ACHTSTE -J-A-ALÜCrA-lNGr. 1869. No. IQ. Q5 .Maart. Donderdag verscheen den llden met 15 ui t n I :i n <ls Ii Overzig’t. een De Uitgave dezer Cour int, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. C U P E II U S Az. te Bolswardwien men alles dit B’ad betreffende, uiterlijk tot IFoens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. BOLSWARDSCHE COURANT. De Abonuemeuts-prijs is 0,80 per drie maanden; franco per post f 0,95. De prijs der Advertentien s van 16 regels 40 Cts.behalve 35 Cts. voor het A d- vertentiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. een nog boosaardiger artikel. Het zeide daarin «Indien don Antonio van Orleans komtzal hij een twee den Martino Merino (dat is de naam van den priester die eenige jaren geleden een moordaanslag op koningin Isabella II heeft gepleegd) op zijn weg ontmoeten en de achtenswaardigste van alle Spanjaarden, de minst bloeddor stige welke nooit vroeger moordtuig heeft gehanteerd, zal het zijn die de rol van Martino Merino weder opneemt.” Men ziet heter is in Spanje nog al wat op te ruimen. Geen ligchaamskracht van een Hercules wordt hier echter vereischtalleen de krachtdie een gevolg is van eene goede geestesontwikkeling is hier noodig. Het volkdat in domheid en bijgeloof opgroeide is nog een te magtig werktuig in de handen van hen die van staatkundige en godsdienstige vrijheid ondermijning van hun gezag vreezen. Zij weten zeer goed, dat in Spanje de republiek even onhoud baar is als zij het was in Frankrijk; de republiek zal hun slechts een geschikte overgang zijn tot eene monarchie, zooals zij die wenschen in hun belang. En in Frankrijk, waar reeds tweemaal de republiek mis lukte waar zij reeds tweemaal geboren werd onder den kreet van vrijheid en tweemaal stierf zonder haren kinde ren de vrijheid als erfdeel na te laten in Frankrijk hoort men ten derde male de republiek aanroepen als eene red ster uit de verdrukking. Neen nog niet algemeen wordt die roep gehoord rnaar kleine oorzaken hadden wel eens meer groote gevolgen. In de openbare vergaderingen te Belleville proclameerde men ronduit de republiek en predikte er den koningsmoord. Een bijzonder onderwijzer, Budaille geheeten stelde zijn ruim schoollokaal gratis open voor allen die deel willen nemen aan bijeenkomsten, waar hij verschijnt met de roode muts op en de carmagnole aan. Zijn lokaal kan 1200 per sonen bevatten en mannen en vrouwen beklimmen bij beurte het spreekgestoelte om een revolutie aan te kondi gen en voor te bereiden die ditmaal zeker voordeel zal aanbrengen, niet voor een Orleans of ander overweldiger, maar voor het volk. Onder de mannen munt Budaille zelf uit in hevigheid van taal onder de vrouwen is het me vrouw Desiré, die profeteert aangaande de gelukkige da- Een paar maal werden de ver- de politie gesloten. Tot de uitvindingen der laatste jaren behoort die der torpedos. Met eene ontplofbare stof opgevulddienen ze om onder water gelaten vijandelijke schepen te vernielen, worden opgevuld werd uitgevonden gioen van eer. Aan het plein der Sorbonne te Parijs had ':j -‘J van het kali-pikrat een laboratorium waarin den 16 dezer eene vreesclijke ontploffing plaatshad. Een bewoner van het plein beschrijft die ramp aldus: «Ik was juist t’huis toen de ontploffing plaats had. Al de vensters sprongen stuk en het huis scheen te zullen in storten. Ik ijlde naar het raam. Een digte kruid- en zwa veldamp vervulde de lucht. Ik haastte mij den trap af. Ik zag slechts menschen met bloedige aangezigten. «Daar zie ik uit een volkomen vernield magazijn ontzettende vlam slaan. Het huis staat nog. Aan alle vensters mannen vrouwen kinderen in de grootste ver twijfeling. Spoedig komt