■y 28 October. Donderdag' Buitenlandsch Overzigt. Bij dezs Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. ACHTSTE JAARUAAG. 1869 IX o. 43. BOLS WARDSCHE COURANT De Uitgave dezer Courmtdie eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B C PE It U S Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffendeuiterlijk tot If'oens- dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonnements-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post f 0,95. De prijs der Advertentie n is van 17 regels 50 Ctselke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Onderdo verschillende aanslagen, die de spaansche repu blikeinen hebben beproefd, is die te Valencia het merkwaar digst. De aanleiding tot den opstand aldaar was al weer een van die kleinigheden, die soms groote gevolgen hebben. De kommandanten der nationale garde hadden zich schrifte lijk verbonden om de orde te handhaven en daarop ver trouwende zond de kapitein-generaal de militaire magt buiten de stad tegen de oproerige benden in den omtrek. De kommandanten hadden echter buiten den waard d. i. buiten hunne manschappen gerekend. Onder deze waren er met republikeinse!) bloeden toen die een plaatje te zien kregen waarop valenciaansche vrijwilligers waren af- gebeeld als kuikens met een soldatenmuts opwaren ze zoo kribbig, dat ze van geen orde handhaven wilden weten. Do officieren zeiden den kapitein-generaal dat zij ’t niet konden helpen; hij moest het niet kwalijk nemen; met on willige honden was slecht hazen vangen en zoo meer kortom, zij trokken hunne belofte in. De generaal begreep nu, dat het zaak zou zijn, den onwilligen honden de tanden uit te breken; hij gelastte, de vrijwilligers te ontwapenen. Een piket werd afgezonden om de wapens in ontvangst te ne men maar door de vrijwilligers met geweerschoten be groet. Nu liet de kapitein eenige kolonnes aanrukken naar de markt waar de opstandelingen zich verschanst hadden. De soldaten vielen aan, maar uit de huizen werden allerlei meubelen en andere vreemdsoortige ammunitie op hen ge worpen zoo dat er al spoedig dooden en gekwetsten kwa men zelfs een koloneleen hoofdofficier van den staf en verscheidene infanterie-officieren sneuvelden. Bij ’t vallen' van den nacht trokken de troepen, weer naar de kazerne buiten de stad. De generaal zond nu haastig een boodschap naar Madrid en ontving daarop van verschillende kanten hulp. In den morgen van 16 dezer opende de artillerie haar vuur en werden de poorten der stad door infanterie aangetast Al spoedig zakte den opstandelingen de moed in de schoenen; zij wilden zich wel graag overgeven maar dan moesten zij leven en vrijheid behouden. Dat laatste wilde de gene raal zoo maar niet beloven en de aanval werd voortgezet. Eerst nadat eenige huizen in brand geschoten, eenige strij ders verminkt en een aantal rebellen gevangen waren, kwam in Madrid een telegram aan, dat de opstand gedempt was. Telegrammen met het woord opstand zijn in Spanje druk verzonden maar de laatsten hadden ook allen het woord gedempt. Zoo lang ais ’tduurt, kan de cortes nu weer rustig plannen maken. Tot de lappedeken, die door keizer Frans Jozef bestuurd wordt, behoort ook Dalmatië. Het is een kuststreek aan de Adriatische zee, berg- en rotsachtig, maar met voortreffelij ke landings- en havenplaatsen. De bewoners, die barrevoets gaan en meesterlyk de wapens hanteren, zijn naar hunne af komst hoofdzakelijk Italianen, en verder Albanezen, Joden en Serviërs. Oudtijds was Dalmatië een aanzienlijk rijk; onder Augustus werd het een romeinsch wingewest. Later kwam het achtereenvolgens in’t bezit der Avaren, Gothen en Slaven en in de elfde