RAAD WONSERADEEL WIL NIET DAT WONINGBOUWSTICHTING NAAR NIJLAND OF WOMMELS VERHUIST yMuitUtWetf fiabe SKroar Kursussen voor Mensen zonder werk Eerdmans assurantiën Bromfietsverzekering..? Rabobank Q I Lucht-verhitters r: FRAM-bus glijdt tegen hekwerk stadsgracht Auto op Ijsselmeer geparkeerd Auto’s botsen tegen melkwagen Twee aanrijdingen onder Wons Hartwerter bij IJsbrechtum tegen boom PROGRAMMA VAN KURSUSSEN VOOR MENSEN ZONDER WERK IN BOLSWARD bromfietsverzekeringen w MONTAGE KOZIJNEN in vuren en meranti Leerlingen „Kandelaar” vonden een roerdomp Roerdomp in park maakt het al 3 weken goed! v.d. Weerd b.v. I, r N IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIll BOUWSTOFFEN BOLSWARD - Tel. 2316 Ook voor onderhoud van bedrijfsgebouwen staan wij voor u klaar. Hwat hat SEIZOEN IE HELFT 1979 üs hjoed to sizzen 1 i bel dan 05158-1625 ’s avonds 05158-1246 of 05188- 531 - Vóór 1 maart uw plaatje heden bij de persoonlijke bank Regel uw bromfietsverzekering vóór 1 maart. Bij de Rabobank krijgt u meteen uw plaatje mee. Klaar terwijl u wacht, gewoon een kwestie van even binnen wippen! Premie p. jaar f 93,28 Inkl. kosten Warme lucht gordijnen Technisch installatiebedrijf Makkum - Bolsward Franeker T J- STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND BOUWBEDRIJF JONGEMA j k. MAKKUM B.V.j Indien u voor de schoonmaak nog wilt verbouwen of verfraaien U f WOENSDAG 31 JANUARI 1979 79 CDA-ER DRAAIJER „FINANSJELE SINTEN" Bolsward C.R.M. Wat moet U doen? Het is de bedoeling, dat in de week van 12 februari a.s. met de kursussen wordt gestart. Van latere aanmeldingen zal worden bekeken of en wanneer deze inpasbaar zijn. Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 2660 Redaktie na 18 uur 4661 ih'w n u ubM Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag VOOR NAAR lizze hwat gunstiger”, zo zei de burgemeester. Op 9 februari zal nog een gesprek volgen met het dagelijks bestuur van de stichting. De heer Hiemstra (PvdA) zag graag dat de Voor iedereen die korte of langere tijd zonder werk is, worden in Bolsward overdag kursussen georganiseerd. Wanneer u belangstel ling heeft of nadere informatie wenst kunt u zich wenden tot de afdeling Welzijn van de gemeente Bolsward, Stadhuis/Soc. Zaken (tel. 3244, tst. 27, de heren Schaapman en/of Wagt). Iedere kursus omvat 10 lessen van elk 2 uur. Aan het deelnemen zijn geen kosten verbonden. Het algemeen bestuur van de woning bouw stichting bestaat uit 5 vertegenwoor digers van drie gemeenten. Zoals dat een stichting betaamt wordt het dagelijks bestuur gevormd uit leden van het alge mene bestuur. Bij de stichting zijn volgens de heer Van der Ley tien mensen werk zaam; vijf behoren tot het administratief personeel, de andere helft tot het technisch personeel. WONS-Vrijdag kwam mevrouw H. J. uit Makkum ter hoogte van Kie- vitshorne in botsing met de vracht auto van de heer H. A. M. D. De botsing vondt plaats in een bocht. De voorzijde van de personenauto van mevrouw J. liep grote schade op. Zaterdag raakte de heer J. G. uit Groningen op rijksweg 9 ter hoogte van Wons na een inhaalmanoeuvre in een slip. De auto van de heer G. sloeg ver volgens over de kop. De auto moet als total loss worden beschouwd. Op moaije biloften wurden gjin kwitansjes jown ARUM - Zondag kwamen twee bestuur ders van personenauto’s in botsing met een melkwagen die geparkeerd stond ter hoogte van de Grouwe Kat onder Arum. Slachtoffers waren de heren J. W. uit Achlum en A. B. uit Harlingen. Beide auto’s liepen flinke schade op. Van persoonlijke ongelukken was geen spra ke. 118e JAARGANG Nr. 9 |--- stichting in Witmarsum bleef ook al met het oog op de werkgelegenheid, 12 personen meende hij, die de stichting biedt. Tevens wees de heer Hiemstra op de historische funktie maar stelde daar wel tegenover de koncentratie met Hennaarderadeel en Wymbritseradeel. Hij vroeg zich af wat de doorslag moest geven. De heer Draaijer wilde de stichting kost wat kost in Witmarsum houden en vond dat B en W alles in het werk moest stellen de stichting „in goed plak to bieden”. BOLSWARD - Vrijdagmiddag om half vijf gleed een FRAM-bus in het centrum van Bolsward tegen het hekwerkje op de walkant van de stadsgracht. Met geen mogelijkheid kreeg