GaöeSKroar PvdA schiet met scherp in Bolswarder raad Skieppesturt voor Freark Schakel Eerdmans assurantiën van tLu* Werf Rabobank O ML. 1 lllilillillllllllllllllllllllllllw PLAFONDBALKEN Bushokje vernield in Rien Vertraging FRAM- bussen Vara’s stoomradio afgelast Kleine bevolkingsgroei in 1978 Bolsward mag panden niet verkopen van GS Tussen Workum en Boksum 70 ton zout gestrooid Schaftwagen beschadigd Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. Het weer „beste collega” Bolswarder politie Dakbedekkingen STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Vérschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel Geprofileerde Hwat hat IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Een zeer aantrekkelijke ziektekostenverzekering, f1000,- premiekorting doorf1000,-eigen risiko Ook voor onderhoud van bedrijfsgebouwen staan wij voor u klaar. lis hjoed to sizzen Technisch installatiebedrijf v.d. Weerd b.v. Met uw gegevens op tafel becijferen we de beste vorm voor uw ziektekostenverzekering. Misschien die met f 1000,-premiekortingdoorf 1000,-eigen risiko per gezin per jaar. Laten we dat samen eens bekijken. Vraag onze assurantie-adviseur. bel dan 05158-1625 ’s avonds 05158-1246 of 05188- 531 i BOUWBEDRIJF JONGEMA L ■■P MAKKUM B.V, Indien u voor de schoonmaak nog wilt verbouwen of verfraaien ag WOENSDAG 3 JANUARI 1979 118e JAARGANG Nr. 1 «Si TJERKWERD - Traditioneel wordt elk jaar in Tjerkwerd de „Skieppesturt" uitgereikt. De naam „skieppesturt” is in vroeger tijden ontstaan als scheldnaam voor de Tjerkwerders. De begeerde trofee wordt uitgerekt aan degene, die zich het afgelopen jaar het meest heeft ingezet voor het dorp. Deze keer viel de eer te beurt aan de heer F. Schakel, die op velerlei gebied voor het dorp Tjerkwerd in 1978 aktief is geweest. Hij organiseerde o.a. de tuinwedstrijden en is als dorpsomroeper een onuitwisbaar personage binnen het dorpsbeeld geworden. De redaktie van het plaatselijk blad't Skieppestürtsje” is dan ook unaniem tot deze uitverkiezing gekomen. Mensen als de heer Frank Schakel bepalen mede in grote mate de leefbaarheid van een dorp. Op de foto v.l.n.r.: de heer Jan Dijkstra, de heer Freark Schakel, de heer Rients van Buren, mevr. Wieke Blanksma en Marten Kikstra. (foto: Studio Steggerda) Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag werd gesproken over deze aangelegen heid. De auto die tijdens de jaarwisseling in één van de Bolswarder grachten werd gegooid, was gistermiddag slechts nog gedeeltelijk zichtbaar. Dankzij de strenge VOrst en de felle wind bleef het van oud op nieuw opvallend rustig in de Hanzestad. Een Bolswarder politieman noemde het weer „de beste collega”. boskje de roeken by Inoar gear, hfild jimme foar de winter klear Van de zijde van de Partij van de Arbeid werd er nogal eens met scherp geschoten op het college van B en W. De voorzitter van de Bolswarder raad schakelde de mikrofoons van de heren De Haas en Bonte meer dan één keer uit. De heer Mulder was als de popzanger die de versterkers van zijn excellerende sologitarist het zwij gen oplegt. De heer Mulder vond het gevaarlijk dat raadsleden inlichtin gen gaan inwinnen bij mensen over aangelegenheden waarvan zij de achtergrond niet kennen. De bur gemeester stelde dat de heer De Haas het kollege ook eens zou moe ten horen. De laatste achtte het zijn zaak welke informatiebron hij wilde aanboren. De heer Piet Bonte (PvdA) verzuimde tijdig een voorstel in te dienen de Brouwerssteeg open te stellen voor de auto’s van een handvol belangstel lenden. Al eerder had het college de boot afgehouden in verband met de verkeersveiligheid. De heer Mulder vond het ongepast dat de heer de Haas betreffende de openstelling van de steeg het oordeel had gevraagd van de heer Van der Hauw. De laatste bezat destijds een pand in deze steeg en zou zijn bedrijf noodzakelijkerwijs verplaatst heb ben toen werd besloten de steeg te sluiten. De heer Bonte probeerde de zaak een tijdje later op grond van een persoonlijk feit opnieuw aan het rollen te brengen. De voorzitter zei hem nadat sekretaris Wim Ziengs de reglementen had door genomen dat dit niet mogelijk was. Tenslotte kwam Piet Bonte via een motie van orde nogmaals op de zaak terug. Op grond van het reglement van orde stak de voor zitter daar echter een stokje voor. BOLSWARD - Gedeputeerde Staten hebben bezwaar aangetekend