1869. ACHTSTE JAARGANG. rso. 14. 8 April. Donderdag’ 13 ii i t e n 1 a nd s c li Overzigt. 1 BOLSWARBSCHE COURANT dat de zuidewind, die in de keerkringsgewesten van Afrika De Uitgave dezer Cour intdie eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. CUP E II U S Az. te Bolsmard wien men alles dit Blad betreffende, uiterlijk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post f 0,95. De prijs der Adverts n tien s van 16 regels 40 Cts.behalve 35 Cts. voor het A d- vertentiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. De geschiedenis der volken is niet alleen te lezen in ge schrevene en gedrukte boeken. De piramiden van Egypte, de puinhoopen van Ninivé de overblijfselen van Pompeji «ij zijn als zoovele bladzijden, waarop de geschiedenis van vervlogen eeuwen staat gegriffeld. In Madrid wordt thans eene dergelijke bladzijde bloot gelegd. Men is er bezig met het opruimen van la Cruz de Quemadero de plaats waar vroeger de veroordeelden der inquisitie werden ver brand. De overblijfselen die daar uit den grond worden opgedolven doen denken aan duizenden die er eenster eere Godsaan de heersch- en hebzuchtaan den hoog moed en het bedrog van geestelijke regters zijn geofferd. Het volk ziet die stomme getuigen met afgrijzen de aan schouwing van zulke bladzijden in zijn geschiedboek moet zelfs een Spanjaard met schaamte vervullen. Eene verge lijking intusschen van de dagen der inquisitie met den te- genwoordiger, tijd moet ook zelfs bij den Spanjaard de overtuiging vestigen dat geestelijke dwang de dood, gees telijke vrijheid en zelfstandigheid het leven is, zoowel van den enkelen mensch als van geheel een volk. Den Span jaard die katholiek is en blijftmoet het toch goed doen te weten dat in zijn land geene vervolging om des ge- loofs wille meer geduld wordt, ’t Was een ongewoon ver schijnsel en sedert den tijd van koning Philips II, onver draagzamer gedachtenisniet gezientoen op het laatste paaschfeest te Madrid door een vijftigtal het avondmaal werd gevierd naar de leer en het gebruik der protestant- sche kerk. Een vijftigtal zegt nog weinig; maar is er niet gesproken van een mosterdzaaddat een boom zou wor den De boom der vrijheid (niet een vrijheidsboom) groeit welig, wanneer hij vrijheid heeft, om te groeijen. Zijne vruchten blijven niet uiten wie ze leert kennen wordt er begeerig naar. Wat den regeringsvorm aangaat schijnt de republiekein- sche partij het te zullen moeten opgevenmaar zij die een koning verlangen, blijven nog steeds zingen »’k Wou dat ik wistwie ik kiezen kon”. In Napels moet een republiekeinsch koraplot zijn ontdekt, waaraan ook een gedeelte van bet leger zou hebben deel genomen. Maandelijks weten de hoofden van dat complot 1 een soort van blaauwboekje te verspreiden, waarin ze, even als de fransche volksredenaars en redenaressen, een gouden republiek profeteren, als ’t volk de handen maar wil uitsteken om de bestaande orde van zaken in de war te sturen. In het manifest, dat in February verspreid werd, werden de vrou wen uitgenoodigdom maar voorloopig kokende olie ge reed te maken en te houden. Het No. van Maart is zeer dichterlijk gesteld het spreekt van «het morgenrood der barricades”, en na dat morgenrood zal de dag niet lang meer uitblijven; reeds in het volgende blaauwboekje zal het uur worden aangekondigd waarop het volle licht aan de kimmen zal verschijnen. Vidor Emanuel krijgt den eerenaam van Sardanapalusmaar schijnt nog geen plan te hebbenzich door opstandelingen te laten noodzaken om zich in en met zijn paleis te verbranden gelijk een maal de assyrische koning die