Pingjumer C.J.V.-ers brengen naastenliefde GabeSKroar Bestrijding bruine rat en ongedierte weer gestart in praktijk mannen mode gaat. Tilbury als het om Lucht-verhitters M.S.-patient Jaap Eijkelboom: „ik heb er geen woorden voor’ •W 8 Tilbury Vijftal jongelui aangehouden bij poging diefstal Inge Teensma tweede in landelijke tekenweds trij d Grote belangstelling voor elfstedentocht Rektifikatie winterpuzzel Open dag CAS Witmarsum Automobiliste botst tegen vrachtwagen v.d. Weerd b.v. SSv.d.Werf Wethouder Hulshoff gewond na „aanrijding” op het ijs Baarderadeel STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel I» 3 Hwat bat ■■iiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiilliH Warme lucht gordijnen Technisch installatiebedrijf i79 VRIJDAG 12 JANUARI 1979 118e JAARGANG Nr 4 •lllll Bel de gemeente! i Tilbury MANNEN MODE wat afnemen, bestaat de indruk dat verdere vermindering mogelijk is. Veel klachten zijn terug te brengen tot defec ten in riolen. De buizen zijn dan bescha digd of verzwakt. Op plaatsen met een deugdelijk gesloten rioolsysteem of waar een sceptictank is beveiligd tegen ratten, behoren dergelijke klachten gauw tot het verleden. Ook het lozen van huishoude lijk afvalwater op sloten en open water wordt steeds meer voorkomen; gesloten rioolsystemen worden aangelegd. In ou dere buurten wil het wel voorkomen dat de riolering ergens „verweerd” is en defect raakt. Samenwerking tussen huis eigenaar en gemeente is dan geboden om tot een effectieve rattenbestrijding te kunnen komen. Bestrijding in de riolen is ook mogelijk door de gemeentelijke dienst voor de ongediertebestrijding. Het is overigens niet de eerste maal dat de familie Eijkelboom een derge lijke plezierige ervaring ondervindt. BOLSWARD - Het aantal wielren- liefhebbers dat zich reeds nu heeft laten inschrijven voor de elfsteden tocht per flets op pinkstermaandag is verheugend groot te noemen. De heer Hendrik Kroontje van Rijwiel handel Kroon te Bolsward deelde ons mee dat tot nu toe 5500 mensen zich hebben opgegeven voor de tourtocht. Hij zei ons dat op de eerste dag van de inschrijving (2 januari) 1169 aan meldingen binnen kwamen. Het maximum aantal deelnemers aan de tocht is op 12.000 gesteld door de politie te Leeuwarden. Eén en ander geschiedt uit oogpunt van verkeers veiligheid aldus de heer Kroontje. Vorig jaar namen 11.200 personen aan de tocht deel. Per giro W. Franzen, Hendricusstraat 10 Bols ward gironr. 30 50 432 met vermelding elfstedentocht. Het inleggeld bedraagt f 12,50. De Bolswarder had niets dan lof over voor de medewerking van de politie. Alleen al in Bolsward moesten vorig jaar 17 politiemensen extra worden ingezet. De eerste renners starten pinkstermaandag 4 juni om 5 uur uit Leeuwarden. Men start steeds in ploegen van 400 personen met een tussenruimte van 8 minuten. Deelnemers in spé kunnen zich op geven bij de volgende adressen: Sedert een maand hebben Minke, Diana en Jaap de beschikking over een aange paste auto. Een trots bezit, want op deze manier is Jaap niet meer zo aan huis gebonden als voorheen. Overdag brengt hij zijn tijd wat door met lezen. Hobby’s heeft Jaap niet; behalve dan het vissen. De hele dag thuiszitten is zowel voor Jaap als voor zijn vrouw geen pretje. „Vooral in het begin kon Jaap het eigenljk niet zo best verwerken. Het was altijd een gezonde jongen geweest en dan valt het allemaal ook niet mee. Hierdoor kwam het dat hij in de beginperiode nogal wat agressief was. Tegenwoordig valt dat gelukkig mee. Wel is hij sentimenteler geworden. „Dat ben ik zeker,” vult Jaap aan. „Dat hebben we bijvoorbeeld gemerkt bij de jaarwisseling. Die avond hebben we het moeilijk gehad. Je vraagt je op een dergelijk ogenblik bijvoorbeeld af hoe we er het volgend jaar bij zullen zitten. Het kan nog een jaar duren voor ik in de rolstoel terecht kom; maar het kan ook nog wel 5 of misschien 10 jaar duren. Aan zulke dingen moet je eigenlijk maar niet te vaak denken.” Persoonlijk: VVV Bolsward Rijwielhandel De Kroon, Skilwyk 8 te Bolsward Geboren: Overleden: Gevestigd: Vertrokken: üs hjoed to sizzen Men seit safolle dat men net leaut en men leaut safolle dat men net seit Zonder al te veel moeilijkheden is hen dat in een kort tijdsbestek ge lukt. Aan de nieuwe woning in de Nessenlaan moest echter nog wel heel wat worden gedaan. Gezien het feit dat Eijkelboom van een niet al te „vette” A.O.W.