1860 ACHTSTE JAARLAAG. ISo. 18. 6 Alei. üond.erd.ag’ I I Buitenlandse!! Overzigt. BOLSWARDSCHE COURANT b\ p.llf I in ile Ik her- of de kerk De minis- »Ware De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maandenfranco per post f 0,95. De prijs der A d v e r t e n t i e n s van 16 regels 40 Cts., behalve 35 Cts. voor het Ad vertentie z egelelke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. T De Uitgave dezer Courint, die eiken Don der n A G het licht zietgeschiedt door B. C (J P E R S Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffende uiterlijk tot Woens dag-morgen. 12 me, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten kornen op rekening der inzenders. ideale wereld d. i. onder stellen dat zij zijn moeten en wel op den grondslag Dit regt is '"J nen van «Mijn beste landman Uw zoon haalt uit verveling een vogelnestje uitmet jongen of met eijeren in den regel zijn er 5 in. Elk van deze jongen heeft dagelijks voor zijne voeding ongeveer 50 rupsen of ander ontuig noodig die de oude in de buurt voor hem opzoektdat maakt dagelijks 250 stuks. Deze voeding duurt in den regel 4 a 5 weken wij willen zeggen 30 dagen dit maakt voor liet gebeele nest 7500 stuks. Elke rups eet dagelijks haar eigen gewigt aan bladeren en bloesems op. Gesteld zij eet eiken dag één bloesem op, die vrucht zou dragen, dan eet een rups in 30 dagen 30 vruchten in den bloesem, en de 7500 rupsen 225,000 stuks van zulke bloesems. Had uw knaap bet nest in rust gelaten dan zoudt gij en uwe buren 225,000 appelenperen of pruimen meer gehad hebben. Maar wanneer nu die rups, zoo als ze het uit liefhebberij wel eens doet, 10, 20, 30 bloesems dagelijks opeetof als door het afeten der bladeren de bloesems verdroogen en afvallen, dan laat zich het verlies van u en uwe buren niet meer berekenen. Nu kunt gij zien welk eene waarde één vogelnestje heeft.” Vraagt iemandóf deze berekening eigenlijk wel een plaatsje behoort in te nemen onder het buitenlandsch over zigt wij betwisten hem het regt niet, daaraan te twijfe len. Want schoon die berekening is overgenomen uit een duitsch tijdschriftis het niet bepaald een duitsche om standigheid waarvoor zij geldt. De eenige reden waarom we haar de eerste plaats inruimen is daarin gelegen dat we haar de meeste belangstelling onzer lezers waardig keuren. Allereerst moest wel de gedachte, dat het vernie len van vogelnestjes wreed en onraenschelijk is en een verwoesten'bovendien van het werk des Scheppers, de moedwillige hand terughouden wanneer zij zich uitstrekt naar het'kinderbed eens vogels; maar hoe zwak is vaak die gedachtehoeveel krachtiger kan de vrees voor stoffe lijk nadeel niet werken! Ouders! boezemt uwen knapen afschuw in voor alle moedwillige verwoestingdoet hen beseffendal de Schepper de natuur heeft ingerigt met eene orde, die nooit straffeloos wordt verbroken Eenige dagen vóór Kersmis 11. gingen twee mannen in het landschap Morico( Oranje-Vrijstaat) in den vroegen och tend boschwaartsom wilden honig te zoeken. Daartoe wa ren zij voorzien van een blikken emmer en een schotel. Doordringende in eene kleine valleimet laag hout bezet, waren ze niet weinig onthutsttoen eensklapsweinige schreden voor hen uit, eene leeuwin te voorschijn sprong en in dreigende houding naderde. Aan vlugten was niet te denken de beide mannen maakten met hunne emmers en schotels zoo veel geraas als zij konden en de leeuwin, daardoor verbijsterd maakte met groote sprongen dat zij wegkwam. De mannen deden nader onderzoek naar de vermoedelijke reden, waarom zich daar ter plaatse eene leeuwin bevond, en zij vonden twee jonge leeuwen, blijk baar nog geen dag oud. In plaats van nu honig te gaan zoekendeed elk der mannen een