Uitslag der Herstemming VOOR I Hendrikus Klok, jAMWBO V erkiezingen. Officieele Advertentien. SECRETARIE. PER TELEGRAAF. BURGERLIJKE STAND. Telegr. Beursberichten. T A N I B I) Vfc K. schoolgeld over het 4e kwar- 2; 5 98% zorgdragenden Echtgenoot Leeuwarden, 8 Febr. ’93. Gekozen de Heer GERRITSEN (rad.) met 1332 st., de Heer TROELSTRA (lib.) verkreeg 1279 st. De uitslag van de stemming van 25 Jan. jl. was Troelstra, lib. 896 st. Gerritsen, rad. 689 st. Van Vliet, ant.-rev. 332 st. Van der Zwaag, soc. dem. 231 st. ÉÉN LID VAN DE TWEEDE KAMER der STATEN-GENERAAL in het HOOFD-KIESDISTRICT LEEUWARDEN. Werkel. Schuld Papier Mei Nov. 5 Zilver Jan.Juli Buitenl. 1853 64 3 4 4 4 4 3 5 4 4 in den ouderdom van ruim 57 jaar. J. KLOK—Voogd. A. P. KLOK. Bolsward, 2 Febr. 1893. Voorspoedig bevallen van een Zoon: Vrouwe G. J.vanEIJK BIJLEVELD— VAN HOUTUM. Bolsward, 4 Februari 1893. 93% 96% 67%g 100%G 82>%g 81% 817/io 21%6 92% 72 31'%G Heden behaagde het den Almachtige van onze zijde weg te nemen, onzen ge liefden en zorgdiagenden Echtgenoot en Vader WONSERADEEL, van 1 tot en met 7 Febr. Geboren: Fokeltje d. v. Bauke Roedema en Tjittje Dijkstra te Cornwerd. Sake z. v. Ger rit van der Veer en Jeltje Speerstra te Tjerk- werd. Afke d. v. Bauke Cousijn en Jantje Bus te Pingjum. Antje d. v. Reinder van den Berg en Antje Terpstra te Witmarsum. Jan z. v. Ei- bert Fokkema en Haike de Graaf te Arum. Bottje d. v. Jarig Beswerda en Gabcsche Hijlarides te Lollum. Siebrigje d. v. Doede Bruinsma en Femkje Tijmensma te Lollum. Antje d. v. Rein Feenstra en Neeltje Sjoukema te Hichtum. Jeltje d. v. Taeke Meinsma en Teetske Visser te Makkum, (woonpl. Amsterdam). Ale z. v. Hendrik Can- rinus en Grietje Boomsma te Schettens. Overleden: Sijtske de Groot 9 mdn. te Makkum, Luitzen Piersma 62 jr. echtgen. van Ceeli Robijn te Schettens, Hidtje Kooistra 83 jr. wed. van Pieter Hibma te Makkum, Geert Wei land 2 mdn. te Witmarsum. BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Bolsward, Gelet op ’s Raads besluit dd. 3 Februari 1893, no. 5 Brengen ter algemeene kennis dat te rekenen van Maandag den 13 Februari 1M)’J, de Secretarie der gemeente zal geopend zijn op de vijf eerste werkdagen van de week van ’s voormiddags tot 's namiddags 4* uur, en op den laatsten werkdag van de week van ’s voormiddags tot ’s namiddags uur. Burgemeester en Wethouders voornoemd, P. PEEREBOOM. De Secretaris, K. H. LAAGLAND. AMSTERDAM, 8 Febr. 1893. Nederland. Oostenrijk. Portugal. Rusland. Spanje. Turken. Egypte. Mexico. Brazilië. Venezuela. onseradeel, 4 Febr. Door het gemeen tebestuur is de levering van grind ten behoeve van de kunstwegen toegewezen als volgt650 stère te Tjerkwerd aan Van Koppenhagen Co. te Utrecht, tegen f2,79; 270 stère te Makkum aan W. IJska te Gaast, tegen f2,79; 170 stère te Burgwerd en Hiemert, aan B. R. van der Veen te Drogehatn, tegen f2,87 60 stère te Ping jum aan denzelfden, tegen f 2,89 per stère. j" Scheen men de vorige week opnieuw in Makkum bevreesd te zijn voor ongeregeldheden tengevolge waarvan de politie aldaar onmidde- lijk versterkt werd, toch is alles rustig gebleven en een buitengewoon optreden niet noodig ge weest. Witmarsum, 7 Febr. ’93. Ons wordt medegedeeld dat alhier ernstige pogingen wor den aangewend tot het aankoopen van een stuk grond, waarop men een Katholieke kerk met pas torie wenscht te stichten. f Zondagavond zal „de Sociale Stnjd“ bij Wei land alhier in den vorm van een tooneelspel wor den opgevoerd door een gezelschap van Arum, F' U geldswaarde was niet aanwezig, met het oog op de gevaren, die een onbewoond huis biedt. De diefstal is overigens niet vrij van brutaliteit. Het huis staat in de buurt en de steeg, waar door de dieven zich naar de achterzijde