-uitkering moet zien rond te komen en daarbij de m.s. (zoals de ziekte in de volksmond wordt genoemd) inmiddels zover was gevorderd dat hij bij tijd en wijle niet eens meer kon lopen, kwam het jonge gezin daardoor opnieuw in de moei lijkheden. „Ik zag het echt niet meer zitten,” zegt Jaap Eijkelboom. „En kele jaren geleden deed ik al het schilder- en behangwerk altijd zelf. Niets was me toen te veel en nu dit. Daar zit je en je kunt niks doen.” De voorzitter van de plaatselijke afdeling van de Christelijke Jongeren Vereniging (C.J.V.), de heer Klaas Haitsma kwam de familie te hulp. Tijdens een bijeenkomst van deze vereniging opperde hij het idee om Jaap, Minke en de tweejarige Diana de helpende hand toe te steken. Het plan viel bij de 15 leden in goede aarde en onmiddelijk sloeg men in de Nessenlaan 4 geassisteerd door een aantal leden van de gereformeerde gemeente in Ping- jum aan het werk. Zaterdags en bijna iedere avond was men in de woning „yn ’t spier”. Met veel enthousiasme werd er gewerkt en aanstaande woensdag kan de familie Eijkelboom over. „Kijk, zoiets doet je wat. Eerlijk; ik heb er geen woorden voor. En dan te bedenken dat ik noch mijn vrouw ooit lid is geweest van de vereniging. Een stuk naasteliefde waar je koud van wordt,” vindt Jaap. De tekenwedstrijd werd dit jaar voor de elfde keer gehouden. Dit keer deden meer dan 200.000 kinderen aan de wedstrijd mee. Ze werden in leeftijds groepen ingedeeld. Inge die in de eerste Idas zit van de christelijke basisschool te Schraard won de tweede prijs van alle eerste klassers en kwam zodoende in het bezit van een fraai horloge. Ook toen Jaap in het Diakonessenhuis in Leeuwarden voor behandeling moest worden opgenomen stond er iedere avond één van de leden van de C.J.V. met een auto voor de deur om Minke naar haar man te vervoeren. „Ik heb geen rijbewijs,” zegt Minke, „en daarom was het erg moeilijk voor mij om naar Leeuwarden te komen. Ik weet nog wel dat er soms jongens van Juist in deze tijd is extra waakzaam heid geboden. Door voedselschaar ste in het veld gedreven, gaan de ratten aan het zwerven, op zoek naar eten elders. Ze proberen dan huizen en gebouwen binnen te dringen. Jaap en Minke Eijkelboom met hun twee en Diana. en in alle wooneenheden tegelijk wordt uitgevoerd. De eerste stap is dat in elk geval wordt vastgesteld om wat voor een dier het haat. Daartoe moeten één of meer onbeschadigde dieren worden onder zocht. Dit kan door de gemeente of door de afdeling Ongedierte bestrijding in Wageningen (Postbus 350) gebeuren. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044 na 18 uur 2660 PING JUM - Doordat er enkele jaren geleden in zijn huurkontrakt was vastgesteld dat Jaap Eijkelboom in en om zijn woning aan de Burenlaan 12 in Pingjum zelf het onderhoudswerk voor zijn rekening zou nemen zal de thans 30-jarige bewoner binnenkort moeten verhuizen. De uit Amersfoort afkomstige Eijkelboom werd namelijk medio ’77 getroffen door een geheimzinnige verlammingsziekte, die door de medici „multiple sclerose” wordt genoemd en waartegen tot op heden geen kruit schijnt gewassen. Jaap Eijkelboom moest zijn baan als vertegenwoordiger opgeven en door zijn ziekte was het voor hem onmogelijk geworden om zijn woning, waarin hij, zijn echtge note Minke en hun schattige dochtertje Diana inmiddels zo’n driejaar woonden, te schilderen en om andere onderhoudsklussen te ver richten. De familie Eijkelboom moest omzien naar een andere woning in het dorp Pingjum. In de winterpuzzel die wij in onze editie van woensdag plaatsten, zijn een paar foutjes geslopen. Om tot een goede oplossing te komen, dienen de volgende korrekties te worden aangebracht: Vert. 70: moet zijn: plaats in Groningen Vert. 71: moet zijn: de dato (afk.) Vert. 72: moet zijn: laatst komende (afk.) WONS - Woensdagmiddag vond tussen Wons en Makkum aan de Weersterweg een aanrijding plaats waarbij een per sonenauto en een vrachtwagen betrokken waren. De bestuurster van de peronen- wagen, mevrouw K. uit Pingjum, raakte tengevolge van de gladheid in een slip en belandde op het linker weggedeelte waar ze tegen een vrachtwagen van Transport bedrijf De Vries uit Makkum botste. Mevrouw K. kwam aanrijden uit de richting Makkum. Beide voertuigen lie pen blikschade op. