No. 29. ACHTSTE JAATlCiAAG. 1869 Donderdag- S2S July. Buitenlandsch Overzigt. Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. werd bij een der Egyptedie zijn reistoer door Eu- BOLSWABDSCHE COURANT De Uitgave dezer Cour int, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. C P E II U S Az. te Bols wardwien men alles dit B’ad betreffendeuiterlijk tot Woens- dag-morgen 12 urefranco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonnements-pr(js is f 0,80 per drie maanden; franco per post f 0,95. Do prijs der Ad v erten tien is van 17 regels 50 Ctselke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. De spits van den afleider smolt weg en laatste slagen geheel atgerukt. De onderkoning van E u ropa welhaast ten tijde zal gebragt hebbenweet te too- nen dat hij vorst is. Te Parijs bestelde hij 50,000 Rem- mingtongeweren een echt koninklijke daad. Waar hij kwam zag hij niet op een handvol geld alleen zijn ver blijf in Engeland kostte hem 72,000; den armen van Brussel schonk hij 25,000 francs en wat de kroon zet op al zijne echt koninklijke handelingen; eene tooneelspeel- sterdie hij op de planken gezien had, ontving van hem een armband ter waarde van 20,000 francs. Keizer Napoleon heeft beterschap beloofd. Nietdat hij zelf nog beter zal worden; welk Franschman zou dat kun nen verwachten 1 liet fransche volk weet welen de kei zer zegt het zelf, dat »hij reeds meermalen getoond heeft, hoezeer bij geneigd is om in het publiek belang afstand te doen van enkele zijner prerogatieven dat zijn van die dingen, die een keizer of koning regt geven te doen wat ieder ander niet doen mag. De keizer blijft dus wie en wat hij is en de beterschap die komen zal is alleen in zoo verre aan hem te danken, als zij is »eenc natuurlijke ontwikkeling van de wijzigingen die langzamerhand in de instellingen van het keizerrijk zijn aangebragt. De «preroga tieven die het volk den keizer uitdrukkelijk heeft toever- trouwd, moeten ongeschonden blijven; die toch zijn eene levensvoorwaarde voor elke regeringdie de orde en de maatschappij bewaakt.” Maarwat heeft de keizer dan beloofd wat zal beter worden? Dat heeft hij gezegd met heel veel woorden, maar regt duidelijk is’t niet ’t Hangt er nog te veel van af, hoe die woorden moeten uitgelegd worden, en dat uitleggen wordt wel wat lastig door de prerogatieven, die de keizer niet missen wil. De keizerlijke boodschap zegt: »1°. Het Wetgevend Ligcliaam zal zelf zijn reglement van orde mogen maken en zijn bureau benoemen. «2°. De manier, waarop amendementen worden ingediend en onderzocht, zal vereenvoudigd worden. «3°. Het gouvernement zal verpligt zijn alle wijzigingen van tarieven die in ’t vervolg door internationale verdra gen mogten worden bedongenaan de goedkeuring der wetgevende vergadering te onderwerpen. «4°. Over de begrooting zal hoofdstuksgewijze gestemd worden. »5°. Sommige openbare ambten, als ook dat van minis terzullen vereenigbaar zijn met het mandaat van volks vertegenwoordiger. «6° Het regt van interpellatie zal worden uitgebreid. En is dat nu alles? Och ja, de Franschen verlangen niet meerzij roepen: leve de keizerOok zij die zoo’n groot woord hadden en niet rusten zouden vóór dat de persoonlijke regering des keizers zou hebben opgehouden en Frankrijk in 't bezit zou zijn van verantwoordelijke mi nisters, ook zij staan verwonderd over de groote vrijgevig heid des keizers en schamen zich dat zij nog meer heb ben durven verlangen. Zóó zijn de Franschen. Jules Favre, een man, die eigen lijk te degelijk is, om Franschman te zijn, had