JU Do nd er dasr 30 December. Buitenlandsch O v e r z i g t. IVIet Januari) a. s. zal de Uols- wardsche Courant in vergroot formaat, zonder prijsver- hooging, verschijnen. De Uitgever. ACHTSTE .JAAHXiAlXG. o. 53. 1869 BOLSWARDSCHE COURANT te De Uitgave dezer Courant, die eiken Don- der da g het licht zietgeschiedt door I» C U PE II U S Az. te Bolswardwien men alles dit Blad betreffende uiterlijk tot Woens dag-morgen 12 ure, franco gelieve toe te zen en. Alle briefporten komen op rekening der inzenders. De Abonnements-prijs is 0,8U per drie maanden; franco per post f 0,95. De prijs der A dv er ten tien is van 17 regels 50 Ctselke regel meer kost 10 Cts. Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Men zegt dat de Dalmaiiërs honger krijgen en honger maakt wel wilde dieren tam. De Oostenrijkers kunnen hem nu ook beschouwen als bondgenoot, die de harde nekken der Dalmatiërs buigzaam maakt. Er wordt gesproken van onderhandelen. De werklieden te Weenen hebben geen honger; zij hebben werk en goed loon en toch zijn ze niet tevreden. In een bierhalle kwam een tweehonderdtal hunner bijeen om elkan der te vertellen, hoe 't eigenlijk in de wereld wezen moest. Natuurlijk ligt de schuld van al het verkeerde bij de rege ring. Een der sprekers maakte dat voor zijne hoorders zoo duidelijk, dat er wel geen twijfel meer overblijven kon. Zoo zeide hij Even als God, toen Hij Adam in het para dijs plaatste, hem verbood van den boom der kennis te eten, zoo verbiedt het ministerie ons de beschaving en verlichting. God heeft van Abraham verlangd dat hij zijn éémgen zoon Hem zou offeren dit ministerie verlangt van ons 800,000 zonen en gaat dus veel verder dan God is gegaan. «Abraham voerde de besnijdenis in, maar alléén voor het mannelijk geslacht; ons ministerie bekommert zich niet om het geslachtzoowel het regt van vereenigen en vergaderen als de vrijheid, alles wordt besneden, besnoeid, beknot. «Mozes bragt een driedaagsche duisternis over Egypte, op dat de Israëlieten Egypte zouden kunnen plunderen ons ministerie wil eeuwige duisternis opdat het ook het volk kunne verarmen.” Een ander bulderde >>800.000 bajonetten zijn tegen ons gerigtontplofbare kogels, die in den oorlog verboden zijn, gebruikt men tegen ons. Wij moeten voor de toekomst zorgen, voor de tweede herschepping Men ziet hetde arbeiders wachten verbetering van de uitbreiding van het regt van vereeniging en van de afschaf- uitbreiding van het regt fing der staande legers. Op den dag na die bijeenkomst deden de werklieden een togt door de stad. In de meeste groote fabrieken en werk plaatsen stond de arbeid stil. Te 12 uur waren op het exercitieplein 15000 menschen bijeen. Eenige mannen wer den gekozen om met een vroeger opgesteld adres naar den minister Taaffe te gaan. Deze ontving ze vriendelijk en liet drie hunner binnen komen. Op zijne vraag wat zij wilden antwoordden zij dat de «volksvergadering” hen gezonden had om de wenschen des «volks” aan het mini sterie bekend te maken. Graaf Taaffe las hun geschrift oplettend doormaar dat was den «volksafgevaardigden” niet genoeg. Een hunnerBaudisch verzocht zijne Ext;, om een bepaald antwoord wantzeide hij »wij moeten aan de volksvergadering verslag uitbrengen en verlangen dus te weten wat het ministerie ons wil toestaan.” De minister hernamdat hij hun adres bij de regering ter sprake zou brengen en hun verzocht niet weer zulke op- loopen te doen plaats hebben. De drie mannen traden af en bragten hunne boodschap over, maar 'tvolk zei, dat dit niet genoeg was. Regt