c vaarta.s. Woensdag 15 Februari, IE ROTTERDAMMER Beurtman A. FRANKENA, Versterkend. Verwarmend. Gymoastiek-Scherm-Vereeniging i ffl Kffl ÏBWIHBl BM. Volks-Uitvoering 80 cent het j2 kilo, „De Veldpost”. Cognac- en Wijnhandel. HUIZING, MELKSUIKER a SO Cents in bussen van '/2 Kilo, n /g OPRECHTE HAARLEBSCHE COURANT. 2. Een Burgerhuis met Erf Oplaag 18,500 Exemplaren. LES zal geven in 't knippen, DE MEEST GEZONDE DRANK. „LYCURGUS.” Sociëteit „DE DOELE”. B. BIJLSMA, r 2FL- ZELa.itsma_ I Na afloop BAL. ZEerste ZEC’waliteit. Voor ZECinderen en JVEaaglijders (IJs voorbehouden.) Distillateurs GEBRS. VAN HAAREN, Arnhem. Fl.l’% VAW MiTIAlk. fl,45 per heele, f0,75 per halve flacon. WEILAND, is in deze tijden stellig Verkrijgbaar te Bolsward bij de Wed. D. H. BROUWER. 1 UITNOODIGING. Tandarts J, j? RUEB. H.H. KLEERMAKERS. G. S. VAN E R P, Eewal 82, Leeuwarden. O Openbare UITVOERING Donderdag 9 Februari 1893, 50 ets., f 1,f 2, Volgens hel nieuwste systeem gebrand en gezuiverd. bij BÖLGER ZOON. „C O N C O R D I A” E. (/DE VELDPOST”, Martelaarsgracht 18, Amsterdam. (Zie mijne u i t g e b r e i d e Prijscourant.) 1IE Prijzen 25 ets., Verkrijgbaar bij de Depothouders: Van ouds bekend familieblad voor de beschaafde kringen. Bols ward, 6 Febr. 1893. en van Cl 1 t bij J OH. W. uur in van WORDT OPAANVRAGE GEDURENDE BENIGE DAGEN TER KENNISNEMING GEZONDEN- R. J. VOS. H. SCHOLTEN. J. W. MEIJER. Tj. C. FABER, Stationsweg. SIMON BRANDENBURGH. De ondergeteekende bericht, dat zij in de maand Februari, («geen rnaatknippen) MODISTE, BOLSWARD. Aanbevelend, 1 Mejuffrouw C. LAMPING betuigt haar hartelijken l)A\k aan allen, die haar op 1 Februari zoovele blyken van belangstelling gaven. Notaris PEEREBOOM zal HEDEN Donderdag 9 Fe bruari, ’s namiddags 2 uur, bij Dijkstra te Bolsward veilen 3—6510 of 10 pondm. gelegen op „Pankoeken”, onder Witmarsum. en opwekkende werking welke beste Koffie bevat, wordt zuiver van smaak Aan allen, die mij op 1 dezer blij ken van belangstelling en vriendschap hebben geschonken, mijnen harlc- isjkeii SLOk. W. A. PEEREBOOM, Notaris. Voor de vele blijken van belang stelling, tijdens mijne ongesteldheid ondervonden, betuig ik bij deze, mede namens mijne Echtgenoote en Kin deren, mijnen innigcn P. J. de BOER. Bolsward, Februari 1893. De GEDEPUTEERDE STATEN van de pro- vincie Friesland. Gelet op art. 73 der wet van den 4 Juli 1850 (Staatsblad no. 37), zooals dat artikel is gewijzigd bij art. VII der Additioneele artikelen van de Grondwet Noodigen de inwoners der provincie uit om, indien zij in andere provinciën in de rijks directe belastingen zijn aangeslagen, daarvan vóór 1 April aanstaande aan hunne vergadering te doen blijken ten einde door haar daarop kunne wor den gelet bij het opmaken van de lijst der hoogst aangeslagenen voor de verkiezing van de afge vaardigden ter Eerste Kamer van de Staten- Generaal. Leeuwarden, den 5 Januari 1893. De GEDEPUTEERDE STATEN voornoemd, Van HARINXMA thoe SLOOTEN, Voorzitter, Van BLOM, Griffier. Het persoverzicht in de H. C. waardoor de aantrekkelijkheid der Courant zeer wordt verhoogd. (Middelb. Ct. 1 Sept. 1890). Die rubriek is allervoortreffelijkst. Geen blad evenaart in dezen het oudste onzer nieuwsbladen („Vaderlander” 5 Juli 1890.) De H. C. behoorde zeer zeker altijd, en behoort nog tot de best geredigeerde dagbladen. („Tijdspiegel” Jan. 1891, pag. 78). LEEUWARDEN, Nieuwestad G 84. Te SNEEK te consulteeren eiken Dinsdag van 0—4 uur, bij den Heer Veltman, Suup- markt 97, over Tandheelkundige Operatiën. 