At’ii rsri: December. Donderdag Buitenlandsch Ovcrzigt. Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. I860 No. 48. BDLSW ARDSCHE COURANT Groote berekend. De Uitgave dezer Cour mt, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door B C U PZ K U S Az. te Bols wardwien men alies dit B'.ad betreffende, uiterlijk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen en. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonneinents-prijs is 0,80 per drie maanden franco per post f 0,95. De prijs der A d v e r ten t en is van 17 regels 50 Cts elke regel meer kost 10 Cts. letters worden naar plaatsruimte ’tKan al raar gaan in de wereld. De heer Drake, die eenmaal eigenaar was van de eerste petroleumhron in Ame rika welke bron eens eene waarde had van 2,400,000, is onlangs te New-York in’t armenhuis overleden. Toch zal een gedenktceken ter zijner nagedachtenis worden op- gerigt. Een der amerikaansche bladen stelt voor om op dat gedenkteeken te beitelen«Ter herinnering aan den burger Drakedie der maatschappij eene groote weldaad bewees en van kommer en gebrek stierf.” In ’t verre westen van Amerikawaar nog altijd wijd uitgestrekte prairiën met duizende buffels zijn bevolkt, is, hetzij door toeval hetzij door kwaadwilligheid er bestaat vermoeden dat de Indianen in hunne wanhopige wraak zucht de aanleggers zouden zijn een ontzettende brand uitgebarsten, die weken aanhield en de prairie in een vlam menzee herschiep. Het geloeihet gehuil der buffels paarden en andere dieren was onuitstaanbaar. Snel als de wervelwind stormden ze voortdoch te vergeefs de vlam was sneller dan zij. Naauw hadden ze eene rivier bereikt; naauw hadden ze zich daarin geworpen of de orkaan, die inmiddels alles buigend en vernielend was opgestoken joeg de vlam ook over dit beletsel heen. Geene redding was mogelijk Op de vreeselijkste wijze hield het vuur al- lerwege aan huizen boschjes bosschen alles werd ver nield. Het gedierte kwam jammerlijk in de vlammen om. Hoog sloegen de vuurkolommen ten hemelmaar hooger nog steeg het gehuil en gebrul. Het ergste van alles was dat de dorpen der Indianen en kolonisten mede eene prooi der vlammen werden. Ofschoon velen der laatsten zich wisten te redden is toch ook een aantal jammerlijk om gekomen. De schade is ontzettend doch voorshands nog niet te berekenen men vermoedt dat de rijke stapelplaat sen der kolonisten allen in rook zijn opgegaan, liet aan tal menschenlevens dat bij deze ramp verloren is gegaan, kan nog niet met zekerheid worden begroot. Volgens som mige berigtgevers zou deze brand de vreeselijkste schetsen van Cooper en Aimard verduisteren. Ik en wij zijn kleine woordjes even als mijn en ons, maar bij alles schier wat er van nabij of van verre gebeurt, worden die kleine dingen op den voorgrond geplaatst De Engelschen waren volstrekt niet in hun schiktoen het plan van de Lessepsom de landengte van Suez door te graven tot uitvoering kwam. Wij kunnen daarvan geen voordeel hebben misschien wordt het ons wel tot nadeel en gevaarlijk, zoo dachten ze, al zeiden ze ’t niet hardop. Nu is het kanaal in orde en stoomen de vaartuigen op en af. De Engelschen toonen bedroefd weinig deelneming en geven geen enkel bewijs van ingenomenheid met het wel- gelukken. Veeleer achten ze ’t noodig elkander te troosten over iets dat zij misschien wel ongedaan wilden maar niet kunnen maken Zij zeggen te twijfelen aan de groote voordeelen die anderen zich van het kanaal beloven en wij zullen er geen schade van hebben roepen ze. Enge land is en blijft de baas door dat het in Aden eene na tuurlijke vesting bezit, waarbij zelfs