ACHTSTE JAARGANG. 1869 No. 31. 27 Mei. Donderdag Buitenlandsch Overzigt. BOLSWARDSCHE COURANT drie de dren- De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door l>. C I'E R S Az. te Bolswardwien nien alles dit Blad betreffendeuiterlijk tot, Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. Tot tweemaal toe heeft de Abaltucci het bereikt en kon een gedeelte der bemanning zich redden door over te springen, maar de Noorweger zette zelfs geen sloep uit, om de dren kelingen hulp te bieden. Te Parijs bragten de kiesvergaderingen beenen, tongen en ook armen in beweging. De menigte die Vrijdag op den boulevard Beaumarchais bijeenschoolde, werd op 20,000 menschen geschat. Tot tijdverdrijf, werd de Marseillaise gezongen. De redenaars deden hun best en zeiden wel eens het een of ander, wat niet ter eere van Napoleon lil en zijne vrienden strekt. Politie en municipale gardes te voet en te paard werden noodig geacht om de rust te be waren. Dat was soms lastig genoeg, hoewel de politie agenten ook wel eens onrust verwekten. Zoo werden op den boulevard St. Michel wandelaars en toeschouwers eens klaps aangevallen op ongehoorde gewelddadige wijze mis handeld zonder dat eenige onordelijkheid had plaats ge had of een enkele waarschuwing gegeven was. De laatste berigten uit Parijs stellen die stad voor als volmaakt rustig en de verhalen der volksbewegingen worden overdreven ge noemd. Toch is het zeker niet te ontkennendat de uit slag der verkiezingen ditmaal in Frankrijk van ’t hoogste gewigt en de regering volstrekt niet zeker isdat het li berale gedeelte der vertegenwoordiging geen belangryke ver meerdering zal erlangen. Het is klaar en duidelijk dat het keizerrijk niet alleen in Parijs, maar ook in de depar tementen veel van zijne betooverende bekoorlijkheid heeft verloren. Toen ’t vorig wetgevend ligchaam gekozen werd, was er nog het een en ander om op te roemen. De keizer had verscheidene jaren lang gelegenheid gehad, eenegroot- sche verwachting van zich op te wekkende russische oorlog was door ’t fransche leger tot een einde gebragt; uit Italië klonken de overwinningskreten der soldaten, door den keizer zelf aangevoerd, de bemoeijingen omtrent Mexico hadden den schijn, dat zij Frankrijks roem zouden ver- hoogen, dat zij het in Oostenrijk regerend huis van Habsburg aan zich zouden verpligten. En dat alles, was het niet het werk van Napoleon III en moest de franschman niet in den ijde- len waan vervallendat zijn keizer de magtigste vorst was van zijn tijd Dat was in 1863; hoezeer is het in de 6 jaren, die daarop volgden veranderd De oorlogsroem op een af stand beschouwd, verliest ontzettend veel van zijn glans; de amerikaansche onderneming bragt schande zoo wel als schade en de nog immer niet tot rust gekomen geest van den ongelukkigen Maximiliaan verontrust de gemoederen van den franschen patriotdie geen hoop heeftdat de schandvlek ooit zal worden uitgewischt. Het is dus niet te verwonderen dat men in Frankrijk waar zucht naar verandering buitendien niet vreemd is verlangt naar eene verantwoordelijke regering in plaats van het bestuur van een enkel persoon. Maar evenmin zal het te verwonderen zijn wanneer het nieuwe wetgevende lig chaam eene even groote toewijding aan den keizer betoe nen zal als het vorigede verkiezingen te platten lande toch staan nog genoeg onder ’s keizers invloed dat de op positie op deze weinige hoop kan vestigen. Zekere hoedenmaker te Parijs bragt dezer dagen een avond bij zijn meisje door. Jaloersch en opvliegend van aard, zocht hij tegen 10 uur om eene nietige reden twist, sloeg en mishandelde zijn liefje zoo ernstig, dat zij om aan die liefkozingen te ontkomen naar