Raad Bolsward had twee r v. van cfat* Werf Bane Shroar vergaderingen nodig behandeling begroting Door vertrek opperwachtmeester Woudstra zit Hindeloopen (voorlopig) zonder politie I VANNU blijkt bij alle partijen brandende kwestie Bromfietsverzekerinq..? Rabobank C3 Eerdmans assurantiën Sanitaire installaties Bijna veertig gewonden bij ramp in Bolsward t 169,-1 229,-1 |Gebr. v.d. Weerd FM r Botsing na slippartij Auto’s van de weg jllllllllllll Bolswarder muziekhandelaar gedupeerd Vrachtauto op fietspad bromfietsverzekeringen MONTAGE KOZIJNEN in vuren en meranti STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel 119 149,-1 i 179,-} j - /J ■llillllilllllllllllllllllllli Bleeker bouwt, verbouwt enonderhoudt bouwbedrijf =-:=; Bleeker bv afd. onderhoud 3069 Technisch installatiebedrijf v.d. Weerd b.v. Vóór 1 maart uw plaatje halen bij de persoonlijke bank Regel uw bromfietsverzekering vóór 1 maart. Bij de Rabobank krijgt u meteen uw plaatje mee. Klaar terwijl u wacht, gewoon een kwestie van even binnen wippen! kb, f INVENTUM elektrische dekens 979 WOENSDAG 24 JANUARI 1979 118e JAARGANG Nr. 7 een VOOR W 8701 AM Bolsward Floridus Campuslaan 2 iff 111 Ij Hwat hal üs hjoed to sizzen BOUWSTOFFEN BOLSWARD - Tel. 2316 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag NAAR „Daar waren wij ook niet zo voor, dat heeft ook heel wat voeten in de aarde gehad, luidde het verweer van de heer La Roi, Burgemeester Mulder vond het niet juist dat de PvdA nu van mening was, dat er met het schoolbestuur niet verder gespro ken moest worden. U zegt nu: we praten niet verder, we gaan er gewoon in.” Deze opmerking schoot bij de heer Bonte in het verkeerde keelsgat. „Dat is een versimpeling van zaken. Ik hoop dat de overige raadsleden daar niet naar luis teren. De heer Bonte diende daarop een voorstel in waarin werd gesteld dat voor VANNU twee lokalen in de voormalige openbare lagere school beschikbaar werden gesteld. Het voorstel werd echter alleen door de PvdA-fraktie ondersteund. Alle andere raadsleden stemden tegen. De tegenstem mers vonden het niet juist dat het r.k. schoolbestuur zou worden gepasseerd. Men wachtte liever eerst de besprekingen tussen het college en het schoolbestuur af. De Bolswarder gemeenteraad had twee vergaderingen nodig om „door de begroting heen te komen”. De ver gadering van maandagmiddag ving aan met de algemene beschouwingen van de drie politieke partijen in de raad vertegenwoordigd. Deze be schouwingen leest U, evenals het andere besprokene deze twee ver gaderingen, uitvoerig in onze vrij- dageditie. Het betreft een vierwielig karretje van 50 bij 30 centimeter voorzien van rubber strips. Degene die de heer Wiersma het karretje terugbezorgt staat een aardige attentie te wachten vertelde ons de Bols warder muziekhandelaar. tel. 05157-2294/3464 b.g.g- 2593/3776/4055 Wanneer de opvolger van Woudstra naar Hindeloopen zal komen is nu nog niet bekend. De eerste tijd zal de oude Zuider- zeestad het zonder een „eigen tender" moeten stellen. Het zit er voor mij nu op. Ik ben beslist geen persoon die erg senti menteel daarover doet. Ik kijk niet graag naar vroeger; we hebben te maken met het heden en daar richt ik Men moat de bakker en de slachter ta freon halde ALLINGAWIER - Vrijdagmorgen om half negen raakte mevr. E.A.B. uit Idse- gahuizum aan de Kerkbuurt te Allinga- wier in een slip. Mevrouw A. maakte vervolgens met haar personenauto een halve draai en kwam in botsing met de auto van de heer K.W.K. uit Exmorra die uit tegengestelde richting kwam aanrij den. Beide auto’s liepen aanzienlijke schade op. Persoonlijke ongelukken de den zich niet voor. Bolsward Broerestraat 13 tel. 05157-3946 Havenweg 7, Harlingen, tel. 05178-6041 Makkum - Bolsward. Bolswards Nieuwsblad BOLSWARD - De heer Wiersma van muziekhuis De Harp te Bolsward is ernstig gedupeerd nadat onbekenden vrijdagmiddag omstreeks 4 uur een karretje bij hem hebben ontvreemd. De heer Wiersma gebruikt het kar retje in het magazijn en in de winkel om de loodzware orgels en piano’s te verplaatsen. BOLSWARD - „De situatie van VANNU is niet geweldig,” zo begon maandagavond de heer Piet Bonte van de P.v.d. A. zijn vurig pleidooi voor het sociaal cultureel jongerencentrum, dat in november vorig jaar in de as werd gelegd. Het socialistisch raadslid zei voorts dat er sedert de rampnacht tal van onderhandelingen met diverse