Gade SKroar Fan de Martinytoer Trijntje Goinga-Wierstra sinds gister honderd jaar Sani installaties vaH,du*Wet,f Bromfietsverzekering..? Rabobank O IN MEMORIAM TJEBBE DE JONG Eerdmans assurantiën at the Luchtfototentoonstelling in Nynke Pleats bromfietsverzekeringen handvorm BAKSTEENSTRIPS in geel en rood v.d. Weerd b.v. „Andante” double in De Doele STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderad.eel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel SIS ■■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil Ook voor onderhoud van bedrijfsgebouwen staan wij voor u klaar. Hwat hat Technisch installatiebedrijf Vóór 1 maart uw plaatje halen bij de persoonlijke bank Regel uw bromfietsverzekering vóór 1 maart. Bij de Rabobank krijgt u meteen uw plaatje mee. Klaar terwijl u wacht, gewoon een kwestie van even binnen wippen! iblllh. bel dan 05158-1625 ’s avonds 051 58-1 246 of 05188- 531 BOUWBEDRIJF JONGEMA MAKKUM B.V. Indien u voor de schoonmaak nog wilt verbouwen of verfraaien '3L i i WOENSDAG 17 JANUARI 1979 118e JAARGANG Nr. 5 3 Op de foto de honderdjarige met aan weerszijde twee van haar „beppesizzers”. Floridus Campuslaan 2 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag üs hjoed to sizzen Men kin oer gjin twa sleatten tagelyk springe De burgemeester van Bolsward J. M. A. Mulder VOOR NAAR 8701 AM Bolsward tel. 05157-2294/3464 b.g.g. 2593/3776/4055 Premie p. jaar f 93,28 Inkl. kosten noch foar in part kommen sjoen. In trochsetter wied er, hwat hy ienkear yn de holle hie, liet er net daliks wer los. Sa miende hy - en dus focht er der foar - dat de suvelskoalle by Boalsert hearde en it is mei oan syn krewearjen to tankjen, dat de skoalle aenst to Boalsert it jubileum fiere kin. De swierstweagende reden Tsjebbe de Jong hjirre to bitinken is lykwols syn iver foar üs krante. Daliks nei de oarloch, doe’t de krante wer ütkomme mocht, sette er der mei syn skouders under. Mei ds. J. Vink en bankdirekteur J. Visser foarme er it trijemanskip fan de redaksje yn de earste wiken en moannen. Alle trije De verschillende foto’s zijn gemaakt door Slagboom Peeters Luchtfotogra fie Middelburg en Slagboom Peeters Noord Nederland b.v. Teuge. Men kan de foto’s dagelijks bezichtigen in de Nynke Pleats van 10.00 - 21.00 uur, uitgezonderd ’s maandags. De luchtfoto tentoonstelling over de dorpen van de ge meente Wonseradeel zal enkele maanden duren. Havenweg7, Harlingen, tel. 05178-6041 Makkum - Bolsward Praneker BOUWSTOFFEN BOLSWARD - Tel. 2316 raad gaven verder in de muziek te gaan studeren. Financieel wilden zij daarbij wel helpen, maar haar moeder zag daar erg tegenop. Zij was niet zo sterk en de dochter hielp dan ook de huishouding mee voeren. Zo is dat dus niet doorge gaan. Tengevolge van ziekte - een begin van kanker - kon vader Wierstra zijn werk niet meer verrichten en verhuisde het gezin op 11 juni 1907 naar Huizum (Schrans). BOLSWARD - Het aanstaande week einde geeft het amusementsorkest Andante (zie foto) twee maal acte de Présence in dé Bolswarder Doele. Het 17 man sterke orkest dat 67 jaar geleden werd opgericht brengt zater dag 20 januari vanaf 20.00 uur schit terende nostalgische muziek ten ge hore. Met haar dirigent, de heer Jacob van der Veer uit Koudum, voert het orkest diverse Engelse en Duitse werken uit zoals Paul Lin- cke’s „In the ballroom” en bijvoor beeld het duitse „Zum Abschied”. geld en goede raad Met het overlijden van Tj. de Jong verliest Bolsward een markante figuur. Niet alleen de rijzige gestalte, of zijn voorname en overtuigende wijze van spreken, maar veel meer zijn daden in Bolsward en Friesland maakten hem rondom bekend. Adviseur van de ABTB en vele boeregezinnen, pleitbezorger voor het Fries, strijder voor de matigheidsbeweging, schrijver van de Martinitoer, mede-oprichter en eerste voorzitter van RES, jarenlang in de Provinciale Staten pleitbezorger van de aanleg van provinciale wegen en voor de ontsluiting van Zuid-west Friesland. 