gB J31 October. Donderdag Buitenlandsch Overzigt. Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. 1869 ACHTSTE JAARGANG. INo. 43. drie ii orn De Franschen Napoleon III i. Van beide VVULl MUI» *llJ v*w** - - zijden dient voorzigtigheid in acht genomen te worden. De koning van Pruissen heeft zijn volk de treurige bood- Die boodschap werd De Uitgave dezer Counnt, die eiken Dos- de B 0 4G het licht zietgeschiedt door li CUPERUSAz. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffendeniterlyk tot U'oens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. BOLSW AKDSCHE COURANT Zij, die plan hebben de plegtige opening van het Suez-ka- naal bij te wonenkunnen uit het volgende eemgzins op maken of het der moeite waard zal zijn dat plan uit te voeren. De vaartuigen der genoodigden zullen zich op 16 iNovem- her te Port-Said ten anker moeten bevinden die als onge- noodigde gasten komen, hebben den tijd voor t kiezen. Den 17 *s moreens vroeg, zal een salvo van 21 kanonschoten het’ teeken ‘geven dat de ankers geligt moeten worden en dan gaat het er op af. Het jagt l'Aiglemet de keizerin der Franschen vooraan, gevolgd door de stoomkorvet Hertha, met den kroonprins van Pruissen; de stoomkorvet Elizabeth, met aartshertog Victor de stoomkorvet Javamet prins Hendrik der Nèderlatidende stoomkorvet Vanadismet prins Augustus van Zweden. Dan volgen het italiaansche fransche, nederlandsche en zweedsche eskader, en de stoom- booten met passagiers en toeschouwers mogen daar achter. Zoodra l'Aigle te Suez aankomt, zal de egyptische artillerie 101 kanonschoten lossen, 't Kan intusschen welwezen, dat het nog moojjer wordt; nog niet alle hooge genoodigden hebben zich verklaard of zij komen zullen; daarom kan de onderkoning het programma nog niet voor goed vaststellen. Wat zal er van Spanje worden Reeds een vol jaar heet het bestuur er voorloopig. Reeds een vol jaar bedenkt men zich, ten minste nam men den tijd om zich te beden ken wat toch voor het land het beste zou zijn een ko- ning of geen koning. Zijdie zeggen dat er een koning zijn moet, kunnen den regten man niet vinden en zij die het er voor houden, dat men ’t zonder koning doen moet, worden als rebellen beschouwd. Eén ding schijnt tamelijk zekerde verdreven koningin wordt door niemand terug verlangd, ’t Is dan ook geen vereerend getuigenis voor haar, dat een land, 't welk eens aan de spits stond van Europas staten, thans in zulk een treurigen toestand verkeert, dat geen fatsoenlijk vorstenzoon er koning wil zijn. Dat is nu wel niet de schuld van haar alleen maar het spaansche volk is overtuigd dat zij haar best gedaan heeftom de rampen, die hare voorgangers over Spanje bragten, te ver meerderen. Die treurige toestand blijkt ook duidelijk uit de moeite, die het in heeft, om tot een geregelde staatsin- rigting te komen. Het omverwerpen van het oude ging opperbest; het nieuwe tot stand te brengen gaat altijd rnoei- jeltjken moet voor een verwaarloosd volk als het spaan sche, wel zeer moeijelijk zijn. De voorstanders der republiek roeren zich en de solda ten die de voorloopige regering dienen, schieten hen dood waar ze kunnen of nemen hen gevangen. De berigten daaromtrent zijn verre van gelijkluidend. De regering maakt intusschen gebruik van de haar verleende magt tot onder drukking van de repnblikeinsche bewegingen. Reeds in vijf provinciën is de staat van beleg afgekondigd. Dat is echter voor de Spanjaarden niets ongewoonsen de onrust zal niet ophouden vóór dat het uitgemaakt is, wie koning zal zijn, of aan het verlangen der republikeinen wordt vol daan. In ’t laatste geval kon