Weinig lof voor college van PvdA-zijde Gade Skroar ■3 Alle drie partijen hielden algemene beschouwing en Koster v.d. Berg gehuldigd mannen mode gaat. Tilbury als het om Doarpskrite Makkum formakket 500 minsken mei toaniel Openbare scholen Arum Zurich dicht? B en W Wonseradeel willen beide scholen in stand houden iil|iiiiiii||B Tilbury BOLSWARD - Vorig jaar tijdens de begrotingsvergadering was het alleen nog de PvdA-fraktie die middels een algemene beschouwing de handel en wandel van het Bolswarder college van B en W onder de loep nam. Deze jurering” werd hen door de andere frakties nu niet direkt in dank afgenomen. Maandag evenwel kwamen zowel het CDA als de WD ook met een dergelijke algemene beschouwing op de proppen. De PvdA beet als eerste de spits af. De heer Stef de Haas vond het gevoerde beleid van het college „vaag, ondoordacht, gebrekkig en vaak getuigend van een sterk ad-hockarakter”. Automobilist rijverbod opgelegd Overweldigende belangstelling voor schaatstocht Noord Wonseradeel VANNU heeft (tijdelijke) ruimte Centrale verwarming in woning, industrie en agrarisch bedrijf STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hmdeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel SSVCjwerf S VRIJDAG 26 JANUARI 1979 118e JAARGANG Nr. 8 Hwat hat MAKKUM - De doarpskrite Makkum hat nou alwer twa kear op 'e planken stien mei har nije toanielstik „De specialiteit fan't hüs. San 500 minsken hawwe de toanielforiening yn seal De Waag biwünderje kinnen. Der waerd prachtich spile. „It siet der goed yn”. Mei koarten sil men it toanielstik nochris spy Ij e yn Makkum foar „De jeugd van vroeger”. Ek sil it stik inkelde kearen buten Makkum opfierd wurde. Op de foto fan lofts nei rjochts Ruerdtsje Tuinier- Boelens - se spilet al mear as tritich jier toaniel -Marjke Dykstra- Vijver en Ineke Ligthart. Technisch installatiebedrijf v.d. Weerd b.v. 9 Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag Ouderling-kerkvoogd Koopmans spreekt koster v.d. Berg lovende woorden toe. WITMARSUM - Afgelopen zondag is koster v.d. Berg van de N.H. kerk te Witmarsum gehuldigd. Enkele dagen daarvoor was hij namelijk 65 jaar geworden. Dat betekent echter niet dat hij zijn funktie zal neerleggen. Hij verkeert nog in een uitstekende licha melijke conditie. l •A S? ■B Ihii. MANNEN MODE Op een aantal punten had mevrouw Jorritsma echter graag een wat ak- tiever belijd gezien, daarbij onder meer denkend aan de kwestie Vannu. Aan het slot van haar beschouwin gen, sprak het VVD-raadslid enkele wensen uit. „Ik zou van de zijde van het college in de toekomst wat meer tact, maar vooral wat meer openheid willen zien. Van de zijde van som mige raadsleden zou,” zo besloot mevrouw Jorritsma, „wat meer ver trouwen of beter gezegd wat minder wantrouwen ten opzichte van dit door ons op democratische wijze gekozen college op zijn plaats zijn.” Tilbury Havenweg 7, Harlingen, tel. 05178-6041 Makkum - Bol sward., Franeker WITMARSUM - De belangstelling voor de schaatstocht Noord Wonse radeel die woensdag werd verreden was overweldigend. De tocht waaraan geen wedstrijdelement was verbon den was uitgeschreven door de ge zamenlijke ijsklubs van Witmar- sum, Arum, Lollum/Waaxens, Kims- werd en Burgwerd, aldus de pen ningmeester van de ijsklub Witmar- sum, de heer Van de Witte. Maar liefst 13 a 14 honderd schaatslief hebbers - zowel jong als oud - had den de schaatsen onder gebonden om 35, 70 of 100 kilometer over het ijs te schaatsen. Het te nemen besluit heeft een gel digheidsduur van drie jaar in het geval tot instandhouding zal worden besloten. Het kollege van B en W adviseert haar raadsleden een voor beide scholen gunstig besluit te ne men. Eén en ander zal aanstaande maandag aan de orde komen. Wat de school in Zurich betreft geeft het kollege in een schrijven aan haar raad de volgende toelichting: „Momenteel wordt de onderhavige school bezocht door 18 leerlingen. Gemiddeld bedroeg het aantal leerlingen in 1976: 21 2/3; 1977: 21; 1978: 18 2/3. Vergeleken met voorgaande jaren is er sprake van een geringe teruggang. Een lijn die zich vermoedelijk de komende jaren zal gaan voortzetten. Het moet niet uitgesloten worden geacht dat het leer lingenaantal de komende jaren zal dalen tot 14 en in de toekomst rond dit aantal zal gaan schommelen. Bij opheffing van de school zouden de leerlingen geplaatst moeten worden op de openbare lagere school te Pingjum, waar weliswaar plaatsruimte aanwezig is, doch welke