van het huis moesten begeven, wordt aan de andere zijde begrensd door eene bakkerij, waarin ’s nachts gewerkt wordt. De bewering, dat de heer Tijdens, in het gewest waaruit hij werd afgevaardigd niet vei lig zou zijn, wordt thans door hem zelven in de Amsterdammer weersproken. Hij voegt er de verzekering bij, dat „ik (de heer Tjjdens) her haaldelijk met vrienden, met twee mijner kinde ren en ook alleen op schaatsen naar Winschoten en Bellingwolde ben geredenin den nacht nu eens te voet, een anderen keer te paard geheel alleen, zonder ooit de politie te hebben gewaar schuwd, van Beerta, Finsterwolde en Nieuwe Schans ben gekomen en mij daarbij niet het ge ringste is overkomen, ofschoon de eenzame, niet verlichte wegen gelegenheid genoeg tot aanran ding bieden. „Ik geloof dan ook niet, dat de revolutionairen in gansch Oldambt een voldoend aantal bandie ten zullen vinden, bereid om te volvoeren waar toe men aanspoort, en mocht dit wel het geval zijn, dan ben ik er Goddank zelf bij“. Zooals verwacht werd is de locomotief, die bij de Velzerbrug in het kanaal is gereden. Zaterdag in den loop van den morgen opgehaald en op een zolderschuit gelegd. Ook alle, zelfs kleine voorwerpen, tot de machine behoorende, zijn boven gebracht. Van de verongelukte personen was toen slechts van een het lijk gevonden, dat van den machi nist Kloos. Het gelaat maakte den indruk, dat hij niet het minste geleden had. Gisteren is ook in onbeschadigden toestand het lijk opgehaald van den leerling-machinist van Oosterhout, die mede op de locomotief zich bevond. Op den eenzamen Groenendijk onder Char- lois is een vrouw, die op weg was naar Hillesluis, omstreeks 5 uur aangerand door een man met grijze bakkebaarden, het hoofd gedekt met een pet met gladden klep en gekleed in colbertcostuum. Toen zij den kerel voorbij was, keek ze onwille keurig om en zag tot haren schrik, dat de man terug kwam. Hij wilde haar een schop geven, wat echter misluktemaar een tweede schop deed haar van den djjk vallen. Zij bad om ge nade en bood hem het geld aan, dat zij bij zich hadhij wees dat echter af met de opmerking „niet om je geld of onzedelijke handelingen is het mij te doen, maar om je leven je zult hier op deze plaats sterven/ Daarna werd de vrouw getrapt en geslagen en trachtte hij haar de keel dicht te knijpen. Hij liep eenige malen den dijk op en kwam telkens weer terug om haar nog meer te mishandelen. Gelukkig kwamen er ein delijk eenige menschen aan en nauwelijks bad hij eenig geluid gehoord, of hij verliet heel be daard de plaats, om later in een overhaaste vlucht zich aan de handen zijner vervolgers te onttrekken, wat hem dan ook gelukt is. Algemeen kiesrecht is in aantocht. Algemeene dienstplicht is mede een eisch van den dag. Nu geeft een inzender in Indépendance Beige in overweging voor den krijgdienst slechts aan te wijzen de zonen van hen, die op de kiezerslijsten zijn ingeschreven. Wanneer wat trouwens niet zeer waarschijn lijk is deze regeling tot stand kwam, dan zou de eisch naar algemeen kiesrecht zeker wel ver stommen en, trots alle vaderlandsliefde, het leger tot een minimum van getalsterkte slinken. De practijk zou een doodelijken slag aan de theorie toebrengen. BEKENDMAKING. De VOORZITTER van den Raad der gemeen te Bolsward, Gelet op deartt. 