GabeSkroar l >.y j Initiatief VANNU wordt gefinancierd door gemeente mannen mode gaat. Tilbury als het om Zinkwerken. Bolsward gebruikt veel kringlooppapier Turken krijgen les Nederlandse taal Tilbury Frontale botsing bij de Hymert Opening luchtfoto tentoonstelling Film over zangtechniek Youth for Christ Bolsward f ff' Pony’s op de vlucht SSv,d.Werf Veel blikschade bij aanrijding Hennaarderadeel alleen nog op de wc f. Jl A Hwat hat IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM Reparaties goten eet. Technisch installatiebedrijf v.d. Weerd b.v. (bij vooruitbetaling) Giro887926 STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND tl V jp'ï ff I - f r VRIJDAG 19 JANUARI 1979 118e JAARGANG Nr. 6 W gemeentelijke subsidie behoeft geen lesgeld te worden betaald. a üs hjoed to sizzen ”ll[] MANNEN MODE Noch noait is der in mus under in heabult dearekke BOLSWARD - In opdracht van CRM is een videofilm vervaardigd over „Zangtechniek in Nederland”. Deze film kwam tot stand in samenwer king met de Theodora Versteegh Stichting te Den Haag en het Igna- tiusziekenhuis te Breda. In deze film worden de criteria besproken die nodig zijn voor een goede zangtechniek. De beoordeling van de stem, in het bijzonder de zangstem, was tot nu toe erg subjectief. Dit gaf aanleiding tot meningsverschillen en vele vage terminologieën. De spraakverwar ring is groot. „Voor het gemak maken wij geen gebruik van kringlooppapier,” zei de heer De Vries van de gemeente Wymbritseradeel. „Het papier is wel goed alleen hoopt het zich op in de kopieermachine,” aldus de heer De Vries. Op de vraag of kopieën van kringlooppapier zwart worden zoals in Workum, zei hij: „Né, daarvoor zit die grijze knop op het apparaat”. Op de verschillende gemeente-sekreta- riën in Zuidwest-Friesland vooralsnog incidenteel gebruik van kringlooppapier, uitgezonderd de gemeente Bolsward dan. Havenweg?, Harlingen, tel.05178-6041 Makkum - Bolsward Franeker De gemeente Hindeloopen maakt in zijn geheel geen gebruik van kringlooppapier. Er is geen proefpakket aangevraagd en er zijn ook geen plannen gemaakt in die richting. Een woordvoerder van de ge meente te Hindeloopen zei: „Het is hier maar een kleine gemeente.” Cursusleider Jan Hilgers: „De mannen dóen ontzettend goed hun best. Er heerst een gezellige sfeer.” Afgelopen woensdag kwamen de in totaal 14 Turkse cursisten voor de eerste maal bijeen in een leslokaal van de R.K. basisschool op het Laag Bolwerk. De cursus wordt gehouden in het kader van het vormings- en ontwikkelingswerk voor volwasse nen en volgens één van de initiatief nemers gaat het hierbij primair om de gastarbeiders de Nederlandse taal bij te brengen. „Zodat men zich bij het invullen van formulieren èn op het sociaal en maatschappelijk vlak beter kan redden. Men is dan minder afhankelijk van anderen,” zo zei men ons. De heer Gielink van de gemeente Wor kum zei ons dat Workum het proefpakket wel heeft aangevraagd, het kringlooppa pier nog niet gebruikt maar dat de raad wel besloten heeft het in de toekomst te gaan gebruiken. Men denkt vooral aan het vervaardigen van circulaires. De heer Gielink kon zich niet voorstellen dat de gemeente Bolsward voor 80% gebruik maakt van het genoemde papier. De heer Gielink vertelde ons dat de gemeente onlangs enkele stukken van de gemeente Bolsward had gekopieerd en dat de kopieën zo zwart als de nacht waren. Wellicht heeft de gemeente Workum nog geen kopieerapparaat met de knop „light original”. WITMARSUM - Dinsdagmiddag om streeks drie uur vond op de Hymert nabij Burgwerd een frontale