J 4 November. Donder da" Huitenlandsch Overzi"t. •r Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. ACHTSTE JAAKGA ME 1869 No. 14. BOLSW ARISCHE COURANT af en laat oorlogschepen heg verborgen gevon- Groote berekend. De Uitgave dezer Cour int, die eiken Don» n e R i) a g het licht zietgeschiedt door B C U PE B IJ S Az. te Bolsioardwien men alles dit B’.ad betreffende uiterlijk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen den. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. Zulk een proclamatie wordt door een ruw en vrijheid lievend volk niet onbeantwoord gelaten. De opstand breidt zich uit en vindt ondersteuning bij de bewoners van Her- zegowina bij de Bosniërs de Serviërs en de Montenegry- nen. Het oostenryksche publiek is dan ook niet geheel gerust omtrent den opstand en wat hij veroorzaken kan te meer, wijl da regering er van zwijgt. De regering laat echter de zaak niet onopgemerktzij zendt er soldaten op af en laat oorlogschepen in de Adriatische zee heen en wee.r zeilen om te beletten dat de Dalmatiërs langs dien weg ondersteuning krijgen. Het schijnt dat de Russen mei genoegen zien dat Frans Jozefs onderdanen oproerig zijnhet zou graag gezien hebben dat zijne reis naar Konstanlinopel c. a. overging, maar daartoe schijnt de oostenryksche keizer ’t geval niet zwaar genoeg te tillen hij is op reis gegaan en de ministers van oorlog en finan- tiën hadden er niets tegen. Zij dachten het varken wel te kunnen wasschen. Te Rome is de eerste steen gelegd voor een monument ter gedachtenis aan eene gebeurtenis die nog plaats moet hebben, t Zal voor t nageslacht eene herinnering zijn aan het algemeen conciliedat in December a. s. een aanvang zal nemen en waarvan de Tijd de zegenrijkste vruchten voor de mensebheid verwacht. Het monument zal eene hoogte krijgen van 24 meter en bestaan uit eene dorische zuil, die 10 meter hoog en 1,45 meter breed is. De vier kante onderhouwwaarop het geheel rustzal versierd worden met een bas-relief, de opening van het concilie voorstellendebenevens twee inscripties. Op den top der zuil wordt Petrus geplaatsthoudende in de linkerhand een sleutelterwijl hij de regterhand zegenend over de stad uitstrekt. Het middengedeelte der zuil zal bestaan uit groote blokken van prachtig verde antico de basis en de top uit wit carrarisch marmer. Behalve de genoemde versierselen zal de onderbouw nog de 5 werelddeelen yer- toonen, die prelaten naar het concilie hebben afgevaardigd. In Engeland hebben duizenden gebrek aan werken daar door ook aan brood. Dat is een treurig verschijnsel tegen den winter. Bovendien zijn ook de Ieren alles behalve te vreden en de regering heelt van de Fenians wel den meesten last. De Engelschen begrijpen dat zij de verbe tering van hun toestand niet met geweld moeten trachten te verkrijgen en komen ze al eens in 'grooten getale bijeen om over een en ander te spreken hunne vergaderingen kenmerken zich steeds door orde en betoon van eerbied voor de wetde Ieren meenen dat hun alles vrij staat als ze hun doel maar bereiken, en dat is doel is weinig minder dan het verjagen van alle Engelschen uit Ierland. Om het regt daartoe te verdedigen, beroept zich een iersch dagbladde Irishman, op den minister Clarendondie ge zegd heeftdat een eigenaardie de verbeteringen welke een pachter op zijn land aangebragtniet vergoedt, een misdadiger is. Welnuzegt de Irishman het is geoor loofd zich tegen een misdadiger te verdedigen, ja zelfs hem te dooden als hij eens anders leven in gevaar brengt. De landheer, die