38 jaar Gasthuisvoogd, om maar een aantal aktivi- teiten te noemen. In deze laatste funktie was hij met anderen de strijder voor het behoud van de Zuivelschool in Bolsward, een strijd die met succes werd bekroond. Na jaren van grote ijver en aktiviteit voor de emancipatie van Friesland en met name ook voor de Katholieke Friezen trok hij zich de laatste levensjaren steeds meer terug om ruimte te maken voor anderen. De voorname plaats, voorheen door hem ingenomen in het openbare leven, werd vervangen door huislijkheid en een op afstand volgen. Een mens, die zo weet te relativeren is werkelijk groot! Vooral het laatste jaar, toen hij wist wat hem wachtte, kwam er een serene rust over deze strijder en bereidde hij zich voor om voor zijn Heer te verschijnen. Bolsward verliest in hem inderdaad een markante figuur. Het verlies voor zijn vrouw en de familie is echter nog veel groter. Moge de dankbaarheid van de Bolswarder gemeenschap hun mede tot steun zijn. Toen men nog in Huins woonde ging de dochter wel eens te logeren naar een oom - Tjerk Roorda - in Mantgum die daar veehouder was. Dat was dan wel vaak ter gelegenheid van een uitvoering die op een van de avonden door het muziekkorps van Mantgum (Mantgum had toen enige jaren een muziekkorps) in de herberg werd gegeven. Daar leerde zij haar latere man Sierk Goinga kennen, die zelf lid was van het muziekkorps te Weidum, waar hij ook woonde. Hij was een zoon van de huisschilder Willem Goinga aldaar. Hij was ambtenaar ter ge- meente-sekretarie te Weidum en toen de zetel van de gemeente in oktober 1908 van Weidum naar Mantgum PIAAM - Vrijdag 19 januari a.s. vindt ’s avonds om 20.30 uur de officiële opening plaats van een niet alle daagse luchtfototentoonstelling in de Nynke Pleats te Piaam. De opening zal worden verricht door de burgemeester van Wonseradeel, de heer Piter Tjeerdsma. De ten toonstelling kreeg als naam mee „Streekbeeld van Westelijk Fries land.” ging, vond in de volgende maand hun huwelijk plaats in het gemeentehuis van Leeuwarderadeel (Huizum). Ze lieten vlak bij het nieuwe gemeente huis aan de Stationsweg - nu Seerp van Galemawei geheten - een huis bouwen waaraan vader Wierstra en haar halfbroer Feije nog hebben mee gewerkt. Op 31 juli 1912 werd hun een zoon Willem geboren, die later de voetsporen van zijn vader zou volgen en van 1931-1977 ter secretarie te Mantgum werkzaam is geweest en thans gepensioneerd. WEIDUM - Gisteren vierde mevrouw Trijntje Goinga-Wierstra in het rusthuis „Nij Dekama” te Weidum haar honderste verjaardag. Trijntje Wierstra werd op 16 januari 1879 in het dorp Menaldum geboren. Haar vader Jelle Ales Wierstra was in deze plaats werkzaam als timmerman. Het gezin verhuisde op 19 maart 1896 naar Huins. Reden hiervan waren de slechte tijden, zodat de klanten van vader Wierstra niet bij machte waren de rekeningen te betalen. Hoewel Huins een nog kleiner dorp was dan Menaldum bleek dat de inwoners van Huins, in die tijd eigenlijk alleen maar veehouders, wel in staat waren hun rekeningen te voldoen. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044 na 18 uur 2660 skriuwer, achtenearre gasthüsfad, trou parochiaen, dêrby man fan karakter, dy’t fan hoekhalden wist. In ikebeam leit net fan ien stoarm. Der binne ek mannich stoarmen oer de holle fan Tsjebbe de Jong gien. Syn lanbou- skoalle, ienkear syn greatskens, it plak dêr’t mannich boer mei tankberens oan weromtinkt as it sté, dat him ek de theory bybrocht fan it buorkjen, rekke tusken de wal fan polityk bimuoijen en it skip mei jild. It moat in stikje tragyk west ha, to sjen dat syn libbenswurk yn dit opsicht in ein nimme moast. Net, dat hy yn letter dagen mei de hannen yn ’e skurte siet, hy bleau yn mannich opsicht op syn post oant de hege jierren ta en pas doe’t hy wist, dat hy it fysyk net mear opbringe koe, joech er it léste roer üt hannen. Noch mar inkelde