2:{ December. Donderdag Buitenlandsch Overzigt. Bij deze Courant wordt een bijvoegsel uitgegeven. Met Januari) a. s. zal de 13ols- wardsche Courant in vergroot for m aat<» zonder p r ij s v e r- hooging, verschijnen. 1809 ACHT STE JAARUANG. INo. 51. drie en. BOLSWARDSCHE COURANT De Uitgever. De Uitgave dezer Cour int, die eiken Don derdag het licht zietgeschiedt door II CÜPERUSAz. te Bals wardwien men alles dit Blad betreffende uiterlijk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen- Alle briefporten komgn op rekening der inzenders. De Abonnements-prijs is 0,80 per maandenfranco per post f 0,95. De prijs der Adr er ten tien is van 1—7 regels 50 Cts; elke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Klaagliederen van iemand die niet voor zijn pleizier in Dalmatië is. Wat helpt hetdat wij de benden der opstandelingen steeds terug jagen I Deze kerels, die als gemzen op hunne steile, ontoegankelijke kalkrotsen rondklauteren, loopen, als hunne patronen verschoten zijn niet onbegrijpelijke vlug heid weg, zoodat geen fatsoenlijk Oostenrijker hen inhalen kan. Zij houden zich dan een paar dagen schuil in Gzer- nagora of Herzegowina, en zijn wij afgetrokken, dan komen zeeweer voor den dag om op nieuw met ons te spelen, ’t Is waarlijk niet alles, tegen zulke vijanden te moeten strijden. In een beschaafd met steden en dorpen bedekt land is ’t eene kleinigheid om met krachtigegeregelde troepen een hoop opstandelingen te bedwingen maar in dit naaktonvruchtbaar rotsland is ’t geen rnenschenwerk. Terwijl zijdie wij zullen vervolgen, als muizen in hunne holen verdwijnen en onzigtbaar voor ons blijven, al loeren we ook als katten, kunnen wij geen stap doen, of zij zijn er door hunne spionnen van onderrigt. Vooral voor de vrouwen moeten wij op onze hoede zijn. Elke troep op- standelingen heeft er eene menigte van bij zich. Zij dragen de levensmiddelen en de munitie, wagen zich in t hevigste vuur om de gewonden weg te dragen, en wanneer zij hunne engelachtige stemmetjes doen hooren om den mannen te herinneren wie wij zijn dan worden deze alles behalve engelachtig. Alleen de honende gebaren, welke die dames tegen ons maken zijn in staat om allen lust tot nadere kennismaking te doen vergaan. En dan weer slepen ze steenen aan om er ons onder te verpletteren. Hare wild heid en wreedheid maakt haar tot tijgerinnen voor ieder onzer, die gewond of afgemat haar prooi wordt. Toen wij 26 November in het hevige gevecht bij den pas Han ge wikkeld waren werden de geweren der gevallene strijders door vrouwen opgenomen en op oris afgevuurd. Eene groote, magere vrouw, die de drie zessen al eenigen tijd achter den rug had, stond op eene rotsmet een ver dra gend geweerdat zij als een echte scherpschutter wist te gebruiken. En of eenigen 'der onzen herhaalde malen haar tot mikpunt kozen ’t hielp wat I de kogels drongen links en regts van haar in de kalkrotsen en zij week geen vin gerbreed. Eindelijk toch werd zij getroffen en tuimelde zij van de klip naar beneden. Haar verbrijzeld lijk kwam op 50 voet afstand van ons tot, rust. Nog sprak uil hare strakke, gele, scherp geteekende trekken de haat, waarmee zij ons gehaat had. Is het niet zeer natuurlijk, dat onder zulke omstandighe den ook onze soldaten wreed en gruwzaam worden en on- menschelijkheden begaan? Menschelijkheid is een mooi dingmaar als mën dagen achtereen steile paden moet bestijgen op naakte bergvlakten zonder vuur of beschut tingaan de aanvallen der scherpe noordewinden bloot gesteld en door ijskoude regens geheel doornatbij spek en droog brood vele nachten moet kamperen wanneer men geen vijand ontmoet en toch zijne kogels u om de ooren fluitenwanneer men de lijken zijner gesneuvelde kameraden hier en daar vindt liggen met afgehouwen hoof den en gruwelijk verminktdan ja dan vergeet men wel eens, dat men, in zijn warme kamer bij een goed glas wijn zich eene ijverig voorstander heeft betoond van de mensche- lijkheid ook in den oorlog. En we zijn nog niet aan t einde. Al wat we vooreerst kunnen doen is te zorgen voor ’t noodige eten en drin ken en het verschaffen daarvan aan hen die de (orten bezetten. We zijn hier thans omstreeks 9000 man en zullen we met genoegzame kracht handelen dan moeten er nog zooveel bijkomen. Onze minister van oorlog zal wat te berekenen en de minister van financiën wat te be talen krijgen En al worden we overwinnaarshet volk hier is zoo slecht bij kas, dat zelfs overwinnaars hier geen overwinnaars kunnen worden. Onze achterladers voldoen ons opperbesten al verrigten ze zulke groote wonderen no" niet als de fransche chassepols in der tijd in Italië, wijS houden ons toch verzekerd, dat we met hen niet bang behoeven te zijn voor de pruissische zündnadels. Zoo heeft het rampzalige heden dan toch nog altijd iets dat troost voor de toekomst, al is die troost dan ook maar gelegen ih het bewustzijn dat men in ’t bezit is van een voortreffelijk moordtuig. De Israëlitische mond- kies- en tandmeester H. te Wee nen werd verliefd op een katholiek meisje en vond er geen zwarigheid in katholiek te worden. Zondag 21 November trouwde het jeugdige paar in de Kartneliter-kerk en werd gedoopt. Maar H. had er niet op gerekend dat zijne familie vast in de leer is en hem herinneren zou aan de laatste zinsnede van Gen. 3: 16. Daar stond het toch duidelijk genoeg dat de man heerschappij zal voeren over de vrouw en wijl de pasgetrouwden niet beginnen wilden met de oudste huwelijksvoorwaarde te schenden begaven ze zich naar den rabbijn Genlich en werden beide onder het volk Israëls opgenornen. Als ze in de liefde zoo vast zijn als in hunne geloofsovertuiging, dan is het nog zoo zeker nietdat er na de wittebroodsweken niet nog eens tot verandering wordt besloten. De Kaffers zijn niet zoo gemakkelijk te bekeeren als H. en zijn vrouw. Immers, de heer Parisi usafgevaardigde van den pruissischen landdag heeft in diens vergadering voorgesteld om den post te schrappen die op de begroe ting "van eeredienst was uitgetrokken voor het zendeling genootschap ter bekeering vau heidenen tot christenen. Hij had berekend dat elke gedoopte Kaffer aan Pruissen 800 thaler kosten vond dat wel wat duur. Bovendien be weerde hij, zou de minister van eeredienst, op grond van de gelijkheid van alle godsdienstgezindten voor de wet. even goed subsidie moeten toestaan aan de joden-zende- lin°vereeniging .die zich bemoeide om christenen te be keeren tot -loden. De aanwezige conservative heeren za gen wel wat Gajafasachtig, toen ze deze godslastering hoor den maar het 'voorstel van Parisius werd aangenomen en de Kaffers zullen voortaan wat goedkooper moeten zijn met hunne overtuiging of die maar moeten behouden. Alexander 11, czaar aller Russen, heeft zijn goeden vriend Wilhelm, koning van Pruissen het onuitsprekelijke

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1