gelegen is op een afstand van ongeveer 4 km. De weg naar Pingjum kan overigens als redelijk begaanbaar worden aangemerkt. Bovengenoemde feiten vormen naar ons oordeel onvoldoende grond om tot op heffing te besluiten.” us hjoed to sizzen Oan de ein fan ’e fuke fangt men de fisk De jeugd reed 15 kilometer, zijnde de afstand Witmarsum - Kimswerd v.v. De ouderen reden één, twee of drie keer het trajekt Witmarsum - Kimswerd - Arum - Grauwe Kat - De Hymert - Waaxens/ Lollum - Achlum - Arum - Witmarsum. Volgens de heer De Witte hebben zich behalve enkele gebruikelijke valpartijen geen ongelukken voorgedaan. Het ijs verkeerde, de omstandigheden in aan merking genomen in een redelijke kon- ditie. Alle deelnemers komen binnen afzienbare tijd in het bezit van een herinneringsmedaille. Deze zal worden toegestuurd, zo deelde ons de heer Van de Witte mee. WOMMELS - Woensdagavond om streeks kwart voor zeven hield de rijkspolitie van de groep Hennaarde- radeel in de buurt van Wommels de heer J. G. uit Joure aan. De man bleek te veel te hebben gedronken. WITMARSUM - Het aantal leerlingen van de openbare basisscholen te Arum en Zurich ligt beneden het wettelijk minimum. De school in Arum wordt momenteel bezocht door 44 kinderen tegen die in Zurich door 18. In vergelijking tot voorgaande jaren is het leerlingenaantal van beide scholen iets gedaald. Ingevolge de lager onderwijswet moet de raad van de gemeente Wonseradeel een besluit nemen over instandhouding of opheffing van de scholen. Wat betreft het ontbreken van een socia listische poot in het college zei Hettema het volgende: „Meent U dat deze poot ont breekt? Wij bestrijden dat. Zijn alleen de leden van de PvdA socialist? Volgens ons hoort Hulshoff thuis in het socialistisch kamp." _.oHet CDA heeft zo bleek uit haar be de socialisten. „Het schouwingen het volste vertrouwen dat het Met betrekking tot de openbare lagere school in Arum deelt het kollege haar raad onder meer het volgende mee: Momenteel wordt de onderhavige school bezocht door 44 leerlingen en het gemid deld aantal bedroeg de afgelopen jaren: 1976: 46 2/3; 1977: 46 1/3; 1978: 44. Hieruit blijkt dat het leerlingenaantal ten opzichte van voorgaande jaren iets is gedaald. De verwachting is dat het de ko mende jaren vrij stabiel zal blijven of Bolswanls Nieuwsblad zich meebrengt, dat een concreet zinnig antwoord op het door de socialisten gevraagde onmogelijk is. „Eén gek kan meer vragen, dan duizend wijzen kunnen beantwoor den,” zo zei Hettema. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044 na 18 uur 2660 „Het college, dat volgens ons onder een verkeerd gesternte geboren is, is geen afspiegeling van de politieke verhoudingen in de raad.” De heer De Haas kwam in zijn alge mene beschouwing op tal van oude zaken terug. „Maar al te lang zijn de gemakkelijkste oplossingen geko zen. Gemakkelijke en relatief goed kope oplossingen van het vastplak ken van het zoveelste nieuwbouw- wijkje aan de oude binnenstad met het soms plegen van ergerlijk kim- bederf, als de Boudewijnflat. Als een kat om de hete brij heenlopen rond het doodzieke stadshart. Het feit dat nu Altenburg ter inzage ligt en niet de Bolswarders hun intrek kunnen nemen in huizen op de Kampen en de Elandslaagte betreuren wij. Dat de term Eekwerd 4 of Ugoklooster nu al maar al te vaak valt in het gemeente lijk jargon doet het ergste vrezen. Dat we nu met de industrie, belangrijke werkgelegenheidsbron, uiteindelijk dan toch beland zijn op de plaats, waar we hadden moeten beginnen 20 jaar geleden, juichen we toe. Het kan ons ondanks alles niet de schrijnende overval op klaarlichte dag doen ver geten op het Hollandiabuurtterrein,” aldus de heer De Haas. BOLSWARD - De mensen van het sociaal-culureel jongeren centrum VANNU uit Bolsward kunnen weer los. Woensdaga vond werd hen telefonisch door het Bolswarder gemeente bestuur medegedeeld, dat in overleg met het schoolbestuur van de r.k. basisschool was overeen gekomen dat de voor malige openbare school aan het Plein 1455 gedeeltelijk enige tijd voor het werk van VANNU ter beschikking zal staan. De voorzitter van het stichtings bestuur, de heer Reinder Eerdmans deelde ons desge vraagd mede, dat gistermorgen een lijst naar het gemeente bestuur was gestuurd, met daarin opgenomen, de aktivitei- ten die in de lokalen an de voormalige o.l.s. zullen worden gehouden. Dit zijn onderandere de cursus pottenbakken, de hobbyclub, er zullen filmvoor stellingen gegeven