In arreslee naar stadhuis! GaöeSkroap Stadsbestuur houdt ruim kwart miljoen op onvoorzien I i I i I io v mannen mode gaat. Tilbury als het om Tilbury Onroerendgoed belasting (nog) niet omhoog) i 2 J r Voorlichting over agrarische bedrijfsopvolging Wegen in Wonsera- deel goed berijdbaar Bedrijfsgedeelte boerderij in de as gelegd Gevelkachel oorzaak van brand Afsluitdijk afgesloten door sneeuwval I Gas- en waterleiding- installaties v.d. Weerd b.v. SSv.d.Werf ia 1 TA ifeMi BEGROTING BOLSWARD e Technisch installatiebedrijf Bij de aanbieding van de begroting voor het jaar 1978, op 9 januari 1978 spraken B. en W. reeds de hoop uit dat de gemeenterekeningen 1976 en 1977 nog in 1978 aan de raad zouden kunnen worden aangeboden. Boven dien hadden zij verwacht dat ook de begroting voor 1979 nog in het oude jaar zou worden behandeld. Vanwege het feit dat het personeel der afdeling financiën gedurende lange tijd met ziekte te kampen heeft gehad, is deze verwachting helaas niet bewaarheid geworden. De gemeentereke- ning 1976 zal de raad nog in de maand januari 1979 worden aangeboden terwijl die over 1977 ook nog in het le kwartaal 1979 zal volgen. Voor de samenstelling hiervan is externe hulp aangetrokken. Bij bestudering van de ons toegezonden bescheiden blijkt, dat de begroting sluit met een raming op de post voor onvoorzien” van f 245.960,02. Gelukkig is het dus mogelijk een sluitende begroting aan te bieden waarbij rekening is gehouden met de uitvoering van werken waartoe de raad al heeft besloten doch welke in 1978 nog niet in uitvoering zijn genomen. Toch biedt de begroting een enigszins somber der beeld dan het voorgaande jaar. De groei van de gemeentelijke investeringen zal ook moeten worden afgeremd. Op alle terreinen zal naar de door het rijk voor zowel zichzelf als de provincies en gemeenten gestelde richtlijnen moeten worden gematigd. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel sy VA?- 1 JO 118e JAARGANG Nr. 2 Onroerend goedbelasting Leeszaal Zie vervolg op pag. 4 Reserve aanspreken? Rondweg I 2-4 Hwat hat üs hjoed to sizzen Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag De blussingswerkzaamheden door de korpsen van Makkum en Witmarsum werden ernstig bemoeilijkt door de weers gesteldheid. Woensdagmorgen om 1.00 uur werd het sein brand meester gegeven. Bij de besteding van de post „onvoor- zien” zal u worden voorgesteld een der brandweerauto’s te vervangen. Aanvan kelijk was men van mening dat met een wagen met geringe capaciteit kon worden volstaan. Overleg met brandweercom mandant- en brandweerinspektie heeft aangetoond dat raming van het thans voorgestelde bedrag noodzakelijk is. Wat de brandweer betreft willen wij nog opmerken dat er momenteel intergë- meentelijk overleg wordt gepleegd om te komen tot een uniforme bezoldigingsre- geling voor het personeel van alle vrijwil lige brandweerkorpsen. MAKKUM - Mede dankzij het kor date optreden van de passagiers van een Fram-bus, beperkte de schade in de boerderij van de heer Haye Atte- ma aan de Weersterweg onder Mak kum zich tot een verbrand kozijn. Ten gevolge van een vermoedelijk oververhitte gevelkachel vatten een vijftal pakken stro dinsdagmiddag omstreeks vijf uur vlam. Met vereende krachten werd men de beginnende brand meester. De in allerijl gealarmeerde brandweerkorps van Mak kum, dat tijdens het uitbreken van de brand onder Arum blussingswerkzaam heden uitvoerde, behoefde niet meer in aktie te komen. Men fangt ek wolris in murd yn de mollefalle w Tilbury Voorts is onlangs het overleg