ui 'lil W 2No. 25. ACHTSTE JAARG^ING. Donderdag’ 24 Junrj, ■4' Buitenlandse!! Overzigt. De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht ziet geschiedt door B. C (I P E 11 U S Az. te Bols wardwien men alles dit Blad betreffendeuiterlijk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. 1860. De Abonuemeuts-prijs is f 0,80 per drie waanden franco per post f 0,95. De prijs der A d v e r t e n t i e n svanl—‘6 regels 40 Cts., behalve 35 Cts. voor het Ad vert e ut i e z e g elelke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaats ruimte berekend. er groot be de spits der punten is ook BOLS WARDSCHE COURANT maar hoopt op en lid van de Frankrijk heeft zijne verkiezingen weer gehad, zijn straat rumoeren zijn vertoond en de bevolking der gevangenissen is aanzienlijk vermeerderd. Of het ernstig gemeend was met die straatrumoerenof zij tegen de regering gerigt ot door de regering uitgelokt waren is nog wat nevelachtig. Men begint weer te denken aan en te schrijven over oor log. Men schijnt de Franschen of hun keizer niet te ver trouwen. Er wordt acht gegeven op hunne handelingen en men geeft er eene uitlegging aan, alsof ze een oorlog moes ten voorbereiden. Het gerucht zei, en ’t werd door la Patrie bevestigd, dat de heer Malaret zijne plaats als gevolmagtigd minister van Frankrijk zou moeten ruimen voor den heer Fleury, gene raal en aide-de-camp van den keizer. Zoo’n ruilingschap nu heeft wel meer plaatsmaar dat de heer Fleury nu juist een krijgsman is, terwijl men een staatsman geschik ter achtdat wil men aanzien voor een slecht teeken. Daarbij komt nogdat het wetgevend Itgchaam al binnen zeer kort bijeen zal komen tot het onderzoeken der geloofs brieven. La Patrie zegt hiervan: «vóór dat onderzoek heeft de kamer geen wettig bestaan zoodat het gouvernement, wanneer het om de een of andere reden, dringende behoefte .aan hare medewerking hadop die formaliteit zou moeten wachten. De kamer zal zich echterzoo er althans geene buitengewone gebeurtenissen plaats grijpenuitsluitend met dat onderzoek bezig houden, en daarna uiteengaan.” Dit alles, in verband met de aanmerkelijke verhooging van het budget van oorlog, voor 1870 door de oostenrijksche rege ring ingediend maakt sommige lieden, die verder zien dan hun neus lang isongerust. In Pruissen zijn er ook, die het smeulen van ’t oorlogs vuur al ruiken. Bismarcks officieel orgaan redeneert al dusThiers is in Frankrijk herkozen als volksvertegen woordiger; in 1840 heeft Thiers, na de omverwerping van het ministerie Soulteen oorlog tegen Duitschland aange stookt; na de gebeurtenissen van 1866 was Thiers de eerste staatsman die den Duitschers het regt van een na tionaal bestaan betwistte en nu ook zal hij er niet voor terugdeinzeneen oorlog tusschen Frankrijk en Duitsch land te doen ontbranden; alzoo zal Thiers er naar streven, den vrede van Europa te verstoren. De juistheid van deze redenering valt niet zoo terstond in ’t oog maar misschien weten de pruissische bewindslieden er meer van, misschien ook houden ze zich maar zoo. De spaansche republikeinen maken gebruik van de vrij heid die door de omwenteling aan de Spanjaarden verze kerd is. Toen de constitutie werd afgekondigd en deswege feest gevierd, deden zijniet mee, omdat de constitutie bepaalt, dat Spanje eene monarchie zal zijn. Te Santander trok ken op den feestdag ongeveer 18000 republikeinen zwij gend de stad uit en kwamen na ’t feest even stil terug. In Saragossa verzamelde.de republikeinsche partij zich in een gedeelte der stad, waar zij van de feestelijkheden niets ge waar werd. Zij kan er nu vooreerst niet aan doen beterschap. Castelar gematigd republikein cortesheeft daar gezegd «In de grondwet zijn twee bronnen