I Donderdag Buitenlandsch Overzigt. AWlTSTi: 1869. No. IS. BOLSW ABDSCHE COURANT IS yYpril. stemregt is een uitmuntende zaak goed zal een j van den keizer en het keizerrijk? Vreest g De Abonuements-prijs is 0,80 per drie maandenfranco per post f 0,95. De prijs der A d v e r t e u t i e n s van 1G regels 40 Cts., behalve 35 Cts. voor het A d- vertentiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door CUP E ll II S Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffende uiterlijk tot IFoens- dag-mor(jen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. Onder de berigten dezer dagen door de nieuwsbladen opgenomenbehooren die van de boschbranden, die in Fe bruary de Kaap-kolonie teisterdentot de belangrijkste. Februari) is voor de Kaap-kolonie eene der zomermaanden en komt overeen met onze Augustus. De ligging van de Kaap-kolonie is als die van Spanje, d. w. z. de kolonie ligt zoover ten zuiden als Spanje ten noorden van de linie. De zon komt er dus in February hoogerdan zij voor ons in Augustus stijgt, en onder overigens gelijke omstan digheden is de zomer daar warmer dan hier. Dit jaar had men in Zuid-Afrika een warmen zomer, gelijk wij het vo rige jaar een gehad hebben. De vreeselijke zonnehitte rigtte in verscheidene districten groote verwoestingen aan. Milhoenen morgen gronds zijn kaal gebrand. Vele menschen zijn er het slagtoffer van geworden en de verliezen zijn zeer groot. In de Kaapsche dagbladen van 18 Febrnarij leest men liet volgende. »De kolonie is in de laatste dagen bezocht door eene ramp waarvan ter naanwernood een tweede voorbeeld is aan te halen. Bijna geheel haar zuidooster deel was in laaije vlammen gehulden voor een goed deel ook het zuidwesten. Het vuur strekte zich bijna onafgebroken uit van Riversdale tot voorbij Uitenhage, over eene lengte van meer dan honderd en eene breedte van tusschen de twin tig en vijftig mijlen. De verwoesting van particulier eigen dom heeft een ontzettenden omvang gekregen en wat het ergste is verscheidene menschenlevens zijn gevallen als offers van het vuur. Beginnende van het westen ver spreidde de brand zich van Gouritzrivier naar de Groote Brakrivier of Mosselbaaiwaar vier boerenhofsteden in de asch gelegd en aan landerijen en ander eigendom in alle rigtingen groote schade werd toegebragt. In de afdeeling George brandden verscheidene boerenplaatsen tot den grond toe af of werden aanmerkelijk beschadigd. De hofsteden van den heer Barnard op Buffelsvermaakdie van den heer Gerber op Langevleizoomede die van de heeren Hannibal en Terblanszijn met den ingezamelden oogst in rook opgegaan terwijl velen der bewoners slechts met de uiterste moeite aan den dreigenden dood ontkomen zijn. Nabij Meiringspoorein de afdeeling Oudtshoorn werd het vuur reeds den 8sten dezer opgemerkt en breidde zich in weinig tijds ongelooflijk ver uitoveral vernieling en ver woesting met zich voerende vooral op de plaatsen Groot kruis Kleinkruis, Zuurplaats, Oude Muragiede Rust, Varkenskraal en Uitvlugt. Maar niets haalt bij de mate van jammer, door het verslindende vuur over de afdeelin- gen UitenhageHumansdorp en Kn'ysna uitgestort. De en kele opsomming van huizenhofstedente veld staande oogsten groot en klein veedaar verloren gegaan zou geheele bladzijden kunnen vullen. Alleen tusschen George en Flentenbergs-baai (Kngsna) wordt de schade op 30,000 pd. st. begroot. Het dorp Knijsnazelf is als door een won der ontsnapt. De landerijen daar in den omlrek met om trent een vijftigtal cottages, deelden echter in de alge- meene ramp, terwijl oostwaarts, in de-rigting van Pletten- bergs-baaide