met de Rijksdienst Monumentenzorg omtrent de verbouw van het te ontruimen verzor gingshuis Hendrik Nanneshof tot open bare leeszaal en bibliotheek afgerond. B. en W. hopen dat voor dit object subsidie- bronnen kunnen worden aangeboord om ook nog in 1979 tot realisering van de plannen te geraken. ARUM - Dinsdagmiddag omstreeks half drie rukten de vrijwillige brand weerkorpsen van Makkum en Wit marsum uit om zich naar de boerde rij van de heer J. Ploegstra aan de Grauwe Kat onder Arum te begeven. Vermoedelijk tengevolge van de ont- dooiïngswerkzaamheden aan de be vroren waterleiding is de boerderij gaan branden. De recherche stelt een onderzoek in naar de ware toedracht van de brand. De brand verwoestte het gehele bedrijfsgedeelte van de boerderij. de salarismaatregelen die moeten wor den getroffen als de bedoelde grens zal worden overschreden. Daar er voor het jaar 1979 verkiezingen voor het Europese parlement zijn aan- gekondigd, is kontakt opgenomen met de plaatselijke politieke partijen. Graag wil len B. en W. in overleg met die partijen de voorlichting aan de inwoners van onze gemeente ter hand nemen. A. Jolink of de heer drs. A. Nolles, respectievelijk directeur en adjunst-di- recteur van het Accountants- en Belas tingadviesbureau CCLB te Leeuwarden. De bijeenkomsten worden besloten met een gezamelijke warme maaltijd. De notarissen, mr. D. W. van Terwisga uit Leeuwarden, mr. H. E. Mulder te Drachten, E. K. Hoekstra te Sneek en mr. K. D. de Vries te Dokkum, hebben hun medewerking aan één van deze vier voorlichtingsdagen toegezegd. De uitnodigingen voor het bezoeken van één van deze bijeenkomsten worden' binnenkort toegezonden. Voor zover mo gelijk is er uiteraard ook de „opvolger” van harte welkom. Een spoedige opgave is in verband met het beschikbare aantal plaatsen evenwel dringend gewenst. De genen, die helaas niet meer geplaatst kunnen worden of die hun komst eventu eel zouden moeten verschuiven naar een andere datum en plaats, ontvangen hier van schriftelijk bericht. WITMARSUM - De rijkspolitie van de groep Wonseradeel had dinsdag middag handenvol werk om de Af sluitdijk af te sluiten voor het ver keer. Door de hevige sneeuwval was deze onberijdbaar geworden. Liefst 37 automobilisten moesten hun voer tuig aan de kant laten staan daar ze ingesneeuwd waren. De Afsluitdijk was dinsdagmiddag van half één tot half vijf gesloten voor alle verkeer. Aanrijdingen en andere ongeval len deden zich praktisch niet voor. Het bleef bij blikschade, aldus een woord voerder van de rijkspolitie te Witmar sum. Omstreeks half vijf ondernam een sneeuwruimer van Rijkswaterstaat een geslaagde poging de Afsluitdijk over te steken met in zijn kielzog een stroom auto’s. MANNEN MODE te Wonseradeel over korrektie van de gemeentegrens is gesproken om de rondweg zo enigszins mo gelijk iets in oostelijker richting te verleggen waardoor een rendabe ler exploitatie van het bestem mingsplan Eekwerd IV kan wor den opgezet. B. en W. hopen het geopende overleg in 1979 voort te zetten en zullen de raad periodiek omtrent de stand van zaken infor meren. Aanleg van deze noodza kelijke rondweg zal zonder over brenging van een deel van de lasten naar het in exploitatie te brengen bestemmingsplan vrijwel financieel onmogelijk zijn. WITMARSUM- Wij zorgen in de ge meente Wonseradeel voor doorgaande wegen. Dit zei woensdagmorgen de heer Tjibbe van Beets, technisch hoofdambte naar van gemeentewerken Wonseradeel. De gemeente Wonseradeel dient ongeveer 140 km weg schoon te houden. De heer Van Beets