1 en 7 der Kieswet van 4 Juli 1850 (Staatsblad no. 37), zooals die zijn gewij- digd bij art. VII van de Additioneele bepalingen der Grondwet, vastgesteld den 6 November 1887 (Staatsblad no. 193), Noodigt de mannelijke inwoners dezer gemeen te uit: lo. die in andere gemeenten over het laatst verloopen dienstjaar in de personeele belasting naar eene hoogere huurwaarde, dan die welke volgens art. 1, litt. A. en B. van de wet van 24 April 1843 (Staatsblad no. 15), aanspraak geeft op vermindering tot een derde of twee derde ge deelten dier belasting naar de drie eerste grond slagen, of in de grondbelasting, tot een bedrag van ten minste 10 gulden, zijn aangeslagen, daar van door overlegging der voor voldaan geteeken- de aanslagbiljetten, vóór den 15 Februari 1893 te doen blijken; 2o. die op grond van art. 1 sub c, of krach tens het 4de lid van art. 7 der Kieswet, aan spraak meenen te kunnen maken om geplaatst te worden op de kiezerslijsten, daarvan mede vóór den 15 Februari 1893 aangifte te doen, volgens het daarvoor vastgesteld, ter Secretarie verkrijgbaar model, met overlegging der bewijs stukken, waartoe in het geval van het 4de lid van artikel 7 moeten behooren het aanslag biljet of authentiek afschrift daarvan, eene opgaaf van het bedrag van het aandeel in den aanslag en de bescheiden betrekkelijk het gemeenschappe lijk l ezit. Bolsward, den 17 Januari 1893. De Voorzitter voornoemd, P. PEEREBOOM. BOLSWARD, van 1 tot en met 7 Februari. Gehuwd: Auke Hoekstra en Dirkje Holke- bcer. Johannes Anthonius Bots van Haarlem en Helena Catharina van den Oever. Geboren: Margaretha, d. v. Joh. Bonnema en Reintje Wiersma (woonplaats Franeker). Ilis- ke d. v. Johannes Plantinga en Froukje van der Zee. Abraham z. v. Mr. Theodoor Christiaan van Eijk Bijleveld en Georgina Jacoba van Hou- tum. Ruurd z. v. Douwe van Nus en Pietje Spoelstra. Anna d. v. Laas van der Zee en Yda Gerritsma. Buiten huwelijk een zoon. Overleden: Hendrikus Klok 57 j. echtgen. van Jeltje Voogd. Bolsward. Eene groote schare van vrien den en belangstellenden kwam Woensdag 1 Fe bruari j.l. in de groote zaal van „de Doele” bij een, om den heer W. A. PEERÉBOOM en Fa milie geluk te wenschen met zijn 25jarig jubilée. Uit de opkomst van rijken en armen, uit de waardeerende woorden, die namens vele corpo ration en colleges en door particulieren werden gesproken en uit de feestelijke stemming, die den geheelen avond heerschte, bleek ten duidelijkste, dat de familie Peereboom zich mag verheugen in de sympathie en de achting van zeer velen. Was het reeds door de algemeenheid, waar mede onze stad in feestdos gehuld werd, geble ken, dat Bolswards Burgerij deelde in de feest vreugde van een harer verdienstelijkste mede burgers, het moet den geachten jubilaris, hoe wars ook van loftuiting, goed hebben gedaan, dat zoovelen zich gedrongen gevoelden, hem en de zijnen te groeten, geluk te wenschen en woor den van deelneming, van dank en van waardee- ring toe te spreken. Volgt het uit den aard der zaak, dat iemand van zóó veelzijdige werkzaamheid gedurig te kampen zal hebben met teleurstelling en tegen werking, 1 Februari is voorzeker één van die „vriendelijke dagen” geweest, waar de herinne ring steeds een vriendelijk licht zal werpen. Lang leve die herinnering Ook den heer M. F ALKEN A Bzn. werden treffende blijken van waardeering en genegenheid gegeven. Moge ook voor hem en zijn gezin de le Fe bruari nog lang in aangename herinnering blijven. Bolsward. Donderdag, 2 Februari j. 1. is het weer duidelijk gebleken, dat de hier bestaande Nuts-Zangschool zich nog steeds mag verheugen in de belangstelling van zeer velen en dat zij die belangstelling ten volle verdient. De leerlingen der hoogste klasse gaven eene zanguitvoering met welwillende medewerking der Muziekver- eeniging. De zaal was flink bezetniet alleen waren van de leden van het departement en hunne dames velen opgekomen, maar ook waren van verreweg de meeste kinderen de ouders aan wezig. Er is heel wat afgezongen dien avond twee kinder-cantaten, waarvan de eene drie kwartier duurde, drie driestemmige en drie twee stemmige liederen, vier duetten en ééne solo. De Muziekvereeniging