TSTo. 11. ACHTSTE JAARGANG. 1869. I> n der dag Huiten.lan.dsch. Ovei-zigt. Zaturdag 13 Maart. In de zitting van de Tweede Kamer der Sta- ten-Generaalis het wetsontwerp tot afschaffing van het zegelregt op drukwerken en adverten- tiën aangenomen met 41 tegen 31 stemmen. Daarvoor is in de plaats gesteld eene verhoo- ging van den accijns op het gedistilleerd ad 3.00 per vatwelke verhooging is aangeno men met 56 tegen is stemmen. Zoodra een en ander door de Eerste Kamer zal zijn bekrachtigdzullen wij onzen lezers onze plannen doen kennen, die in verband met de afschaffing der zegelbelastingbetrekking hebben op de uitgave der Bolswardsche Courant. De Uitgever B. CUPERUS Az. IS xXIaart. i liet heil zijner in we op De Abonnemeiits-prijs is 0,80 per drie maanden; franco per post f 0,95. De prijs der Adver tentien s van 16 regels 40 Cts., behalve 35 Cts. voor het A d- vertentiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. De Uitgave dezer Courantdie eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. C (J P E R U S Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffendeuiterlijk tot Woens dag-mor gen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. BOLSWARDSCHE COURANT krachtig zullen bijdragen om de laatste sporen van den burgeroorlog uit te wisschen en tevens de welvaart en in wendige rust te verzekeren der republiekin wier levens kracht zoovelen den grooten waarborg zien voor den voor uitgang der menschheid. t Was scherp koud op den morgen van den 4den dezer. Toch zag men, omstreeks 7 uur, eene talrijke menschen- massa zich naar het spoorwegstation te Macon begeven, t Wasom het stoffelijk overschot van de Lamartine, dat den vorigen dag per spoor van Parijs derwaarts was ge voerd de laatste eer ie bewijzen. Door 12 mannen ge dragen werd de kist in eene van de kapellen der Sint Vincentiuskerk, neergezet. Die kerk was te klein, om de toegevloeide menigte te bevatten. Eenvoudig was de lijk- plegtigheid; een eenvoudige mis, maar juist daarom grootsch en indrukwekkend. Een piket van 3Ö man gekomman- deerd door een tweeden luitenant, bewees de militaire eer aan den overledeneals ridder van het legioen van eer. Na de mis werd de kist weder op de baar geplaatst en naar Saint Point overgebragt. Ontelbaar was de schare die haar volgde. In de 25 rijtuigen die tot den lijkstoet behoorden zag men een groot aantal mannen van naam en aanzienvrienden en bewonderaars van den dichter ambtshalve woonde niemand de plegtigheid bij. Dat was wel t geval bij de begrafenis van den heer Trap- long want deze was president van den senaat en het hof van cassatie. Toch gaf diens luisterrijke begrafenis niet dien indruk, welken die van de Lamartine te weeg bragt geen vorstelijke pracht kon van Troplong een Lamartine maken. Door eenige dagbladen is eene inschrijving geopend voor de oprigting van een standbeeld voor den dichter in zijne geboorteplaats Macon. De gemeenteraad aldaar heeft 5000 fr. daarvoor beschikbaar gesteld. Dat is zeker wel zeer vereerend voor den overledenetoch weigert het dagblad te Siècle mee te doen. Waarom Het 'blad zegt»Voor een tiental jaren hebben we eene inschrijving geopend, om Lamartine aan de vrijheid van zijn genie terug te geven. Wij waren van oordeeldat Frankrijk den man iets ver schuldigd wasdie van de hoogste magt arm afstand ge daan, die zijn vermogen en zijn leven voor :.„li medeburgers veil gehad heeft. Een jaar lang beriepei ons op de dankbaarheid van het land terwijl wij er aandrongen, dat men niet den dood des grooten mans zou afwachten, om zijne schuld tegenover hem te voldoen. Frankrijk bleef doof voor onze stem de inschrijving mis lukte. Thans zijn standbeelden mode geworden. Behoeft Lamartine een standbeeld Heeft hij zich dat zelf niet in het marmer van zijn genie gebeiteld Zullen wij thans weder van dat eeuwig komediespel der menschheid getuige zijn dat zich van de verpligting jegens groote mannen afmaaktdoor het geld op hun graf neer' te leggen dat hen had kunnen redden en hun leven beveiligen? De Siè cle zal geene inschrijvingslijsten openstellen, maar er zich bij bepalen aan de commissie van Macon haar pen ningske te doen geworden”. Zal Lamartine nu de laatste zijndie een standbeeld krijgt op zijn graf, terwijl zijne verdienste hem gedurende zijn leven niet werd toegerekend en den kommer niet bui ten zijne woning kon houden? ’t Is nog ver van waar schijnlijk. In eene stroopapier-fabriek te Leer had dezer dagen het volgende ongeluk plaats. Terwijl de machine in volle wer- Generaal Grant is nu president der Vereenigde staten van Noord-Amerika, Zijn optreden wordt beschouwd als eene hoogst belangrijke gebeurtenis, niet alleen voor de Unie, maar ook voor Europa en wel vooral voor Engeland. Grant, de overwinnaar in den strijd van het Noorden tegen het Zuidenkan maar niet vergetendat de Engelschen zoo spoedig gereed waren om de zuidelijke rebellen, zelfs toen ze nog in ’t geheel geen leger en geen enkel oorlogschip hadden te erkennen als oorlogvoerende magt. Het heugt Grant nogdat in engelsche havens schepen werden ge bouwduitgerust en bemand ten dienste van de Zuidelijke Staten. En schoon nu Grant geen plan zal hebben oorlog met Engeland te beginnen, zou hij toch wel eens lust kun nen hebben om wanneer Engeland eens in eenen oorlog mogt gewikkeld worden de Engelschen te betalen met de zelfde munt. De nieuwe president is een man van stavasthij zegt niet veelen als hij wat zegt, weet men, wat men er aan heeft. Na het afleggen van de door de constitutie gevor derde eeden hield hij eene korte toespraak, waarin hij dui delijk liet uitkomen dat hij niet wil zijn de gunsteling of begunstiger van eene partij maar de gekozene van het volkdie alle volksbelangen moet behartigen. Zoo zeide hij o.a.: «Alle wetten zullen door mij getrouwelijk worden uitgevoerd, zonder onderscheid, of ik ze kan goedkeuren of niet. De wetten moeten verbindend zijn voor allen. Ik ken geen beter middel tot afschaffing van schadelijke'Iwet ten dan ze stipt uit te voeren.” Handhaving van de wet, binnenslands zoowel als tegen over vreemden, dat is alles wat Grant belooft en dat is genoeg om bij de Amerikanen voorloopig de overtuiging te vestigen dat ze in hem hebben een goed staatsburger en eerlijk uitvoerder van den souvereinen volkswilwiens voorzigtigheid, kalmte en overleg in de uitvoering der wet

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1