jongen leeuw in zijn emmeren zonder letsel bragten zij die l’huis. Men wilde de beestjes groot brengen; maar hoe en waarmee? De brief, waaruit dit berigt is genomen geelt op die vraag geen regtstreeksch antwoord maar bevat nog de volgende zinsnede: «Thans (d. i. in Februarij) zuigen zij nóg nu en dan aan mej. Nomen Nescio. Wanneer zij lust krijgen om te zuigen, klimmen zij dood eenvoudig op haar schoot, krabben aan haar boezem tot dat zij dien ontbloot en lig gen dan op hun gemak te zuigen”. Uit de woorden nu en dm kan opgemaakt worden dat zij vroeger geregeld aan de borst dier dame zogen en dus de eerste maanden van hun leven zijn gevoed met de melk eener vrouw, be- hoorende tot het gezin van hem die ze van de vinders kocht. De brief is geschreven door een allezins geloof waardig persoon met het aanbod om de dieren wan neer zij sterk genoeg zijn om de reis te verdragen op te zenden aan het genootschap Natura Artis Magistra te Am sterdam waarheen zij in September zullen kunnen ver trekken. De bezoekers der diergaarde zullen ze dan naar alle bijzonderheden nader kunnen ondervragen. De familie Albawaartoe de zuster van Frankrijks kei zerin Eugénie behoort zal in ’t licht geven de briefwisse ling van koning Filips II met don Alvarez de Toledoher tog van Alba, om daardoor te bewijzen, dat hij den bloed- dorstigen koning altijd heeft aangemaand tot zachtheid en in de uitvoering van ’s konings bevelen zooveel mogelijk verschoonend is te werk gegaan. Als de groote zachtmoe digheid van den man, die zich beroemde, 18600 men- schen door beulshanden te hebben laten ombrengen, behoor lijk in ’tlicht gesteld zal zijn, zullen de schrijvers onzer vaderlandsche geschiedenis zich zeker haastenvan hunne werken een verbeterden druk te laten uitgeven en mag zijn standbeeld, dat hij uit nederigheid zelf te Antwer pen liet plaatsen wel hersteld worden. De kardinaal Antonelli heeft ontdektwaaraan de paus het voórregt te danken heeftom gedurende zulk een lan gen tijd de kroon te mogen dragen, ’t Is een gunstbewijs van de heilige maagd ter belooning dat de paus het leer stuk der onbevlekte ontvangenis tot dogma der kerk heeft aangenomen. In eene aankondigingdie op de muren van Rome is aangeplaktheeft de kardinaal zijne ontdek king openbaar gemaakt. In Beijeren is men het ook al niet eens invloed op de school moet uitoefenen of niet, ster van staat, vorst Hohenlohe, zei er o. a. dit van: er sprake van een idealen staat en evenzoo van een ideale kerk, dan voorzeker kon men het niet anders dan wen- schelijk achten dat de kerk zooveel mogelijk op het on derwijs invloed uitoefende. Maar wij staan niet in eene menschen als wij ons voor maar in de werkelijke wereld van het positieve slaatsregt. de uitdrukking der gedachte van den moder- staatgelijk die zich heeft ontwikkeld in den loop het staatkundig leven der natie en dien mordernen staat wensclit de beijersche natie te behouden. Nu weet ik weldat dit woord «moderne staat” velen een gru wel is, maar ik weet geen beteren naam voor de instel ling, die den grondslag en den steun vormt van onze gan- sche hedendaagsche beschaving en van alle staatsregtelijke betrekkingendie het christelijk geloof niet benadeeld maar bevorderd heeft. «Het bezwaar echter tegen een harmonisch zamenwerken van beide magtenvan de kerk en den staat, is mijns inziens hierin gelegen, dat eene in den jongsten tijd kerk overheerschende partij den staat vijandig is. I inner aan de Encyclica van Gregorius XVI, nMirarivos" waarin het waarborgen van gewetensvrijheid bij de wet eene ongerijmde dwaling, een waanzin wordt genoemd; ik herinner aan de Encyclica van 8 December 1861, waarin

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1