van vereeniging en ’s lands middelen van |verdedi- ging zijn twee dingen waarover een gezelschap arbeiders juist kan oordeelen. Intusschen is zoo'n oploop wel wat in strijd met de oostenrijksche wet en de arbeiders mogen zich gelukkig achten dat de minister-president niet in een booze luim was, maar door zijne bedaardheid en gema tigdheid toonde, dat hij er slag van heeft, arbeiders te ontvangen en het volk geen kwaad hart toedraagt. De storm heeft de vergadering der afgevaardigden Berlijn uit elkander gejaagd, door een stuk van een schoor steen op het glazen dak van de zittingzaal te slingeren en te Leer werden 4 personen gedood en 35 gewond door het neervallen van drie schoorsteenen eener ijzerfabriek. Door de waakzaamheid van de politie is’t gelukt te Qua- rignon (Belgie) een gruwelijke misdaad te voorkomen. In die gemeente, bij den grenspaal van Wasmes, ligt een een zame hoeve, bewoond door de wed. Gobertomstreeks 80 jaren oud en hare 70jarige zusterbenevens een ruim 50- jarigen idiotischen zoon, en een knecht die elke week van Zaterdagavond tot Maandagmorgen afwezig is. De familie Gobert is niet onbemiddeld. Een complot was gemaakt met het doel het huisje van Gobert te plunderen doch het plan werd ontdekt, en aan de politie van Wasmes en Qttarinon waren de personen aangewezen waarop men verdenking had agenten uit die beide gemeenten hadden dus sedert dien tijd des nachts in den omtrek in hinder laag post gevat. Eenige dagen geleden nu werd 's avonds omstreeks 7 uur aan de deur der woning van vrouw Go bert geklopt, en naauwelijks had zij geopend of zij werd overrompeld, terwijl zij nog even tijd had om hulp te kun nen roepen. Op haar geschrei snelden de commissaris van politie van Qnarignonde brigadier der gendarmes van Boussu en de veldwachters van Wasmes en van eerstge noemde plaats die zich op eenigen afstand hadden schuil gehouden, naar het huis, en toen volgde een strijd met de misdadigers. Deze ofschoon verrastverdedigden zich niettemin als wanhopigen; doch het gelukte der politie zich van de dieven meester te maken. De bende bestond uit een man en twee vrouwen, waarvan eene, van meer dan mannelijke grootte, reeds verscheidene malen met de politie in aanraking was geweest. Zij had een zwartgemaakt ge- zigt met mannelijke trekken en was met een bijl gewapend. De andere was eveneens vermomd en gewapend. Men veron derstelt dat de medepligtigen die buiten waren gebleven de vlugt hebben kunnen nemen. Men verneemt later nog dat eene derde vrouw is gear resteerd ongetwijfeld schijnt het misdadige plan door vrou wen te zijn gevormd. De geneesheer James Constantin die van eene reis uit Egypte in zijn vaderland was teruggekeerd (reeds 20 jaren lang had hij alle deelen der wereld bezocht), had te Mar seille plaats genomen in een rijtuig, eerste klasse, dat ge heel ten zijnen behoeve was afgehuurd. Vermoeid als hij was, legde hij zich spoedig te slapen; maar toen de trein Rognac, het eerste station na Marseille, had verlaten, werd hij plotseling wakker. Op dat station was namelijk iemand in zijn rijtuig geklommen, had het portier vervolgens goed gesloten en zich toen op het kussen tegenover den doctor geworpen. Door deze beweging werd de heer Constantin wakker. Verwonderd zag hij den vreemdeling aan, die zich in zijn rijtuig gedrongen had maar hij bepaalde er zich toe. hem slechts te vragen of hij naar Parijs dacht te reizen. «Slechts tot Arles”, was het antwoord. Daar dit station

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1869 | | pagina 1