een venster liep het opende en op de straat sprongwaar zij bewegingloos Üe Abonnements-prijs is 0,80 per maanden franco per post f 0,95. De prijs der Advertentien s van 16 regels 40 Cts., behalve 35 Cts. voor het A d- vcrtcntiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. Art. 33 van de spaansche constitutie handelt over den regeringsvorm. Het is in behandeling gekomen en zoo als te verwachten was, voorstanders van ’tkoningschap en mannen die heil verwachten van eene republiek, elk deed zijn best om aan te toonen, dat het geluk van Spanje af hankelijk is van wat hij aanbeveelt. Zij, die de republiek bestrijden zeggendat Spanje daarvoor niet rijp is en er gevaar bestaatzoowel voor een buiten- als binnenland- schen oorlog, wanneer Spanje geen eenhoofdigen regerings vorm krijgt. De republiekeinen ontkennen dit natuurlijk en doen uitermate hun best om hun zin te krijgen. Intus- schen moet opgemerkt worden dat de verschillende spre kers het woord voerden met eene vrijheid en vrijmoedig heid welke ook de discussion in Frankrijk tijdens de re publiek kenmerkten en men moge ’t vooreerst nog niet eens worden de nu reeds gesproken woorden zullen niet geheel nutteloos zijn. In ’t noordoosten in Cataloniëblijft de geest nog wat roerigen in de fransche grensprovinciën wordt dat nog in de hand gewerkt. De regering te Madrid vindt het juist niet mooi van de fransche autoriteiten, dat ze zonder eenige belemmering toestaan dat men openlijk den burgeroorlog in Spanje aanbeveeltgewapend heen- en weertrekt en monniken-bijeenkomsten houdt ter bevordering eener tegen- revolutie. St. Juan de Luz is het hoofdkwartier van de roervinken en sedert eenige dagen trekken talrijke spaan sche familiën, vooral uit de baskische provinciën, derwaarts, om gezamenlijk te overwegen wat de partij te doen staat. Erkende hoofdofficieren en zelfs generaals van don Carlos bevinden zich onder hen. Tusschen St. Juan en Biarritz wordt eene geregelde gemeenschap door de Carlisten onder houden en de rnaire in eene fransche grensplaats biedt daartoe de behulpzame hand. Don Carlos zelf blijft nog maar voortgaan met het ver- koopen van huiden om ze te leveren zal hij nog eerst wat beeren moeten vangen. Verschillende bladen bevatten eene uitnoodiging tot deelneming aan de koninklijke spaan sche leening van 1869, die don Carlos VII, zich noe mende de regtmatige koning van Spanjewenscht uit te geven. Zijne aanbiedingen beloven zóó groote winstdat we ’tons ten pligt achten, er onze lezers mee bekend te maken. Er zijn in Nederland en ook in onze streken die met liet lot van Europa’s zuiden nog al begaan zijn en zich niet karig betoenen om er de goede zaak te onder steunen met hunne penningen al zijn ze soms zuur ver diend en moegelijk te missen. Die voorstanders van ’t goede zullen dan ook niet willen achterblijven, nu die ondersteu ning voor hen lang niet renteloos belooft te zijn. Don Carlos vraagt tot bereiking van zijne oogmerken niet meer dan 45 millioen francs, en biedt aan om voor elke 30 francs, die men hem zal leenenIdO francs terug te betalen. Bovendien is hij voorloopig tevreden met 12 pCt. aan con tanten voor de rest wil hij de geldleeners crediteren tot op het tijdstip zijner troonsbeklimming. De paketboot Generaal Abaltucci werd in de italiaansche wateren aangezeild door een noorweegsche brik die geen lichten aan had. De helft der bemanning en passagiers ongeveer 50 personen kwam om bij die ramp. Het be droevendste van die gebeurtenis isdat het noorweegsche schip alle hulp weigerdeniettegenstaande het daartoe ge legenheid had en bij herhaling daartoe werd aangeroepen.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1