prachtigste hofstede van tien heer Barring ton bestaande uit omtrent 20 of 30 gebouwen en schier op zich zelf een dorp uitmakende, door de vlammen werd verwoest. Verder is nog in de asch gelegd het kostbare landgoed Westfordhet eigendom van den heer Darnell wiens familie ter naauwernood aan het gevaar ontkomen is. Al die verwoestingen hadden plaats op Dingsdag den 9den February. Uit Humansdorp zijn de berigten niet min der aandoénlijk. De veldbrand brak daar uit op den 9den onder eene hitte van 113° in de schaduw en eene droogte daaraan geëvenredigd. Het vuur kwam van de zijde van Langekloof en de Krommerivierhoogtenlangs de Zitzi- kamma en door de Zuurbron- en de Zeekoerivier. De aan- gerigte schade wordt er geschat op 30 a 50 duizend pon den sterling.” Een ander berigt zegt, dat minstens zes en twintig men schen het leven hadden verloren terwijl vele andere per sonen sedert den brand nog vermist werdenen dat de schade aan woningen en have (ongerekend vernielde veld gewassen weiden en houtgewas) op tachtig duizend pon den sterling begroot werd. Het was akelig te zien hoe de menschen zich haastten om het vuur te ontvlugten. De kleurlingen zag men van 10 tot 20 bij elkander op het pad aan het vlugten; meer dan ééne moeder was van hare kinderen afgedwaaldniet wetende waar die gebleven waren. De plaatsen Zuurplaats, Uitvlugt en Varkenskraal hebben bijna hun geheel weiveld verloren zoodat de menschen niet weten waarheen met hun vee. Van den heer S. Ie Roux zijn tusschen de vier en vijfhonderd schapen en bokken verbranddie dieren waren zoo verward door den rook en de hittedat de wachter hen volstrekt niet kon voortdrijven en dus ver- pligt was ze in den steek en aan de vlammen over te la ten, om zijn eigen leven te redden. De wijngaarden, boom gaarden en tuingewassen zijn erg verschroeid. De lucht was bedekt met donkere rookwolken en het gekraak en gekletter van het vuur en hel vlugten van menschen en vee hebben sommigen doen denken aan den te verwachten oordeelsdag. De fransche ministers moeten harde woorden hooren. In de wetgevende vergadering zijn mannen die meenen en ook zeggen dat het er in Frankrijk nog maar pover met de vrijheid uitziet, ’tIs hun niet naar den zin, dat de kiezers van volksvertegenwoordigers van de regering eene aanwijzing krijgen wien ze moeten kiezen. Zoo zeide de heer Ollivier in de zitting van 1 April»De natuurlijkste manier om te weten te komen wat net volk denkt ishet volk zelf te vragen en zijn antwoord te hooren. In Enge land gebeurt daten de zaak is uit. Bij ons eindigt nooit iets. Gij (de regering) beklaagt u dat men hier en daar bespottelijke economische stellingen verkondigt I Maar waar heeft de fransche werkman wat kunnen leeren Gij denkt voor hem gij wilt voor hem gij doet alles voor hem gij stelt in hem zooveel belang, dat het u moet hinderen dat gij niet voor hem kunt eten en werken. Binnen drie weken zullen wij de verkiezingen hebben. De landlieden zijn verlicht, zegt gij, goed; het algemeen stemregt is een uitmuntende zaakgoedmaar waarover zal een boer stemmen Gij zult hem vragen Houdt gij van den keizer en het keizerrijk? Vreest gij de revoluties? Het spreekt van zelf, dat hij zal antwoorden, dat hij van het keizerrijk houdt en de revoluties vreest.” Nog meer zei Ollivier; de minister hoorde ’t aan en ver volgens ging men met 157 tegen 47 stemmen over tot de orde van den dag. In de zitting van 3 April sprak de heer Thiers ook een woordje over de fransche vrijheid. Volgens hem wordt het door alle volken erkend dat vooruitgang alleen door

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1