BERIGT. I ACHTSTE .JyVyVItCVTViXCJ. 1869. IXo. 37. Julij. Donderdag 13 iiitenlandso 11 O verzi<2ft. •tS» IJe prijs der Ad ver ten tien is t hans voor 17/ regels 5<> Cents. dl<e regel meer 1O Cents. Oroote letters naar ruimte. Bij overeenkomst voor een be paald getal Advertentiën rabat. Uitgever. BOLSWABDSCHE COURANT Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. CUP E KUS Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffendeuiterlijk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maanden; franco per post f 0,95. De prijs der A d v e r t e n t i e n is van 17 regels 50 Cts elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. van den rus wie ’t niet is over in de Allgem. Zeil. Dat de politie j rnogelijkmaar hij meentdat het niet noodig is, iemand ..LL... Ook gelooft hij dat de politic zich wel gewacht hebhen, een Amerikaan of Engelschman zulke Hij dringt er op aandat de mo gendheden maatregelen nemen, opdat alleen de onderdanen tpoleon III in ’t vervolg door de fransche politie wor den behandeld als Franschenen de buitenlanders als menschen. Morin, onderwijzer van Saint Martin d’Auxy, een fransch prachtexemplaarwerd bij de verkiezingen in Mei door den mairedie zelf ter naauwernood kan lezen en schrij ven belast met het stellen der verschillende stukken en ook met de stemopneming. Hoewel nu de wet zegtdat er assessors bij dat werk tegenwoordig moeten zijn be greep men te St. Martin d’Auxij dat dit niet noodig was, en meester nam de stembus mee naar huis. Hier opende hij die, zag de stembriefjes eens na en vond er 16, waarop de naam van een liberalen kandidaat was geschreven. Dat was hem niet naar den zin maar gelukkig met geringe moeite te verhelpen. Hij had nog wel stembriefjes en maakte daarvan gebruik om de 16 te verwisselen met zoo- Wie vrijwillig of gedwongen onderdaan sischen keizer ismoet een Rus zijn en moet het worden. Dat ondervinden de Polen en de be woners van de Oostzeeprovinciënwaaronder een aanzien lijk deel Duitschers zijn ondervinden dat ook. Boeken tijdschriften en dagbladen die daar verschijnenmoeten opgezonden worden naar Riga om er beoordeeld te wor den. De ambtenarendaarmee belastzijn echte Russen en van geloof goed orthodox-grieksch. Zonder hunne goed keuring mag geen geschrift worden uitgegeven. Zij heb ben te bepalen welke boeken enz. voor het kerkgebruik der Lutherschen geschikt zijn; zij moeten uitmaken, hoe ver de in sommige kerkboeken voorkomende aanvallen te gen Luther en zijne leerstellingen gaan mogen. Dat is wel wat hard en lastig tevensomdat die beoordeeling zich uitstrekt over alles en niet alle uitgevers in Riga wo nen. De spoorwegen zijn in dit gedeelte van Rusland bo vendien nog niet talrijken zoo gaat er veel tijd voor de uitgevers buiten Riga verloren. Wat misschien nog leely- ker is, voortaan zullen de heeren te Riga te beslissen heb ben welke boeken gebruikt zullen worden aan de hooge- school te Dorpathet regt om zelf boeken te kiezen bezit die akademie anders reeds 67 jaar. Een en ander wordt te hatelijkerals men bedenktdat de russische pers te Petersburg en Moskow de duitsche en poolsche onderdanen naar hartelust en ongestraft beschimpt. In Zweden hebben de spoorweg-beambten en wachters in last gekregende lessen bij te wonen in de beginselen der chirurgie. Men zal daar dan in’t vervolgals men met den trein reistmet meer gerustheid armen en boe nen kunnen breken; heelmeesters zijn dadelijk bij de hand. Den bisschop van Linz worden uit verschillende oorden adressen toegezonden, om zich flink te houden, namelijk om in zijn eigen en in aller belang te doen wat behoort te weten de constitutie te eerbiedigen. Een dezer luidde: »In het belang onzer H. Kerk in het belang der vrijheid, in het belang uwer hooge waardigheid en in het belang van uw dioceseverzoeken wij u alle confhkten met de regeringwaardoor onze gemoederen ontrust en bedroefd worden, zooveel rnogelijk te vermijden. Wij geven u dit vrijmoedig te kennen opdat wij in het volle vertrouwen op onzen geestelijken herder, het niet willen verbergen, hoe dierbaar ons de constitutionele regten zijn die door de grondwet aan iederen oostenrijkschen staatsburger wor den gewaarborgd”. 1 Volgens geruchten zou het fransche leger Rome eerlang verlaten en de pruissische regering genegen zijn, den paus eene militaire wacht te verschaffen. Fransche bladen ach ten dit laatste niet zoo onnatuurhjk. Thans reeds geeft de koning van Pruissen onbepaald verlof om in ’s pausen dienst te treden en laat hij werfdépóts op zijn grondgebied toe. Zelfs zou hij voorgesteld hebben Keulen te kiezen als plaats voor het te houden algemeen conciliewanneer Rome daarvoor niet veilig genoeg mogt geacht worden. En waarom stelt zich de protestantsche koning zoo op den voorgrond? Staatkunde, alweer staatkunde. Oostenrijk is niet meer het bij uitsluiting roomsche Oostenrijker is Pruissen nog al wat aan gelegen, de katholieken te vriende te hebben. Pruissen is nog nietwaar het wezen wil en behalve vele van zijne eigen onderdanen zijn ook de staten van Zuid-Duitschland katholiek. Dezen van Oostenrijk te vervreemden en naauwer te hechten aan Pruissen neen het is niet onregtvaardig en wel in ’t belang van dezen staatmaar ’t zou toch nog al wat verbazing wekken, een telg van het Brandenburgsche vorstenhuis het vaticaan te zien bewaken en pruissische schildwachten voor de deur van het concilie I Te Heidelberg is het beginsel der gemengde school aan genomen door de roorasch-katholieken met 492 tegen 160 stemmen. Deze heugelijke uitslag is gevierd met vreugde schoten uitsteken der vlaggenklokluiden en optogt met fakkellicht. Von Bismarck is weinig te vreden over den ontvangst gedurende zijne reis met den koning. Hij is zeer verbit terd geworden op de liberalen en beraamt middelen om hen te straffen. Bij de massadie gedurende de oproerigheden te Parijs werd gevangen gemaaktbevond zich een jong duitsch ge leerdedie te Parijs was om wetenschappelijke onderzoe kingen te doen en op weg naar zijn logies door de politie gegrepen en meegevoerd werd. Behalve een plaatsje in de gevangenis kreeg hij ook zijn deel van de mishandelingen, die de politie zich op die avonden veroorloofde. De beijer- sche gezant was er mee bekend maar heeft er zich niet mee bemoeid. Dat doet prof. Cornelius te München zeer. Hij schreef er over in de Allgem. Zeil. Dat de politie zich vergist en een onschuldige gevangen neemtacht hij rnogelijkmaar hij meentdat het niet noodig is, iemand te mishandelen. Ook gelooft hij dat de politie zich wel zou g gruwelen aan te doen. van Napoleon III in ’t vervol:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1