PUBLICATIE. bill September. Donderdag 13nitenlandsch Overzigt. Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. ACHTSTE JA AIÏUANG. 1869 No. 38. BDLSWARDSCHE COURANT het behoort te Bolsward men De Uitgave dezer Courant, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door I» CUPERÜSAz. te Bolsward wien men ■alles dit Blad betreffende, uiterlijk totWoens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonuements-prijs is 0,80 per drie aanden franco per post 0,95. De prijs der Advertenties is van 17 regels 50 Cts elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Den 14 September werd te Berlijn feest gevierd ter ge dachtenis van een groot man. ’t Was de honderdste ge boortedag van Alexander von Humbolt. Van heinde en verre stroomde het duitsche volk bijeen, om bij dat feest tegenwoordig te zijn en ook zij die niet te Berlijn kon den komenjuichten dankbaar mede bij de herinnering dat ^Duitschland der wereld eenen Humbolt heeft geleverd. Ook buiten Duitschland ook in ons vaderland is die dag niet onopgemerkt voorbijgegaan hadden er geen openbare feestelijkheden plaats, toch werd de groote man herdacht. Ja, meer dan het eeuwfeest van Napoleon I, wekte het feest van Humbolt warme sympathie en vereering. Humbolt was veroveraar grooter dan Napoleon I. Niet op het slagveld maar op het gebied van kennis en wetenschap behaalde hij vele en groote overwinningen. Hij was natuurvorscher; zijn leven was natuuronderzoeken, zijn streven om dat on derzoek dienstbaar te maken aan de verlichting der mensch- heid. En de deelnemingdie zijn eeuwfeest ondervond in tegenstelling van de geringe opmerkzaamheiddie men het feest van den overweldiger waardig achtte, spreekt het uitdat de menschheid grooter prijs stelt op ontwikkeling des geestes, dan op ontwikkeling van krijgsmagt en solda tenheerschappij. Wij zwijgen van de plegtigheden en fees- KEN MStiEVlAG. BURGEMEESTER EN WETHOUDERS van BOLSIFARD, bren gen naar aanleiding van het besluit van Hoeren Ged. Staten van Friesland van den 10 September 1869 No. 22 (Provniciaalblad No. 103), houdende aanbeveling van het nemen van voorzorgsmaatregelen tegen de verspreiding’ van het zich in sommige gemeenten onder het Rundvee geopenbaard hehbenne Mond- en Klaauwzeerter kennis van de ingezetenen navolgende De GEDEPUTEERDE STATEN bek Provincie FRIESLAND; In kennis gesteld zijnde daarmede dat in sommige gemeenten dezer provincie onder het Rundvee zich het Mond- en Klaanwzeer (zooge naamde Tongblaar) heeft geopenbaard bevelen bij deze de ingezetenen dezer provincie aanom alle onder hun bereik staande voorzorgs maatregelen aan te wenden ter voorkoming, zoo mogelijk, van de verspreiding der bedoelde ziekte en brengen mede onder hunne aan dacht dat het gebruik van ongekookte melkafkomstig vau aan tongblaar lijdend rundveeschadelijk is voor de gezondheidvooral van jonge kinderen. Wordende het voorts door hen noodig geachtbij deze de inge zetenen er op te wijzen dat art. 459 van het wetboek van strafregt aan ieder houder of oppasser van dieren of van melk- of slagtbeesten, verdacht van te zijn aangedaan van eene besmettelijke ziektede ver- pligting oplegtdaarvan aangifte te doen aan den burgemeester en verderop straffe bij de wet gesteld na te komen de voorschriften bij dit artikel en de beide volgende gesteld. Leeuwarden den 10 September 1869. De Gedeputeerde Staten voornoemd, Van PANHUIJS, Voorzitter. A. van der LAAN Griffier. Eu is hiervan afkondiging geschied waar den 22 September 1869. Burgemeester en Wethouders voornoemd, H. M. AMENT, Burgemeester. S. W. FENNEMA Secretaris. telijke vertooningen wij luisteren naar de waardige taal die gesproken werd na het leggen van den eersten steen waaroj) een standbeeld voor Humbolt zal verrijzen, ’t Was de heer Seydel, eerste burgemeester van Berlijn, die aldus zich liet hooren. »De grondsteen is gelegd. De klank der hamerslagen heeft weerklonken. Hier zal een werk verrijzen niet ge lijk aan een der architectonische werken die onze stad tot sieraad strekken maar een levend gedenkteeken dat ons gestadig den man voor den geest roept, die, meer dan me nig ander, waarheid zocht en vond. Het teeken tor ge dachtenis aan zulk een man kan alleen in Gods vrije na tuur een waardige plaats vinden. Evenals onze voorvade ren in de wouden hunne altaren opsloegen, evenals zij voor hunne godheden de schoonste en beste geboomten tot een verblijf maakten zoo willen ook wij eene plaats aanwij zen alwaar de mensch, vrij van elk dogma, zich temid den der prachtige natuur nader bij de Godheid gevoelt. Wat wij hier tot stand willen brengen zal op zinnebeel dige wijze doen zien dat de wetenschap en de kennis der natuurkrachten niet de erkenning der Godheid uitsluit maar veeleer strekt om den mensch nader tot God te bren gen. Priesterheerschappij, priesterlijke hoogmoed en dwang leiden slechts tot ongeloof en huichelarij. Daarom begroe ten wij thans Alexander von Humboldts honderdsten ge boortedag als het morgenrood van een beteren tijd en als eene aansporing om alle vooroordeel en alle bijgeloof te bestrijden. De groote verdienste van den manwiens ge dachtenis wij vieren, lag juist hierin dat hij zijne onder zoekingen niet slechts voor den engen kring der geleerden, maar voor de geheele wereld toegankelijk maakte. Wdlen wij hem deswege vereeren dan moeten wij de duisternis, de domheid het bijgeloof bestrijden overal waar deze het wagen om, hetzij openlijk, hetzij op bedekte wijze, het hoofd op te steken. Moge van geslacht tot geslacht Humboldts naam eene aansporing zijn om de waarheid te zoeken en voor haar op te komen. Moge Gods zegen voor immer op dit werk rusten Jammer, dat de daden van Pruissens regering niet in overeenstemming zijn met de woorden van den burgemees ter der hoofdstad. Meer dan elders wordt in Pruissen alles in ’t werk gesteld om een groot en krachtig leger te heb ben meer dan elders wordt in Pruissen toegegeven aan den lust om het gebied ten koste van anderen uit de brei den De taak van 1866 is nog niet aan haar einde. Noord- Sleeswijk ondervindt, wat men van de pruissische staat kunde kan verwachten. Volgens het vredestraktaat van Praag zou daar door volksstemming worden uitgemaakt of het aan Denemarken of aan Duitschland zou belmoren. Maar Pruissen laat dat tractaat rusten en als de Noord- Sleeswijkers er den koning aan herinneren is Z. M. doof. Thans weder is er een adres opgesteld van dezen inbond »Wij wenschen hartelijk weder met onze broederen ver een igd te worden, te meer, omdat ons gansche land onder den nog niet geregelden toestand zoo zeer lijdt. Twee ma len hebben wij getracht U. M. onze beden kenbaar te ma ken maar hebben noch tot U. M. noch tot hare rege ring kunnen doordringen enz. Dit adres is door 70 per sonen onderteekendwordt nu door het land verspreid en zal vervolgens door eene commissie van zeven perso nen naar Berlijn worden gebragt. Daar afgewezen wor dende, zal zij naar Weenen reizen, om bij den keizer, als mede-onderteekenaar van het vredestractaathare be-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1