tegen het raadsbesluit van de gemeente Bolsward drie panden te verkopen aan Bolswards Historie tegen sym bolische verkoopprijzen van f 1,- per pand. Gedeputeerde staten ge ven de gemeente Bolsward in over weging de panden tegen de werke lijke waarde te verkopen en Bols wards Historie via de normale wegen te subsidiëren. Het besluit tot ver koop had betrekking op de panden Kleine Hoogstraat 10, Hoogstraat 4 en Kleinzand 20. De Stichting Bolswards Historie heeft BOUWSTOFFEN BOLSWARD - Tel. 2316 Havenweg 7, Harlingen, tel. 05178-6041 Makkum - Bolswan Een woordvoerder van de rijkspolitie te Bolsward deelde ons mee dat er op menig politieburo geklaverjast werd het afgelopen weekeinde. Evenals de rijks politie te Wommels was men van mening dat het verkeer zich goed had aangepast aan de gewijzigde verkeerssituatie. De rijkspolitie te Bolsward kreeg het voor bije weekeind geen meldingen binnen van slippartijen en aanrijdingen. Burgemeester Mulder vond dat de heer Bonte maar een initiatief voorstel moest indienen waarin bepaald zou worden het kollege het delegeren van verkeersmaatregelen te ontnemen. De voorzitter vond tenslotte dat de heer Bonte op moest houden omdat het een vervelende „drampartij” werd. De PvdA-fraktie was van mening dat het argument van weleer nu geen rol meer speelt. De heer Mulder deelde mee dat hij andere inlichtingen had. De heer Bonte vond het onterecht dat deze niet in de verkeerskommissie ter sprake waren gekomen. Hij wilde dat er alsnog in de verkeerskommissie Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044 na 18 uur 2660 BOLSWARD - „Wilt u proberen uw fatsoen te houden. In de vierenhalf jaar dat u raadslid bent, bent u één keer bij mij geweest. Dat ging over een schutting van uw buurman.” Dit zei de voorzitter van de Bolswarder gemeenteraad, de heer Johan Mulder afgelopen donderdagavond tegen de heer Stef de Haas (PvdA) De gemoederen raakten nogal verhit. Het was weer wat men kan noemen een „ouderwets avondje raad Bolsward”. De stemming was nogal geprikkeld. Wellicht mede omdat er in de raad niet meer mag worden gerookt. Zoals bekend is het college van burgemeester en wethouders nogal een teer verslindend drietal. BOLSWARD - Een zegsman van de rijkspolitie te Bolsward vertelde ons het afgelopen jaar geen betere „col lega” te hebben gehad dan „het weer”. Net als Workum, Wommels en Witmarsum - om er enkele plaatsen te noemen - was het in Bolsward tijdens de jaarwisseling opvallend rustig. Nabij het Bolswarder stadhuis werd een auto op het ijs in de gracht gedeponeerd die na een tijdje prak tisch geheel in het water verdween. Bij de HMS „parkeerde” men een aanhangwagen op het ijs. Dat waren de enige wapenfeiten tijdens oud en nieuw te Bolsward. WOMMELS - Tijdens de jaarwisse ling liep het bushokje te Rien aan zienlijke schade op. Vooral de ruiten moesten het ontgelden. Een woord voerder van de rijkspolitie te Wom mels sprak van „een behoorlijke schade”. Eventuele getuigen van dit voorval worden verzocht zich te melden bij de rijkspolitie te Wom mels, telefoon 05159-1246. In Oosterend en Wommels gingen twee autowrakken in vlammen op. Aan de „Molewal” te Wommels werd een lantaarnpaal uit de grond gerukt en vervolgens op het ijs in de Bols warder trekvaart gedeponeerd. In de telefooncel in Hennaarderadeels hoofdplaats werd nogal wat vuur werk afgestoken. Materiële schade deed zich evenwel niet voor. Aan de Kaatsbaan te Wommels werd een grote deuk getrapt in een vrijwel nieuwe „lelijke eend”. Eventuele getuigen kun nen zich melden door bovenstaand tele foonnummer te draaien Van de zijde van de rijkspolitie te Wommels werd ons meegedeeld dat het verkeer zich buitengewoon goed heeft aangepast aan de veranderde verkeers omstandigheden. Slippartijen en andere verkeersongevallen deden zich in Hen- naarderadeel wonderwel niet voor. WITMARSUM - Het afgelopen week einde deden zich verschillende slip partijen voor op de Afsluitdijk. Vol gens een woordvoerder van de rijks politie groep Wonseradeel te Wit marsum was er geen sprake van persoonlijke ongelukken. Met be- trekkking tot de jaarwisseling sprak de politie van „het normale beeld van alle jaren”. Aan een schaftwagen van de gemeente Wonseradeel werd voor ongeveer duizend gulden scha de aangericht. Tevens werden een paar auto’s in de brand gestoken in Witmarsum. Het ging hier om sloopauto’s, aldus een zegsman