I 4 Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. 1809 ACHTSTE .JAARKAAG. No. 41. BOLSW ABDSCHE COURANT drie 14 October. Donderdag' Buitenlandsch Overzigt. De Abonnements-prijs is 0,80 per maandenfranco per post f 0,95. Dc prijs der Advertentien is van 17 regels 50 Cts; elke regel meer kost 10 Cts. Grootc letters worden naar plaatsruimte berekend. De Uitgave dezer Cour int, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B CUPERÜSAz. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffendeuiterlijk tot IFoens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. liet politieke leven ontwaakt weder. De vacantie der volksvertegenwoordigingen is ten einde, behalve in Frank rijk waar de leden der wetgevende vergadering volstrekt niet pleizierig gestemd zijn dat hun vacantie zoo gerekt wordt. In Spanje hebben de heeren gestemd over een ko ning. liet tweetaldat vooral in aanmerking kwam be stond uit den hertog van Montpensieren prins Thomas hertog van Genua. De minister, die deze kandidaten voor stelde”, zei vooraf, dat de hertog van Montpensier wel de geschiktste was, maar door de volksvertegenwoordiging niet begeerd werd. Er zou dus alleen gestemd worden over den hertog van Genuamaar die is nog niet meerderjarig en Spanje zou wanneer hij gekozen werd nog een paar jaar met de voorioopige regering moeten voortsukkelen. Het einde van alles is geworden dat de ministers ook de kandidatuur van den italiaanschen prins hebben opgegeven. De Tijd zegtdat die prins de zuster is van Margaretha kroonprinses van Italië. Als dat zoo is, hebben de Spanjaarden wel gelijk, dat ze niet iemand kiezen tot koning, die als zuster van een prinses toch wel niet anders zal kunnen zijn dan koningin en de schrik voor een koningin zal den Spanjaarden nog wel in de le den zitten. De republikeinen willen ook wat mee te zeggen hebben. Omtrent den persoon dien men koning maken wilbe kreunen zij zich natuurlijk nietmaar zij hebben boven dien grieven tegen de ministers. Zij zullen een protest tegen het ministerie indienen bij de cortes, en daarin ze«gen dat indien hunne aanklagt wordt afgewezen in dien de cortes berust in de schending der individuele reg- ten en der constitutie en in het smoren der vrijheiddan zal de republikeinsche minderheid de vergadering verlaten, hare medewerking aan het bestuur der openbare aangele genheden onttrekken en met die onthoudingals achter eene verschansing hare waardigheid in veiligheid stellen. Dan begint voor de nieuwe regering de tijd, dat zij ron dom zich eene ledige en ijle ruimte heeft en bij gebrek aan lucht bezwijken moet, en zoo zal zij voor de vierschaar der revolutie de verdiende straf ontvangen. Bij de opening der cortes zei de voorzitter, dat het gou vernement die aanklagte gerust afwachten dat het in- tusschen de natie opmerkzaam moest maken op de hande lingen der republikeinsche partij, die zelfs onder de leiding van cortes-leden de openbare orde verstoort. Uit alle deelen van Spanje komen dan ook berigten van bewegingen der republikeinen. Uit de omstreken van Sa ragossa wordt gemeld dat bij Borja Predrola en Luna benden insurgenten waren verschenen, die een hevigen strijd met de troepen hadden gevoerdzij moeten 80 dooden 300 gewonden en velen als krijgsgevangenen verloren heb ben. In alle rigtingen is de telegraaf verwoest en zijn de spoorwegen opgebroken. Kleine benden die zich tegen de troepen niet konden staande houden hebben zich gewro ken door het verwoesten van rijks-eigendommen. Overal heerscht spanningzoo geen oproerde overheden worden vermoord de ambtenaren vlugten. Murcia is in handen der republikeinen. In Frankrijk is de wetgevende vergadering eerst tegen 20 November zamengeroepen. De keizer heeft dien dag bepaaldin strijd met eene bepaling in de grondwet volgens welke de zaraenkomst niet later dan op 26 Octo ber mag gesteld worden. De heer Raspail zegt in een brief, door hem aan het ministerie gerigt«Waarom heeft de bijeenroeping niet plaats tegen 26 Octoberdie als de grens voor de' verdaging is aangewezen in de grondwet welke is goedgekeurd door het gezag en waarvan gij de verantwoordelijke dienaren zijt geworden? Zou het de gril zijn van een slecht humeur en van eene ziekelijke natuurom nog de schaduw te bewaren van het persoon lijk gezagdat van nu af niet meer bestaat «Toen wij gehoorzaamheid aan de grondwet zwoeren hadden wij haar op de hoogte gebragt van den last ons door het volk gegevengij leert ons die wet als eene doode letter te beschouwen, omdat gij haar het eerst schondt. Zoodra de Kamer zal zijn zamengesteld, hebt gij eene inter pellatie over dit onderwerp te wachten en als gij dan geene redenen opgeeftzal door de meerderheid het verzoek wor den gedaan om u in staat van beschuldiging te stellen we gens schending der grondwetalthanswanneer de meer derheid toontdat zij hare regten waard is.” Dat laatste zal er nog op aan komen. Raspail zal in de geschiedenis zijner natie kunnen lezen, dat reeds meer malen groote woorden werden gebruikt die later bleken en kel klanken te zijn geweest. Het moet nog blijken hoe de meerderheid, waarvan Raspail spreekt, is zamengesteld; het is reeds gebleken dat een glimp van keizerlijke gena de hare zelfstandigheid aan ’t wankelen kon brengen. In Rijn-Pruissen werd in den nacht van 2 op 3 dezer een aardbeving gevoeld. De grenspunten waar de schok in geringe mate werd waargenomenwaren Boppard en Keulen. Tusschen Bonn en Coblentz was de schok het he vigst. Aan de muren hangende of losse voorwerpen wer den van hunne plaats geruktslapenden werden wakker gemaaktzij die nog niet sliepen meenden dat men hun bed opligtteanderen die zich nog niet ter rust hadden begeven, werden, evenals de meubelenheen en weder ge slingerd. Velen sprongen uit hun bed en ijlden naar bui ten. De aardbeving ging vergezeld van een dof onderaardsch gerommel en onophoudelijk doorkliefden in het Noorden bliksemstralen de lucht, ofschoon deze weinig bewolkt was. De trilling had plaats in de rigting N. N. 0. naar Z. Z. W. Op sommige plaatsen duurde zij slechts 2 op andere 6 a 7 seconden. Het geluid maakte op vele personen den indruk, alsof een aantal menschen op kousen snel de trap af liep. Te Niederspal zijn een paar schokken gevoelddie de klokken deden luiden, terwijl te Montabaux een vreeselijke ontsteltenis zich van de bevolking had meester gemaakt daar in het Noord-Oosten de lucht zoo hoogrood gekleurd was, dat men niet anders dacht, of de in de nabijheid lig gende dorpen stonden in brand. Het verbranden van Dresdens schouwburg heeft er de men schen in verlegenheid gebragt. Er dient een nieuwe gebouwd te wordenmaar op de lastige vraagwie zal dat betalen? heeft men nog geen antwoord. Het gebouw was niet ver zekerd en de Maagdenburger kasdie de losse goederen had geassureerdweigert zooals we reeds gezegd hebben, betaling. Nu zegt het volk in Dresden »’t was een hof- schouwburg, het eigendom van ’t koninklijk huis, en dus

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1