i 9 September. Donderdag Buitenlandsch O verziet. Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. ACHTSTE JAARGANG. 1869 3(5. BOLSWABDSCHE COURANT ridder- tninis- en konings sommen koopen en alleen de groote kringen information beter op de ware hoogte De Uitgave dezer Cour int, die eiken Don- n e r i) a g het licht zietgeschiedt door 1» C U P E R S Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffendeuiterlijk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post f 0,95. De prijs der A d v e rte n t i en is van 17 regels 50 Ctselke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Een waterhoos maakte in den spoorweg van Mexico naar Pachuca een afgrond. Een trein kwam aan die plaats en stortte met 75 menschen in de diepte50 werden gedood en 25 zwaar gewond. De sultan van Turkije en de onderkoning van Egypte zijn bijzonder ecnswillend elk hunner wil baas zijn. De sultan toont het en zegt hetde onderkoning toont het maar zegt het niet. Om het wantrouwen weg te nemen dat bij den sultan tegen hem gerezen was, heeft de onder koning mooije brieven geschrevenwaarin hij betuigtdat hij het met zijn gedrag zijne reis door Europa hij den sultan zeer genegen ongeveer zoo gen geheel behoort tot de innerlijke aangelegenheden der afzonderlijke kerkgenootschappen maar dat daartoe betrek kelijke voorschriften niet verbindend zijn voor het burger lijk leven. Hoewel de regering het overdreven groot ge tal bestaande feestdagen verminderd wenscht te zien, meent zij niet tusschenbeide te mogen komen maar het aan het. inzigt der bevolking te moeten overlaten om de waarde van den arbeid te schatten en zich van de overtollige feest dagen te onthouden. De Frankfurter jongelingen die tegen wil en dank Pruis- sen zijn geworden zijn afkeerig van den pruissischen sol datenrok. Niet dat ze bang zijn, als ’ter op aankomt, maar zij begrijpen niet wat het beteekent, soldaat te zijn, alleen om gedrild te worden en parade te maken. Die dom heid is echter geen voldoend reclame, en om nu toch bui ten de kazerne te blijven, reizen ze even naar de grenzen, waar een kantoor van naturalisatie is, dat wil zeggen, men kan daar Zwitser worden als men een getuigschrift van goed gedrag, een doopbewijs, een paspoort en een bewijs, dat men minstens 2000 gulden bezit, meêbrengt. Dat doen nu vele jongelingen uit Frankfort en gaan dan als Zwitsers weer in hunne geboortestad wonen. De Zwitsers hebben geen verpligte krijgsdienst en de pruissische regering kan er hen natuurlijk niet toe verpligten. De Pruissen vinden dat nu wel niet mooi, maar de Frankfurters zijn nog wei nig genegen om hen pleizier te dom. Keizer Napoleon is ziek of was ziek men weet het niet regt of wil ’tgeen woord hebben, ’t Is aardig, dat ’s kei zers polsslag regulateur is van den koers der effecten. Men kan zich bijna geen denkbeeld maken van den pani- schen schrik, die onder de beursmannen te Berlijn in den avond van den 27 Augustus heerschte, door de plotselinge daling der fransche koersen. Op den hoek der groote Fre- derikstraat en de Linden-promenadehet punt dat in de g'eschiedenis van 1818 eene zoo groote rol speelde en »de politieke hoek” genoemd wordthoudt men, zooals bekend isde zoogenoemde avondbeurs. Maar zelfs in de felbe- wogen dagen van het genoemde revolutiejaar leverde »die politieke hoek” bijna zulke hevige, wilde tooneelen niet op als in den avond van 27 Augs. Bij de eerste dépêches stomme verbazing; bij de volgende de zekerheid dat de keizer dood ziek was, kort daarna dat hij het tijdelijke met het eeuwige reeds verwisseld had. Ziedaar de schaaldien het kwik der publieke meening met de meeste snelheid doorliep. De speculanten ijlden, onder den indruk van den schrik, links en regtsgedurende een half uur was »de politieke hoek” verlaten, maar toen keerde alles met onbeschrijfelijke leven digheid terugen digte groepen van schreeuwendehevig gesticulerende personen drongen onstuimig door elkaar. Dui zenden stonden digt opeengehoopt op het trottoir, den rij weg en de wandeling. Het verkeer was totaal gestremd niet dan met de grootste moeite kwam het rijtuig des er door. In weinige uren waren er belangrijke gewonnen en verloren want iedereen wilde ver- alleen de groote kringen die door particuliere j van ’s keizers gezond heidstoestand enz. waren hielden vast. Het zij tot hun eer gezegd, dat zij onophoudelijk'pogingen aanwendden om de menigte tot bedaren te brengen'en de onrust te stillen. Maar niemand wilde hooren, en honde’Men hebben zich den volgenden dag hun onverstandige agitatie, hun doof zijn voor goede redenen bitter 'beklaagd. De laatste berigten omtrent 's keizers toestand luiden gun- in den Kretaschen opstand en met zoo kwaad niet gemeend heeftdat i is en altijd trouw zal zijn als in ’t Wilhelmuslied staat: «Den koning van Hispanjen »Heb ik altijd geëerd. Maar de sultan zegtaan die brieven heb ik zoo wal niets: gij moet l1* uwe gepantserde schepen en uwe naald geweren in mijn bezit stellen of ze verkoopen 2° het le ger in Egypte verminderen tot zooveel man als de wet u gebiedt3° geene nieuwe belastingen heffen4° deze en die belasting wat verminderen 5’ jaarlijks eene opgave van uwe inkomsten en uitgaven naar Konstantinopel zen den en die aan het onderzoek mijner regering onderwerpen. Dat zijn 5 lastige punten voor den onderkoningmaar de sultan vraagt niets te veel en als Ismael pacha er niet aan voldoet dan is hij ongehoorzaam. De sultan zal dan tot dwangmiddelen zijn toevlugt moeten nemen en doet hij datdan krijgen de mogendheden weer de gelegenheid om op een congres een oostersch vraagstuk op te lossen. De heer Plankensteinerte Liebenau, afgevaardigde van den rijksraad in Oostenrijk werd bij gelegenheid van den laatsten jaardag des keizers gedecoreerd met de Frans-Jo- zeph-orde. Daarin is niet zooveel vreemds gelegen maar iets bijzonders is hetdat die heer voor de eer bedankte. In den brief, dien hij aan den minister van binnenland- sche zaken schreef, geeft hij te kennen, dat hij uit de dagbladen was bekend geworden met de eer hem tebeurt gevallen, maar dat hij de hem toegedachte ridderorde moet weigeren, omdat hij den schijn niet wil hebben, van door zich zoodanige onderscheiding te laten welgevallen zijne zelfstandigheid als volksvertegenwoordiger te zullen prijs ge ven. Hij houdt zich overtuigd dat de belangeloosheid des volksvertegenwoordigers door het toekennen van een orde twijfelachtig gemaakt wordt, en hoopt, dat de ter hem de weigering niet kwalijk nemen zal. Er wordt gezegd, dat de heer Plankensteiner niet goed gelezen heeftniet als volksvertegenwoordigermaar als verdienstelijk landhuishoudkundige achtte de keizer hem de eer waardig om gedecoreerd te worden en hij had dus geen reden om te weigeren, uit vrees, dat men zijne zelf standigheid later in verdenking zou brengen. De dos ten rij kees verlangen naar vermindering van ker kelijke feestdagen en hebben dit ter kennis gebragt van den minister van binnenlandsche zaken. Deze heeft daarop bekend gemaaktdat de vaststelling van ’t aantal feestda-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1