I ACHTSTE JAARGANG. 1869 No. 40. V October. Donderdag' Buitenlandsch O verzigt. Bij dsz3 Courant wordt eon bijvoogsel uitgegeven. BOLS W ARDSCHE COURANT gebruik wil daar de republiek Groote berekend. De Uitgave dezer Cour mt, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B C PE R S Az. te Bols wardwien men alles dit Blad betreffende, uiterlijk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. (geest) i en ging petroleum aan- Tarragona gezonden ten einde de orde te herstellen, deed er zijn in- togt met groote plegtigheid en had in zijn gevolg een vaan- mogt zijn. spreken elkander nog altijd, volgens de gewoonte der spaan- sche berigten, tegen. Zoo lezen we nu weer: De generaal, door de spaansche regering naar del, met het opschrift: «leve de republiek!” De waarnemende gouverneur der provincie maakte daarop eenige aanmerkingen, maar kreeg een onvoegzaam antwoord. »lk zie geen reden zei de krijgsman om acht te geven op de aanmerkingen eener overheid, die ik niet erken.” Dit zonderlinge antwoord, luidkeels gegeven en hoorbaar voor de volksmenigte rondom het rijtuig van den generaal, alsmede de gebaren en andere omstandigheden waarmede het gepaard ging, verhoogden de opgewondenheid onder bet gepeupel hetwelk onder den kreet«vermoord hem I geef hem geen kwartiereen tooneel aanrigtle zooals men en kel onder kannibalen zou meenen te kunnen zien. De gou verneur werd op den grond gesleurd en meedoogenloos met voeten getreden, zonder dat de generaal tusschenbeide kwam of iets deed om dat slagtoffer van pligtsbetrachting te red den; hij zette integendeel zijn intogt voort onder het spelen der muziek die hem begeleidde. Het was een afschuwelijk tooueeldoor geene pen te beschrijven. Garcia werd ge kwetst, geslagen, ter aarde geworpen en met voeten getre den een touw werd aan zijne heenen gebonden en het naauwelijks ontzielde ligchaam werd door vrouwen en kin deren naar de kade gesleept: daar zou het in zee geworpen zijn, zoo dit niet door eenige aldaar aanwezige gendarmen belet ware. Een ander berigt zegtdat de gruweldaad wel heeft plaats gehad maar dat de generaal geheel onschuldig is en het onheil niet kon keeren. Ook te Barcelona is het volk op de been geweest. Het en wordt voorgegaan door aanzien- Eene gebeurtenis als die onlangs te Pantin plaats had geeft stof tot veel en velerlei praatjes. Dagbladen, die alle dagen veschijnen, brengen tal van die praatjes over en wan neer nu de Rolswardschedie maar ééns in de week als nieuwsbodin rondgaatalles wat zij vernamwilde naver tellen dan zou zij ditmaal mets anders aan de beurt kun nen laten komen dan ’t verhaal dat betrekking heeft op den vreeselijken moord. Zij behoeft dit echter nietwant wie weet niet reedsdat wat in de vorige week verteld werd aangaande de vermoedelijke schuld van Jan Kinck en zijn zoongebleken is ongegrond te zijn ‘l Een zekere Traupmann was het, die te Havre gearresteerd en naar Pa rijs gevoerd is. Hij heeft bekend den moord gepleegd te hebben maar aangaande de bijzonderheden wordt zoo veel verteld, dat men het regte er' niet wel uit vinden kSn. Volgens sommige berigten zijn ook de lijken van Jan en Gustave Kinck gevondenzoodat het getal vermoorden 8 wordt. Het verlangen om zich in ’t bezit te stellen van het vermogen der familie Kinck moet den moordenaar reeds se dert lang middelen hebben doen aanwenden om de papie ren magtig te worden, die hem daartoe in staat konden stellen, terwijl de moord door hem noodig geacht werdom later zelf als de zoon van Kinck te kunnen optreden en g te maken van die papieren. De misdaad heeft in geheel Parijs een groot afgrijzen ver wekt en het volk zou wanneer het den moordenaar in handen had kunnen krijgendien verscheurd hebben. Dat is dan ook volstrekt niet onnatuurlijkmaar zegt de Figaro: «Indien dat veld het veld van Austerlitz heette en het aantal lijken geen zes, maar zestig duizend bedroeg, men zou gejuicht en feest gevierd en geïllumineerd hebben. Men zou om strijd den lof hebben verkondigd der moor denaars en ter naauwernood een woord van beklag heb ben geuit. De man die voor eenige duizend francs zes moorden begaat, wordt in de gevangenis geworpen hij, die voor eenige honderd millioenen zestig duizend moorden pleegt, wordt verheerlijkt en onsterfelijk verklaard.” Vol gens een verhaal wist een zeeroover ten tijde van Alexan der den Grooten nu 21 eeuwen geleden, ook reeds, wat de Figaro nu doet opmerkenen ’t is als sedert meer dan 21 eeuwen, dat men de waarheid in ’tgezigt slaat. Zou men het over 21 eeuwen ook nog doen? In den namiddag van 29 September liep de Gomte de Hainautgeladen met 40 ton petroleum en essence van petroleumde haven van Bordeaux binnen liggen ter plaatsvoor de ontscheping van gewezen. Alle vereischte maatregelen werden genomen en de petroleum in twee ligters overgeladen. Te 6 uur was dit afgeloopen. Zij konden echter eerst den volgenden mor gen gelost wordenen werden gelegd naast een duitsch vaartuigFrühlingdat met eene lading petroleum uit New-York was gekomen. Kwart vóór 7 kreeg de schipper van een der ligters een hevigen schok: zijn vaartuig stond in brand. Hij sneed de touwen los om het te verwijderen, wat ook gelukte. Met inspanning van krachten bragt men De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maandenfranco per post f 0,95. De prijs der A d v e r ten t i en is van l7 regels 50 Ctselke regel meer kost 10 Cts. letters worden naar plaatsruimte den ligter uit de haven naar eene zandplaatwaar men hem te 10 uur zinken liet. Het gevaar scheen geweken maar het brandende vocht dreef op den stroom en naar de groote schepen. Bijna gelijktijdig stonden vier driemas ters in brand zonder dat men eenige hulp kon verleenen. Te Tl uur wies het water; de brand breidde zich meer en meer uit en tastte ook andere schepen aan. Een der tigtal schepen werd in vlam gezet; 16 groote driemasters, waaronder 13 franschewerden eene prooi van het vuur. Zoover bekend is verloor maar één mensch bij den brand het leven. Te Dresden brandde de koninklijke schouwburg af. Vier jaar was er aan gewerkt; in twee uur wierp de brand hem aan den grond. Onvoorzigtigheid met lucifers was de oor zaak en een verlies van 1 millioen thaler het gevolg. Eene prachtige wapenverzameling, kostbare decoraties, schoo- ne standbeeldeneene keurige verzameling van muziek-in- strumenten zijn door 't vuur vernield. Bij de Maagdenbur ger brandwaarborginaatschappij was de schouwburg voor 150,000 thlr. verzekerd maar die maatschappij weigert te betalen omdat de brand een gevolg is van onvoorzigtig heid. Een telegrafist beging ook een soort van onvoor zigtigheid door te telegraferen «de koning is te half één op de plaats van het ongeluk aangekomen van verdere rampen heeft men nog niets vernomen.” In Spanje waar nu ongeveer een jaar geleden de om wenteling haar beslag kreegis nog veeldat wel anders mogt zijn. Vooral in 't noorden in de buurt van Frank rijk, wil de bevolking niet regt rustig zijn. De berigten

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1