't Vullen der Tanden en 't plaatsen Kunsttanden. Lieert de Nieuwste l HCItHEtVVtMIlC SNEL-COUPE! Vervangt als de beste tier wereld AL1»E andere beken de methodes. (Kouder passen). LEEEKLiELP f IO,-. Leertijd EEN Druiven-Borst.Honig alleen echt verkrijgbaar in flesschen a fl. 2, afl. 1 en A 65 cent, voorzien van cap sule met nevenstaand fa- brieksstempel, te Bolsward bij R. J. VOS; te Sneek MEIJER voorheen Wed. S. H. van DORSSENte Harlingen bij P. L. MI RAN DE. H Voor de vele blijken van belang stelling die ik den len Februari ontving, betuig ik mijn welge- meenden iM>k. M. FALKENA. H.H. Kunstlievende Leden met Dames ’s avonds 7'/2 uur, Entrée voor niet-leden 49 cent per persoon. Dames van 49 Dit uitstekend middel vernietigt met groote snelheid en volkomen zekerheid alle soorten van ongedierte in woningen, keukens en huizen, alsmede bij de dieren op stal, op planten in tuinen en in broeikassen. Het echte poeder wordt niet anders verkocht dan in gewaar merkte flacons, voorzien van den naam en het fabrieksmerk. Al wat bij het gewicht wordt verkocht is geen specialiteit van Zacherl. Zoftdag februari 1693, ’s avonds 7>/2 uur. Entrée 15 cent 'per persoon. 25 per gehuwd paar. Kaarten voor de VOLKSUIT- VOERING te verkrijgen op Zondag 12 Februari van 121 „DE DOELE”. De deugd der K O FB ÏE bestaat niet in het donker uitzicht of in den brandachtigen smaak, maar in de aangename en opwekkende werking van de cafeïne en etherische olie Da prijs der Koffie is en onvermengd verkocht voor SIG-AB.KTTJVEXAG-AZICrJSr De SIGAREN uit de Fabriek van de H.H. DRESSELHUIZEN NIEUWENHUIZEN, bekroond op alle tentoonstellingen zoo wel in als buiten Europa; in de prijzen vanaf f 1, per kistje van 100 stuks, alleen verkrijgbaar bij Si garen magazijn „CONCORDIA", JB O L S W zX H, 1). Neemt PROEF s. v. p. en u zult overtuigd zijn. Landbouwers, Tuiniers, Bioenderlekkers, 1 ogel liefhebbers, •lagers en l’issehers. Eigenaars van Tuinen en Buitens, indien gij uw belang wilt behartigen, U voor verlies wilt behoeden, abonneert U dan op Dit blad verschjjnt 2 maal ’s weeks, is gewijd aan Land- en Tuinbouw, Boom- en Bloemencul tuur, Veeteelt, Hoender- en VogelfokkerijBijen teelt, Jacht en Visscherij, geeft fraaie 3’laten van Vee, Paarden, Hoenders, enz. en daarenboven bij elk nummer een Nieuwsblad. De Veldpost looft geregeld voor hare abonnee’s kostbare premiën uit van Paarden, Koeien, Werktuigen, Hoenders, Zangvogels, enz. Nieuwe abonnee’s nemen deel aan de Premiën- Verloting, te houden in Maart e.k. van een fraai TLII^PAAI&II, ter waarde 1'500, een beste HIlLkkUL en nog 1G andere kostbare Prijzen. De Veldpost kost in 104 nummers per jaar I slechts f3.