wiken foar syn forstjerren skreau er in bitankbrief as gasthüsfad. Wy makken „master” Tsjebbe de Jong mei op mannich mêd, ü.o. as kollega- leraer oan de Snitser hüshaldskoaïle, dêr’t er biologyles joech. As wy moarns dêrhinne êfter him oanriden, sette er syn auto op de rykswei oan de kant op it parkearplak en socht er syn lesmateriael üt de sleatswal of by de hikkedaem. Mei in hanfol planten kaem er op skoalle. Wy makken him mei as fraksjefoarsitter fan de K.V.P. yn de provinsiale steaten to Ljouwert. Hy kaem net efter it buordtsje, mar bispriek fan syn plak of de seal. Hy die dat yn it Frysk, de tael fan Gysbert Japiks en syn wurd hie gesach. Net in man fan holle frasen wie hy, mar hy spriek op it stik oan. Hy wie mear rjochtlinich, dan dat er kromme wegen gie. Dy kromme wegen hied er dochs in grouwéligen hekel oan. Mannichkear brocht hy de sitewaesje by de Kramers- hoeke op it aljemint en pleite hy foar in rjochtstreekse forbining Boalsert - Ljou wert, in nije provinsiale wei. Hy hat dy wei - wolris nei him hwat leechlizzend troch de FNP it „Tsjebbereedtsje” neamd - In het door hem, in samenwerking met de heer Tj. de Jong, vorig jaar samengestel de boekje van oude foto’s van de dorpen van Baarderadeel getiteld „Baerderadiel sa’t it wie” komt onder de foto’s van Huins één voor van plm. 1900 waarop op de voorgrond een groep inwoners en op de achtergrond een 3-tal huizen, waar onder het huis annex timmerwinkel van Wierstra. Onder de personen komt ook haar moeder Hieke Roorda voor. Verder staat ze zelf op een foto onder het dorp Mantgum n.l. die van de „brijkarre” van S. Venema en wel de vierde van links. Toen ze in Mantgum kwam te wonen werd het orgel verwisseld voor een piano. Er werd veel op gespeeld en ze kocht geregeld nieuwe muzieknummers. Later werd het traditie dat de toenmalige ongetrouwde gemeente-ontvanger, Ru- ardi, elke zondagmiddag op bezoek kwam en dan werd er piano gespeeld en daarbij gezongen. Het gebeurde dan wel dat dorpsgenoten op de stoep zaten om ernaar te luisteren. Er werd ook vaak gespeeld en gezongen uit de bundel „Ut it libben” van Elgersma van welk num- mer „Omke’s testamint” ze nu nog de tekst kan opzeggen. De penningmeester en waarnemend se- kretaris van Andante, de heer Dirk Hoekstra, vertelde het Bolswards Nieuwsblad de bezetting van het orkest; 3 trompetten, 2 trombones, 3 alt- en sopraansaxen, piano, drums, kontrabas, en 4 a 5 violen. Op de gezellige Andante avond die als titel „Muziek en Romantiek” meekreeg, tekent het trio Ben Mol uit Leeuwarden voor de dansmuziek en zal de heer Dominicus Palstra uit Bolsward enkele conferences ten beste geven. Om de sfeer een extra dimensie te geven heeft de heer Jan Nauta met enkele medewerkers voor een fabelachtige zaal- dekoratie gezorgd. De heer Dirk Hoek stra verwacht aanstaande zaterdag op de traditioneel drukbezochte Andanteavo.id ongeveer 250 belangstellenden. Dat is Andante zeker waard lijkt ons want een orkest als het onderhavige is vandaag de dag bijna uniek. Ek in ikebeam kriget ienkear de bile oan de stobbe, m.o.w. ienris sil ek de sterke bilies jaen moatte. Dizze sizwize kaem üs yn it sin, doe’t wy it birjocht trochkrigen, dat üs aid meiwurker Tj. d. J., folüt Tsjebbe de Jong, it tydlike emi it ivige wiksele hie. Wy mienden net better dwaen to kinnen dan op it aid biwende plakje, de foarside fan üs blêd, dêr’t er jierren oanien syn „Fan de Martinytoer” skreau, him mei in wurdmannich to bitinken. Tsjebbe de Jong wie ien fan de greaten yn üs stêd, yn hiele Fryslan, letterlik sawol as figuerlik. Hy stiek, lyk as ienris kening Saul mei syn skouders boppe mannichien üt. Hy sloech foar master op op mannich mêd. Bitüft ünderwiisman, kundich sprekker, ünderlein politikus, hoeden taktikus. erfaren organisator, punktueel Zondag 21 januari verzorgt Andante in de angesmuckte Doele een koffiekonsert van 's morgens 11.00 tot 12.00 uur. Het programma zal dan