ACHTSTE JAARHAXG. 1869 ISo. 37. 16 September, Donderdag’ Buitenlandsch Overzigt. 1 Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. BÜLSW ARDSCHE COURANT ii De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B C U PE R U S Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffendeuiterlijk tot Woens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonuements-prijs is 0,80 per drie maanden; franco per post f 0,95. De prijs der Advertentien is van 17 regels 50 Ctselke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. ’t Is voor de efifecten-mannen een onrustwekkende tijd. *De rheumatiek van keizer Napoleon neemt toe en af; de koers der effecten rijst en daalt. Een gerucht zei dat de bank te Weenen hare betalingen zou staken het gerucht werd tegengesproken maar de mannen van de beurs waren niet zoo spoedig van den schrik bekomen. De en- gelsche maatschappij Albert ging werkelijk bankroeten het faillissement dezer enorme naamlooze vennootschap waarbij bijna ieder Engelschman eenig belang had heeft het openbaar crediet geschokt op eene wijzewaarvan het zich niet spoedig herstelt. Daar komt nog een klein spook uit ’t Oosten bij'’t verschil tusschen Turktjes sultan en Egypte’s onderkoning. ParijsBerlijn Weenen Londen en Konstantinopel houden de draden van ’t groot marionet tenspel en laten do poppen dansen of op den neus vallen al naar ’t uitkomt. De toeschouwers, het volk, dat er geen effecten op nahoudtbesturen echtersoms meer dan zij wetende handendie de draden in beweging brengen. De toestand van Frankrijks keizer zou minder angst ver wekken als het fransche volk niet begonnen was te twij felen of ’twel eerlijk is, dat de keizer het keizerrijk is. ’t Schijnt dat Napoleon zelf dien twijfel begint te waarde ren; zijn rheumatiek herinnert hem, dat hij hier geen blij vende plaats heeft on dit schijnt hem tof het besef te bren gen dat hij Frankrijks lot niet afhankelijk mag maken van zijn onzeker bestaan. Hij neemt liberale maatregelen en vindt goed dat zijn neef den senaat liberale taal doet hooren. Zorgt de keizer, dat het Frankrijk, ’t welk zijn stof over kort of lang zal bergen, een constitutioneel Frank rijk zij zijn naam zal er niet minder om in gedachtenis worden gehouden en voor de effectenlui der toekomst be staat er dan een oorzaak van schrik minder. In ’t kamp van Chalons zal Napoleon niet komen. Maar als de patient niet verergert gaat de keizerin wel naar ’t Suez-feest. ’t Zou voor den sultan ook akelig wezen als zij niet kwamhij getroost zich zooveel kosten om haar eene goede ontvangst te bereiden en eenige millioe- nen noodeloos uit te geven past den grooten Heer nu juist niet te best, ’i Gaat tegen den winter en die zal hard worden heeft Rénou gezegd. Hoe hij dat weet? Och, dood eenvoudig. In 1828 was ’t juist zoo’n winter, als in 1868 en nu zal de winter van 1869 op een haar gelijken op dien van 1829, en dat was een harde, ’t Is nu nog juist mooi tijd om turf en zoo iets op te doen; wie kan, geloove wat Rénou voorspelt. Spanje heeft nog geen koning, maar de Spanjaarden stel len de verkregen vrijheid op prijs, ook de vrijheid van godsdienst. Caslelar, een lid der cortes, heeft daarover een hartelijk woord gesproken, en ontving 800 telegrammen en 7000 brieven waarin, de afzenders hunne tevredenheid daarover te kennen gaven en hem dankten en geluk toe- wenschten, terwijl meer dan honderd steden hem het eere- burgerschap aanboden. De gemeenteraad van Sevilla heeft aan de protestanten eene voormalige kerk der jezuïten f geschonken en in een aantal spaansche steden wordt eiken Zondag eene protestantsche godsdienstoefening gehouden. De toestand op Cuba vereischt nog een waakzaam oog. Er is al eens gesproken over een plan om dat eiland aan de Vereenigde Staten te verkoopen, maar daar schijnt Span je nog niet aan toe te zijn. Althans er worden voor en na nog troepen heen gezonden en die doen er wat anders dan koopcontracten sluiten. In het begin der vorige maand was een amerikaansch zee man, zoon van engelsche ouders, op Cuba gevangen genomen en wachtte, onder beschuldiging van deelname aan den op stand, zijn vonnis af. Hij werd veroordeeld tot den dood door den kogel Op de geregtsplaats aangekomen, vergezeld van den engelschen consul, las de laatste een protest voor, waarin hij de onschuld betuigde van den veroordeelde en de spaansche overheden dreigde met de voldoening door Engeland enAmerika te eischen over deze strafoefening. De Spanjaarden bedachten zich eenigen tijd en gaven toen den consul te verstaan dat zijne bemiddeling te laat kwam en het vonnis moest worden voltrokken. Tevens werd aan de soldaten bevolen, hunne geweren aan te leggen. In dat kritieke oogenblik wierp zich de Engelschman tusschen de vuurwapenen en den veroordeelde, dien hij met de britsche vlag bedekte, uitroepende: «Houdt op F’ De consul wikkelde vervolgens zich zelven en den zeeman in het engelsche vaandelen zich tot den bevelvoercnden officier wendenderiep hij «Mijnheerals engelsch con sul duld ik nietdat men een onschuldige doode. Gij zult hem niet dooden dan door mijn ligchaam heen.” De ame- rikaansche consul had zich insgelijks gewikkeld in de vlag zijner natie en zich ook voor den zeeman geplaatst. Een oogenblik nog stonden de Spanjaarden in beraad maar de geweren zonken en de veroordeelde werd terugge leid naar de gevangenis. Den avond van denzelfden dag, waarop hij zou zijn ge- fusileerd herkreeg de zeeman zijne vrijheid en verlof om het eiland te verlaten en zich in te schepen, waartoe de beide consuls hem voortholpen. Wie Zondag j.l. te Weenen waskon daar een vuur werk ziennog prachtiger dan datwat ons onlangs in verrukking bragt. Het bestond uit vier fronlstukken en eene slot-decoratie getiteld «het laatste oordeel.” De grondge dachte en de uitvoering dezer decoratie zijn ontleend aan de schilderij, bekend onder den bovengemelden naam. Deze decoratie besloeg eene lengte van 180 ellen. In het mid delpunt zwevende boven de wolken de Schepperdoor Engelen omgevenaan de regterzyde de opstanding der dooden aan de linkerzijde de hel en hare bewoners. Ter bereiking van het grootst mogelijke effect dezer decoratie werden duizenden lichtkogels afgestoken. Tot slot monster- kanonnade en ontbranding van vuurpijlen. Gedurende de pauzen tusschen de frontstukken luchtvuurwerk van ver schillenden aard Te Berlijn namen de metselaarsknechts de proef, of zij door werkstaking de bazen konden dwingen hooger loon te geven. Vier weken lang deden ze geen slag werk de ba zen boden aan: 1,80 per dag van 11 uren; voor elk uur langer 0,18 meer en voor elk uur minder 0,15 af te trekken. Dat stond de knechts aanvankelijk niet aan, thans echter toonen ze er zich mee tevreden. In die vier weken hebben ze zich nu eene schade berokkend van 183,600 en bovendien zijn 1000 van hen zonder werk en brood daar hunne plaatsen inmiddels door anderen zijn ingeno men. De liedendie door verkeerden raad hen op den

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1