1869 ACHTSTE .TTVtVDCJAiNO. No. 19. 13 Mei. Donderdag- Buitenlandsch Overzigt. liet BOLSWARDSCHE COURANT De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. C U P E II U S Az. te Bolsmardwien men alles dit B'ail betreffendeuiterlijk tot Woens- dag-morgen 12 me, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. aan. Zij herinnerde bemind was en zeer i Valencia werd aan- Hij werd ter dood van Valencia De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post f 0,95. De prijs der Advertentien s van 16 regels 40 Ots., behalve 35 Cts. voor het A d- vertentiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. betoogdedat de organisatie van het geestelijk gezag de volmaaktste organisatie van eene onbeperkte heerschappij was en toonde aan dat die landen waar men zich van dat gezag had losgemaaktom strijd zijn vooruitgegaan. Er iszeide hij eene volkomene onvereenigbaarheid tus- schen het eigendomsregt van de geestelijkheid, die steeds er op uit is om de bezittingen der katholieken tot zich te trekken, en de welvaart der volken. De geschiedenis hielp hem. Zij herinnerde, dat onder Karel II, toen de biecht vader des konings de eigenlijke vorst wasin Spanje 90,000 monniken, 9000 kloosters, 34.000 nonnen, 108,000 priesters en slechts 7 millioen inwoners waren. Zij leerde datnaarmate de kloosters en de geestelijken verminder den de bevolking toenam en naarmate de eerste minder rijk werd verhoogde de welvaart der natie. In het begin dezer eeuw trok de geestelijkheid 1 milliard 50 millioen realen ’s jaars en putte alzoo den ganschen rijkdom van Spanje uit. Sunger y Capdevilla sprak smadelijk van den Heiland en zijne moeder; hem steunde de geschiedenis niet, en de admiraal Topele verklaardedat hij niet tot de revolu tie had medegewerkt om vrijheid te verschaffen tot het aanranden van de godsdienst en dat hij geene aanvallen, van wie ook tegen het christendom zou dulden. Goochelen en komedie-spelen is niet altijd zonder gevaar. Dezer dagen gaf de goochelaar Epstein eene voorstelling in den Cirque Napoleon te Parijs. Zijn eerste toer bestaan in het opvangen van een i weer dien einde den zakdoek in een geladen geweer aan een der toeschouwers, zeide hij «mik nu goed o| losbrandt, zal ik den doel opvangen. Komaan t een weer t/ viel de goochelaar neder, schrik sprongen eenige personen op hem toe en nu hetdat er door een of ander toeval een stuk van den laadstok in den loop van het geweer moest zijn geraakt althans de goochelaar had dit stuk in het lijf gekregen en wel zóó, dat het diep in het vleesch was gedrongen. Dadelijk rukte hij zelf het er uit, en viel toen bewusteloos neder. Na terstond in het kabinet van den directeur te zijn gebragt, kon hij ’eerst tegen middernacht per rijtuig naar zijn tijdelijk verblijf worden vervoerd. De bekende doctor Nélatondie er spoedig bij washeeft den volgen- Den 16 February j.l. brandde te Keulen de stads-schouw- burg af, en, gelijk men zich zal herinneren, al spoedig deden zich voorvallen op die een misdaad deden vermoe den. Urzula Schmitz, die bij de in den brand omgeko men familie Backhaus in dienst was geweest, en ingevolge barer eisen aanklagtin hechtenis werd genomen heeft aan eene andere gevangene nadere verklaringen gegeven omtrent het gebeurde. Volgens deze verklaringen is ge noemde familie in diepen slaap overvallen door Urzula en twee andere medebeschuldigden. De vrouw van Backhaus zou zich tegen de moordenaars wanhopig verweerd en zelfs door hare laatste stuiptrekkingen een hunner afgeschrikt hebben, een horologiedat over het bed hing, mede te nemen. Dit horologie is dan ook den eersten dag na den brand gevonden. Deze bekentenissen gaven aanleiding tot een nieuw onderzoek op de plaats waar de brand is uitge barsten. Men heeft er vele merkwaardige overblijfselen verdachte sporen i een man en een nog duidelijk zigtbaar waren chaamsdeelen, beenderen en 1 Men trachtte met verdubbelden ijver de moordenaars ontdekken. Intusschen viel er een hoogst merkwaardig val voordat welligt tot de ontdekking leiden kan. gevangene, die bovenstaande verklaringen na l.