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor, aldus een woordvoerder van de rijkspolitie van Wonseradeel. de C.J.V. voor de deur stonden om mij af te halen, die ik helemaal niet kende.” Jaap en Minke willen „voor geen goud meer uit Pingjum. Zoiets maak je in de grote steden niet mee,” menen beide. Door ratten bevuild eten kan ook leiden tot voedselvergiftiging. Hoewel de aan tallen klachten die Wgeningen bereiken Zo werden verschillende ruiten van auto’s en zelfs woningen door de balda dige jongens ingegooid. Nadat er tegen hen een proces-verbaal was opgemaakt werd het vijftal weer op vrije voeten gesteld. Allen waren reeds eerder met de politie in aanraking geweest. Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Havenweg/, Harlingen, tel.05178-6041 Makkum - Bolsward Franeker een half jaar oude dochtertje SCHRAARD - De zesjarige Inge Teensma uit Schraard ontving dins dagmiddag een horloge uit handen van de heer Brunia, wethouder van de gemeente Wonseradeel. Daartoe was alle reden want Inge had name lijk de tweede prijs gewonnen in een landelijke tekenwedstrijd die was uitgeschreven door het Centraal buro voor tuinbouwveilingen in Ne derland en de Nederlandse vereni ging voor mond- en tandhygiëne. v Bestraat6 Botswana BOLSWARD - Niet iedereen houdt aan de korte ijsperiode van vorige week prettige (schaats-)herinnerin- gen over. Zo overkwam de Bols warder wethouder Jan Hulshoff van de partij Sociaal Democraten Bols ward nabij het Heidenschap name lijk het volgende Met enkele kennis sen maakte de wethouder een schaatstochtje. Vanuit de tegenover gestelde richting kwam eveneens een groep rijders. Uit die groep maakte zich plotseling één schaatser los, zonder daarbij goed uit te kijken. Met het voorhoofd raakte deze man de kin van Hulshoff, die daarbij werd gewond. Jan Hulshoff werd overgebracht naar een huisarts in Workum, die op zijn beurt de Bols warder naar het Sneker ziekenhuis doorstuurde. Hulshoff miste door de 1 „aanrijding” enkele tanden en een K kies. Bovendien was een lip en de I kin flink beschadigd zodat een 1 chirurgische ingreep noodzakelijk k bleek. Dit laatste vond plaats in het 1 ziekenhuis in Leeuwarden. Jan Hulshoff is voor enkele weken uit de I roulatie. De school te Witmarsum verwacht in de toekomst nog uit te breiden met o.a. een eigen kas en eigen lascabines. Leerlingen kunnen na de lagere agra rische school naar de middelbare agrarische school of naar cursussen in deze richtingen zoals de vakschool voor de bloemsierkunst, aanleg en onderhoud van tuinen, veeverloskun- de etc. Voor nadere inlichtingen kunt u de open dag 17 jan. bezoeken: ’s mor gens van 9-12; ’s middags van 2-5; ’s avonds van 7-9 uur. Adres: Gysbert Japiksweg 59, Witmarsum. Ook kunt u kontakt opnemen met de direkteur. Iedere bruine rat moet dan ook zo spoedig mogelijk nadat hij daar is gezien aan de gemeentelijke dienst die met de ongediertebestrijding is belast, worden gemeld. Want niet alleen knagen deze ongewenste kost gangers bij hun speurtochten moge lijke voorraden aan, ze bevuilen deze bovendien met urine en uitwerpselen Hun urine in zwemwater kan boven dien besmetting van mensen of hon den met de ziekte van Weil veroor zaken. Multiple sclerose is een aandoening die zich afspeelt in het centraal zenuwstelsel - hersenen en rugge- merg dus - waarschijnlijk berust op een ontstekingsproces en geken merkt wordt doordat de uitlopers van de zenuwcellen, de zenuwdra den, plaatselijk hun isolerende laag verliezen en daaroor aanleiding ge ven tot stoornissen in de geleiding van de elektrische stroom, met als gevolg het uitvallen van spieren die door deze zenuwen worden gediri geerd. Het is dus een aandoening van het centraal zenuwstelsel zelf. Een aandoening die daarom zo intrigerend is, omdat men haar al sedert 1835 kent en toch de eigen lijke oorzaak ervan nog niet weet. Wanneer men op een gegeven mo ment aan m.s. ziek wordt en hij heeft bepaalde