zei ons er de afgelopen dagen voor gezorgd te hebben dat bus- en vrachtvervoer mogelijk bleef. Vanwege de hevige sneeuwval beperkte men zich in de gemeente Wonseradeel voornamelijk tot sneeuwruimen. De heer Van Beets vertelde ons dat de sneeuwval zo hevig was dat men na 5 km sneeuwruimen eigenlijk wel weer opnieuw kon beginnen. Toch verkeerden de wegen in Wonsera deel naar omstandigheden in een goede staat. De wegen in Wonseradeel waren beter berijdbaar dan sommige rijks- of provinciale wegen, aldus de technisch hoofdambtenaar. Wat de heer Van Beets irriteerde was het feit dat de mensen hun auto’s zo „onlogisch” parkeren. Vooral in de bebouwde kom. Aan beide kanten van een straat staan vaak auto’s geparkeerd. Dit belemmert de sneeuwruimploeg in hoge mate bij het uitvoeren van haar werkzaamhe den. De heer Van Beets zag graag dat de mensen hun auto’s aan één kant van de weg parkeerden. aanleg, onderhoud en reparaties Havenweg?, Harlingen, tel.05178-6041 Makkum - BolswarcU^ Door de langdurige sneeuwval en de felle koude hebben de vogels het moeilijk. Het is dus nodig dat we deze dieren, die ons altijd zoveel plezier geven, door de barre winter helpen. Geeft u dus voer. Water is niet nodig. Door sneeuw te pikken krijgen ze voldoende vocht. Op de foto eenden in een wak onder het bruggetje in Witmarsum. In zoutstrooien zag de heer Van Beets in dit stadium geen heil. Zoutstrooien ver slechtert de situatie alleen maar omdat één en ander resulteert in ijsafzetting op de wegen. Volgens de heer Van Beets kan een automobilist nog beter op een laagje sneeuw rijden. Overigens heeft de gemeente Wonseradeel geen gebrek aan zout. Men betrekt zout van de Harlinger zouthandel die het op haar beurt weer uit Hengelo betrekt. Woensdagmorgen be reikten twee trailers met zout de opslag plaatsen van de gemeente Wonseradeel. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bols ward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044 na 18 uur 2660 ft*straat6 BoiswanJ BOLSWARD - Gistermiddag om half vier vond in het Bolswarder stadhuis de huwelijksvoltrekking plaats tussen Réne Salverda (20) en Piet Prins (25). Op zich niks bijzonders ware het niet dat Réne en Piet het stadhuis bereikten in een arreslee met eigenaar Hessel Bouma uit Idsegahuizum. De jonge echtelieden waren in het bont gehuld om zich zo goed mogelijk tegen de kou te beschermen. Piet Prins is in Bolsward geen onbekende verschijning. Tot vervelens toe wordt hij vaak met het Bolswards Nieuwsblad geïdentificeerd, aan welke krant hij als redakteur verbonden is. Réne Salverda is als receptioniste-typiste werkzaam bij het Bolswarder bouwbedrijf Jorritsma b.v. Het Bolswarder paar werd in de echt verbonden door burgemeester Johan Mulder van Bolsward. De 25-jarige redakteur toonde zich aanvankelijk niet erg ingenomen met de sneeuwruimwerkzaamheden van de gemeente. Nu er minder mogelijkheden zijn te verwachten tot uitbreiding van het be schikbare budget is het wellicht mogelijk en nodig bepaalde investeringen te fi nancieren met de reserveringen voor andere objecten, als er stagnatie in de uitvoering van die objekten mocht ont staan. B. en W. denken hierbij vooral aan het bestemmingsplan Elandslaagte. Het verplaatsen van een tweetal daar geves tigde bedrijven is een moeizame zaak. Het bevolkingsaantal van onze gemeente geeft in 1978 een lichte stijging te zien doch de 10.000 inwoner-grens zal nog niet worden bereikt. Evenals vorig jaar is wederom een bedrag van f 50.000,- geraamd voor de financiële gevolgen van Vaste