— franco per post, dus nog geen 3 Cents per Nummer. Proefnummers van dit zeer populair geschre ven en daardoor voor ieder verstaanbaar blad zijn op aanvrage kosteloos verkrijgbaar aan het Bureau van „De Veldpost11 is reedsallerwege ten platte lande in geheel Neder land verspreid en biedt eene uit stekende en goedkoope gelegenheid aan tot adver- teeren. den heer M. OOSTERBAAN Comp. de firma K C HL van hardnekkigen hoest. Door eenen hardnekkigen hoest aange tast, kocht ik in het dépot van den Heer HEINR. SCHLICHTINGElt alhier eenige flesschen <1 r u i ven-borst-hon ig, waarvan het gebruik mij en ook mijne beide kinderen, eveneens daarmede behept, in korten tijd volkomen genas. Dit verklaart overeenkomstig de waarheid. Sebastiaan Knobl, landbouwer. Aibling (Beijeren.) Rijnlandsche Prima kw. GENEVER, BRANDEWIJN, OUDE KLARE, BOOTS ORANJE BITTER, fijne en ordinaire LIKEUREN. Aanbevelend, Notaris PEEREBOOM zal Zaterdag 11 Februari 1 ’s namiddags 2 uur, bij Wijbenga te Blaauwhuis, provisioneel verkoopen 1. Eene goed onderhouden Te Bolsward bij uit de NEDERLANDSCHE ALBUM1NE-FABR1EK te Leiden. Bekroond met het l'lere-lliploma, hoogste onderscheiding, gegarandeerd zuiver en onder controle der Heeren Dr. P. F. van Hamel Roos en A. Har- mens Wzn. Verkrijgbaar: En gros bij de Heeren S. W. van der VELDE Zn., Hofleveran ciers, Rotterdam en Amsterdam. N. B. ZIJFERS Co., N. J. SCHERMER Zn., Kal- verstr. 180, en DE PHARMACEUTISCHE HANDELSVEREENIG1NG te Amsterdam. H. NANNING en J. HENDRIKS, Korte pooten, den Haag. F. BOLK ZONEN, Utrecht, K. G. W. de BOSSON, Dordrecht en T. DALHUISEN Co., Apeldoorn. En detail verkrijgbaar bij de Heeren: D. R. DIJKSTRA Jzn. en J. HOMMES, Bolsward N. DIJK STRA, Wirdumerdnk. W. A. BUYS en B. DIJKSTRA, Leeuwarden S. TOENS, Heeren- veen; P. H. BLOEMEN, apotheker, SneekP. J. APPELDOORN Jr., drogist, Harlingen Firma Wed. BOUWE v. d. MEULEN, Franeker en P. C. JACOBSEN, Haarlem. Volledig doch beknopt binnen- en buitenlandsch nieuws. Kunst en Wetenschap, Handels- en Financieele kronieken. Bevat de oflicieele benoemingen nog denzelfden avond als de Staats courant. Volledig Kamerverslag van denzelfden dag. Is niet gewijd aan eenig partij-belang, waardoor haar beredeneerd dagelijksch overzicht van de Fers van den dag onontbeerlijk is voor ieder, die op de hoogte van den politieken strijd wenscht te blijven, doch geen gelegenheid heeft alle organen van de publieke opinie daar toe na te lezen. Frijs onlangs verminderd van ƒ5,50 op ƒ3,50 per 3 maanden. Nieuwe abonnementen gaan in den len en Iben van iedere maand. aaaaa aaao i waarin sedert tal van jaren is en nog wordt uitgeoefend, eene zeer beklante BAKKERIJ, met een wekelijksch debiet o. a. van ruim &OO roggebrooden, staande te Blaauwhuis onder West- hem, in eigen gebruik bij de Wed. Sj. L. Sie- mensma. Te aanvaarden 12 Mei 1893. naast het vorige perceel, tot den 12 Mei 1894 verhuurd aan Johs. Huitema voor f50,per jaar. ADVOCAAT ■n n n Van Vollenhoven’s STOUT, n n w r> T) •n r> •n Y) Makkum Sneek Workum iidicrli Eug. van Gils, voorheen Wed. D. H. Brouwer. VOOR OP IN DE OP VAN n ::S r> T) n v

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1893 | | pagina 3