botsing plaats tussen een personenauto en een vrachtwagen. De 30-jarige heer P. N. uit Heerenveen die richting Burgwerderhoek reed voorzag moei lijkheden toen uit de tegengestelde richting een vrachtwagen naderde, bestuurd door de 27-jarige heer J. S. Nicolai uit Britsum. XHX Tilbury 'Wf In een poging om wat meer eenheid te krijgen werd bij dit onderzoek gestreefd naar objectieve criteria en registratie methoden om een stem te beoordelen. De onderwerpen die in de video-film worden behandeld zijn in drie groepen te verdelen: - de geluidsbron: de theorieën over het ontstaan van de menselijke stem - het trillingsmechanisme van de stemban den - de techniek van het dekken van de zangstem - het vraagstuk van de registers; - de resonatoren: indeling en functie - indeling en het gebruik van de klin kers - de invloed van een juiste zang techniek op de draagkracht van de stem - werking van de tong volgens de opvattingen van Lilly Lehmann en van Lucie Frateur; - de ademhaling: de techniek zowel bij het spreken als het zingen. Doordat zij de bocht te ruim nam, vond ze de 22-jarige heer Sloot uit Bozum op haar weg. Hoewel mevr. N.T. nog pro beerde te remmen, kon zij een aanrijding niet meer voorkomen. Met de linker voorkant van haar auto raakte ze de linkerflank van het voertuig van de heer Sloot. Volgens een zegsman van de Rijkspolitie te Wommels deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. BOLSWARD - Het ministerie van Milieuhygiëne moedigt het gebruik van het zogenaamde kringlooppapier aan. Om het gebruik te stimuleren worden alle Nederlandse gemeentes in de gelegenheid gesteld een proefpakket aan te vragen. Het Bolswards Nieuwsblad vroeg de volgende gemeenten of men het proefpakket had aange vraagd, of men het al gebruikte en wat de eventuele ervaringen waren: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel. De resultaten van onze steekproef waren verrassend. De ene gemeente maakt voor 80% gebruik van het kringlooppapier terwijl de andere het in zijn geheel niet aanwendt. „We hopen dat ook deze beide laatste bedrijven, het voorbeeld van de V.L.F. zullen volgen, zo zei de heer Jan Hilgers. „Het is namelijk erg vervelend als de groep leerlingen niet volledig is. Je moet dan de eerder behandelde stof steeds herhalen.” De leraar is bijzonder tevreden over zijn cursisten. De heer Hilgers is in het dagelijks leven werkzaam op de r.k. basis school. Over zijn Turkse leerlingen zegt hij: „Als de kinderen altijd zo oplettend waren op school als deze Turken, had ik geen reden tot klagen. De mannen doen uitste kend hun best. De sfeer is er, ondanks het feit dat de groep louter uit mannen bestaat, bijzonder gezellig. Vrouwen volgen de lessen niet, maar dat komt door het Turkse cultuurpatroon. Daar verander je niets aan.” Zoals gezegd duurt de cursus twee jaar, en door de subsidie die door de gemeente wordt verstrekt, is het cursusgeld voor de Turkse leerlingen nihil. Kringlooppapier wordt gemaakt van oud papier en is grijs achtig van kleur. Voor het maken van pakpapier en karton werd reeds oud papier aangéwend. Tegenwoordig wordt er kringlooppapier gefabriceerd dat te vens goed bedrukt kan worden. Het totale papier- en kartonverbruik in 1980 wordt voor Nederland op onge veer drie miljoen ton geraamd. Het aanwenden hiervan is dan ook van grote importantie. De heer Fluitman van de gemeente secretarie van de gemeente Baardera deel in Mantgum vertelde het BN dat men het bewuste papier nog niet gebruikt maar dat men er wel mee bezig is. In de raad is namelijk besloten het papier