worden en tevens wil men de ruimte ge bruiken voor het houden van exposities. „Zeer tevreden” was de heer Eerdmans met deze tijdelijke oplossing. „We kunnen in ieder geval weer los.” Onmiddelijk zijn de beroeps krachten van VANNU er toe overgegaan de inventaris van de nieuwe lokalen gereed te maken. De heer Anton Hettema (CDA) had' nogal wat moeite met de algemene beschouwing van doel waartoe beschouwingen worden gehouden is, dat het bij moet dragen tot een optimaal functioneren van het gemeentelijk beleid. Wanneer de al gemene beschouwingen gebruikt wor den om partijpolitieke propaganda te voeren, dan hebben wij daaraan geen behoefte.” De heer Hettema liet duidelijk andere geluiden horen om trent de aktiviteiten van het college, dan de heer De Haas. Er was volgens de CDA-er in Bolsward in de loop der laatste decennia heel wat tot stand gekomen. „Plan Noord 1 en 2, Eek werd 1, 2 en 3, Altenburg en de reeds ontworpen bestemmingsplannen voor renovatie van de binnenstad spreken een duidelijke taal.” Voorts noemde hij in dit verband de bouw van de scholen, de andere voorzieningen op onderwijsgebied, de sportaccomoda- tie en de woningbouw. De heer Het tema wees er op, dat de realisering van de leeszaal en Ugo-verbindings- laan nog zoveel onzekere faktoren met versnelling van de plannen voor deze weg. De heer De Haas zei het toe te juichen dat het college niet bij voorbaat afkerig staat ten opzichte van het voorstel om een raadslid per toerbeurt een college vergadering mee te draaien. „Juist wij, die maar al te zeer ervaren, dat de socialistische poot van het gemeentebes tuur in het huidige college ontbreekt hechten er zeer aan, dat dit stukje openheid en informatieverstrekking zal worden gerealiseerd. x. Bestraat 6 Boiswarfl De heer J. G. uit Joure diende tot twee keer toe een blaasproef te ondergaan. De heer G. moest zijn voertuig laten staan en kreeg een rijverbod van 8 uur opgelegd, volgens een zegsman van de rijkspolitie te Wommels. De PvdA vond het, zo zei De Haas, stuitend en teleurstellend dat wat betreft twee hoog genoteerde prioriteiten van vorig jaar (de leeszaal en de verbin dingsweg Klooserlaan - Ugolaan) zo veel onzekerheid bestaat. „Wij eisen mede in verband met de verkeersstructuur van de kwetsbare historische binnenstad een college, „evenals wij vanuit een eerlijke visie, haar voorbereidende taak vervult. Wij zullen hen daarbij kritisch moeten volgen. Een houding die overigens niet bij voor baat wantrouwen impliceert.” Volgens de woordvoerder van het CDA, de heer Hettema was „een goede harmonie tussen B en W en de raad en tussen de frakties onderling de beste waarborg voor het optimaal en slagvaardig voeren van een zo goed mogelijk beleid. Dat is onze taak, daar willen we voor staan. Bolsward is het ons waard.” In de kerk werd hij toegesproken door ds. Bomer, die het bijzonder waardeerde dat hij altijd zo trouw bij Dekortste van de drie beschouwingen kwam van mevrouw Annemarie Jor- ritsa-Lebbink van de V.V.D. In grote lijnen kon zij zich wel vinden met het beleid van B en W. ..Ik dacht dat hier een beleid gevoerd wordt waarbij in grote lijnen de naar mijn mening meest urgente zaken aangepakt wor den en de zaken die nog enig uitstel kunnen verdragen op wat latere ter mijn aangepakt zullen worden.” wellicht iets zal stijgen. Voor wat het laatste betreft is de hoop gevestigd op de momenteel in aanbouw zijnde woningen. Verder zal naar verwachting het bestem mingsplan voor De Polle in de nabije toekomst tot uitvoering worden ge bracht. hetgeen eveneens van betekenis kan zijn voor het leerlingenaantal der school. Opheffing van de onderhavige school zal betekenen dat de leerlingen geplaatst moeten worden op de openbare lagere scholen te Witmarsum en te Kimswerd. Beide scholen zijn weliswaar gelegen op een afstand van 4 km en bereikbaar via een goed begaanbare weg, doch deze feiten leveren naar ons oordeel onvol doende grond op om tot opheffing te besluiten.” Hij werd namens de centrale raad van kerkvoogdijen onderscheiden met een zilveren onderscheidingsteken en een oorkonde. Van de gemeente kreeg hij een prachtige fiets. Mevr. v.d. Berg deelde ook in de hulde en ontving 'een bos bloemen. We hopen dat koster v.d. Berg na deze 34 jaar zijn gemeente nog een aantal jaren trouw mag dienen. de deur stond. Na de dienst ging de gemeente naar het Heechhout waar de feestelijkheden werden voortge zet. MM

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1