Donderdag BuitenlandHch Overzigt. ACHTSTE JAARUANG. No. 23. IO Junij* •F- liet itigelijfilö feestmaal ge- verder te voorkomen dat iemand zijne van die van anderen Zal uit- 1800. - De Abonuements-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post f 0,95. De prijs der A d v e r t e n t i e n s van 1—0 regels 40 Cts., behalve 35 Cts. voor het A d- verteutiezegel; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. B01SWARDSCHE COURANT. De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. C U P E R U S Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffende, uiterlijk tot Koens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der Inzenders. Dat Peru verleden jaar op eene buitengewone wijze door eene aardbeving werd geteisterd is zeker nog niet verge ten. We vernamen toen reedsdat die aardbevingdie zooveel verwoestte, de zee 25 tot 30 el opvoerde. Door van verschillende oorden ingekomen berigten weet men thans, dat de zet niet alleen op die kusten zoo ongemeen in golving is geraakt, maar dat die golf, als een reusach tige plooi in het zeewaterhet derde deel van den om trek der aarde beeft doorloopen. Hare lengte was 8000 meters of 1| uür gaans, hare hoogte bedroeg 25 meters, hare snelheid was 183 meters in de seconde, dat is 658 mijl of 120 uur gaans per uur. De aardbeving viel voor op den 13 Augustus, en 2 dagen later kwam de waterberg met vervaarlijke kracht tegen de kusten van Nieuw-Holland; hij had op zijn weg de tallooze eilanden der Zuidzee be zocht, en op elk dier eilanden sporen van zijn loop achter gelaten. De geschiedenis levert toch al Vrij wat gelijksoortigs op. Dit behoeft ons juist niet te verwonderen want op den keper beschouwd speelden de menschen ten allen tijde op het groote wereldtooneel tamelijk gelijksoortige rollen. Wat we "thans in Engeland zien vertoonen, heeft veel over eenkomst met de April-beweging van 1853waarin hier te lande door zoovelen eene rol begeerd werd, ’t Is later gebleken en het komt nog steeds meer aan den dag, dat velen zich toen als figuranten hebben laten gebruiken en hun rol niet begrepen. Iets dergelijks heeft thans in Engeland plaats tengevolge van Gladstones bemoeijingen omtrent vrijheid van geloofs belijdenis. Hij wenscht het beginsel van die vrijheid voor allen eene waarheid te doen worden daarom laat hij ook aan de katholieken regt wedervaren en nu moet hij hoo- renwat men Thorbecke hier in 1853 toeriep: »Gij heult met Rome!” In het lagerhuis heeft de heer Charley hem onlangs dit verwijt gedaannaar aanleiding van een pro ces door een roomsch-katholiek priester voor de regtbank van Galway gevoerd. Deze man vroeg 30t*0 pd. st. scha devergoeding van zekeren Prondfoot wegens de lasterlijke aantijging dat hij van zijne positie misbruik maakte om den kinderen in zijne gemeente vrees aan te jagen en ge weld te doen. De jury uit katholieken bestaande ver oordeelde den gedaagde tot schadevergoeding van één penny, m. a. w.zij nam de aangevoerde feiten als bewezen aan, maar vereenigde zich niet met den vorm der ingestelde klagt. Charley verzocht naar aanleiding hiervan dat maat regelen zouden worden genomen om vreedzame katholieke burgers te vrijwaren tegen priesterdruk. Gladstone ant woordde teregt, dat zulke particuliere gevallen met tot een débat in het parlement aanleiding behoorden te geven en schetste vervolgens zijn stelling met deze belangrijke woor den »De geachte spreker schijnt te meenendat de rege ring hoofdzakelijk ten doel heeft om de roomsch-katholieke kerk op hare hand te krijgen dat is een geheel valsch uitgangspunt. Wat de regering tracht, is, dat aan de ka tholieke kerk even goed als aan ieder andere in Ierland regt zal wedervaren niets meerniets minder. Ons ver langen naar vreedzame betrekkingen met de kerk van Rome berust juist op denzelfden grondslag als ons verlangen naar vreedzame verstandhouding met alle menschen wij trach ten onze krachten aan te wenden om de regten van allen te verzekeren en vermeende regten ten nadeele oefenen.” Charley zweeg. 