instanties hadden plaatsgevonden. Overal had het VANNU-bestuur aangeklopt om vervangende ruimte. De heer Bonte wees op de urgentie van de, desnoods eerst tijdelijke ruimte. Als namelijk blijkt dat VANNU voor de datum 1 maart niet voldoet aan een bepaald aantal gehouden cursussen en/of andere aktiviteiten op sociaal-cultureel gebied, het ernstige gevaar dreigt, dat de subsidiekraan dicht wordt gedraaid. De heer Bonte wist bovendien te melden, dat dit zelfs gevolgen kon hebben voor het volgend jaar. Subsidies zouden kunnen worden ingetrokken. geld en goede raad voet en daardoor had je veel kontakt met de mensen. Het was vaak: „vraag het maar aan de tênder.” CDA-wethouder Wim la Roi was van mening dat het niet de taak van het NULAND - Zaterdagmiddag omstreeks half twaalf zijn op de A7 ter hoogte van Nijland drie auto’s van de weg geraakt. Eén auto botste tegen de vangrail en kwam in de middenberm terecht. Een tweede automobilist kwam tegen een praatpaal tot stiltand. Een derde auto kwam eveneens ten gevolge van de gladheid in de rechterberm terecht. De schade aan de auto’s was groot. Geen enkele bestuurder liep verwondingen op. BOLSWARD - Zaterdagmorgen werden bij een „ontploffing" in de lagere technische school bijna veertig mensen gewond. Binnen enkele ogenblik ken werd hulp verleend door het Rode Kruis, de Brandweer Sneek, Bols ward) en de EHBO. Gelukkig ging het hier om een nagebootste ramp. Een en ander was in scene gezet om als onderdeel van een EHBO-studiedag te dienen. Op de foto verleent een tweetal brandweermensen hulp aan een „gewonde" vrouw. Aan de studiedag werd door 220 EHBO-ers deelgenomen. Veertig jaar is de in Joure gebóren en getogen Gerrit Woudstra bij de politie geweest, waarvan de laatste vijf jaar in Hielpen. „Vijf geweldig mooie jaren,” zegt Woudstra. „Och ja, je maakt wel eens minder leuke dingen mee, maar over het algemeen genomen kijk ik met veel plezier terug op mijn Hindelooper periode. Je wist in deze stad bijvoorbeeld ’s morgens niet wat je hier ’s avonds nog zou beleven. Vooral de vele toeristen die Hindeloopen ’s zomers bezochten maakten mijn werk hier bijzonder veelzijdig. Ik maakte meestal mijn ronde door de stad te HINDELOOPEN - Door het vertrek van opperwachtmeester Gerrit Woudstra zit het stadje Hindeloopen zonder polite, of zoals ze daar zeggen zonder „tênder” (diender). Met ingang van aanstaande maandag woont er geen politiefunctionaris meer in de stad. De heer Woudstra heeft de pensioengerechtigde leeftijd behaald (bij de politie heet dat functioneel leeftijdsontslag) en de heer en mevrouw Woudstra gaan over enige dagen naar de Veluwe verhuizen. Het vertrek van de Woudstra’s betekent voor de inwoners van Hinde loopen evenwel niet dat men het nu zonder politiebescherming moet stellen. Het rijkspolitiekorps Hemelumer Oldeferd surveilleert er regelmatig en dat zal ook zo blijven. Met de oplossing van de heer Bonte, om enkele lokalen van de voormalige open bare lagere school ter beschikking van VANNU te stellen, was de heer La Roi niet ingenomen. Hij wachtte liever tot er een gesprek met het schoolbestuur van de r.k. basisschool was geweest. In dit gesprek zou een tijdelijke huisvesting voor VAN NU wellicht te regelen zijn. Het leek de heer Bonte „sterk dat VANNU niet enkele lokalen kan krijgen. Immers de peuter- speelplaats heeft in de voormalige o.l.s. oök een lokaal tot haar beschikking.” gemeentebestuur was om naar ruimte te zoeken. Hij zag het als een taak van het stichtingsbestuur. ..Men moet de zorgen van VANNU niet toe spelen naar het college,” zo vond hij. De huisvesting mocht volgens hem het college niet aangerekend worden „VANNU is een interkerkelijke stich ting. Ik vind dat ze wel eens bij de kerken mogen aankloppen. Van de kerken had ik in deze één en ander verwacht. Voor hen is hierin een taak weggelegd.” De heer Bonte wist, dat hij bij alle kerken („behalve bij die van Koopmans” zei de heer De Haas) door VANNU was geïnformeerd. „Hoe kunt U dit nu zeggen, La Roi. U weet nergens van,” aldus Bonte, die voorts van mening was, dat door VANNU alle mogelijke stappen waren ondernomen. Ook mevrouw Jorritsma was er van overtuigd dat door de VANNU-mensen met de diverse kerk besturen was gesproken. „Maar dat bedoel ik niet; dat is een misver stand,” antwoorde de wethouder. „Wat ik bedoel is dat er niet met de kerken gesproken is over het inhoude lijke van de zaak. De kerken hebben geen gebouwen beschikbaar gesteld.” Rugklachten waren er de oorzaak van dat Gerrit Woudstra de bereden poli- tie-groep vaarwel moest zeggen. Friesland werd toen zijn werkterrein. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044 na 18 uur 2660 1 I k De thans 60-jarige begon zijn loop baan als dienstplichtig militair bij de cavalerie. Als „beroeps” ging hij daarna over naar de marechaussee. Twintig jaar diende hij als bereden politie. In de eerste jaren in Apel doorn en via allerlei standplaatsen, waaronder Zutphen belandde Woud stra weer in Apeldoorn. Tot 1960 heeft hij hier gewoond en gewerkt. „Bij de bereden politie ging het indertijd nogal ruig. Je was er eigen lijk meer voor de show, dan dat je politieagent was. Tal van prinsjesda gen en koninklijke bezoeken heb ik vanaf mijn paard gade geslagen. Het dienstdoen in Hindeloopen ging vol gens Woudstra een stuk minder formeel dan in zijn andere standplaatsen. „Daar hield men zich strikt aan de geldende regels, dat viel in Hindeloopen best mee. Je was hier een stuk vrijer.” Aan de vrijheid van een gepensioneerde moet Woudstra echter nog meer wennen, ,,’s Nachts geen telefoon meer; ik zal je vertellen, dat moet écht wennen." Ter gelegenheid van zijn vertrek uit Hielpen heeft Woudstra de vorige week alle Hindelooper kinderen op snoep getrakteerd. „1979 is niet alleen het jaar van mijn pensionering maar ook het jaar van het kind,” moet Woudstra gedacht hebben. Een leuk gebaar dat door de jeugd bijzonder werd gewaardeerd. „En voor het houden van aktiviteiten heeft men ruimte nodig.' Desnoods tijdelijke,” meende Bonte. Hij droeg in dit verband enkele mogelijkheden aan. Zo dacht Bonte aan de voorma lige openbare lagere school aan het Plein 1455. De school staat al ge ruime tijd leeg in afwachting van een aantal beslissingen die nog moeten worden genomen. Binnen afzienbare tijd zullen de leerlingen van de r.k. basisschool hun intrek nemen in deze lokalen. Tot die tijd wordt de school niet gebruikt, kost hij jaarlijks zo’n 37.000 gulden (verwarming) en kan hij volgens Bonte uitstekend ruimte bieden voor een aantal cursussen die VANNU organiseert. „Er is ruimte, VANNU heeft die ruimte hard nodig. Als het moet kan VANNU er morgen al in,” aldus de socialist. „Mocht de r.k. school binnen enkele maanden de voormalige o.l.s. nodig hebben dan levert dat geen problemen op. VANNU stapt dan gewoon over. Noem het voor mijn part klaar- overtje spelen.” w Ook volgens de heer Henk van Dalen (CDA) werd het nu toch wel tijd dat er wat werd ondernomen. VANNU was volgens hem een goede zaak en het zou hem „bigrutsje” als de stichting zou moeten verdwijnen. Ook bleek mevrouw Annemarie Jorritsma-Lebbink VANNU een warm hart toe te dragen. Er moest „snel gehandeld” worden. Zij zag liever dat de voormalige r.k. huishoudschool in plan Noord als (tijdelijke) oplossing zou worden gekozen, in plaats van de voor malige openbare lagere school. i mij op. De tijd is nu aangebroken om te genieten en dat gaan mijn vrouw en ik ook doen. We zijn beiden goed gezond. We houden van de buiten lucht en vooral van de bossen. Daar om gaan we nu dan ook naar de Veluwe verhuizen. Mijn vrouw komt uit die buurt en bovendien wonen vier van de vijf kinderen op de Veluwe.” Tijdens een receptie in de Koudumer „Klink” werd vorige week door ruim 150 collega’s, oud-collega’s, vrien den en kennissen afscheid van Gerrit Woudstra en zijn echtgenote Wil- lempje Woudstra-Van der Burg ge nomen. Premie p. jaar f 93,28 Inkl. kosten WITMARSUM - Afgelopen vrijdag om streeks twaalf uur raakte een vrachtauto van Nooitgedacht b.v. uit IJlst op de Afsluitdijk in een slip. De vrachtwagen botste tegen de afrastering en kwam vervolgens op het fietspad tot stilstand. Zowel de afrastering als het fietspad liepen grote schade op. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De volgende „standplaats” van de heer Woudstra wordt de Veluwe. Vier van zijn vijf zoons wonen daar. De vijfde zoon (Peter) heeft in Workum kapsalon. Dus het kontakt met Friesland zal niet worden verbroken. 5 Kemakeur I van 168,- nu J 2-pers. onderdeken i van 203,- nu 5 2-pers. onderdeken I van 236,- nu I (dubbele bediening) j 1 pers, bovendeken I van 226,- nu I 2-pers. bovendeken van 307,-nu Makkum, Franeker, Bolsward, Harlingen

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1