speelde twee nommers. ’t Is dus heel verklaarbaar, dat het wel wat laat moest worden, voor kinderen eigenlijk veel te laat. Wat het zingen aangaat, alle aanwezigen hebben zeer zeker genoten want inderdaad, bijna alle stukken werden uitmuntend uitgevoerd. De heer B. de Vries heeft eer van zijn werker behoort heel wat lust en ijver, maar ook heel wat bekwaamheid en geschiktheid toe, om met zulke jonge zangers en zangeressen een cantate alsDe schoonste feestdag, door C. van Rennes, zoo goed tot haar recht te doen komen. En ook is ’t alles behalve kinderwerk, om de kinder- cantate Vacantie van J. Worp zóó te doen in- studeeren, dat ze zoo flink van stapel loopt, als dat hier ’t geval was. De duetten„Osterfeier en Abendlauten“ van Abt werden uitstekend gezongen en door het dochtertje van den directeur flink begeleid. Dat zelfde was ook ’t geval met de soloDe liefste bloem van Nederland van Dersel. Aan ’t slot der uitvoering werd door acht meisjes een tableau- vivant vertoond, voorstellende de vier jaargetij den. Dat was werkelijk eene allerliefste ver rassing. Zelden zagen wezoo’n aardige groepeering. Eere aan de drie dames, die de kinderen de noodige aanwijzingen gaven en eere aan die kinderen voor de wijze, waarop ze die aanwij zingen volgden. Zondag, 5 Febr. werd eene volksuitvoering gegeven met een eenigszins verkleind programma. De hier bestaande Gymnastiek-Scherm- Vereeniging „Lycurgus" geeft heden, Donderdag avond, haar jaarlijksche openbare uitvoering. We vestigen daarop de aandacht onzer lezers, omdat we, afgaande op het programma, ver wachten, dat Het een zeer genotvolle avond zal worden. Er wordt zelfs iets vertoond, wat hier nog nooit vertoond is, n. 1. een Tooneelstukje, dat betrekking heeft op de Gymnastiek en hare heilzame werking. We hopen, dat de ijverige directeur en de kloeke gymnasten dooreen flinke opkomst van de leden en hunne dames en andere belangstellenden zullen worden beloond voor de moeite en zorg, die zij allen ook nu weer hebben aangewend, om de uitvoering zoo goed mogelijk te doen slagen. De voorgenomen Tentoonstelling op het gebied van petroleum, alhier in den a.s. zomer te houden, ontvangt reeds, zoowel uit het binnen- als ’t buitenland vele blijken van belangstelling. Figuren van allerlei toestellen als lampen, kachels, krachtmachines of petroleum-motoren zijn reeds door de commissie ontvangen met toezegging deze voorwerpen ter zijner tijd te zullen zenden. H.H. Kerkvoogden hebben welwillend het vrije gebruik der ruime Broerekerk afgestaan welke zoo als de ondervinding heeft geleerd, voor ten toonstellingen uitmuntend geschikt is. Belang rijke en leerzame dagen zijn alzoo te wachten. De petroleum toch begint in verschillende op zichten zich meer baan te breken. De verbeteringen aan lampen, kook- en ver warmingstoestellen enz. aangebracht, zullen de overtuiging schenken, dat het gevaar voor onge lukken bij het verbruik van petroleum, (voor welk doel dan ook,) geheel is weg genomen. Het gebruik zal toenemen en ten bate komen aan de gebruikers en vooral aan de industrie en handelaars. Gecons. 1889 1889 Goud 1889 I 90 Nicola 1867 69 Leening 1859 Goud 1884 Perp. Buitenl. C./D. Leening 1876 Buitenl. 