niet veel afwijken van dat van zondagavond meende de heer Dirk Hoekstra. Het is bestemd voor die mensen die er echt even een uurtje gezellig tussenuit willen. Vier jaar geleden toen men voor het eerst een koffiekonsert gaf waren er 25 belangstellenden. Dit aantal is gestaag gegroeid tot 200 vorig jaar. skreauwen hja artikels, mar allinne Tsjebbe de Jong haldde dat fol en wol yn syn rubryk „Fan de Martinytoer,” altyd yn it midden ünderoan op de foarpagina, it plakje dat wy nou by syn êfskie ek wer kieze. Faker as 1000 kear liet er syn Ijocht skine oer aimeast agraryske fraechstikken mar ek wol oer oare saken, dy’t him net sinnigen. Soms joech it opskuor, mar altyd waerden syn artikels mei nocht lézen. Dy opskuor kaem ü.o. nei in Lutherbitinking yn de Martini- tsjerke, doe’t de sprekker him ynsinuaes- jes üntfalle liet, dy’t er net wiermeitsje koe. Tsjebbe de Jong pluze de saek oant de groun ta üt. It wie yn ’e tiid dat de tsjerklike groepearringen noch helte skerper tsjinoer elkoar stiene as wol nedich wie. In oare kear, dat der opskuor kaem wie, doe’t in kantonrjochter op it Fean it Frysk net forstean woe. Mei Fedde Schurer waerd üs meiwurker foar de rjochter dage en de forneamde Knep- pelfreed wie it gefolch. Wy makken Tsjebbe de Jong ek mei op mannich rekkende! fan it Sint Antony- gasthüs. Dan wie it wer in hiel oare figuer. Oars de steile kant it neist, koed er dan mei in koartswyl om ’e hoeke komme, dat er it hiele omsittend laech oan it laitsjen krige. In lange rige fan jierren hat er it wurk foar it Gasthüs dien. Lêstendeis binne der by syn bitankjen yn de gemeenteried fan Boalsert troch de nestor fan de ried noch weardearjende wurden oer sein. Wie syn figuer al sünt in skoft üt it stedsbyld fan Boalsert fordwoun, sa’t er oant op hege jierren sa rjocht as in trie b.g. mei in brief nei de bus kuijere, nou is hy net mear. Yn dit wykein wie de kondoleansje, dêr’t wy spitigernóch net hinne koene, moandei hat de songen ütfeart pleats foun. Tsjebbe de Jong is net mear. Boalsert mei him net forjitte. In leech plak bliuwt, binammen foar syn neistbisteanden, dy’t wy alle sterkte winskje. „Beter minder klanten die wel beta len, dan meer die dat voor een gedeelte niet doen,” moet timmer man Wierstra gedacht hebben. Voor dochter Trijntje (ze was toen 17 jaar) was die verhuizing niet zo leuk. Menaldum was een flink dorp waar nog wel eens wat „te doen was”. Zo wareneer b.v. 2 muziekkorpsen, een christelijke en een ander. Daar ze een liefhebber van muziek was, miste ze dat zeer in het kleine Huins, een dorpje dat overigens ook uiterst weinig afleiding bracht. Toen ze nog in Menaldum woonde had haai’ vader eens een oud huis-orgel gekocht met het doel vanwege het mooie hout, te slopen. Het stond in de timmer winkel en zo ging ze er eens voor zitten. Ze slaagde er al spoedig in er wat op te spelen en toen werd het orgel natuurlijk niet gesloopt. Later kreeg ze muziekles van het hoofd der o.l. school, de heer Timmer (zijn zoon was later jaren notaris in St. Annaparochie) en bracht het zelfs zo ver, dat ze zowel in Menaldum als later in Huins de organist van het kerkorgel regelmatig verving. Toen ze nog in Menaldum woonde, kwamen er eens twee heren, die haar de [TELEF. 05158-1625 Bolswards Nieuwsblad Op 7 april 1949 overleed haar man op 68-jarige leeftijd. Toen zoon Willem later ging trouwen is ze eerst een aantal jaren gaan wonen in „Avondrust” aan de Huizumerlaan te Leeuwarden, waarna ze zich in augustus 1960 in „Nij Dekema” te Weidum vestigde. Ze is altijd goed gezond geweest, gebruikt geen medicijnen, is niet op dieet, maar is al enige jaren wel hulpbehoevend geworden en ziet vrijwel niets meer. Niettemin klaagt ze nimmer en heeft zich volkomen met deze situatie verzoend. Ze is geestelijk nog behoorlijk. Met name over dingen van vroeger kan ze nog wel het een en ander vertellen. f ft'

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1