Als ik weer mocht kiezen koos ik hetzelfde beroep van GabeShroar De Bolswarder politie loste minder misdrijven op dan jaar ervoor van du* Werf Bromfietsverzekering..? Rabobank C3 Eerdmans „Vooral zangvogels hebben het deze winter zwaar” Uniek dienstjubileum gr^p^rechenc^ Vellinga iGebr. v.d. Weerd! i Auto tegen trein Vogelwachtvoorzitter Rinze van der Zee: PLAFONDBALKEN Bij aanhoudende vorst kans op vissterfte Bij slippartij op Afsluitdijk twee gewonden en politiebus total loss Frits Schuitema by Radio Fryslan Gas- en waterleiding- installaties v.d. Weerd b.v. STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRiESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradcd, Workum en Wymbritseradeel Bleeker bouwt, verbouwt enonderhoudt Verzekeringen, hypotheken, financieringen, bemiddeling onroerend goed. 119, 149,-1 ™l I l Geprofileerde w- iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiillll bouwbedrijf Bleeker bv Bolsv/ard Broeiestraat 13 tel. 05157-3946 afd. onderhoud 3069 Technisch Installatiebedrijf Af* Vóór 1 maart uw plaatje halen bij de persoonlijke bank Regel uw bromfietsverzekering vóór 1 maart. Bij de Rabobank krijgt u meteen uw plaatje mee. Klaar terwijl u wacht, gewoon een kwestie van even binnen wippen! 1 V 1 I l> )79 WOENSDAG 10 JANUARI 1979 118e JAARGANG Nr. 3 (384) te (192) 106 (113) 108 20) 16 2) 1 het 61) 67 Premie p. jaar f 93,28 nat Jlllllll Volgens de heer Van der Zee overleven de „stadseenden” deze winter wel. Toch beveelt hij de mensen aan overgebleven brood aan de vogels te voeren. BOLSWARD - „Toen ik hier in Bolsward mijn aanstelling kreeg dacht ik bij mezelf, och, het is maar voor een paar jaar; maar voor ik er erg in had zat ik hier al 20 jaar!” Dit zegt de 52-jarige groepsrechercheur Sjoerd Vellinga van het rijkspolitiekorps Bolsward, die begin van deze maand maar liefst 25 jaar Bolsward als standplaats had. Een uniek jubileum; immers in de regel blijft een politieman niet langer dan zo’n vijf tot tien jaar op dezelfde plaats. Bolsward was niet de enige standplaats van Vellinga. Hij startte zijn loopbaan als politie in Amsterdam waar hij in 1949 (dus bijna 30 jaar geleden) een vaste aanstelling kreeg. De heer Rinse van der Zee; voorzit ter van de Bolswarder Vogelwacht. LJOUWERT- Yn de Friezenshow fan woansdei 10 jannewaris sil in petear to hearen wêze mei Frits Schuitema. Radio Fryslan, fm kanael 5: eltse dei fan 18.00 oant 19.00 ure. aantal processen verbaal verkeersovertredingen: aantal betaalde waarschuwingen aantal overige processen verbaal aantal behandelde aanrijdingen aantal in verzekering gestelde verdachten aantal verkeersongevallen met dodelijke afloop aantal diefstallen van fietsen aantal diefstallen van bromfietsen aantal diefstallen van auto’s aantal diefstalen van motorfietsen aantal verhoren voor andere politiekorpsen 345 797 64 1 4 1 (496) (666) 73) 12) WITMARSUM - Maandagavond om streeks negen uur raakte de 31- jarige verpleegster Hendrika van der Veen uit Zoetermeer met haar wagen op de Afsluitdijk tussen Cornwerder- zand en Breezanddijk in een slip. Mevrouw Van der Veen, die op weg was naar haar ouderlijk huis in Leeu warden raakte met haar wagen, een Datsun, van de weg af en kwam tot stilstand bij de waterlijn. Liftend kon zij het Alberts Corner-Restaurant op de Kop van de Afsluitdijk bereiken waar zij zich in verbinding stelde met de politie. üs hjoed to sizzen Men kin in stien wol yn ’e loft smite, mar der leart er gjin fleanen fan 427 151 74 7 65 1 147 12) 0) INVENTUM ELEKTRISCHE DEKENS Kemakeur (362) (157) 93) 8) 22) 0) (123) BOUWSTOFFEN BOLSWARD - Tel. 2316 aanleg, onderhoud en reparaties