1888 Leening 1883 1888 MARKTBERICHTEN. Boter te SNEEK den 7 Febr. le keur f 47,00. Aanvoer 128 4, 43 8. VEREENIGING: le keur f 48,00, a 00,00, 2e keur f44,00, a f3e keur f42,—a 4e keur f 40, Nagelkaas fa f 00,00. Kanterkaas f Aanvoer 0000 Kilo. Arnill, 7 Febr. In de hedenavond gehouden gecombineerde vergadering van Kerkvoogden, Notabelen en Kerkeraad der N. H. Gem. is tot organist-koster benoemd de heer J. F. Bos, orga nist te Appingadam. Op het viertal waren na het gehouden vergelijkend examen, hetwelk af genomen werd door den heer S. Klimmerboom van Franeker, geplaatst (alphabetisch) de H.H. Bos te Appingadam, van Dissel te Brummen, Stapel te Broek in Waterland en Wolthuis te Middelstum. Sneek, 7 Fob. Een raadzitting op Vrijdag avond j. 1. De leden zelf begrepen ’t niet, toen de Voorzitter hun aanschreef, op één na den laatsten dag der week op de raadszaal present te moeten zijn. De vergadering was echter niet geopend of ’t voorhangsel werd opgelicht door de verrassende tijding, dat de weth. Kingma op Vrijdag 3 Feb. juist 25 achtereenvolgende jaren raadslid was. We behoeven niet te vermelden dat de Voorzit ter dien dag in zeer waardeerende woorden her dacht. Over ’t verzoek van dr. Capelle. om bij zijn functie van leeraar in dier- en plantkunde aan H. B. Sch. en Gymnasium ook onderwijs in dezelfde vakken te geven aan de middelbare school voor meisjes te Leeuwarden, werden vrij wat woorden gewisseld. Burg, en Weth. advi seerden ’t verzoek tot weder opzegging in te wil ligen. Maar onderscheidene leden zagen in dat woord zooveel verdachts en zoo weinig waar borg voor de toekomst, dat men al gauw ooren had naar ’t idéé van den heer Haga, die oordeel de dat’t oneindig beter was ’t verzoek voor hoog stens één jaar toe te staan. Aangezien dr. Cappelle in zijn memorie van toelichting liet doorschemeren bij ’t einde van den loopenden cursus de Normaallessen er aan te geven, om zoodoende niet te veel hooi op de vork te laden, maakte de heer Pijttersen de op merking dat ’t wenschelijk zou zijn ’t verzoek te weigeren, omdat Sneek meAer belang had bij een goeden gang van zaken der Normaalschool dan bij de heele middelbare school voor meisjes te Leeuwarden. Om kort te gaan, algemeen was men van gevoelen dat dr. C. lessen hier, zouden worden geschaad, als’t voorstel van B. en Weth. onveranderd werd aangenomen. De heer Haga stelde daarom voor, de vraag voor hoogstens één jaar te permitteeren, waarbij Joh. Gorter nog wijselijk voegde, dat Leeuwarden zich naar ’t program der lesuren van Sneek moest schikken. Met 10 tegen 3 stemmen nam de Raad ’t amendement van genoemde heeren aan. Eervol ontslag werd daarna verleend aan den gymnastiekleeraar R. Hoeve. Nog was een schrijven ingekomen van ’t a. r. raadslid notaris Miedema, waarin deze meedeelde, dat hij den volgenden dag zijn ontslag als raads lid ging indienen. f 7 Febr. Op de weekmarkt van heden was de boot van Langweer weer present. Naar men ons meedeelt had zij in de Brekken een zwaren strijd tegen ijs van verscheidenecM. dikte te voeren. t 7 Febr. De beruchte hakpartij van 18 Sept, j.l., zal den 23 dezer maand voor ’t Hof dienen. f 7 Febr. Maandag j.l. overleed hier in den ouderdom van 85 jaren de heer Arend Stam, drager van ’t Metalen Kruis en een der weinige van de oudstrijders, dien ’t alles behalve aan ’t noodige ontbrak. f 7 Febr. Een gevoelig verlies leed onze ge meente j.l. Zaterdag door den dood van den heer Willem Tjepkes v.d. Molen, oud lid der Prov. Staten en dijkgraaf van Wijmbritseradeel. W ork.iilil. Zondagavond ruim halfzes uur zag men eenige rookwolkjes stijgen uit het dak van het huis bewoond door den heer S. M. Gaastra. Wegens afwezigheid der bewoners was de deur gesloten maar na waarschuwing spoedig door hem geopend. Bij het naderen van de achterka mer hoorde men de vlammen reeds knetteren en den trap opgaande werd men door den vuurgloed gestuit. Toen later de deuren geopend werden om de brandspuiten te laten werken sprongen de glazen van de achterkamer en in minder dan geen tijd sloegen de vlammen hoog uit het dak; een vuurzee van vonken verspreidde zich ver in den omtrek en aanvankelijk scheen het dat ook de beide belendende huizen door den hoogen en breeden vuurstroom zouden vernietigd worden. Maar de spuitgasten