't Is toch lang niet ongerijfelijkkoningin var. Engeland te Zijn. H. M. Victoria heeft plan een togtje naar Schot land te doen. Wie als particulier reiziger mag beschikken over eene plaats in een spoor-njtuig ie klasseheeft ze ker geen reden tot klagen over ongemakkelijk reizen. Voor H. M. wordt dit evenwel niet voldoende geacht. De di recteuren van de London- en Western Railway Company hebben twee prachtige salon-rijtuigen doen vervaardigen die ieder 30 voet lang8 voet breed en omstreeks 7 voet hoog zijn. Een kort, met elastiek bekleed portaal, van ongeveer Ij voet lengte, scheidt de beide salons, die eene zamenhangende lengte van 60 Voet vormen. De Voorste wagen is met blaauwe zijde gevoerdterwijl kanapé en stoelen met dezelfde stof overtrokken zijn. Alleen de he mel van het rijtuig is met witte zijde bekleed. Vóór den salon bevindt zich een vertrek ten dienste van de heeren van het gevolgdie door de koningin ieder oogenblik kun nen ontboden worden. Het rijtuigdat tot slaapvertrek is ingerigtis door het 1| voet lange portaal van den sa lon gescheidenin twee afdeelingen verdeeldbevat het eene twee smaakvolle bedsteden voor de koningin en prin ses Louiseterwijl het andere gedeelte bestemd is voor de hofdames. Voorts behoort nog tot de inrigting een elec- trisch gemeenschapsmiddel tusschen de koninklijke passa giers en de conducteurs van den trein. ’t Schijnt dat de ex-koningin Isabella van Spanje het er indertijd niet op heeft durven laten aankomenof hare onderdanen voor haar zoo bezorgd zouden Zijn. Voor de Zekerheid wachtte zij niet af, wat men haar zou vereeren, maar nam wat zij verlangde. In antwoord op eene in terpellatie in de cortes verklaarde de minister Van finan ciën dat Isabella aan de schatkist 36 millioen realen schul dig isen tevensdat onder hare regering 745 schilde rijen van groote waarde uit de museums Zijn verdwenen. De kamer besloot eene commissie te benoemen belast om alle handelingen der vroegere ministers te onderzoeken waarbij de financiën of de eigendommen van den staat be trokken Zijn. Dat kan nu wel eens een vrolijke geschie denis opleverenmaar of men er de verloren realen meê terug krijgen zal Pruissens koning is Ziek. Zijn plan om Emden te be zoeken heeft hij voorloopig moeten opgeven. Einden moet dus ook zijn voornemen om ’s konings komst feestelijk te vierenvooreerst laten rusten. Men zou er anders regt veel pret gemaakt hebben en wilde tusschenbeide ook eens roepen leve de koningDe Emdenaars zien zich thans teleurgesteld; of’t gemis van de pret of het wegblijven van Z. M. hen bedroeft, zeggen ze niet hardop. Als Hano- veranen kunnen Ze toch nog niet van harte met Pruissens koning juichen. In Hanover-, voormalige hoofdstad van 1 koningrijk, was EuJald gekozen tot lid Van den rijksdag. Ter Zijner eere zou in genoemde stad een feestmaal ge houden worden. Vrienden Van Eulald uit Kassei, frank fort Mur.chen enz. waren genoodigd en hadden beloofd te zullen komen. Maar EuJald en zijne vrienden waren nog niet door en door Pruissen geworden en Ze durfden ’t woord hebben ook. Dit was oorzaak dat de eigenaar van het lo kaal Bella Vistawaar de bijeenkomst zou plaats hebben onderhands een wenk kreeg dat hij voorzigtig zou doen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1