Gibraltar nog zwak is, zoodat nooit eene vloot zich zal durven vertoonen in die de kosten van’t proces te berekenen die zuinig rekenden, vonden dat de opstand tenrijk gekost heeftanderen die alles en alles meetelden, kregen 10 millioen tot uitkomst. Menschenlevens bleven buiten berekening. Tijdens de ziekte van Victor Emanuel is alleen in de kerken van Sardinië om zijn herstel gebeden. De koning is nu geheel hersteld en heeft het genoegen dat het volk zich met hem verheugt over de geboorte van zijn klein zoon. De nationale gardesdie bij de geboorte van dat prinsje de wacht aan 't paleis hadden hebben den kroon prins regt hartelijk gefeliciteerd en voorspeld dat de kleine eenmaal een groot krijgsman zal worden, omdat hij op Sint Maarten geboren is. Dat streelde papaen mama de baker en de min glimlachten regt te vreden maar een ondeugende lakkei mompelde: ’t Zou beter voor Italië zijn, dat er in den kleinen prins een Luther stak.” In Wartenburg is de katholieke doodgraver gearresteerd, die de gewoonte had om de lijken die op het kerkhof ter aarde werden besteld weder op te graven met de lij ken zijne varkens te voeden de kleederen der dooden aan zijne kinderen te geven, en de kisten als brand- of timmer hout te verkoopen. Het ergste is, dat die handelwijze vele jaren achtereen heeft geduurdmet voorkennis van den geestelijke, die alle klagten afwees met de betuiging, dat 1500 mijlen lange ravijn die de Roode Zee heet. Indië wordt dus niet bedreigd door vijandelijke mogendheden althans niet meer of minder dan vroeger, want een vijan delijke vloot zal veel veiliger otn de Kaap varen. Als de schoonste droomen van de Lesseps worden verwezenlijkt dan zal de handel met Indië en China worden verdubbeld is dit zoodan genieten wij ook het dubbel van de te genwoordige voordeelen want Engeland heeft den handel van Indië en voor een groot deel dien van China in han den, terwijl Australië wordt bewoond door Engelschen. Wij hebben tot het graven van ’t kanaal niet willen helpen maar levert het nu werkelijk voordeelen opdan willen wij daarvan een goed deel hebben. Zoo redeneren de En- gelschen en toonen daardoordat ze geen vertrouwen stel len in de bedoelingen der natie die het meest heeft mee gewerkt om het kanaal tot stand te brengen dat zij vree- zen voor de plannen die anderen zouden kunnen maken om zich ten hunnen koste te bevoordeelen en partij willen trekken van de gelegenheid, door anderen in’t aanzijn ge roepen. Zoo als de waard is vertrouwt hij zijne gasten en elk is een dief in zijn nering. De Oostenrijkers hebben in Dalmatië nog geen gedaan werk. Men is niet voor zijn pleizier uit als men moet vechten in een land, waar de vijand schuilhoekje speelt in gaten en kloven van een ruw en voor onbekenden vaak ontoegankelijk gebergte. Kogels vliegen en men weet niet van waar ze komen, men wordt dood of ten minste kreu pel geschoten door een ouzigtbaren vijand. De Dalmatiers vinden in de Montenegrijnen trouwe kamaraden en ofschoon het dezen verboden is, naar Dalmatië te gaan, ofschoon hun- I ne grenzen bewaakt worden zij komen bij hoopen tot de opstandelingen over en hebben niet noodig, het schuilhoekje spelen eerst nog te leeren, dat deden ze in hun eigen land reeds. Een telegram meldtdat de opstandelingen den 23 November eene keizerlijke kolonnedie was uitgezonden met proviand naar Dragaliin de pan hebben gehakt en dat zij bij herhaling een aanval op fort Kosmac gedaan hebben. De Oostenrijkers hebben't druk met cijferen om Uiu ivnuiiuun nu al 3| millioen gulden aan Oos- Menschenlevens bleven

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1