pompten krachtig, en de pijpleiders boven op de daken, soms op een goot staande ja zelfs op een schoorsteen, wisten de waterstralen zóó te richten dat de brand tusschen de muren gelocaliseerd werd elk die aanschouw de hoe hoog de vlammen zich uitrekten en in de verte den gloed voelde moest zich verwonde ren dat het vuur nog betrekkelijk spoedig werd onderdrukt. Daartoe werkte vooral mede de windrichting en de betrekkelijke stilte, bij harden wind was het gevaar niet te overzien geweest; ook de om standigheid dat midden in het huis een dwars- muur was, maakte dat het vóórgedcelte is blijven staan. De oorzaak van den brand is onbekend, alleen het vermoeden bestaat dat reeds eenige dagen roetaanzetting in de nis heeft gesmeuld, eindelijk door beschot en behang zich een weg banend naar buiten, onmiddelijk een hevige brand heeft veroorzaakt. Zeer veel van den inboedel is verbrand, van linnengoed en kleederen werd bijna niets gered, slechts de meubels uit de voorkamer konden nog geborgen worden dank zij de vele bereidwillige en rappe handen die alles netjes overbrachten. Het kan spoedig verkeerenhalfzes bemerkte men nog niets, halfnegen was het huis met zijn inboedel, gelegen in het drukste verkeer, voor een groot deel verteerd tot asch en sintels. Friso. Heeren veen, 7 Febr. Nu de verordening op de tramkarren met 1 April a.s. in werking treedt, zullen met dien datum wel processen verbaal komen. Althans, sommige karrijders hebben besloten toch nog op de rails te rijden, niet met karren voorzien van wielbanden met flenzen, maar op eene andere wijze, die evenwel waarborg geeft, dat de kar niet derailleert. De tijd zal het leeren. (■orredjjk, 6 Februari. Zaterdag nacht is hier ingebroken in een ledig staand huis, waarin het kantoor wordt gehouden van den tijdelijken ontvanger der Rijksbelastingen alhier. De dieven hebben zich aan de achterzijde door een geopend raam toegang verschaft en hun spoor was duide lijk te volgen door tallooze lucifers op den vloer. Zij schenen zeer goed op de hoogte te zijn van de situatie. Een der lessenaars, waaraan de klerk gewoon lijk werkte, is zelfs niet geïnspecteerd. Èen gul den, die daar reeds geruimen tijd lag, is blijven liggen. Daarentegen is de lessenaar van den ontvanger doorzocht, maar er is niets gevonden. Vervolgens is een kistje geforceerd en de buit, I nog geen twintig gulden, meegenomen. Veel VERGADERING van den RAAD der gemeente Wonseraüeel op Zaterdag den 11 Februari 1893, ’s voorm. elf uur. Punten van Behandeling 1. Derde suppletoire staat vau waterstaatswer ken met daartegen ingediende bezwaarschriften. 2. Benoeming van een lid van het armbestuur voor Burgwerd c.a. 3. Voorstel van burgemeester en wethouders tot het stichten van een woning bij- en tot pu blieke verpachting van de tolheffing aan de brug te Tjerkwerd. 4. Idem tot het aangaan eener tijdelijke lee ning. 5. Kohier van taal van 1892. 6. Verzoek van ingezetenen van Allingawier tot het leggen van een steenen voetpad naar Exmorra. 7. Voorstel van burgemeester en wethouders op het verzoek van de Weduwe J. Kingma om afstand van grond te Tjerkwerd. 8. Idem tot wijziging in de verordening, re gelende de jaarwedden der onderwijzers. 9. Verzoekschriften van baanvegers om eene tegemoetkoming uit de gemeentekas. 10. Resolutie van gedeputeerde staten betref fende het besluit tot opheffing van de school te Exmorra. 11. Benoeming van eene commissie voor het nazien van het kohier van hoofdelijken omslag. 12. Verzoek van H. Hobma om afstand van een gedeelte berm van den kunstweg naar Hart- werd. Witmarsum, 4 Februari 1893. De Burgemeester, C. W. O. T. VISSER. 0 0 n n ii y> 4 6 r> n n 1

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1893 | | pagina 2