I 30 September. Donderdag Biiitenliiiidsch Overzigt. Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. 1800 ACHTSTE JAAKCrAAGr. No. 30. drie geheel, stellende het al- bragt BOISWABDStHE COURANT en gedronken. De Uitgave dezer Courmt, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B C II PU R U S Az. te Bolsioardwien men alles dit Blad betreffende, uiterlijk tot It’oens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonnements-prijs is 0,80 per maandenfranco per post f 0,95. De prijs der Adver tentien is van 17 regels 50 Ctselke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. van de lijst der verongelukten dus voor. Gegeten Bouillon. 1834 Madeira. 1847 Portwijn. Kreeften Mont Ghandon. Ay creraant rose. Reebout. Ossenhaas. 1858 Chat. Leoville. 1865 Grünhauser. Ganzenleverpastei. 1859 Markobrunner. Kippen. Fasanten. 1859 Chanteau Latour. Ys. Vruchten. Dessert. Heidsiech Co. Likeuren. Sigaren. Te midden van het angstgeschreeuw en de pogingen om de ongelukkigen te helpen stroomde de Champagnedie aan de in het park verzamelde gasten werd geschonken. De ramp was blijkbaar te klein tegenover de vreugde over het bezoek des koningsen bovendien de verongelukten waren slechts gewone landskinderen. Dat het blad ’t welk zoo spreektniet koningsgezind is, blijkt duidelijk genoeg; of het de volle waarheid zegt in zijne aanmerking is wel wat twijfelachtig. Het breken van een brugleuning wordt in eene stad als Koningsbergen niet terstonl overal vernomen en waar men er berijjt van kreeg, zal de vreugde wel verstomd zijn, al was t aan vankelijk alleen door nieuwsgierigheid die bij naauwkcu- riger kennismaking wel voor deelneming plaats maken moest. Een ongeluk van anderen niet minder treurigen aard is het onderwerp der gesprekken in Parijs. Dingsdagmor- gen tegen 7 uur vond een boer bij Pantin in de nabij heid der stad bloedige sporen die liepen tot eene kleine ophooging van den grond waaruit hij weldra kleederen en een hand zag te voorschijn komen. Hij haalde terstond de politie en wat nu gevonden werd was akelig genoeg om sommige der toeschouwers tot heengaan te bewegen. De lijken van 6 personen kwamen uit den grafheuvel te voorschijn. Eerst vond men een 7jarig kindop verschei dene plaatsen aan hoofd en hals gewond. Een tweede was het lijk van een 14jarig jongetje. Vervolgens kwam liet zielloos overschot van een 4jarig meisjein een blaauw jurkje met een schoon wit schortje te voorschijn; het arme kind had drie groote wonden in den buik. Het vierde lijk, dat gevonden werd was dat eener vrouw van circa 45 jaarmet zwartzijden japon met de ringen nog aan hare hand de oorbellen in de ooren en nog in ’t bezit van geld. Zij was aan den hals en het onderlijf gewond. Reeds dacht men aan’t einde te zijn van het ontzettend schouw spel toen een jongenspetje gevonden werd. Weder ging men aan’t graven en vond een H jarig knaapje, wiens ge laat vreeselijk gehakt en gestoken was en dat wonden aan den hals had. Eindelijk werd nog het ligchaam gevonden van een löjarigen jongen, die aan het achterhoofd en den nek twee diepe wonden had en wien een doek van achte ren om den hals was toegehaald. Daar aan geen der lijken iets ontvreemd waskon hier aan geen roofzucht gedacht worden. Den vorigen avond had men de vrouw met de kinderen per spoortrein van Raicey zien aankomen. Zij hadden het voorkomen van een buitenpartijtje tevreden huiswaarts te keeren. Een der vermoorde kinderen had een stuk van een broodje met worst in de hand. Na lijk schouwing zijn de ligchamen in la Morgue ter herkenning nedergelegd. Nadere bijzonderheden, later aan ’t licht gekomen, geven een verschrikkelijke voorstelling van de gepleegde misdaad. De geneesheeren hebben op de zes lijken 107 wonden waarvan vele gapendeontdekt. De moeder is 23maal door bijl en mes getroffen. Een der kinderen moet levend begraven zijn. De oogen der twee knapen zijn nog open. Tengevolge van den schrik is de oogappel uitgezet. De justitie heeft reeds eenige aanwijzingen ontvangen. Zoo weet zij, dat zich voor omstreeks acht dagen een per soon, die voorgaf Jan Kinck te heeten en te Roubaix woont, in het hotel bij den noorder-spoorweg kwam, waar hij zeide eenig werk gedurende den nacht te moeten verrigten. Kort daarna begaf hij zich naar zijn kamer maar bleef er niet lang en bragt er sedert ook den nacht niet door. Wel bel ongelukkig is weten we, niet Courant mag wel een oi 1 1 Pruissens koning was te Koningsbergen veel volks op de been. Door den roep van er een groote aandrang onder de menigte, elkander'over de brug, die over ~l“‘ ning brak en velen geraakten in t water, gehaald werden, waren 31 reeds verdronken, 2 overleden Tater aan de gevolgen en een bleef vermist. Onder de menigte op de brug was ook een bruidspaar. De jongeling ziet bij het bezwijken der leuning zijne bruid in het wa ter storten. Door de opening springt hij haar achterna. In de duisternis vat hij haar aanhij is een voortreffelijk zwemmer, hij worstelt, hij zwoegt, hij bereikt met mspan- ning van krachten den oever. Hij houdt haar aan zijn hart geklemd, hij heeft haar gered. Doch ziet! zij spreekt het is zijn meisje niet hij heeft een vreemdeling aan den wissen dood ontrukt. Spoedig daarna werd de bruid als lijk uit het water opgehaald. Op ’t zelfde oogenblik, dat men bezig was naar de ver ongelukten te zoeken, werd in de zaal der Driekroonen-loge een soupé gegeven aan 150 personen. By zoo’n soupé wordt den eters een menu gegeven, waarop zij precies kun nen zien wat zij te eten krijgen en hoe die spijzen op Een dagblad, ’t welk het den hee- 13 heet een ongelukkig getal. Of driemaal 13 dnedub- vvc niet, maar dit N°. 39 onzer mgelukscourant genoemd worden. en dat bragt brand 1 kwam Men stuwde den slotvijver ligt, de leu- Van die er uit- Verdronken. De Wed. Klinger. Hare schoondochter. Teod. en Gust. Schulz. Goltl. Pappel. Mejufvr. Aug. Mey. Mejufvr. B. Bröhl. Voerman Krause. Zijn zoon en zijne nicht. De arbeider Kirschnich. Dito Schimmelpfenning. Mejufvr. Brosseit. Mejufvr. Riedel. De knaap Bossman. Mejufvr. Fröse. Schoenmaker Lange. Vrouw Schwarz. De schilder Frenzel. Smid Klein en zuster. Mejufvr. Laura Lange. De wed Kordech. De letterzetter Drewsbo vendien twee kinderen van een ambtenaar, benevens twee jonge meisjes en een jongeling. soupé gegeven zien wat zij te eten krijgen en hoe die spijzen, op elkander zullen volgen. T ren wat kwalijk neemt, dat zij nog eten lusten, terwijl zoo- velen in rouw gedompeld werden maakt van die menu en 1 een i L

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1