„.„ L- ting heeft medegedeeld werd op een avond in een donker gedeelte der straat aangehouden door twee onbekenden die baar over hare verklaringen onderhielden en haar dreigden haar te zullen koud maken zoo ze haar mond niet3 hield. Daarop maakten ze zich uit de voeten. Nu herinnerde zich echter een der heeren van ’t geregtdat eenige avonden voor het uitbreken van den brand een paar dronken kerels op bevel van den directeur de deur waren uitgezeten dat ze dezen bloedige wraak hadden gezwo ren. Men vorschte en bevond eindelijk, dat de een een te Severin wonend zakkedrager en de ander een Rijnar beider geweest was. Met veel moeite gelukte het den com missaris van politie den eersten in hechtenis te nemen. Hij werd voor de vrijgelatene gevangene gebragten deze herkende in hem een der personen, die haar op straat had aangerand. Als door een wonder geraakte ook de tweede in handen der politie. Er was een gevangene uit den kerker ont snapt, en bij vergissing werd de Rijnarbeider voor den vlugteling aangezien en in de gevangenis gebragt. Hij betuigde zijn onschuld en om die te bewijzen, gaf hij zyn regten naam op. «Uitmuntend”, zei de commissaris «dan zal ik je maar hier houden want dien zoeken we ook.” Zonder op het smeeken van den man om vóór hij op gesloten werd een borrel te mogen drinken acht te slaan, werd hij achter slot gebragt. Bij eene huiszoeking vond men echter niets dat over de zaak eenig licht kan versprei den en den tweeden gevangene heeft men weer laten loo- pen. Onder alle redenaars en redenaressen is er zeker geene die welsprekender en met meer gezag het woord voert dan de geschiedenis. Zij spreekt door feiten, door gebeurde za ken zij zegt niet: zoo kan ot zoo zal het wel zijn maar hare uitspraak luidt: zoo is het. Men kan bij die uit spraak ongeloovig de schouders ophalenmen kan vol houden dat men nog niet overtuigd ismaareen Ka- jafas moge zijn veroordeeling uitspreken op grond eener verklaring, die hem scheen te ergeren; wij kennen aan zijn vonnis geene waarde toe omdat hij het niet gronden kon op daden omdat de geschiedenis van Hem, dien hij veroordeelde zijn vonnis weersprak. Leden van de spaansche cortes laten de geschiedenis voor zich spreken. De afgevaardigde Sorni verlangde dat de gees telijken alleen geestelijk gezag zouden uitoefenen en gees telijke straffen zouden kunnen opleggen. De geschiede nis toonde er het noodzakelijke van dat in 1824 een onderwijzer, die zeer veel goeds deed, door den bisschop van geklaagd dat hij de mis verzuimde. I veroordeeld en het koninklijk geregtshof hem ophangen. De heer Garrido stelde voordat de geestelijkheid uit sluitend door de katholieken zou bezoldigd worden. Hij van eene nieuw onderzoek op de plaats 1 en gevonden o. a.een stuk schedel van lap hoofdvelwaarop de blonde haren alsmede eenige andere lig- het overblijfsel van beddegoed. te hare losla- Dezer dagen gaf de goochelaar Epstein zou zakdoek die uit een ge- op hem moest" worden afgeschoten. Hij deed ten i. i „_i_.ien gaf jijj «Als iiet u belieft, mijnheer,” p mijne borsten zoodra gij k op de punt van mijn degen gen. Komaan c een, twee, drie, vuur!” Het ge- ging af, en onder den uitroep «ik ben gekwetst!” Te midden van den algemeenen schrik sprongen eenige personen op hem toeen nu bleek het geweer moest zijn geraakt wel zóó dat het diep in het vleesch het kabinet van den directeur te

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1