incidenteel te gebruiken. Om ervaring op te doen met het kringlooppapier heeft de gemeente Baarderadeel bij het mini sterie van Milieuhygiëne een proef pakket aangevraagd dat, zoals de heer Fluitman zei, erg goed is bevallen. In eerste instantie zal het papier worden aangewend voor rondschrijvens in de gemeente, m.a.w. vaak voor eenmalige berichtgeving. De heer Fluitman meende dat het kringlooppapier lan ger houdbaar is dan 50 jaar zoals het gerucht wilde. HARLINGEN - De familie J. Kingma uit Harlingen is sedert een week haar twee pony’s kwijt. De pony’s graasden in een weiland aan de Achlumerdyk te Harlingen, maar zochten het avontuur. Het betreft een voskleurige pony met witte sok ken en witte bles en een kleine zwar te ruin (een Shetlander). De twee dieren zijn dinsdagavond om half twaalf nog waargenomen in de buurt van Arum. Vanwege de dikke mist slaagde men er toen niet in de dieren te vangen. Een ieder die de pony’s signa leert, wordt verzocht zich in verbinding te stellen met de Rijkspolitie van de groep Wonseradeel te Witmarsum (tel. 05175-1666) of met de eigenaar van de pony’s, de heer J. Kingma te Harlingen (05178-2077). De video-band is bestemd voor alle instellingen die zich bezighouden met de stem, in het bijzonder de zangstem: o.a. de universiteiten, conservatoria, muziek scholen, hogere beroepsopleidingen etc. Een moeilijkheid waarmee de cursisten te maken hebben is de. vaste les-avond. Immers de meesten van hen werken bij de H.M.S., de Hollandia en de V.L.F. in de ploegendiensten. Nu is er met de V.L.F. een regeling tot stand gekomen waardoor de mensen die een dergelijke cursus volgen in ieder geval die ene woensdag in de veertien dagen waarop de les gegeven wordt vrijaf te hebben. Bij de Hollandia en de H.M.S. is dit (helaas) nog niet het geval. VANNU is voor de Bolswarder Turken zo langzamerhand een begrip geworden. Toen VANNU nog de beschikking had over een eigen gebouw kwamen de gastarbeiders iedere zondagmiddag in de soos bijeen. Het VANNU-gebouw fun geerde indertijd dus als een soort ont- moetingscentrum. Van deze mogelijk heid werd bijzonder goed gebruik ge maakt. Er werden Turkse films gedraaid en men nam eigen grammofoonplaten mee die deze middagen dan werden afgespeeld. Op zeer korte termijn ver wachten de mensen van VANNU dat er voor deze Turkse middagen weer een permanente ruimte beschikbaar wordt gesteld. t BOLSWARD - Aanstaande maandag 22 januari kan de Bolswarder jeugd vanaf 20.00 uur terecht in het Convent voor een gezellige en informatieve „Youth for Christ koffiebaravond”. De avond staat open voor de Bolswarder jeugd van 15 jaar en ouder. De toegang is gratis, zo deelde men ons mee. De avond wordt mede verzorgd door „Op vrije voeten”, het kabaretteam van Youth for Christ. De heer Wiersma van de gemeente Hennaarderadeel vroegen wij even eens hoe groot de frequentie van het gebruik van kringlooppapier op de gemeente-secretarie in Wommels was. „Allinne op de wc,” luidde zijn antwoord. „It libbet hjir net sa. Wy brüke gewoan wyt papier. By myn witten is der gjin proefpakket oan- frege.” Op de vraag of men alsnog tot het gebruik van kringlooppapier zal overgaan, antwoordde de heer Wier sma: „By myn witten bin der gjin plannen yn dy richting.” Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044 na 18 uur 2660 Voordelen van het gebruik van kring looppapier zijn onder andere de wa- terbesparing bij de voorbereidings- werkzaamheden, omdat het papier niet ontbleekt of ontinkt wordt; het energieverbruik is 60% minder dan bij normaal papier, er is geen sprake van bodem-, lucht- en waterveront reiniging en het waterverbruik kan bijna tot nul worden gereduceerd. Door de gemeente Bolsward wordt reeds op grote schaal van kringlooppapier gebruik gemaakt. Volgens gemeente ambtenaar Franzen is mids november 1978 met een en ander een aanvang genomen. Het Wordt in het bijzonder aangewend voor offset- en kopieerwerk. De heer Franzen schatte dat het gebruik van kringlooppapier 80% bedraagt van het totale papierverbruik bij de ge meente Bolsward. BOLSWARD - Voor de tweede maal krijgen de in Bolsward gehuis veste Turkse gastarbeiders in de hanzestad les in de Nederlandse taal De cursus, die door de heer Jan Hilgers wordt gegeven is ’n initiatief van het sociaal-cultureel jongerencetnrum VANNU. De gemeente Bolsward financiert de twee jaar durende cursus, die eenmaal in de veertien dagen wordt gehouden. Ri|kstraat 6 Bolsward De heer P. N. remde bij om het passeren te vergemakkelijken maar raakte dien tengevolge in een slip. Door deze ma noeuvre reed zijn lelijke eend recht op de vrachtwagen af. De vrachtwagen liep weinig schade op. Van de lelijke eend was weinig meer over. Een zegsman van de Rijkspolitie te Witmarsum sprak van „een ander merk”. De heer N. liep een hoofdwond op en moest zich onder behandeling van zijn huisarts stellen. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. De heer Westra van de gemeente Wonse radeel deelde ons mee dat men in beperkte mate van kringlooppapier ge bruik maakt. Op de gemeente-secretarie te Witmarsum had men wel het proef pakket ontvangen van het ministerie van Milieuhygiëne. In Witmarsum zei de gemeente voor 5% gebruik te maken van het bewuste papier. WOMMELS - Een woordvoerder van de rijkspolitie te Wommels sprak van een behoorlijke schade aan lak- en blikwerk met betrekking tot een botsing tussen twee personenauto’s die afgelopen woensdag in Wommels plaats vond. De aanrijding deed zich voor toen de 23-jarige mevrouw N.T. uit Wommels, die kwam aanrijden vanuit „It Bosk”, rechtsaf wilde slaan richting centrum. In Bolsward wonen 12 Turkse gezin nen. Daarnaast zijn er hier nog een aantal alleenstaande Turkse gastar beiders gehuisvest. Vanuit de groep, zo bleek afgelopen woensdag, zijn door de buitenlanders vragen gesteld omtrent de mogelijkheden tot het houden van nog een cursus in de hanzestad. Men vóelde veel voor een lascursus. Een dergelijke opleiding ontbreekt in het land van herkomst. Als men te zijnertijd weer naar Tur- De gemeente Wymbritseradeel heeft niet het proefpakket aangevraagd bij het ministerie van Milieuhygiëne, maar be trekt het papier van een firma uit Nijmegen. PIAAM - Vanmorgen vond om 10.30 uur de officiële opening plaats van de luchtfototentoonstelling Streek- beeld Westelijk Friesland” in de Nynke Pleats te Piaam (zie foto). De opening werd verricht door de heer Piter Tjeersma, burgemeester van de gemeente Wonseradeel. De foto’s zijn dagelijks te bezichtigen van 10.00-21.00 uur, uitgezonderd ’s maandags. De tentoonstelling over de dorpen van Wonseradeel zal enkele maanden duren. De luchtfoto’s zijn ge maakt door Slagboom Peters Lucht fotografie en Slagboom Peters Noord Nederland B.V. Teuge. kije terug zal keren kan men zijn voordeel doen met een lasdiploma. De mogelijkheid voor een dergelijke cur sus zal, zo vernamen wij, worden onderzocht. Ullh blllllh ^xr^xBolswur ds Nieuwsblad Advertentie tarieven op aanviaag Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel. Workum en Wymbritseradeel 79 •fl 1 ftf i' ‘i «S».--' 'X:

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1