WO’ WWWWM. 1 1 20 Augustus. Donderdag Buitenlandsch Overzigt. I I Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. - 1800 ACHTSTE -JALTYItGrTViMGE IVo. 34. BOLSWARDSCHE COURANT den dom der Invaliden, en hun ouden aanvoerder. En- de acht perso en hen op levensbehoud brengen. De daad volgde terstond op het woord. De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door 1’ C P K II S Az. te Solswardwien men alles dit Blad betreffende, uiterlijk tot Woens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. om naar Corsica te rei nu den Napoleonsdag van gidsdie hij meende dat hem misleid had ter dood te Onder de acht personen bevonden zich twee jongelingen die nog geen achttien jaren oud waren; en de gids wel ver van tot de als zijn van de gidswel ver van tot de Carlisten te behooren was een progressist, even t' vaderdie eene betrekking vervult op de bezittingen den generaal Minandel Bosch. Zulke daden dienen de voorloopige regering zeer slecht Casalis heeft verdiend streng gestraft te worden. Zulke vrienden zijn voor de hoeren Prim c. s. erger dan vijan den. ’t Wordt dien mannen lastig genoeg de affaire zoo langer op te houden zij zullen wel verlangendat zij die op eene geschikte manier aan een geschikt persoon kun nen overdoen. De heer Wellsluchtreiziger van beroephad op een plaatsjeniet ver van Milaan zijn ballon halt gevuld en besloot toen er mee naar genoemde stad te kuijeren. Men wees hem eenen weg, langs welken hij haar bereiken kon, maar weldra ondervond hij dat zijn wegwijzer geen ver- Den 15 Augustus 1769 wordt gehouden voor den dag, waarop Napoleon I het eerste licht zag. Er is getwijfeld, of die dag eigenlijk wel des grooten mans geboortedag is ge weest, maar de twijfelaar heeft geen gehoor ontvangen en de man die thans zit op den troon van Frankrijk, had groolsche plannen gevormd om den 15 Augustus 1869 als den honderdsten geboortedag zijns ooms te vieren. Er is zelf sprake geweest, dat Z. M. zich op Corsica, het ge- boorteoord zelf, zijn eens zoo magtigen voorganger wilde herinneren. Maar »’t Gene dat de mensch vermag »0p ’t midden van den schoonen dag, «Weet hij niet of hij zal vermogen, «Wanneer het duistere avond wordt, «Alzoo, met dikke wolken zwart »’t Besluit des Hemels is omtogen.” Die regels van Hooft bevatten waarheidNapoleon heeft het weer ondervonden. Het plan zen, gaf hij reeds eerder op; hij wilde vieren onder zijne soldaten in ’t kamp van Chalons. Maar ook dat werd door een paar kleinigheden verhinderd. De keizer wordt een dag ouder en ook bij hem komt de ouder dom met gebreken' Ligchamelijke ongesteldheid deed hem besluiten niet naar Chalons te gaan en zielsdroefheid be nam hem zelfs het genoegen, om op den grooten dag aan de grootheid van zijn oom of aan zijne eigene grootheid te denken. Immers op den avonddie het feest vooraf ging, werd hem weder een steun zijner grootheid ontnomen. Maarschalk Niel, de minister van en voor den oorlog, moest den maarschalksstaf laten glippen en afstand doen van de ministeriële portefeuille. De dood, van ouds een spelbreker, eischte den maarschalk op en gaf den keizer eens weder eene herinneringdat hij tot digt bij den troon durft ko men en ook den troon zelven niet zal ontzien. Hoe zou dan de keizer nog lust hebben kunnen gevoelen in het feest ter eere van een mandie wel inzonderheid een toonbeeld is geweesthoe ’t aardsch geluk niet anders is dan »een bloem schoon opgedaan van zwakke struiken.” ’t Feest ging er zijn gang om, maar was weinig fees telijk. Des morgens had" te Parijs in de Notre-Damedie behoorlijk door huzaren was afgezethet te Dciim plaats. Er was veel volks op de been en dat is in Parijs niets bijzondersmaar het roepen van «leve de keizer 1” werd overgelaten aan de soldaten in ’tkamp, die ook niet regt schik hadden, nu de keizer zich niet vertoonde. De 150 soldaten van ’teerste keizerrijk, die nog in leven zijn, trokken onder trommelslag naar den dom der Invaliden, en strompelden om het graf van kelen durfden daarom lagchenwat hun vast niet mooi stond. De meeste pret hadden do straatjongens de bede laars en de straatmuzikanten, die het toch ook niet konden helpen dat de keizer pijn gevoelde, en dat Niel juist nu op zijn begrafenis wachtte. De jongens wierpen met voet zoekers de bedelaars bedelden naar hartelust en de mu zikanten speelden alles behalve treurmuziek. Treuren de den ook zij nietdie volgens het besluit des keizers uit de gevangenis waren ontslagen voor hen heeft de feest dag zeker wel de gewigtigste heteekenis. Maarschalk Niel is begraven nadat zijn lijk gedurende eenen nacht in eene verlichte kapel te kijk had gestaan. Met de uitdrukking van kalmte en rust op ’t gelaat lag hij daar; de verstijfde regterhand omklemde den maarschalks staf de linkerhand rustte op het zwaard, dat bij Solferino de overwinning had helpen bevechten. Met veel pracht en onder het donderen van ’t geschutvoorafgegaan en ge volgd door krijgsmakkers, familie en hooge staatsbeambten, werd de doode in een met zes paarden bespannen wagen naar ’t station van den zuiderspoorweg gebragtom met den spoorwagen naar Muret vervoerd en daar bijgezet te worden. De berigten uit Spanje hebben veel overeenkomst met de weersgesteldheid in Augustus 1869. Zonneschijn en re gen wisselen elkander plotseling af, maar de regen heeft toch de overhand en de lucht is veelal duister. De stofre gen der Carlisten schijnt te hebben opgehouden toch wil de zon nog niet regt doorkomen. Een duistere, zeer duistere wolk is de handelwijze van den luitenant-kolenel der kari- biniers don José Casalis die in Catalonië aan het hoofd eener kolonne stond om de Carlisten te vervolgen. Bevel ontvangen hebbende om de omstreken van Montealegre nabij Barcelonaaf te loopenten einde te onderzoeken of er zich ook Carlisten ophielden zag hij te Fiana iemand aan het venster staan, wien hij vroeg of er geen gewapen de mannen door het dorp waren gekomen. «Ik weet het nietantwoordde de man «want ik heb geslapen en ben pas opgestaan.” «Kent gij goed het land vroeg hem de officier, »en zoudt gij ons tot gids kunnen dienen?” «Wel zeker was het antwoord. De man nam toen een jagtge- weer en stelde zich ter beschikking van den officier. Na een togt van bijna driekwart uiirs stond de kolonne plotseling voor acht mannen gewapend met jagtgeweren in de schaduw van een klein bosch uitrustende. Of zij tot eene carlistische bende behoorden weet men nietzooveel is zekerdat zij de kolonne van ver hadden kunnen her kennen en dus gemakkelijk hadden kunnen vlugten. De luitenant-kolonel gaf daarop last om nentwee aan tweestevig vast te binden staanden voet te fusilleren. Hun smeeken om baatte niets; zelfs gaf de luitenant-kolonel last om ook den De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post f 0,95. De prijs der Advertenticn is van 17 regels 50 Cts elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1