ino. 32. Donderdag’ 13 Auirust iis. B tiit e n 1 ;ui<lse,li Overzigt. I tl Bij deze Courant wordt eon bijvoegsel uitgegeven. ACHTSTE JAAKXiAX;. 1869 BOLS WABDSCHE COURANT Barbara Ubryk, de mishandelde non ’t Geregtelij k onderzoek wordt met schijnt een zeer grooten omvang te De Uitgave dezer Cour int, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door I». C U P E R U S Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffendeuiterlijk tot IFoens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maandenfranco per post f 0,95. De prijs der Advertentien is van 17 regels 50 Cts; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. meer nabij we- m ti met Andere stoombooten sloten zich waarin het bruidspaar ge- gansche vloot was begeleid. Te o t van Ostgoth- land begaf zich aan boordwaarop men naar Gripsholm voer, dat in 3 uur tijds bereikt werd. De prachtige logt over het onvergetelijk schoone Malarmeer met zijné hon derden schepen was weldra overgestoken en dat er op het dek gegeten en gedronken werd deed geen schade aan de tie bosschaadjes langs do kust opwekten. Te 1 uur was men te Gripsholm welk slot met zijn geschiedkundige vermaardheid in al zijne dea len werd bezien. Te 4 uur was in de groote ridderzaal een diné aangerigt. De koning van Denemarken bragt een dronk aan dien van Zweden en negenmaal werd ernuhoe- rah! geroepen. Te 7 uur werd onder het schoonste avond- weder de terugtogt naar Stokholm ondernomen en daar werd men nu verrukt door een prachtige illuminatie, door vuurwerk en kanongebulder, ’t Was mooi en ’t ging er vro lijk toe en bij geen mensch kwam de wensch op dat de prinses liever in een klooster mogt gegaan zijn. In Spanje breekt men zich ’t hoofd om een voldoend antwoord te vinden op de vraag: «waar is don Carlos‘U’ Als we de Tijd mogen gelooven dan heeft de oplossing van die vraag voor de Spanjaarden nog al wat belang, vooral voor de «echte Spanjaarden”. Immers de Tijd, die don Carlos persoonlijk heel goed kent, verzekert ons, dat hij is »een jeugdig vorst vol moed en van een edel ka rakter een vorst die een man is en in den vollen zin van het woord: wil wat hij wil”. Daarenboven is hij »eeu christenprinsdie als christen leeft en als christen regeren De geschiedenis van is nog niet ten einde, kracht voortgezet en schijnt een zeer zullen nemen dank zij vooral den steller der ondergetee- kende aanklagt bij de politie. Als zoodanig heeft zich be kend gemaakt zekere Gautiarowskieigenaar van een bu reau van informaties. Hij werd terstond als getuige opge- roepen en verklaarde het volgende: Pater Lewkowicz die langen tijd in het klooster de taak van biechtvader had ver vuld had voor eenigen tijd het klooster verlaten en zich naar Tczebinia begevenwaar hij in dronkenschap aan den pastoor aldaar, een eerwaardig grijsaard, het geheim ver ried. Deze gaf er kennis van aan zijn neef, die de aan klagt gedaan heeft. Op het oogenblik echterdat de po litie de hand wilde leggen op pater Lewkowicz,, sterft deze in het Karmeliter-klooster te Czerna. Den 24 Junij over leden werd hij reeds den 2(5 begraven maar des ande ren daags hebben de autoriteiten zich naar de plaats be geven om te onderzoeken of de pater niet misschien zelfs de oneerlijkheid zoover gedreven had van zelfs den dood te bedriegen door heen te gaan vóór deze hem riep. De gevangene nonnen en de abdis hebben reeds een eerste verhoor ondergaandat niet minder dan 14 uren heeft geduurd. Slechts met groote moeite heeft de regter van instructie van haar kunnen verkrijgen dat zij een tip van den digten sluijer opligtten die haar gelaat bedekt. (Dat is van die soort vroomheidwelke zoo in den smaak viel