het voorbeeld van Spanje wel eens navolging vinden in een land waar al eens eer- De Abonuemeiits-prijs is 0,80 per maanden; franco per post f 0,95. De prijs der Advertentien is van 17 regels 50 Cts; elke regel meer kost 10 Cts. G rooie letters worden naar plaatsruimte berekend. der geroepen werd: leve de republiek,! dat ook al bij her haling eene republiek wasmaar waar het volk te wispel turig is om te houden wat het heeft. Dat land is Frank rijk dat volk is het fransche. De bijeenroeping der wetgevende vergadering in Frankrijk is gesteld op 29 November. Dat is een daad van willekeur. Willekeur des keizers is in Frankrijk niets nieuws maar na zijne belofteom niet meer willekeurig te handelen wekt het afkeuring en ontevredenheid. Die afkeuring wordt op verschillende wijzen uitgesproken de ontevredenheid door mannen van naam gevoed. Charles Hugo, de zoon van Victor roept het volk toe «Komt den 26 October bijeen op het plein der bastille. Op deze plaatsvan waar alle vrijheden, die Frankrijk bezeten heeft, zijn uit gegaan moet gij u op een bepaald uur vereeniger. vast beraden, vreedzaam, zelfs zonder ter uwer verdediging eene pistool bij u te hebben vervolgens moet gij Parijs door trekken eerst langs de boulevardszwijgend gelijk »de derde stand” gedaan heefttoen hij naar Versailles toog met de vastberadenheid en waardigheid die het besef van goed regt geeft. Wanneer de veertig dit doen, dan zullen zij op de Place de la Concorde gekomen honderdduizend man sterk zijn.” Schijnbaar onschuldige woorden maar de Franschman die niet onbekend is met de bastdle-ge- schiedenis van 1789, kan er nog wel wat bij denken. Van een gematigd liberaal dagblad kreeg Ch. Hugo ten antwoord: »De veertig man op het plein der bastille zul len twee duizend zijn aan het Chateau d’F.au vier ol vijf duizend aan den ingang van den boulevard Montmartre. Aan de rue de la Paix gekomen zullen zij twee regemen- ten kavalleriede nationale garde, het keurregement der gendarmerielinietroepenzoo noodig ook artillerie vin den alles onder bevel der generaals van 2 December. De kreetleve de republiek zal beantwoord worden met ge weerschoten. Het bloed zal stroomen. Den volgenden dag zal Parijs in staat van beleg worden verklaard de gevan genissen zullen gevuld worden de verbanningen op nieuw beginnen tegelijk met de dictatuur, en de vrijheid zal al het terrein verloren hebben dat zij in de laatste twee ja- ren veroverd heeft. Het kan zijn dat het gezag zelf een oproer verlangt, om andermaal te kunnen zeggen, dat het fransche volk de vrijheid niet verdragen kan orn ander maal te regeren naar eigen wil en inzigt”. Dat blad kon wel eens gelijk hebben, hebben te doen met eenen Napoleon III en weet, dat hij te doen heeft met Franschen JDe koning van Pruissen heeft zijn volk de treurige bood schap gebragt dat het geld op is. Die boodschap werd «evolgd door de verzekering, dat de vrede van Europa door niets °wordt bedreigden het pruissische leger door eenige kompagnien en bataillons versterkt zal worden. De ver meerdering van t leger is zeker een slecht middel om een te kort in de kas te dekken of zou de koning die kom pagnien en bataillons er op uit willen zenden, om goud te zoeken? Gras is er tegenwoordig niet te maaijen. ’t Kan in Pruissen wel eens weer de oude historie worden de regering vraagt geld veel geld, om het volgens haar voor geven m’t belang des lands te besteden, en de volksver tegenwoordiging weigert de begrooting goed te, keuren, om dat het opbrengen van veel belasting niet in t belang des volks is.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1