bijverschijnselen - zoals slecht kunnen zien of slecht kunnen lopen bijvoorbeeld - dan is het mo gelijk dat hij na korte tijd weer beter wordt, jarenlang geen verschijnselen heeft, zodat het lijkt of de ziekte tot staan is gekomen. Dan komen plot seling weer nieuwe verschijnselen, meestal meer dan de eerste keer; na enige tijd wordt het weer beter. Er blijven vaak wel restverschijnselen over, maar dan kan het daarna weer jaren en jaren duren voor een nieuwe aanval optreedt. BOLSWARD - Afgelopen weekend werd in Bolsward een vijftal jongens varieerend in leeftijd van 18 tot 22 jaar, door de politie in de kraag gegrepen toen zij een auto trachten te stelen. De jongelui waren afkom stig uit Sneek en Bolsward. In deze plaatsen was door de groep, zo bleek tijdens het verhoor, al meerdere malen een poging ondernomen een wagen te stelen. Bovendien hadden de vijf knapen zich diverse malen in het verleden schuldig gemaakt aan vernielingen. Waar dit gebeurt kan een vermindering van klachten worden geconstateerd. Gaten in de buitengevel, in de vorm van bijvoorbeeld te brede spouw-ontluch- tingsgleuven of doorvoeropeningen van leidingen, bieden de bruine rat ook kansen. De ontluchtingsopeningen moe ten met roosters worden afgedicht die een maaswijdte van ten hoogste een halve centimeter hebben. Doorvoerope ningen moeten worden gedicht. De huis eigenaar is voor het voorkomen of her stellen van dergelijke technische gebre ken verantwoordelijk. Op de juiste uit voering van ratwerende maatregelen kan al bij de nieuwbouw door huiseigenaar, architect of door Bouw- en Woningtoe zicht worden toegezien. Doe alles om de bruine rat te weren!, maant de afdeling Ongediertebestrijding te Wageningen. Voorkom dat ratten op tereinen schuilplaatsen vinden in rom- melhopen. Scherm vogelhuisjes goed af, zodat het voedsel alleen voor vogels bereikbaar is en beperkt het voeren van eenden tot vóór de middag. De gemeen telijke ongediertebestrijding kan advi seren welke maatregelen moeten worden genomen om de bruine rat te weren. Zij weet ook welke bestrijdingsmiddelen te gebruiken en hoe ze veilig kunnen wor den toegepast. Daarom: Ratten gezien? WITMARSUM - Gezien de grote belangstelling voor het land- en tuin- bouwonderwijs organiseert de Chr. Agrarische School te Witmarsum weer een open dag voor de leerlingen van de 6e klas van de basisscholen, hun ouders en verder allen die be langstelling hebben voor dit onder wijs. Er worden demonstraties gegeven in de vakken bloementeelt, veeteelt, akker- en weidebouw, techniek en handvaardig heid. Daarnaast is er een tentoonstelling en keuring van huisdieren en planten. De school telt nu 125 leerlingen die les krijgen van 12 leraren. Het agrarisch onderwijs is de laatste jaren met spron gen omhoog gegaan mede door de be langstelling voor het milieu en het beheer daarover. JAAP EIJKELBOOM: „Zoiets gebeurt niet in de grote stad”. MANTGUM - De gemeente Baardera deel kon zich m het jaar 1978 niet verheugen in een bevolkingsgroei. Was het aantal inwoners begin 1978 nog 4998 groot, eind 1978 was dit 4980. Het geboorte-overschot bedroeg 28 terwijl zich 46 mensen minder vestigden dan vertrokken. De mutaties waren als volgt: 70 (42 m/28 v) 42 (22 m/20 v) 238 (110 m/128 v) 284 (144 m/140 v) BOLSWARD - Onder het motto „Ratten niet lokken” roept de afdeling Bestrijding van ongedierte in Wageningen de Nederlandse bevolking weer op de bruine rat te (helpen) bestrijden. In samenwer king met de gemeenten - die desgewenst door de afdeling Ongedierte bestrijding worden geadviseerd - is de aktie in de eerste week van januari 1979 van start gegaan. Ook via de televisie roept de afdeling door middel van een spot op mee te werken. De bekende Postbus 51- spot zal meerdere malen over beide netten worden uitgezonden. De oproep strekt zich ook uit tot het melden van ongedierte. Inwoners van een gemeente kunnen als zij last hebben van kakkerlakken, faraomieren of andere insekten dikwijls advies vragen of de hulp inroepen van de gemeentelijke overheid. Vooral in flats is het bijvoorbeeld nodig dat een verdelgingsaktie wordt gecoördineerd I Bolswards Nieuwsblad 3

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1