Havenweg 7, Harlingen, tel. 05178-6041 Makkum - Bolsward, Franeker Desondanks acht de heer Van der Zee het raadzaam om wel een drinkbakje in de tuin of op het balkon neer te zetten. Om het bevriezen van het drinkwater tegen te gaan moet men een beetje suiker in het water doen. „Ondanks de kou baden de vogels zich vaak in het drinkwater, en door de suiker voorkomt men tevens dat de vogels dood vriezen. Als men brood strooit dan moet men er voor zorgen dat dit op een plaats gebeurd die ijs- en sneeuwvrij is gemaakt. De vogels moeten het voedsel vanuit de lucht zien liggen. Ook van het grootste belang is het dat men het brood in dobbelsteentjes snijdt. De vogels hebben niet de beschikking over een mes. Noch zijn ze in het bezit van tanden. Ze schrokken het brood snel naar binnen en als de stukken te groot zijn, kan dit ook gevaarlijk zijn,” zo besluit Rinze van der Zee. geld en goede raad Na de oorlog, Vellinga was toen 19 jaar, verliet hij zijn geboortedorp en „Ja, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de eenden, hebben vooral de vele zangvogels het deze winter bijzon der moeilijk. Op verschillende plaat sen in Bolsward: ik noem bijvoor beeld het Julianapark en de begraaf plaats waar zich talrijke zangvogels ophouden, heeft de Bolswarder Vo gelwacht vorige week zogenaamd onkruidzaad gestrooid. Dit voedsel hebben we speciaal voor dit doeleind overlaten komen,” zo vertelde de heer Van der Zee. „Door de invallen de dooi is zo hier en daar het gras alweer zichtbaar en dat is vooral een goed teken. Als het enige tijd zo aanhoudt redden de vogels het wel.” Ondanks de extreem lage temperaturen van de laatste weken zijn er in de zuid westhoek weinig dode vogels gevonden. „De zwakke vogels moesten alleen het loodje leggen. Hoe hard het ook klinkt, voor de natuur is een dergelijke strenge winter een goede oplossing. Er vindt op deze manier een selektie plaats die het vogelbestand alleen maar ten goede komt,” aldus Van der Zee. „Erg gunstig voor de vogels was de sneeuw. Onze gevederde vriendjes hadden op deze manier genoeg drinkwater. Als alles bevroren was geweest had ook dit nog een extra probleem gevormd.” De bestuurder van de Toyota zijn 16- jarige broer Hedze, die bij hem in de wagen zat, moesten met enkele lichte verwondingen in het Oranjeoord-zieken- huis in Harlingen worden opgenomen. De andere betrokkenen kwamen met de schrik vrij. Het politiebusje was na ongeval total-loss. Volgens de Bolswarder opperwacht meester Tjerk Haitsma is door de vorig jaar ingevoerde veranderde transaktie- systeem het aantal betaalde waarschu wingen flink gestegen; dit in tegenstelling tot het aantal processen verbaal bij verkeersovertredingen, bovendien wist de heer Haitsma te melden dat het publiek over het algemeen bereid was de gekonstateerde overtreding direkt te betalen. Om U een inzicht te geven volgt hier de lijst van werkzaamheden: Ter kennis gekomen misdrijven aantal opgeloste misdrijven aantal mannelijke verdachten aantal vrouwelijke verdachten aantal jongens als verdachten aantal meisjes als verdachten totaal aantal verdachten (voor misdrijven): assurantiën Bolswanls Nieuwsblad Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044 na 18 uur 2660 DEN HAAG - De direktie visserijen van het ministerie van landbouw en visserij wijst er op dat bij aan houdende vorst de kans op vissterfte toeneemt. Bij dichtgevroren water, dat bovendien bedekt is met sneeuw, neemt het zuurstofgehalte af. Dat geldt vooral voor wateren van min dere kwaliteit en/of met modderige bodem, wegens hoge zuurstofcon- sumptie en achterwege blijven van zuurstofproduktie bij gebrek aan licht. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag In het jaar 1978 was de gemiddelde sterkte van de groep 11 man. De tussen haakjes geplaatste cijfers zijn die van 1977. Uliih bhllh ■HMM De mogelijkheden om eventuele vissterf te voorkomen zijn zeer beperkt. Bij viswater van geringe oppervlakte (tot enkele ha) kan sneeuwruimen zin hebben aangezien zonlicht de zuur stofproduktie in het water mogelijk maakt. Incidenteel kan het beluchten of doorstromen met zuurstofrijk water de kans op vissterfte beperken. Aan beide methodes kleeft het risico dat door opwervelen van modder een averechts resultaat wordt verkregen. Daarom wordt aangeraden dit pas te doen na overleg met de provinciale visserijkundige ambtenaar. Het hakken van bijten wordt afgera den de vis gaat zich namelijk rond de bijt verzamelen, waardoor de concen tratie vis te groot wordt voor de aanwezige hoeveelheid zuurstof. Slechts bij invallende en dóórzetten de dooi kan dit een oplossing bieden, omdat dan zuurstofrijk smeltwater kan toestromen. Het overbengen van vis naar open water wordt - gezien de geringe over levingskansen - afgeraden. „Als ik weer mocht kiezen, koos ik voor hetzelfde beroep," zegt Vellinga. „Goed, je hebt onregelmatige diensten en vaak wordt je er (soms tot vervelends toe) ’s nachts uitgebeld. Maar dat weet je, als je voor dit werk hebt gekozen. Ik zie het echt niet als een nadeel. Ik hou van m’n werk," zo besluit Sjoed Vellinga, wiens unieke dienstjubileum tijdens een feestje met collega’s werd herdacht. „Ondanks het feit dat het publiek de gezagsverhoudingen wel erkend, staat de politieman, in vergelijking met 25 jaar geleden een stuk dichter bij het publiek. Dat is een goede zaak. Er is daardoor veel meer onderling overleg mogelijk. Ik vind het belangrijk dat je als politieman gewoon moet blijven, daarmee bereikt men meer,” zo luidt de mening van de in Pingjum geboren en getogen recher cheur. vertrok hij vrijwillig naar Nederlands Indië waar hij eerst voor twee jaar werd ingedeeld in het Friese bataljon. Het laatste jaar van zijn Indië-tijd diende hij bij de militaire politie. Dit laatste jaar bij de M.P. is niet de reden geweest dat Vellinga later voor het politievak zou kiezen. „Ik voelde er altijd veel voor en toen ik in 1948 met de „Zuiderkruis” weer in Neder land aankwam heb ik me bij de politieschool in Amsterdam aange meld. Het was in die tijd moeilijk om een baan bij de politie te krijgen. Toch is het me gelukt en ik heb vier- en-een-half jaar in de hoofdstad ge woond. Het werk bij de Amsterdamse gemeente politie beviel mij goed. Het wonen in de stad evenwel stond mij en mijn vrouw niet aan. Friesland trok ons meer.” „Er gaat een geweldige rust van die man uit,” zei eens iemand nadat hij in kontakt was gekomen met Sjoerd Vellinga. En een ieder zal dit moeten beamen. Vellinga is een kalme, sym pathieke en zeer vriendelijke man, die op een rustige en weloverwogen wijze zijn woorden kiest. Met dezelf de nauwkeurigheid als hij conver seert draait de Bolswarder recher che tijdens het gesprek een aantal sigaretten, die hij in tegenstelling tot het rustige gesprek in ijltempo op rookt. Bescheiden als hij is, kostte het ons nogal wat moeite om de heer Vellinga een intervieuw af te nemen. „Het is net als ons werk; je moet niet naar de persoon kijken,” zo vindt hij. „Als er door ons bijvoorbeeld een zaak wordt opgelost, betekent dat niet een persoonlijk succes. Nee, het is belangrijk dat de zaak is opgelost. Daar gaat het om.” BOLSWARD - Het Bolswarder rijks politiekorps heeft vorg jaar minder misdrijven opgelost dan het jaar ervoor. Van de 427 ter kennis ge komen