de uit Sneek afkomstige chauffeur zijn bus weer op de weg. De passagiers moesten via de nood uitgang de bus verlaten. Ondanks de pogingen van een andere chauffeur, de heer Anno Gerritsma èn de hulp van de tweede bus om de gestrande bus weer rijdende te krijgen faalden. Een toevallig passerende tractor, van het loonbedrijf Witteveen uit Bolsward, kreeg tenslotte de bus weer los. Het schouwspel trok veel publiek. Gistermiddag hadden wij telefonisch kontakt met de heer Van der Ley, direkteur van de woningbouwstich- ting. De heer Van der Ley vertelde ons dat de stichting destijds het kantoorgebouw „De Noordhoek” had gekocht, dit grenst aan het gemeen tehuis. Later is dit weer doorverkocht aan de gemeente Wonseradeel omdat die plannen had het gemeentehuis te verbouwen. Daarna is het stichtingsbestuur on- derhandelingen begonnen met de drie gemeenten over de mogelijkheden van een nieuwe ruimte. Het enige wat de drie gemeenten te bieden hadden waren scholen in Witmarsum, Nijland en Wommels. De stichting besloot toen tot nieuwbouw over te gaan en heeft prijsopgevae gevraagd bij de betrokken gemeenten. De her Van der Ley meende dat niet alleen de grondprijs in deze een grote rol spreekt maar ook andere faktoren tellen mee, zoals mogelijkheden tot uitbreiding in de toekomst, de ligging en de bereikbaarheid. WITMARSUM - „Al sil it in pear finansjele sinten kostje, wy moatte dy wenteboustifting hjir halde,” meende het CDA-raadslid Draaijer maandagmiddag tijdens de raadsvergadering van de gemeente Won seradeel. Burgemeester Tjeerdsma vertelde dat de woningbouw- stichting van de drie gemeenten omziet naar een ander onderkomen en daartoe de drie gemeenten had aangeschreven waar men in de plaatsen Nijland, Witmarsum en Wommels eventueel terecht zou kunnen. De heer Tjeerdsma zei de raad dat de stichting Wonseradeel had gevraagd wat zij had te bieden. Het bleek dat het kollege de stichting een vijftal alternatieven had geboden. BOLSWARD - In meerdere gemeenten in de provincie draaien reeds projecten voor mensen zonder werk. De ervaringen van de kursisten die aan deze projecten meedoen zijn erg positief. De meesten van hen vinden het gewoon prettig om met een aantal anderen met iets bezig te zijn. Dat kan schilderen en tekenen zijn, werken met textiel etc. Dit alles in de vorm van een kursus. Naast het feit dat het ontspannend kan zijn is het ook leerzaam om een bepaalde cursus te volgen. Het bezitten van méér kennis en vaardigheden kan van pas komen bij het vinden van een nieuwe werkkring. WITMARSUM - Maandagavond kwam de heer F. D. uit Den Boer na in een slip te zijn geraakt op het Ijsselmeer tot stilstand. De heer D. reed richting Friesland. De auto liep wonderwel weinig schade op. De heer D. zelf bleef ongedeerd. Vrijdagavond raakte de heer H. S. uit Dokkum omstreeks half zeven op de Afsluitdijk eveneens in een slip. Na tegen de vangrail te zijn gebotst kwam hij op de glooiing tot stilstand. De auto werd total loss verklaard. De heer S. liep geen verwondingen op. Degene die zonder werk is en graag met de kursussen of althans één van de kursussen mee wil doen vindt in dit nummer van het Bolswards Nieuwsblad een advertentie waarin alle informatie staat. (Mochten er toch nog vragen zijn neemt U dan kontakt op via het genoemde telefoonnummer). Aanmelding tot uiterlijk vrijdag 2 februari a.s. Degene die reeds in het bezit zijn van een aan hen persoonlijk uitgereikt formu lier, brengen dit, indien zij belangstelling hebben, ook uiterlijk vrijdag 2 februari a.s. mee naar het kantoor van de afdeling Sociale Zaken/Welzijn. t 'r BOLSWARD - Begin dit jaar vonden enkele leerlingen van de „Kande laar” een gewonde roerdomp. De jeugd bracht de vogel mee naar school, waar de hoofdonderwijzer de heer Van der Veen zich over deze zeldzame vogel ontfermde. Enfin, leest u het verslag van onze speciale verslaggeefster, de elfjarige Bertina ten Brinke uit klas zes. Burgemeester Tjeerdsma tenslotte wilde wel machtiging van de raad om er alles aan te doen de stichting in Witmarsum te houden. De heer Tjeerdsm zei met betrekking tot de gunstiger offertes van de twee andere gemeenten: „Wy stean iepen foar neier oerliz. Dat ha’k twa kear sein. Wy wisten it oanbod fan de oare