrijheid om bij elkander te komen, maar dan moesten zij ’took niet kwalijk ne men dat een commissaris van politie met een paar snel schrijvers de vergadering met hunne tegenwoordigheid ver eerden. Immers de fransche vrijheid heeft hare bijzondere eigenschappen. Spreken mogt men op die vergaderin gen over allerlei zaken ook over volkshuishoudelijke on derwerpen alleen de algemeene staatkunde des gouverne- men niet bespreken. nu toch zamenkomen en deed het ook. ;ebruik van het regt dat de wet toestond eens in de war met de bepaling omtrent ments en de godsdienst mogt Men mogt dan Men maakte maar was wel staatkunde en godsdienst. ’t Is dan ook eiken Franschman niet gegeven, juist te onderscheiden, wat nog tot de «volks- huishoudelijke onderwerpen” behoort en wat tot de «alge meene staatkunde” moet gerekend worden. Donderdag den 18 February waren weer vele Par'yze- naars op eene openbare vergadering bijeen. De maand Fe bruary door de oude Romeinen aan de dooden gewijd werd in 1848 door de Franschen beschouwd als een tijd van herleving, ’t Bleek echter weldra dat die herleving niet meer was geweest dan een kortstondige opflikkering een bewijs wel van levensvatbaarheid maar niet bestand tegen de aanvallen die al spoedig gerigt werden tegen de krachten die het leven moesten onderhouden. De herin nering aan Februari) 1848, telken jare weer vernieuwd, werd telken jare bitterder, omdat telken jare de overtui ging sterker werd dat het pas ontloken leven vernietigd en vervangen is door eenen dood waaraan de schijn van leven gegeven wordt, ’t Is dan onder zulke omstandighe den niet vreemd dat de bezoekers der openbare vergade ring van 18 February jl. vergaten dat zij dood moesten zijn of ten minste schijnen zij toonden te leven zooals Franschen soms leven kunnen. Ordelijk was de vergade ring niet. Een spreker ging zoo verdat hij Napoleon 1 en Napoleon III vergeleek met Marat en Robespierredie bloedmannen van 1793 en 1794. Die spreker word luide toegejuichtmaar de commissaris van politie gelastte de aanwezigen te vertrekken. Eerst na wat tegenstribbelen sluit door allen in Monaco werd goedgekeurd volle borst is geroepen: Leve Karel III! Eene vrouw onlangs uit de gevangenis ontslagen, heeft zich bij den commissaris van politie te Keulen aangegeven, als stichtster van den schouwburgbrand. Volgens haar zeg gen was zij bij den kassier Backhaus in dienst geweest, uit die dienst ontslagen en uit wraak had zij na midder nacht alle gaskranen opengedraaid, het gas ontstoken en bovendien brandbare goederen bijeengebragt en doen ont vlammen. Gewetensangst had haar bij den pastoor doen biechten deze had haar geen absolutie willen geven en haar naar de politie verwezen. Men weet echter niet regt wat men aan haar heefthare verklaringen zijn nog al eens. met elkander in strijd, en na een verhoor, dat 5 uur geduurd had zeide zij dat zij er regt schik in had de polite zoo lang bezig te kunnen houden. Het oostenrijksche fregat Radetsky heeft een gemaakt. Het schip voer niet met stoom maar was der zeil. Het voerde 30 stukken geschut en was bemand met 365 koppen meest recruten. Eerst meende men de werd hij gehoorzaamd. Later werden er nog geregtekjke vervolgingen ingesteld tegen personen die in deze of an dere vergaderingen »de bestaande inrigting der burgermaat schappij hadden aangerand”. En bovendien werd het ver boden openbare vergaderingen te houden op 24 February, den verjaardag der omwenteling van 1848. Napoleon beeft niet graag, dat het volk dien 24 February herdenkt. Hij zelf vergeet liefst, dat hij door de gebeurtenissen van dezen en de twee vorige dagen geworden iswat hij is. Hij zal ook wel weten dat het keizerrijk Frankrijk niet geworden is, wat de Franschen zich van de republiek Frankrijk voorstelden. De man, die zich beroemde, de uit verkorene van 7,864,189 Franschen te zijn durft niet toestaan, dat die Franschen den verjaardag vieren der ge beurtenis welke zijne keuze ten gevolge had. Voorzigtig was het zekerdat nu die herdenking verbo den werd, maar’t was de voorzigtigheid der slang, kan alleen het openbaar uitspreken der gedachten worden verboden en belethet koesteren van die gedachten wordt daardoor echter niet zelden bevorderd. Verraadt het geen zwakheid, heden te verbieden, wat men gisteren toestond Verraadt het geen gevoel van schuld, wanneer de regering niet durft toestaan dat de grondslagen van de bestaande inrigting der burgermaatschappij door ieder worden beoor deeld en besproken? Zijn die grondslagen goed, dan lijden ze van ’t bespreken nietwant dan vinden ze steun in de welgezinden. Waar men altijd aan banden ligt, wordt men niet gewoon aan ’t gebruik der vrijheid en misbruikt haar, wanneer de band maar een weinig wordt losgelaten. Een volk moge soms langen tijd door den schijn verblind en met den schijn tevreden gesteld kunnen worden eens gaan de oogen open en spoort het smartelijk gevoel van bedrogen te zijn tot het nemen van geduchte wraak aan. De belgisch-fransche spoorweg-kwestie zal wel op papier uitgemaakt worden. Het vorstendom Monaco is de eenige staal in Europa, waar de burgers niets aan het land opbrengen. Bij besluit van vorst Karel III, uitgevaardigd den 8sten dezer maand, zijn afgeschaft: de grondbelasting, de personele belasting en de patentbelasting. De souverein heeft het hierbij niet gelaten maar aan zijne onderdanen tevens kwijtschelding verleend van de betaling der achterstallige belasting, ’t Zal niemand bevreemdendat de bekendmaking van dit be- en er uit

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1