inleider op alle vier de bijeen komsten is de Rabobankmedewerker ing. B. Varekamp, oofd van de actiiteit Financiering Agrarische Bedrijven. Zijn onderwerp: „Bedrijfsovername en finan ciering”. Op de vier bijeenkomsten, die alle in de morgenuren plaats vinden, zullen de beide inleidingen worden opgevolgd door een forumdiscussie. In het forum zullen behalve de beide sprekers zitting hebben een plaatselijke notaris, alsmede de heer Dankzij een brandmuur bleef het woon gedeelte van de boerderij van de familie Ploegstra gespaard. Het woongedèelte liep aanzienlijke waterschade op. Een tiental stuks vee - waaronder enkele van de heer De Jong die onder Witmarsum woont - kon ternauwernood van een wis se vuurdood worden gered. De heer Ploegstra was verzekerd. Een zegsman van de rijkspolitie te Witmarsum vertel de dat de schade in de tonnen logpt. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. Zoals in 1978 ook reeds vermeld wordt de aanleg van een verbin ding tussen Kloosterlaan en Ugo- laan als zeer urgent aangemerkt. Het is bekend dat met de gemeen- LEEUWARDEN - Ter gelegenheid van het feit, dat de eeste Rabobanken in Friesland in dit jaar hun 75-jarig bestaan zullen vieren, organiseren de Friese Rabobanken in de tweede week van februari een viertal voor lichtingsdagen met als hoofdonder werp: de bedrijfsopvolging in de landbouw. Gastsprekers zullen zijn de heren ir. P. Anema, hoofdingenieur-directeur voor de bedrijfsontwikkeling in Friesland en diens kortgeleden in de provincie Groningen benoemde col lega drs. B. Veltman (voorheen hoofd Voorlichting van de Ned. Christelijke Boeren- en Tuindersbond). De heer Anema zal spreken over het onder werp „Bedrijf en opvolger” tijdens de bijeenkomsten, die op 6 februari in De Harmonie” te Leeuwarden en op 7 februari in De Lawei te Drach ten worden gehouden. De heer Veltman zal spreken tijdens de bij eenkomsten te Sneek op 8 februari in hotel Hanenburg en in Dokkum op 9 februari in Het Bolwerk. Zijn toe- praak draagt de titel „Bedrijf, gezin en opvolger.” Mede dankzij het feit dat de onroerend goed belasting in het verleden al tot een behoorlijke hoogte is opgevoerd, behoeft voor het voortzetten van het tot nu toe gevoerde beleid niet tot verhoging van deze belasting in dit stadium te worden besloten. B. en W. vinden het onjuist om de onroerend-goedbelasting zodanig te verhogen dat de verminderde groei van de uitkeringen volledig wordt gecompen seerd. Het zal er dus op neer komen, dat bepaalde uit te voeren werken of te treffen voorzieningen naar een later tijdstip zullen moeten worden verscho ven. Hierbij moeten we niet onvermeld laten dat de raad onlangs een aantal gemeente lijke heffingen heeft aangepast. Met de verhoogde opbrengsten is bij de ramin gen in de aangeboden begroting geen rekening gehouden. Ondanks het feit dat de post „onvoorzien” van geringere omvang is menen wij dat het mogelijk is het tot nu toe gevoerde beleid toch zo goed mogelijk voort te zetten. De in 1978 geraamde post benodigd voor de uitvoe ring van het plan Elandslaagte kan gehandhaafd worden. De aangelegde riolering is ten laste' van de raming gebracht. De reconstructie van Kampen, Groot Kerkhof, Looiersgracht e.a. is voor wat betreft de aanleg van riolering in uit voering, doch voor de overige noodzake lijke openbare werken, zoals het op knappen van walbeschoeiingen en stra ten hebben B. en W. nog geen dekkings- middelen kunnen aangeven. Bolswards Nieuwsblad 3 4 klL - A 'AA. V. ■-U V. |Pi.

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1