van de rijkspolitie te Witmarsum. Eén en ander wordt door de politie oogluikend toegestaan. „De jeugd moet zijn lusten even botvieren,” zo vond de Witmarsu- mer politie. BOLS WARD - Nog 49 inwoners er bij en Bolsward telt precies 10.000 zielen. Het jaar 1978 gaf een lichte stijging te zien (59). Vóór 1977 was het inwonerstal dalende als gevolg van een stagnatie in de woning bouw. De burgemeester van Bols ward, de heer Johan Mulder vond de stijging van 59 op 10.000 inwo ners niet veel. Hij zei dit afgelopen donderdagavond aan het einde van de raadsvergadering. Het geboorte overschot bedroeg in 1978 slechts 10. Toch was de heer Mulder blij met het geboorteoverschot' omdat dit in 1977 nog negatief was. De verschillende cijfers die hij gaf en waarin tot 29 december j.l. geen mutaties meer voorkwamen, volgens een ambtenaar van de burgerlijke stand te Bolsward, waren als volgt: Geboren: 132 Overleden: 122 Gevestigd: 562 Vertrokken: 513 Het geboorteoverschot bedroeg dus 10 terwijl het vestigingsoverschot 49 beliep hetgeen resulteert in een bevolkingsgroei van 59. Ook de heren Anton Hettema CDA) en Stef de Haas (PvdA) toonden zich tevreden met de groei van het inwonerstal. Echter met dit nuance verschil dat de heer Hettema de groie accentueerde terwijl de heer De Haas de nadruk legde op het aantal. BOLSWARD - Een zegsman van FRAM-Bolsward wist ons gistermid dag om twee uur te melden dat de meeste busdiensten wel werden uit gevoerd, zij het met vertragingen van een kwartier tot een half uur. Men had vooral met vertragingen te maken op trajekten waar gebruik wordt gemaakt van binnenwegen. De toestand van de provinciale wegen was volgens de woordvoerder redelijk hoewel de sneeuwlaag tien tot vijftien centimeter hoog was. Of er eventueel diensten gestaakt zouden moeten worden kon men ons niet vertel len. De beslissing daartoe wordt in Heerenveen genomen, waar het hoofd kantoor van de Fram is gevestigd. Wel wist Fram-Bolsward ons te vertellen dat er geen busverkeer meer mogelijk was op de Afsluitdijk. BOLSWARD - Het programma Stoomradio van de VARA dat vanmiddag vanuit het zalencen trum Het Park rechtstreeks via Hilversum II zou worden uitgezon den gaat niet door. Als reden van de afgelasting werd de slechte weersgesteldheid opgegeven. De uitzending is verschoven naar 28 februari. De aanvang is op 13.30 uur gesteld. Plaats van handeling is eveneens Het Park. Voor nadere bijzonderhedep ver wijzen wij u naar de vorige' editie van het Bolswards nieuwsblad. illlll echter geen belangstelling meer voor de eerste twee panden omdat haar adspi- rant kopers voor deze panden van ver koop hebben afgezien. De heer Gerrit van der Schaaf (PvdA) vroeg zich af of de subsidie c.q. de lage verkoopprijs niet is bedoeld om de Stichting werkkapitaal te verschaffen. Mevrouw Minie van der Werf-Palstra (CDA) konstateerde dat GS nu een stokje steekt voor de verkoop en dat hetzelfde kollege Bolsward nu aan geeft hoe het wel zou kunnen. Ook zij wilde het kollege van B en W in overweging geven de suggestie van GS over te nemen. Wethouder Jan Hulshoff (SDB) zei in zijn beantwoording onder andere dat de brief van Bolswards Historie nog be sproken moet worden. Voorzitter Johan Mulder voegde er aan toe dat men binnen het kollege van B en W nog nader overleg wilde plegen. Floridus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward tel. 05157-2294/3464 b.g.0. 2593/3776/4055 |TELEF. 05158-1625 voor woningen en industrie hallen BOLSWARD - Sinds de hevige sneeuwval van afgelopen vrijdag is tot nog toe op de provinciale weg tussen Workum en Boksum ongeveer 70 ton zout gestrooid. Dit vertelde ons de heer Jelle Zwart, opzichter bij provinciale waterstaat te Sneek. Hij verklaarde dat de sporen die zich in de loop der dagen op de rijbaan hadden gevormd, door de aanhou dende sneeuwval dichtwaaiden. De heer Zwart meende gistermiddag om twee uur dat zoutstrooien weinig zin meer had. Provinciale waterstaat van Sneek beperkte zich dan ook tot sneeuwruimen. De AKZO kan de, zoutleveranties ter nauwernood verwerken. De telefoon staat er roodgloeiend. Voor het sneeuw ruimen op de weg tussen Boksum en Workum is twee man personeel ingezet. De rest van het personeel is ziek. „Het is een beetje schipperen,” zo zei ons de heer Jelle Zwart. Bolswards Nieuwsblad X geld en goede raad

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1