Gabe Skroar Tilbury mannen mode gaat. Tilbury als het om Kerken reageren op uitspraak wethouder I K HlWv I Krachtinstallaties Verlichtingsprojecten Gevel wordt dus niet behouden STREEKBLAD VOOR WEST- EN ZUIDWEST-FRIESLAND Verschijnt in: Bolsward, Baarderadeel, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Wonseradeel, Workum en Wymbritseradeel BOLSWARD - „Als ik soms weer eens met leverworst langs de kamers ga, hoor ik vaak van m’n medebewoners: mensje bent veel te goed. Maar och ja, als ik iets heb, vind ik het prachtig om dat met anderen te delen. Dat zit nu eenmaal in me.” Dit zegt mevrouw Tine Lan- genberg-Bouma. Vierentachtig jaar geleden werd zij geboren in Sint Annaparochie. Al vier-en-zestig jaar woont zij in de hanzestad, waarvan het grootste deel (46) jaar in de Van Munnickhuizenstraat. Sedert enige tijd heeft zij nu een kamertje in het rusthuis Elim in Bolsward. Hier zochten wij haar afgelopen woensdagmiddag op. v.d. Weerd b.v. li ’ll /i v.d.Werf iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiI iil /.ui Technisch installatiebedrijf I II '79 118e JAARGANG Nr. 10 VRIJDAG 2 FEBRUARI 1979 Mevrouw Tine Langenberg-Bouma 1 Wethouder Wim la Rol MANNEN h m ii ii ii Hwat hat Verschijnt WOENSDAGS en VRIJDAGS Abonnementsprijs f 14,75 p. halfjaar (bij vooruitbetaling) Giro 887926 Advertentie-tarieven op aanvraag BOLSWARD - Alle leden van de Bolswarder gemeenteraad ontvingen de afge lopen dagen een schrijven van de kerken in de Hanzestad waarin men terug komt op de uitspraken die tijdens de laatste raadsvergadering zijn gedaan door met name wethouder Wim la Roi. De heer La Roi zei toen dat de huisvesting van VANNU het college niet aangerekend kan worden. VANNU is een interkerke lijke stichting en ik vind,” zo meende de CDA-wethouder, „dat ze wel eens bij de kerken mogen aankloppen. Van de kerken had ik in deze één en ander verwacht. Voor hen is hier een taak weggelegd.” De gezamelijke kerken reageren nu als volgt: Uitgave A. J. OSINGA b.v. Bolsward - Marktstraat 13 Administratie- en Redaktieadres: Postbus 5, 8700 AA Bolsward Tel. 05157 - 2044, na 18 uur 266( Redaktie na 18 uur 4661 In 1942 zou Manus in Bolsward terugkomen. Met zijn vrouw Bep, zijn broer Ab en zijn schoonzus Paula doken zij in de woning van mevrouw Langenberg onder. Ma nus en Bep kamen eerst. Toen me door de mensen van het verzet ge vraagd werd of ik er nog twee kon onderbrengen heb ik ja gezegd. Het kon me mijn kop kosten maar als het er nou twee onderduikers waren of vier, dat maakte geen verschil,” zo zegt mevrouwLangenberg. Uit handen van burgemeester Jaques Geukers ontving mevrouw Langen berg 24 april 1963 de ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau in het brons. Door haar Joodse onderduikers werden negen jaar geleden in Israël voor haar vijf bomen geplant. Is het dan teveel gezegd dat deze vriendelijke spontane en goedlachse vrouw met geen goud te betalen is. „Mens je bent te goed,” zeggen wij met de bewoners van Elim. ■w Tilbury “w „Het is hier goed,” zegt mevrouw Langenberg, als we haar vragen hoe het haar in Elim bevalt. „Ik heb echt niet te klagen. Ik ben zo gezond als een vis en het eten smaakt me uitstekend. Wel vind ik mijn kamer tje te klein, maar ik kan me goed redden.” Het kleine kamertje is e- venwel toch groot genoeg voor de grote aanloop die mevrouw Lange- berg dagelijks krijgt. „Ja, ik krijg aan de lopende band bezoek. Da’s fijn. Ik zou het vreselijk vinden als er bij mij geen mensen over de vloer kwamen. Ik ben dat altijd gewend geweest.” Enige tijd geleden werden wij vanuit Leeuwarden opgebeld met de vraag of we konden be vestigen, dat bij de ver- (nieuw)bouw van het postkan toor te Bolsward, de voorgevel in ieder geval behouden zou blijven. Op dat moment konden we het gerucht dat toen door Leeuwarden ging noch beves tigen noch weerspreken. Dit kunnen we nu wel en dat op overtuigende wijze. De foto’s op exact dezelfde plaats, maar niet op hetzelfde tijdstip ge nomen, spreken duidelijke taal. Boven de foto van het kantoor nog in oude glorie en beneden hoever de afbraak momenteel reeds is gevorderd. Conclusie: De gevel wordt niet behouden. Eigenlijk zouden we deze foto’s over verloop van een jaartje nog eens moeten plaatsen, maai’ dan met het vervolg: de nieuwbouw! „Door de brand heeft zich dit alles in zeer korte tijd afgespeeld en het heeft tot resultaat gehad dat de gezamenlijke