gemeenten net.” Nadat de heer Draaijer had gezegd dat het behoud van de woningstichting voor Witmarsum best een paar financiële centen mocht kosten besloot de voor zitter dit onderwerp met: „Tinkt de rie der sa oer, dan kin wy fierder,” en de raad dacht er zo over. In onze gemeente gaat de afdeling Sociale Zaken/Welzijn een aantal kursussen voor mensen zonder werk organiseren. Een aantal maanden geleden zijn degenen die in aan merking komen voor het volgen van een kursus gevraagd waar hun be langstelling naar uitging. Er waren vijf aktiviteiten die goed in de markt lagen. Verder bleek er een grote be langstelling voor dit werk te bestaan. Op 3 januari vonden 4 jongens genaamd: Koos en Peter Bouw man, Marcel Tjerkstra en Bert van der Veer een roerdomp in het riet achter Eekwerd I. Het beest had ijsklonten aan zijn vleugels. De 4 jongens hadden hun hoofdmeester, de heer v.d. Veen van „de Kande laar” erbij gehaald. Een stukje veer was maar bedekt met ijs, dus zei meneer v.d. Veen dat een van de jongens een hamer op moest halen, om het ijs er af te slaan. Toen dat gedaan was, legde de heer v.d. Veen een zak om zijn bek, zodat hij niet pikken kon. Toen hebben ze de vogel naar de heer Van Wijnen gebracht, die nu elke dag het beest voert om 9 en 4 uur. Deze winter lijden ook nog andere beesten honger, b.v.: Ineke v.d. Meulen vond op 18 jan. een kerkuil die al dood was van de honger. Vorige week zijn de kinderen van de 6e klas wezen voeren met onkruidzaad om de dieren te hel pen. Als u een roerdomp tegen komt die uitgehongerd is, pak dan eerst de snavel vast en breng hem naar de parkwachter, de heer Van Wijnen. Mocht u een verzwakte reiger tegenkomen, pak die net zo als de roerdomp vast, want ze pikken onverwacht op de ogen. geld en goede raad :i *1 Mprm’iui Havenweg 7, Harlingen, tel. 05178-6041 Op grond van de resultaten van de Üllli ihüll,,. V f Bolswards Nieuwsblad Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel. Flindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel |TELEF. 05158-1625 J Ftondus Campuslaan 2 8701 AM Bolsward tel. 05157-2294 3464 ».g.g. 259373776/4055 IJSBRECHTUM - In de prille ochtendu ren van afgelopen zondag botsten de 21- jarige J. A. uit Hartwerd even buiten IJsbrechtum na een inhaal manoeuvre te hebben uitgevoerd tegen een boom. Hieraan voorafgaand was de heer A. tengevolge van waarschijnlijk een klap band de macht over het stuur kwijtge- raak en in een slip geraakt. De materiële schade was aanzienlijk. Persoonlijke on gelukken deden zich niet voor. De volgende kursussen zullen worden gegeven: BLOEMSCHIKKEN en TUINIEREN: Geref. Centrum, Gast huissingel; woensdagmiddag 13.30 tot 15.30 uur. SCHILDEREN en TEKENEN: „De Groene Weide”, Sneker- straat; donderdagmiddag 13.30 tot 15.30 uur. VORMGEVING (o.a. boetseren): LTS, Dr. J. Halbertsmastraat Bolsward; maandagmiddag 15.00 tot 17.00 uur. FOTOGRAFIE: Plaats en tijdstip worden nog nader bekend gemaakt. TEXTIELE WERKVORMEN: Zalencentrum Het Park, Sneker- straat; woensdagmorgen 09.30 tot 11.30 uur. OPGAVE VOOR DEELNAME: vóór 3 februari 1979! De heer Tjeerdsma deelde verder mee dat er ook aanbiedingen waren binnen gekomen van de gemeenten Hennaarderadeel en Wymbritsera deel met opgaaf van prijs en al. „Dy R gehouden enquête onder de mensen zonder werk werd een aanvraag voor subsidiëring ingediend bij het Ministerie van C.R.M. Na maanden wachten kwam begin dit jaar bericht over een goed keuring van de aanvraag. Dit betekent dat er dus middelen beschikbaar zijn om docenten, materiaal-kosten en zaal huur te betalen. De kursussen zijn dan ook kosteloos. Het is de bedoeling half februari van start te gaan, hetgeen betekent dat eind april de laatste les zal zijn. Of in de toekomst weer geld beschikbaar gesteld zal worden is onder meer afhankelijk van de ervaringen en resultaten die opgedaan worden. Het moet echter wel duidelijk zijn dat het van het grootste belang is dat zoveel mogelijk mensen zonder werk mee gaan doen. Met de inzet van kursisten en docenten zal het geheel dan zeker slagen en mogelijk een start en basis kunnen zijn voor verdere aktiviteiten. Laat het niet aan U liggen. ■3’ I L- i NB i U 2 fVN O

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1