na 't ontvan gen der keizerlijke beloften wat te zeggen op het besluit, waarbij de zittingen der kamer tot 2 Augustus worden verdaagd. «Hoe is ’t mogelijk,” riep de president hem toe, «dat men op den dag na eene groote liberale daad nog met protesten komtniet alleen strijdig met het reglement Hebben de Pruissen eene goede gedachte van ons staats onderwijs en beroepen ze zich op de statistiek, om aan te toonendat de menschen hier nog zoo slecht niet zijn als men wel zou denken bij ’t lezen van advertentiën uit Won- seradcelwaarin van «satanisch onderwijs” wordt- ge sproken diezelfde Pruissen klagen openlijk over de onze delijkheid die in hun land heersch-t, en toch staan er alle scholen onder kerkelijken invloed. Bij den pruissischen rijksdag is eene petitie ingediendbetreffende de toene mende zedeloosheid. Dit stuk is onderteekend door 12,6-48 personen uit Pruissen en 2300 uit de overige bondsstaten. Onder de adressanten zijn 52 professoren der universiteiten, 350 leeraren van gymnasiën en 1860 onderwijzers van an dere inrigtingen voorts 1697 handelaars, 868 grondbezit ters, 133 geneesheeren, 122 officieren en 3157 werkbazen. In dit stuk wordt eene groote bezorgheid aan den dag gelegd, zoowel wegens de toenemende zedeloosheid op zich zelve als wegens haren verderfehjken invloed op het huisgezin. Uit de daaromtrent aangevoerde motieven blijkt dat dit kwaad te Berlijn en Hamburg meer dan in andere duitsche steden veld wint en dat dit vooral wordt bevorderd door openbare vermakelijkheden die aanleiding geven tot ontucht en on zedelijkheid, zoowel als door verschillende geschriften, plaat werken enz. Het aantal openlijk geprostitueerde en als zoodanig bekend of verdacht staande personen bedraagt te Berlijn 13,000. Te Hamburg zijn 180 bordeelen terwijl het in evenredigheid daarvan in de andere groote steden van den bond niet veel beter gesteld is. Op deze en der gelijke feiten wordt in het adres met nadruk gewezenten einde den rijksdag indachtig te maken op de groote onhei len die hieruit voor het maatschappelijk leven en voor den staat te verwachten zijn. In het Salzburgsche, waar men van «satanisch onderwijs” nog zooveel niet weetheeft men satanische ziekten. Ge lukkig woont er Dr. Gaszner, hoogleeraar aan het seminarium te Salzburgen die weet er raad voor. En bovenal geluk kig is hetdat die hooggeleerde heer niet geheim is met zijn raad zooals de eenvoudige duivelbanners. Onder den titel van: De wijze, om kranken van den dui vel te verlossen geeft hij «de beste methode aan, om den duivel te verdrijven.” Het werkje, 3 vellen druks groot, is hoofdzakelijk gerigt tot de studenten der katholieke the ologische faculteit. Hij waarschuwt hun ernstig, geen ge hoor te leenen aan ongeloovige geneesheeren, die zeggen, dat alle ziekten natuurlijke oorzaken hebben, terwijl achter een groot aantal de duivel schuilt. Vooral is dit het ge val met zenuwziekten. Wie daaraan lijdt, is óf door den duivel gekweld óf geheel bezeten. De duivel heeft een heir- leger van booze geesten in het werk die geheele huizen of afzonderlijke vertrekken in bezit nemen het veede melk, het graan en alles betooveren. Het eenige middel, dat afdoende helpt, is, zegt de doctor, besproeijing met wijwater en de priesterlijke zegening. Het groote nut van bliksemafleiders is te Hohenzollern- Hechingen weer duidelijk gebleken. Bij een vreeselijk on- weder sloeg er do bliksem tot negen malen in het slot maar werd telkens door de afleiders onschadelijk gemaakt,

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1