bij Jezus tijdgenooten vroomheiddie verbiedt het huis van een heiden binnen te gaan maar geen bezwaar vindt in het mishandelen en dooden van een onschuldige.) Vrouw Wenzijkde priores, toonde hare verontwaardiging, dat nu eene geestelijke in Oostenrijk voor den burgerlijken regter moest verschijnen dat was sedert de fransche om wenteling niet gebeurd. De regter zeidat hij ’t een geluk achtte, zoover in Oostenrijk te zijn gekomen, dat christe lijke leer en gelijkheid voor de wet daar in toepassing wordt gebragt. Wat de toestand van 3. Ubryk betreftnog altijd hoort men van haar onzamenbangende woorden, zonder zin; maar zij scheurt hare kleederen niet zooals de zusters beweerden, die daardoor wilden verklarenwaarom de ongelukkige naakt in hare cel lag. Eene vroegere liefdeshistorie wordt aangemerkt als eerste aanleiding tot de opsluiting. Sedert het in hechtenis nemen der nonnen is de orde te Krakau niet meer verstoord. De Tijd hecht niet veel aan de verhalen van deze kloostergeschiedenisdie het blijkbaar overdreven noemt. Bij de algemeene openbaar heid die door de pers aan alles wordt gegeven overdrijft men tegenwoordig niet ligt zonder al spoedig gelogenstraft te worden. Maar voor de Tijd zijn het onrustbarende tee- kenen des tijds, dat in een katholiek land de burgerlijke overheid zich durft bemoeijen met eene adellijke abdis, die eene non mishandelt, opsluit en tot een geraamte doet uit teren dat die burgerlijke overheid de gewijde woning der heilige vrouwen durft binnendringen verantwoording vra gen en straf bedreigen voor die christelijke kastijdingen dat zelfs de katholieke bevolkingin plaats van voor de heilige regten van kerk en klooster in de bres te springen, de overheid toejuicht, ja zelfs eene oproerige houding aan neemt zoolang de overheid nog geen krachtige maatrege len heeft genomen. ’t Is voor de Tijd een gruwelte moeten vernemen, dat de Krakauërs in een adres aan den gemeenteraadwaarin zij het verdrijven van Karmeliterinnen en Jezuïten verzoe ken van deze laatsten zooveel durven zeggen dat juist niet klinkt als een vereerend getuigenis. Wé zullen maar niet herhalenwat er al in het adres wordt opgesomd ’t is op de jesuïten-rekening nog maar een kleine posten bovendien t zal wel «blijkbaar overdreven zijn.” Liever gaan we eens naar een bruiloft, al is de sprong van Krakau naar Stokholm ook wat groot. De kroonprins van De nemarken is getrouwd met prinses Louise van Zweden. Des Zondags, 25 Julij, te 4 uur was er gala-diné in Lilriksdal en terstond daarop ving een groot bal aan datdank zij het prachtige weder, aan eene der sprookjes uit de duizend-en één-nacht deed denken De zilveren spiegel van het Malar meer in de onmiddelTijke nabijheid van het slot, door de volle maan beschenen was bedekt met gondels en booten en kleine stoomschepen, terwijl de oevers prijkten met het heerlijkste groen. Er heerschte eene levendigheid en drukte, zooals alleen de prachtige omtrek van Stokholm die te aan schouwen kan geven. Des nachts te 12 uur ving eene on metelijke rij van rijtuigen den terugtogt naar Stokholm aan. Maandagmorgen werd een pleiziertogt op het georganiseerd naar het koninklijk lustslot Gripsholm Marienfred. Ook deze togt werd door het heerlijkste der begunstigd. Eene stoomboot met een uitgelezen ziekkorps vergezelde het vorstelijk vaartuig e°n was gasten en gevolg gevuld. eveneens aan zoodat het schip, zeten wasdoor eene gansche vloot was Drottningholm werd aangelegd de hertogin waarop men naar Gripsholm tijds bereikt werd. De prachtige logt weldra overgestoken en dat bewonderingdie de rotsen en uur was men

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1