er hulp. Eene onafzienbare me nigte is op de plaats aanwezigmet angst vervuld, want ieder oogenblik kan eene nieuwe ontploffing volgen en het Heel langgeleden leefde in Griekenland een koning, Augias genaamddie een stal met 3000 ossen bezat. Hij was geen vriend var. schoonhouden 30 jaren lang liet hij zijn stal ongereinigd men kan denken hoeveel mest daar toen opgehoopt lag. Een nabuur van Augiaskoning Eu- rystheuszon juist op een taak die hij den sterken Her cules kon opleggenen vond goed dezen te gelasten, den stal van Augias in éénen dag te reinigen. ^Hercules” zoo verhaalt Fokke Simonsz«die van zijn leven nooit uit schoonmaken gegaan had keek er heel zuinig van even wel hij moest er heen er werd een wagen vol bezems boendersluiwagens brusselsch zand en dweilen gepakt en daarmeê voort. Nadat hij nu bij den istal was gekomen en dat arme leven daar eene poos met zijne vingers aan zijn neus had staan aankijken praktiseerde hij hoe hij ’t best zou aanleggen orn het noodige water tot zijn werk bij de hand te krijgen. De rivier Alpheus zei hij zoo bij zich zelven is hier wel digi bij dat is waarmaar als ik daar emmertje bij emmertje met een puthaak uitschep pen en hier heen sjouwen moet, zullen mijne armen al lam wezeneer ik aan ’t schrobben en dweilen kan ko men maar wachtdacht hij wat lig ik ook te talmen ik zal er de heele rivier bij provisie maar door heen laten stroomen dat zal ten minste den ruwsten boel wel wat opkorten”. En Hercules leidde de rivier door den stal de stroom verrigtte zijn taak in den bepaalden tijd. Spanje gelijkt veel op den Augiasstal. Langer dan 30 jaren heeft zich daar stof en vuil opgehoopt; ’t is een Her- cules-werk dat stof en vuil te verdrijven al is ’t niet in één dag. Zij die zich met die taak belastten hebben reeds hier en daar wat opgeruimd en afgestoft, maar steeds meer komt het aan den dag, dat ook hier «een emmertje tien twaalf net zooveel is als een boon in een brouwketel.” Om met meer spoed te vorderen hield de commissie der cortesbelast met het ontwerpen eener nienwe grondwet dagelijks twee zittingen in plaats van een. De commissie deed haar best even goed als Hercules en raakte ook klaar met haar werk; maar terwijl deze, met een glimlach van genoegen kon toezien, hoe het water van den Alpheus alle onreinheid wegvoerde, moet de commissie zich bedroe ven over de verschijnselen van ontevredenheid onder het volkdie van dag tot dag toenemen. Aan de conscriptie wil de natie zich niet meer onderwerpen. De ontvangers van belastingen kunnen op vele plaatsen hunne dienst niet verrigten zonder bijstand van de gewapende magt. Hier en daar vertoonden zich oproerige bewegingen, en de dag bladen van de partij, die de republiek verlangt, maken van de drukpersvrijheid een verachtelijk misbruik. Een van die dagbladen verlangde dezer dagen dat er vijfhonderd hoofden zouden vallen daar dit noodig maar ook toereikend zou zijn om elke monarchale kandidatuur te doen schipbreuk lijden en om de oprigting eener repu bliek in Spanje te verzekeren. Een ander republikeinsch dagblad vereenigde zich met dat denkbeeld, onder bijvoeging, dat het gaarne een mil- lioen menschenhoofden zou zien vallen zoo dit noodig wareom Spanje voor het juk van een eenhoofdig en erfe lijk oppergezag te behoeden. Een derde dagbladEl Pueblo Reyhetwelk onder de leiding van den republikeinschen generaal Pierrad staat vrouw Desirédie pt gen die komen zullen, gaderingen op last van m i i torpedos. Met eene ontplofbare stof opgevuld dienen De stof, waarmeê ze' door Fontainedie daarvoor gedecoreerd werd met het le- „I-van ger i.i, r, r. i hij ter vervaardiging

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1