dien naam droeg althans velen in Napels worden voor de zekerheid door de regering achter slot en grendel gezet. Daardoor waren ze vooreerst al verstoken van de waar neming van een merkwaardig verschijnsel, ’t Is bekend geboren wordt, over de Middellandsche zee strijkt en Ita lië bezoekt, daar den naam van sirocco draagt. Terwijl die wind onlangs de lucht in Napels verhittebegon het te regenen en werd al wat zich op straat bevond ook de vensterruiten, bedekt met vlekken, die zoo talrijk werden, dat men niet meer door het vensterglas zien kon. Ving men de regendroppels op een stuk papierdan bleek het dat die vlekken veroorzaakt werden door rood zanddat uit de woestijn Sahara afkomstig moet zijn, wijl het noor delijker in Afrika niet gevonden wordt. Een beoefenaar der natuurkunde deelt mededat de wind eene snelheid had van 800 el in de minuut. Te Milaan was bal in het oude kasteel van Binasco, dat fraai gedecoreerd was met draperiën waartusschen was kaarsen brandden. Het doek kwam in aanraking met de vlam der kaarsener ontstond brand ter plaatse waarbo ven de muzikanten zaten. Ook zij hadden geen smaak in den Sardanapalusrol en wilden naar beneden. De ladder waarlangs zij tot hun verheven standpunt waren opgeklom men was toevallig weggenomen zij sprongen naar bene den waardoor eemgen erg werden gekwetst. Twee hun ner overleden den volgenden dag. Den 15 Augustus 1769 werd te Ajaccio op Corsica een kind geboren, dat den naam kreeg van Napoleon Bonaparte. In Augustus 1869 wil de keizer der Franschen naar Ajac cio gaan om zich daar te herinneren dat er sedert die geboorte 100 jaar is verloopen. Aan den eenigen zoon van Frankrijks keizer zijn thans ter hand gesteld de voor werpen hem door de onlangs overleden prinses Bacciochi bij uitersten wil vermaakt en die de eigendommen geweest zijn van Napoleon 1. In het hotel van maarschalk Vaillant, als minister van het huis des keizerswerden zij dezer dagen door Napoleon III bezigtigd. Onder die voorwerpen bevinden zichde grijze overjasdoor Napoleon I op St. Helena gedragen een geweerwaarvan hij zich bediende op de jagt met een beperkten kring vertrouwde personen de driekleurige sjerp welke hij omdeed toen hij de pest zieken te Jaffa bezochtde sporenwelke hij in den slag der pyramiden droeg; verscheidene tabaksdoozen waaron der die, welke Lodewijk XV11I na Napoleons terugkeer van Elba, bij zijne vlugt op de Tuileriën achterliet en die Na poleon bij zich stak om ze steeds te gebruiken zeer vele boeken enz. enz. Terwijl vader en zoon zich alzoo bezig houden met de geboorte en de prullaria van den man die de brug bouwde, waarover zij op en naast den troon van Frankrijk kwa men wordt er hier en daar door het fransche volk een vuurtje gestooktzooals reeds meer dan eens gestookt werd en voor hen die zich bij den troon ophielden, ge vaarlijk werd. De Franschen slaan ligt tot uitersten over; zij wikken en wegen niet lang en hun tong is rap. Onder het opschrift«Opstanding” bevat de Siècle de volgende echt fransche taal«Zou t niet beter zijn en in overeen stemming met den tijd en den geest van Frankrijk dat het paschen der joden en christenen wierde afgeschaft en vervangen door een paaschfeest van de revolutie?” De France beantwoordt die vraag en zegt: «Louis Jour dan mag den profeet spelen zooveel hij wil hij zal toch de Mazes niet worden van het door hem aangekondigde paschen. Hij zou de democraten wel tot aan de Roode Zee kunnen voeren, maar met de herinneringen van 1793 en 1848 zal men moeijelijk den anderen oever bereiken”.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1