zijn pachter besteelt, brengt diens leven (door hem zijn levensonderhoud te ontnemen) in gevaar en mag dus gedood worden. Dergelijke redeneringen vinden gereeden ingang en zoo dacht zeker ook de Ier, die den heer William 0 Brien vermoorddeomdat hij als agent van een landbezitter aan een paar pachters de huur had moeten opzeggen. Het lijk werd vreeselijk verminkt onder een heg verborgen gevon- De Abonncments-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post f 0,95. De prijs der A d v e r t e n t e n is van 17 regels 50 Cts; elke regel meer kust 10 Cts. letters worden naar plaatsruimte De opstand in Dalmatië trekt de aandacht naar een oord, waarover anders al zeer weinig gesproken wordt. Te Cat- taro is een comité van opstand gevestigd. Eene proclama tie door dat comité aan de opstandelingen gerigtis zoo eigenaardig en zoo regt geschikt om het karakter van de stellers eenigzins te leeren kennen, dat we ’t in zijn geheel overnemen. «Moedige valken onzer bergen «Het uur van den strijd heeft geslagen en van den top van de Loveen 1) kondigt de vogel des doods onze vijanden aandat onze bergen ontwaakt zijn. Zij hebben onze aloude privilegiën verscheurd, zij hebben gedreigd het bloed onzer broeders te zullen storten zoo wij hun onze zonen niet gaven. Toen is de Vila 2) der Dalmatische bosschen opgevlogen en beeft den held Ivan Cernojevic gekustdie slaapt onder de puinlioopen van het witte kasteel van Obod en die weldra zal opstaan om zijne getrouwe volken tot nieuwe overwinningen te voeren. «Op op volk van jonge krijgslieden uit de bergen van CattaroDenk aan uwe voorvaderen door Kacie bezon gen die van hen zeide«Zij hanteren den sabel als de Hongaren en het geweer als de Montenegrijnen zij zijn helden als de Stotarcibehendig als de Herzegowiners voorzigtig als de Italianensterk als de Bosniërs. Op dappere Kotor I 3) valkennest op den hoogen dennenboom. Drie malen hebt gij de Turken overwonnen gij hebt de Franschen en Venetianen wederstaanwelke vijand zou u nog durven beleedigen «Komt dan, dapperen! neemt het geweer van den wand, steekt de pistolen in den cemer 4)den sabel en de yant- char 5) in den gordel en vul uwe case 6) met droog kruid. Hoort gij ons vrolijk wapengekletter'? Onze oude sabels, wier sneden zoo dikwijls stomp geslagen zijn op de sche dels der ongeloovigen herinneren zich den tijd nogdat zij onze vrijheden verdedigden en hunne lemmetten dors ten naar het bloed onzer verdrukkers. Dat zij zich er mede drenken tot aan het gevest. Van de toppen onzer bergen zullen onze geweren den dood in de gelederen verspreiden en de Vila’s zullen brokken van onze rotsen afbreken en op hen nederwerpen. «Montenegrohoor gij onze vrijheidskretenBroeders van de Herzogowina hoort het gedruisch van den slag Weetdat wij groot in aantal zijn en dat ons besluit on wrikbaar pal staat. Gij weet het, broeders, wij strijden voor de onafhankelijkheid die ons dierbaarder is dan het leven. Wij willen vrij zijn gelijk onze vaderen, die de Tur ken overwonnen en wij zullen de wapenen niet nederleg- gen vóór ons goed regt heeft gezegevierd. «Voorwaarts danvalken van Cattaro en Dubrovnik Voorwaarts ten heiligen oorlog voor God en de vrijheid.” 1. ) Loveen is een hooge berg in Montenegro. 2. ) Vila is de naara van de weldadige toovergodinnen der Slavi sche volken. 3. ) Kotor is de Slavische naam van Cattaro. 4. ) Cemer, soort van sjerp, om de borst gewonden. 5. ) Yante harServisch mes. 6. ) Casepatroontasch.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1