BERIGT. 1 ^X5-X>V4>- ■w 1869. ACHTSTE .ItVvVTSO /VAXJ. Ao. 08. is July. Donderdag Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. De prijs der -V elver te 11 ti n is tlians voor 1T regels SO Cents. Elke reg-el meer 1O Cents. Grroote letters naar ruimte, overeenkomst voor een be paald getal Advertentiën rabat. Uitgever. 15 uiten 1 andso li O ver zigt. BOLSW ARDSCHE COURANT i De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. C P E B U S Az. te Bolsioardwien men alles dit B'ad betreffende uiterlijk tot Woens dag -morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonuements-prijs is f 0,80 per drie maanden franco per post f 0,95. De prijs der Adverten tien is van 17 regels 50 Ctselke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. »de rost zal nooit ernstig hij daarmeó nu ineenen dat de 1 naar tegen burgers wat anders te zeggen - volgens keizer Karel V wetgevend ligchaam begint te toonen dat een ligchaam zal zijn; wel is het nog maar om de geloofsbrieven te onderzoeken, maar reeds openbaart zich een geestdie wel meermalen in ver zet zal komen tegen de wijzewaarop Napoleon heerscht. Van verschillende zijden houdt men ook oog en oor op Rome gerigt. Wat daar in de laatste weken gebeurd en gespro ken is wat or over eenige maanden zal gebeuren en ge sproken worden trekt de aandacht en levert stof tot ver schillende beschouwingen. De italiaansche regering ont nam de geestelijkheid het voorregt, vrij gesteld te zijn van de krijgsdienst. In eene vergadering van bisschoppen be tuigde de paus daarover met innig hartzeer zijn leedwezen, en na alzoo over de regering van Italië te hebben geklaagd, Belangen van staat en kerk houden de voornaamste vol ken van Europa meer dan ooit bezig. Die belangen wekken meer en meer de belangstelling van allen; de geschiedenis des tegenwoordigen tijds is niet meer eene geschiedenis van de koningen of keizers; zij omvat het leven der vol ken. Dat leven openbaart zich in de steeds toenemende zelfbe wustheid der volken wel pogen sommige regeringen die zelfbewustheid te verdooven en kan ze zich nog niet over al krachtig- genoeg uitspreken, maar zij toont, dat ze ont waakt is, en we leven niet meer in een tijd, dat hare ont wikkeling, al gaat die dan ook langzaam, kan verhinderd worden. Het eene volk wordt wakker door en naijverig op de vorderingen die het andere maakt. Le Siècle maakt eene vergelijking tusschen Frankrijk en Oostenrijk en zegt: »In 1789, in 1830, in 1848, stond Frankrijk aan despits der vrije volken en Oostenrijk was het land der dwinge landij, het hoofdkwartier van priesterkuiperijen en nu wij Franschen hooren dagelijks over veroordeehngen onzer schrijvers, en Oostenrijk zal de eerste regtspraak door ge zworenen in zake van pers-misdrijven beleven. En wat soort van man wordt daaraan onderworpen? Een republi kein of een onvoorzigtig dagbladschrijver? Neen, een kerk vorst, de bisschop van Linzdie voor het gerigt wordt ge daagd, omdat hij wat al te vurig de liberale staatsinstellin gen heeft gehekeld. Dat kan Frankrijk nog niet dragen. Daar durft men geen bisschop als een gewoon schrijver wegens een drukpers-misdrijf te dagvaarden.” Keizer Napoleon weet dan ook niet regthoe hij de Franschen zal doen geloovendat ze ’t nog zoo kwaad niet hebben. In het kamp te Chalons zei hij tot de sol daten »de geschiedenis onzer oorlogen is de geschiedenis van den voortgang der beschaving”, en bedacht dus niet datals dit waar is het keizerrijk de beschaving tegen werkt want-»het keizerrijk is de vrede Te Beauvais sprak de keizer verstoord worden”zou Hj beschaving zal blijven stilstaan? Zich te schikken de omstandigheden en t dan tegen soldaten, (lat is juist zoo kwaad niet; maar zich zelven tegen te sprekendat is i niet keizerlijk. Het nieuwe het niet alleen zamengekomen sprak de paus over de zware rampen en nadeelen die de hoogheilige godsdienst in Oostenrijk teisteren, over de treu rige berigten uit Spanje en over de vervolgingen die de katholieken in Rusland te verduren hebben. Uit Oostenrijk wordt daarop geantwoord »Wat is er dan toch in Oostenrijk geschieddat den paus zoo heftig doet klagen De katholieke kerk heeft hier te lande niet de minste afbreuk in hare regten geleden ten ware zij het reeds als eene verongelijking aanmerkte, dat de regten en vrijheden, die zij reeds vroeger genoot en volledig behouden heeft insgelijks aan de andere kerkgenootschappen in de monar chie verleend zijn. De katholieke kerk heeft hier te lande geen enkel van hare regten verloren zij wordt geacht en in hare verte genwoordigers met eerbeid bejegend alleen is er perk ge steld aan hare voorregten aan hare alleenheerschappij in zaken waarin de staat minstens evenveel regten, beginselen en belangen te behartigen heeft als de kerk. De oostenrijksche monarchie is thans een constitutionele staatdie het beginsel der gelijkheid van regten der ge lijkheid voor de wettot grondslag heeft. Zulk een staat moet in de vrijheid die hij aan de katholieke kerk laat de andere kerkgenootschappen laten declen. Dit geschiedt en meer niet. Of zijn welligtbij voorbeeld de Jesuiten uit Oostenrijk of Hongarije verdreven? Zijn de kloosters hier gesloten, de kerkelijke goederen verbeurd verklaard En toch klaagt de pausdat de allerheiligste godsdienst hier veracht en met voeten getreden wordt I Neenwat veracht en met voeten getreden wordtis het staatsgezag en de staatswet in Oostenrijken die ze met voeten treden zijn degenen welke meenen dat zij zelven en zij alleen de kerk uitma ken en diewanneer een w-eerspanning priester gedwon- ges wordt, am de openbare orde des staats te ontzien, da delijk roepen dat de godsdienst wordt aangerand. De veroordeeling van een weerspannigen bisschop door den btirgelijken regterdie over alle weerspannigen regt spreektis eene zaak die de godsdienst niet raakt. De paus klaagt in zijne allocutie insgelijks over de ver volging der roomscli-katholieke geestelijkheid in Rusland en die klagt heeft grond; maar zij voegt niet in den mond van den paus, immers hij verlangt voor zich de toepassing juist van die beginselen welke in Rusland gelden en er tot de vervolging van de roomsch-katholieke geestelijkheid leiden. De in Rusland geldende beginselen zijn heerschappij eener door den staat bevoorregte kerkloochening der godsdienstvrijheid, ongelijkheid der kerkgenootschappen. Die beginselen worden er zonder weifelen of oogluiking toegepast en hierover klaagt de paus en in eenen adem klaagt hij ook, omdat die beginselen in Oostenrijk, Hongarije, Spanje en Ita lië afgeschaft zijn 1 Wat hij in Rusland laaktzou hij in alle landen je gens onroomschen doen indien hij kon.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1