ACHTSTE .TAAKtiWG. 1809. No. 30. S3O July. Donder<iap 15 n it<> nl a n (I s c ii Overzijrt. I Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. BERIGT. Het slot van het artikel: DE WAARDS van den HANDWERKSTAND is bij ons ont vangen; in 't volgend Bijvoegsel wordt het geplaatst. BOLSW ARDSCHE COURANT de Uitgever. De Uitgave dezer Cour mt, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B. CUP E R U S Az. te Bolsioardwien men al!es dit B'ad betreffende, uiterlijk tot IVoens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonnements-prijs is f 0,80 per drie maanden; franco per post f 0,95. De prijs der Ad v ert en li en is van 17 regels 50 Cts elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. 40 graden. De hoeveelheid minerale wateren, op deze wijze in den vloed uitloopende is 230 kan in een minuut. «Men begrijpt zeer ligt dat wateren alzoo opgesloten door den losgewerkten bodem braken en opwelden maai de gesteldheid van deze wateren is zoo eigenaardig, dat zij zoude opgemerkt zijn waar zij zich ook vertoonden. Zij bevatten de verbazende hoeveelheid van ruim 20 milligram men arsenicum per kan en geen enkele bekende bron le vert die stof' in zoo groote verhouding. De vraag rijst nu opwaar die wateren vroeger hebben gestroomdwaar zij zich hebben kunnen ontlasten, zonder te worden opgemerkt?’’ De stroom der gedachten die in Frankrijk ook lang op gesloten is geweestbegint zich meer en meer baan te breken. De keizerlijke boodschap scheen eerst de kracht te hebben om dien stroom vooreerst nog te stuiten, ’t blijkt evenwel dat zij hem maar voor een korte poos heeft kun nen tegenhouden. De mannen, die reeds eene interpellatie in voorraad hadden maar hun boodschap overbodig acht ten toen ze ’s keizers boodschap eerst vernamen, zijn nu weer besloten om den keizer toch nog eens naar een en ander te vragen. Frankrijk heeft intusschen ook een nieuw stel ministers gekregen, wier portretten te vinden zijn in de Sneeker Crt. van 24 dezer. Omdat het te Rouaan zulk mooi weer is, willen de men- schen er niet naar den schouwburg. De directie heeft daar om eene voorstelling gegeven voor de krankzinnigen uit het gesticht Quatrcmares en de zaal was vrij talrijk bezet. De voorstelling marcheerde goed en aan handgeklap en voetgestamp liet het publiek ’t niet ontbreken. Den 10 en 11 dezer werd de stad Geile, uit te spreken Itefledoor brand vernield. Die brand beroofde 8000 menseben van woning, zoodat zij zich moeten behelpen in tenten door de soldaten uit den omtrek hun toegezonden. De schade wordt op 10 millioen rijksdaaklers geschat, be halve het verlies aan archieven, boeken en bescheiden van waarde. Op weinige na zijn alle openbare gebouwen ver brand en schier niets heeft men kunnen redden. Gefle is de derde handelstand van Zweden de oudste en grootste stad van het Zweedsche Norrland. Zij was goed gebouwd en telt ongeveer 12,000 inwoners, die hun bestaan von den in belangrijke fabrieken van zeildoek, linnen, leder, tabak en suikerin den scheepsbouw en levendige scheep vaart. Te Keulen is dezer dagen een Engelschmandie om schulden in de gevangenis zatdoor middel van eene kist daaruit ontsnapt. Hij zat er in gezelschap van een koop man uit Keulen die eene groote kist met papieren kreeg, waarvan hij er eenige noodig had. De kist zou den vol genden morgen vroeg weder worden gehaald. Vóór dag en dauw kroop de Engelschman in de kist, na zijne schoenen en rok op een stoel te hebben gelegd. De kist werd ge sloten en op een kruiwagen uit de gevangenis gebragt naar een huis in de stad waar zij na een half uur werd ge opend. Toen sprong de Engelschman er uiten van de ontsteltenis der vrouw des huizes maakte hij gebruik om zich te verwijderen met een hoed en schoenen waarvan hij zich meester wist te maken. Hij is zegt men over de grenzen naar Nederland gegaan. De Keulsche dom werd in de vorige week door een zelfmoord ontheiligd, ’s Namiddags tnsschen 2 en 3 ure maakte een man blijkbaar tot den arbeidenden stand bs- hoorendedoor een pistoolschot daar een einde aan zijn Le Peuple meldtOp bevel van den min. van openbare werken hebben zich verscheidene ingenieurs naar het dorp Murattnsschen de valei van Mont Doré en die van den St. James begevenom onderzoek te doen naar de waarschijnlijke oorzaken van het volgende buitengewoon natuurverschijnsel: «De vorige week bij het graven van een regthoekigen put, waren de werklieden tot eene diepte van 53 ellen door gedrongen in den vasten tufsteen die in dat gedeelte van de valei den oorspronkelijken bodem bedekt. Op deze niet zeer aanmerkelijke diepte, wanneer men let op die der mijnputten, werd de opstijgende hitte reeds zoo hevig, dat de arbeiders telkens moesten worden afgelost. Hunne klom pen werden spoedig zoo heet, dat zij het op de brandende steenen niet lang konden uithouden. De kleur van de steen toonde aan dat men weldra op de granietrotsen zou stuiten. De tufsteen zoo bard in de bovenste lagen, was hier veel zachter en liet zich gemakkelijk bewerken. »De patroon had aan zijne arbeiders de grootste voorzig- tigheid aanbevolen en hun gelast, in zijne afwezigheid niet voort te gaan met uithollen, maar enkel den put van de omgewerkte aarde en steenen te ontlasten. »Een van hen echter, terwijl zijn kameraad bezig was de laatste losse steenen in de mand te werpen kwam op het denkbeeld, een stuk tufsteen, omstreeks 4(1 duimen in omtrek, met zijn houweel weg te stooten. Naauwelijks had hij den steen verschoven of in de daardoor ontstane opening woelde de aarde op en nam den vorm aan van een bom. Ter zelfder lijd liet zich eene ontploffing hooren als vain een stuk geschut. »De verschrikte gravers springen zoo snel mogelijk in de mand en geven hel teeken tot optrekken. Het onderaardsch geroffel duurt voort. Ongeveer 12 ellen naar boven ge trokken zijnde roepen zij even op te houden de nieuws gierigheid is bij hen grooter dan de schrik; zij willen zien, wat er zal gebeuren. Eene nieuwe en heviger knal wordt vernomenen een ontzettend dikke straal heet water rotsblokken met zich slepende schiet langs hen henen en schroeit hen pijnlijk bij het terugvallen. Een luid en aan houdend gekabbel duidt aan, dat de put onder water loopt; de opbruischende straal wordt allengs minder hoogde mand kan verder worden opgehaald. Een der arbeiders, on den rand van den put gekomen, valt in zwijm, hetzij door de gevolgen van den schrik, of tengevolge der gassen, welke uit het bijna kokende water zijn ontsnapt. «Binnen 10 uren was de put volgeloopen, en sedert dien tijd stroomt daar een beek van minerale wateren naar de rivier de Dordognewaar zij zich ontlast en, in aanraking komende met de rivier, nog eene hitte heeft behouden van

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1