eeuw kwam een deel aan Hongarije, het overige aan Venetië. Het laatste werd naderhand door de Turken genomen en kwam in 1797 bij den vrede van Gampo f'ormio, even als Venetië zelf, onder Oosten rij ksche heer schappij. Oostenrijk moest het in 1805, bij den vrede van Presburg, aan Napoleon l afstaan. In 1814 werd het weder aan Oostenrijk toegewezen. Zoo van de eene hand in de andere overgaandebleven de Dalmatiers toch altijd een groote zucht naar onafhankelijkheid behouden en ook nu weder komt die zucht bij hen boven. Zij herinneren zich, dat ze, nog onder Venetië behoorende geene belasting betaalden en ook geen krijgsvolk leverden en dat dit onder de Oostenrijkers eerst ook zoo bleef. Dat de nieuwe oosten- rijksche legerorganisalie nu ook hun de verpligting oplegt om manschappen voor de landweer te leveren gaat hun verstand te boven. De wet zegt«tot verdediging van eigen haardstede,” en als ’ter op aan komt, zullen ze zich ook zoo gemakkelijk niet uit hunne haardsteê laten verdrijven, maar daartoe achten ze ’t niet noodigin eene afgelegene garnizoensplaats zich te laten drillen. Nadat de nieuwe verordening in de gemeenten was bekend gemaakt, hielden de bewoners volksvergaderingen en zwoerendat zij zich tegen de invoering der landweer zullen verzetten. De oostenrijksche regering zond er soldaten op af om hen te beduiden, dat hun eed geen kracht heeft, en nu begon nen de Dalmatiers werkelijk hunne haardsteden te verde digen. Heeds zouden eenige duizenden Dalmatiers en Mon- tenegrijnen in de vlakte van Grahowo vereenigd zijn en wordt er beweerddat de russische consul in Ragusa in het vuurtje blaast. Bovendien hebben de geestelijken de doopboeken verstoptzoodat de dienstpligtigen niet aange wezen kunnen worden, 'tls voor Frans Jozef een onplei- zierig gehaspel; pas heeft hij het eene lapje van zijn deken wat vastgenaaid of het ander springt weer los. Zijn buurman Wilhelm, van Pruissen die ook een rijk wilde bezitten, dat uit verschillende brokstukken is aan el kander gekramd, ondervindt ook, dat dit mooijer schijnt, dan ’t is. Noord-Sleeswijk dat nog maar voorloopig aan gehecht is, wil liever maar weer geheel los zijn van Pruis sen en weer deensch worden. Een adres, dat men hierom aan den koning wil aanbiedenis reeds door meer dan 25,000 personen onderteekenden sommige gemeenteraden hebben de verklaring afgelegddat zij zich met de rege ling van den hoofdelyken omslag niet willen bemoeijen wil de pruissische regering belasting opgelegd hebben dan moet zij dat zelf maar in orde maken. Daartoe zullen de Pruissen dan ook wel niet te lui zijn. Om de genegenheid te winnen van hen die ze tegen wil en dank geannexeerd hebben doen of laten de Pruis sen niet veel. Te Geile in Hannover stond een eenvoudig gedenkteeken ter gedachtenis aan het gevecht bij Langen- salza in 1866. Laatstleden Donderdag gelastte de pruissi sche militaire kommandantnamens den opperbevelhebber van het 10de bondskorps, het monument binnen 24 uren geheel weg te nemen daar het terrein aan den militairen fiskus behoorde. Wanneer aan dezen last niet werd vol daan zou de kommandant zelf het gedenkteeken doen wegnemen. Daar hij geene arbeiders ter zijner beschikking had verklaarde hij daartoe de manschappen van het gar nizoen te moeten gebruiken zoodat de oprigters het aan zich zelven te wijten zouden hebben als het monument beschadigd of vernield werd. Onmiddellijk werd door de oprigters voor bet amhstgeregt door getuigen bewezen, dat de militaire overheid geen regt hoegenaamd op het terrein had. Het ambtsgeregt deed dan ook bekend maken dat voor-

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1