misdrijven werden er 151 opgelost. In 1977 werden er van de 362 maar liefst 157 door de Bols warder gezagsdragers opgelost. Ten opzichte van 1977 werden er vorig jaar daarentegen meer verdachten aangehouden. Opvallend is hierbij het aantal jongens. Hun aantal steeg van 22 naar 65. Al deze cijfers werden gisteren in het gebruikelijke jaaroverzicht van de werkzaamhe den zoals die door de groep Bols ward van de Rijkspolitie in 1978 zijn verricht, bekend gemaakt. Roridus Campuslaan 2 8701 AM .Bolsward tel.05157-2294/3464 b-g.g. 2593/3776/4055 Vergezeld door een kraanwagen van de firma Boontje uit Bolsward reed de verpleegster met de wachtmeester Cor nells Hellinga (24) en de 21-jarige Jo hannes Swieringa naar de plaats waar de wagen lag. Het politiebusje werd, evenals de kraanwagen een flink eind naast de rijstrook neergezet. Tijdens de werk zaamheden om de wagen weer op de weg te krijgen kwam met een flinke vaart vanuit de richting Noord-Holland een Toyota aangereden. De wagen, die werd bestuurd door de 23-jarige Theunis de Jong uit Hallum raakte op dezelfde plaats ook in een slip en kwam tegen de zijkant van het politiebusje, waarin op dat moment wachtmeester Hellinga en mejuffrouw Van der Veen zaten tot stilstand. BOLSWARD - De vele schaatsliefhebbers zullen zich afgelopen maandagmorgen, toen bleek dat de dooi zijn intrede had gedaan, vertwijfeld naar het hoofd hebben gegrepen. Het ijs, dat zich de laatste weken in sloten en grachten had gevormd, veranderde langzaam maar zeker weer in water. Voorlopig kwam hiermee een einde aan de ijspret en aan een eventuele elfstedentocht. Pech voor de schaatsers, doch voor de vogels kwam de temperatuursverandering als geroepen. Vooral voor de honderden zangvogels die in Nederland overwinteren; zij namelijk hadden het de laatste weken bijzonder zwaar. Dit zei ons de heer Rinze van der Zee, voorzitter van de Bolswarder Vogelwacht en hoofdbestuurslid van de B.F.V.W. (Bond van Friese Vogelwachters). WORKUM - Afgelopen vrijdagmorgen omstreeks kwart over elf botste de 20- jarige heer S. M. B. uit Workum bij de Heidenskipse Dyk tegen een trein. De heer B. bemerkte het knipperlicht te laat. Wel remde hij nog, maar zijn personenwagen raakte in een slip en kwam tegen de trein tot stilstand. De wagen van de twintigjarige Workumer werd zwaar beschadigd en moet als verloren worden beschouwd. Persoonlijke ongelukken deden zich bij dit ongeval niet voor. 1- pers. bovendeken ICO van 226,- nuI Ov,” 2- pers. bovendeken OOQ van 307,- nu Toen er bij het (gemeente)-politiekorps in Bolsward een vacature ontstond solli citeerde Sjoerd Vellinga direkt. Hij werd aangenomen en zo kwamen Sjoerd Vel linga en zijn uit Witmarsum afkomstige vrouw naar de Hanzestad. Aan het hoofd stond in de beginjaren adjudant Nic. van Slooten. Door een reorganisatie veran derde in 1958 het Bolswarder gemeente politiekorps in het huidige rijkspolitie korps. Adjudant Van Slooten werd opge volgd door adjudant Jan van der Veen. Na diens overlijden werd adjudant Jan Boersma Vellinga’s chef. Inmiddels was Sjoerd Vellinga wachtmeester der eerste klasse en was hij belast met het recher chewerk in Bolsward. Tot 2 januari werd hij bij dit werk geassisteerd door recher cheur Cor de Jong. Door diens vertrek naar Leeuwarden staat Vellinga er (voor lopig) weer alleen voor. 1-pers. onderdeken van 168,- nu 2-pers. onderdeken van 203,- nu j 2-pers. onderdeken f van 236,- nu (dubbele bediening) aantal dagen dat personeel van de groep buiten de standplaats dienst moest verrichten 266 B' te Makkum, Franeker, Bolsward, Harlingen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1