van gezaghet al gemeene stemregt en de koning. De republikeinsche partij zal van het algemeene stemregt alle ambten in do gemeen ten in de provinciënen de cortes aannemen maar van den koning zal zij niets aannemen. Zij heeft lang bij den koning hoog te plaatsen aan 1 maatschappij; even als op alle hoog gelegen op den troon de lucht zeer dun en tot ademhaling onge schikt. Wij kunnen van den koning geene posten aanne men zonder ons te vernederen. Wanneer wij eens door de uitspraak van het algemeene stemregt de meerderheid in de cortes zullen hebben verkregen dan zullen wij omdat wij geen koning willen en de regering uit de meerderheid van de cortes moet voortkomen, onverwijld het bijeen roe pen eener constituerende vergadering voorstellen die art. 33 zal wijzigen en den koning en zijn huis zal terugzen den naar de plaats van waar ze gekomen zijn. Nooit zal de jonge republikeinsche partij die door het fait accompli en door den stroom der ideën wordt gedragen die hier alles wat vooruitgang en ware grootheid vertegenwoordigt noodig hebben bloed te vergieten ten einde de verjonging van den staat te bewerken”. Daar men met de keuze van een koning nog zoo ge makkelijk niet klaar komt, is in de cortes het voorstel ge daan om Serrano te benoemen tot regent. Dat voorstel werd nog al bestreden toch is hetvolgens een telegram, met 193 stemmen tegen 45 aangenomen. Op de lijst van kandidaten voor den troon van Spanje hebben sommigen ook geplaatst dom Ferdinand. Die heer heet eigenlijk Ferdinand Augustus Frans Anton van Sak- sen-Koburg-Gotha-Kohary en is getrouwd geweest met de koningin van Portugal, die in 1853 overleden is. De ko ning van Portugal is zijn zoon. Jong is hij juist niet meer en dat niet alle Spanjaarden terstond zeiden, hij moet onze koning maar zijn is niet te verwonderen. Hij is intus- schen altijd een groot bevorderaar van schoone kunsten geweest en den 12 Junij gaf hij een doorslaand bewijs, dat hij het nog isdoor in den echt te treden met mej. Pansiereene beminnelijke danseres. Mogelijk geeft hem dit huwelijk wel meer pleizier dan de troon van Spanje zou doen maar ’t is dan ook niet mooi van hem dat hij 1 dochter van den hertog 1 kander en ’t zou niet zoo’n groot wonder zijnals de spaansche koningzoekersuit liefde voor Montpenster, de j 1 mogt noemen. pleizier dan de troon zijn zoon August verbiedt te trouwen met Maria Amalia dochter van den hertog van Montpensier. Die jonge lui houden anderszooals men zegtontzettend veel van el kander en ’t zou niet zoo’n groot wonder zijnals de kroon present deden aan iemand, die zich zijn schoonzoon mogt noemen. De arrestatie van den bisschop van Linz (niet van Luy zooals in ons vorig No. gedrukt staat) wordt in Weenen druk besproken. Het feit heeft er opzien verwektmaar over het algemeen wordt de standvastige houding der rege ring geprezen en verheugt men er zich indat art. 2 der grondwet niet maar een ijdele klank zal zijn. Dit art. verzekert allen burgers gelijkheid voor de wet, en schafte dus stilzwijgend art. 14 van het concordaat af, welk art. de geestelijkheid onttrok aan de regtsmagt der gewone regtbanken Oostenrijk heeft nu gebroken met de onder werping van den staat aan de kerk. Dit moge nu al door hen die de kerk stellen boven allesafgekeurd en ver oordeeld worden het betere deel der katholieke bevolking verheugt er zich in dat de scheiding van kerk en staat meer en meer waarheid begint te worden dat ook in Oos tenrijk de roomsche godsdienst haar volle kracht mag ont wikkelen maar de priesterregering een einde heeft geno men. Want dezedie haar kracht zoekt in het onder drukken der geestenis niet meer van onzen tijd en zou

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1