Aan onze Lezers 1809. ACHTSTE JAAItCJAAd. No. SS. «Ilffl 3 Junij. Donderdag De Uitgever. Buitenlandse!! Overzigt. Of de opheffing der zegelbelasting ook van in vloed zal zijn op de uitgave der Bolswardsche Courant? Ja, lezers. Met 1 Julij a.s. zal, zooveel mogelijk bij elk No. der Courant een bijvoegsel worden gege ven inhoudende de bespreking der belangrijk rijkste- zaken en tijdvragen. ’t Is den Uitgever aangenaam, te kunnen be- rigtendat hij naast den hoofdredacteureen bekwaam letterkundige als medewerker aan zijn blad heeft verbonden. Met 1 Januanj a. s. zal het formaat der Cou rant aanmerkelijk worden vergroot. De verlaging der Advertentieprijzen zal nader worden berigt. van B0LSWA8DSCHE COURANT De Uitgave dezer Conrint, die eiken Don- d E R n A g het licht zietgeschiedt door B. CCPERÜSAz. te Bolswardwien men slles dit Blad betreffendeniterlijk tot Woens- dag-morgen 12 urefranco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. Sinds den dood van haren man had zij in den Eindelijk had de ellende den en wanhoop dreef de vrouw tot l en op- van kant. Legt niet de woorden van Willem De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post f 0,95. De prijs der Advertentien s van 16 regels 40 Cts., behalve 3b Cts. voor het A d- vertentiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. Winst en verliestwee woorden, bij niemand onbekend; twee zaken'waarin men meer of minder belang stelt naar gelang men het voorwerpdat gewonnen of verloren wordthooger of lager schat. Weinigen zijn er zeker die zich niet hoogst gelukkig achtenwanneer hun een belangrijke geldwinst ten deel valten velen zou het geen verdriet zijn, wanneer zij in de plaats van den gelukkigen vinder warendie onlangs in Victoria een klomp goud vond van 75 pond, ’t welk zoo ongeveer 112,500 zal kunnen opbrengen. Men weet, nietdat er ooit een zoo zware klomp is gevonden in 1858 vond men eveneens in Australië, een klomp van 55 pond, en de vinder achtte dien vooreerst zwaar genoeg. «Verspilling of verlies van geld «Wordt nog van hier of daar hersteld «Of ’t valt ten minsteals ik het kwiste «In mijnes evennaasten kiste «Ja geldverlies doet onze zinnen «Aan deugd en tucht niet zelden winnen.” Zoo troostte Jeremias de Decker. Maar Jeremias de Decker was dichter, en dat is niet ieder. Van de meesten geldt, wat dezelfde dichter ook zei «En zietwat kinderen we blijven «Vermissen we een handvol schijven »’t Gaat ons wel diep aan vieesch en bloéd. Een handvol schijven wat zegt dat bij eenc som van één a anderhalf millioen francsdie met het schip Abba- tucci te gronde ging' Naar men meent was het de op brengst van den Pieterspenning en moest door den bij de schipbreuk omgekomen pauselijken consul-generaal te Mar seille aan het pauselijk gouvernement worden ter hand ge steld. In een dorpje bij Geile in Zweden maakte de vrouw van een timmerman zich van kant, na eerst haar vijfjarig dochtertje en haar driejarig zoontje gedood te hebben. Ge brek kon de oorzaak niet zijn. Maar de vrouw las trak- traaljes en sprak veel met dweepers. Zij klaagde dikwerf over hare zonden en den toorn Godsen aan hare zuster had zij gezegd dat zij een einde aan haar leven wilde maken. De ongelukkige vader werd ziek bij ’t vernemen van de vreeselijke daad. Op Pinkstermaandag vond men te Inzendorf aan een boom drie lijken hangen. Het waren die eener vrouw en twee kinderen. Men erkende de weduwe van een dag- looner, Rosalie Hamer en hare twee kinderenzes en acht jaar oud. E- bittersten nood verkeerd. hoogsten graad bereikt c.. -r - misdrijf. Na ’s nachts eerst de kinderen verwurgd gehangen te hebben, maakte zij zich zelve zoodanige gebeurtenis ons t.L'. -- -- Haren op de lippen «Heeft de aarde dan geen voedsel voor ons allen IJinnenlandsch Overzigt. Is het waar, dat er in den lande eene groote partij is, die sectescholen verlangt, door het rijk gesubsidieerd? Zoo ja, dan moet ik de heerén mr. S. Wijbenga en dr. VV. H. Idzerda kiezen, zelfs al waren ze mijne vijanden. Mij dunkt, de openbare school biedt uitstekende gelegenheid aan voor ieder, van welke geloofsbelijdenis ook; want zoowel het on derwijs in het geloof als in het ongeloof is verboden, en ik vertrouw, dat het laatste zeker met even veel ernst zal worden gehandhaafd als het eerste. Wie dus niet tevreden is, moet maar zijn eigen weg gaan; want geene gemoedsbe zwaren kunnen opwegen tegen de groote verantwoordelijk heid, die men op zicii laadt, met te streven naar een toe stand, die oude tijden van afscheiding en geloofshaat tus- schen staatsburgers onderling in het leven zou terugroepen. Gaat het bezwaar tegen de gemengde scholen van bij zondere personen of geestelijken uitdan zou ik meenen, dat zij langs anderen weg naar hun doel moesten streven; want ik beweer, dat de gemengde school ieder moet tevre den stellen, die het onmogelijke en onwenschelijke niet beoogt. Ik kan de overtuiging niet onderdrukken dat ouders en geestelijken, in de kracht hunner overtuiging het middel moeten bezitten, om te zorgen dat de jeugd niet ontvan kelijk zij voor verkeerde indrukkenaangenomen dat de gemengde school die kon aanbrengen. Ik zend er mijne kinderen heen en zal wel op mijne hoede zijn, of ze iets kwaads leeren, wat ik streng zou vervolgen. Het onderwijs in de godsdienst blijft voor mijne rekening, bijgestaan door mijn geestelijke. Zoo doende maak ik van mijn kind wat ik wil en zoo hoort het, al is het gemak- kelijkker het geheel over te laten aan anderen. Met eene kleine verandering nemen we bovenstaand op stel over uit de Arnh. Courant, waarin het voorkomt als in gezonden. We meenen, dat het geen kwaad kan des in zenders oordeel ook hier te doen kennen. Op zijne vraag, of er velen in den lande sectenscholen verlangen, is ons antwoord: eenige bangmakers verlangen zeomdat ze bang makers willen blijvenvele banggemaakten zeggen dat zij ze verlangen, maar zij weten niet, wat ze doen. De Ver- eeniging voor christelijk-nationaal onderwijs hield voor eeni ge dagen hare algemeene vergadering. Dr. A. Kuyper van Utrecht hield er de rede. Dr. Kuyper is een knap redenaar en kan opperbest de woorden vindenom onnoozelen bang te maken. Een vijftal vragen rigtte de redenaar tot het geweten des volks. Die vragen waren de volgende «1°. Of ons volk, in zijn geheel genomen, zijn gods- dienstigen oorsprong loochenen en zijn regt op den naam van christcnnatie verbeuren wil

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1