kerken zich wederom duidelijk achter VANNU hebben gesteld. In dit alles zijn er kritische vragen gesteld door de kerken aan VANNU en door VANNU aan de kerken. Kortom dé hele ver houding, mogelijkheid van kommunikatie en inbreng is andermaal doorgelicht. De indruk die uit het Bolswards Nieuws blad gewekt werd dat de kerken zich weinig gelegen laten liggen aan VANNU in deze moeilijke periode is dus niet juist. Integendeel, zoals blijkt uit het boven staande Met het oog op de toekomst van VANNU volgen wij dan ook de ontwikkelingen op de voet t.a.v. een nieuw onderkomen. In deze kunnen wij als kerken niet veel doen en hebben weinig te bieden.” Met drie onderduikers onder haar dak kwam in '45 voor mevrouw Langenberg en voor het nederlandse volk de bevrijding. „Niemand heeft geweten dat ik mensen in huis had. Zelfs mijn buren niet. Ik kreeg bonnen via de ondergrondse. Dat regelde de heer Leurink voor me. Ook politie van der Hauw heeft ons gedurende die jaren geholpen. Als ik bij de noodslachting kwam zei hij altijd: mevrouw Langenberg, wat ziet u er weer mager uit, en ik kreeg weer extra vlees. Van der Hauw heeft geweten dat we ondeduikers hadden. Als er weer een razzia was gooide hij een briefje in de bus waarin stond dat we ons rustig moesten houden.” „Als kerken hebben wij de laatste maan den met zorg de ontwikkelingen gevolgd van de stichting VANNU. Als gevolg van de situatie die ontstaan is door de brand in november 1978, zijn wij verschillende malen in kontakt geweest met de stichting VANNU. in de week klopte ik hier aan. Ik schaamde me af en toe dood wanneer de mensen me daar zagen binnengaan.” Twee jaar nadat haar man was gestorven kwamen de eerste kostgangers bij' me vrouw Langenberg. Het waren de Joodse broers André, Morrie en Manus. Ze waren gevlucht uit Amsterdam toen de Joden in die tijd niet aan de slag konden komen. Driemaal in de week wordt ik nog opgebeld door Bep en Manus. Ze wonen in Soest. Zeer geregeld ko men ze naar Bolsward. Het zijn gewoon mijn kinderen. Mijn famillie is hun familie.” Zo besluit de dap pere Tine Langenberg. In haar eentje voedde zij zeven kinderen op in een verschrikkelijke tijd. In de moeilijke oorlogsjaren werd haar gezin met nog eens 4 Joodse „kinderen” uit gebreid. Nooit heeft ze geklaagd. Steeds stond ze voor iedereen klaar. üs hjoed to sizzen Klaei dy net üt, foardatst op bêd giest 18 november 1978 een vergadering van VANNU met vertegenwoordigers van de kerken (14 aanwezigen). 12 december 1978 een vergadering van de kerken met VANNU (+30 aanwezigen). Op kerkeraden en parochieraad is VAN NU meerdere malen ter sprake geweest; de kerken zijn benaderd over vervangende ruimte - die er sporadisch bleek te zijn o.a. in Het Convent -tenslotte zijn of worden er extra afgevaardigden benoemd in de adviesraad van VANNU die speciaal de kommunikatie tussen de kerken en VAN NU zullen gaan onderhouden” Ook de zeven kinderen van mevrouw Langenberg hebben nooit iets gezegd. Zelfs het jongste dochtertje Ko, die in die tijd nog maar een kleuter was, praatte nergens over. Niemand mocht het weten. Daarom had ik ook altijd de gordijnen dicht. De onderduikers zaten meestal op zolder, maar als er onraad was, kropen ze in eengat onder de vloer.” Toen de bevrijders er waren gingen de gordijnen bij mevrouw Langenberg weer open. „Bang? Nee bang ben ik nooit geweest,” zo zegt ze nu. „Ik móest deze mensen helpen en angst kun je dan niet ge bruiken. Desgevraagd werd ons door één van de ondertekenaars, dominee Louis Nell, gezegd dat voor de zinsnede: „de indruk uit het Bolswards Nieuwsblad gewekt,” gelezen dient te worden: „de indruk uit het raadsverslag in het Bolswards Nieuwsblad gewekt.” In feite is, zo zei dominee ons, het schrijven dan een aanvulling c.q. correctie op tijdens de raadsvergadering gedane uitspraken. Illlh „Of het zoeken naar een nieuwe ruimte formeel gezien een zaak van het bestuur is of van de gemeente, is ons niet duidelijk, maar o.i. is de gemeente de engie instantie die VAN NU hierbij daadwerkelijk kan helpen in het zoeken naar mogelijkheden. Wij als kerken doen dan ook een dringend beroep op U t.a.v. uw mogelijkheden, opdat VANNU weer voluit van start kan gaan en zodoende weer ten dienste kan staan van de samen leving.” Het schrijven was afkomstig van: de Doopsgezinde Gemeente, de Gerefor meerde Kerk; de Hervomde Gemeen te en de Rooms-Katholieke Kerk. Ook Bolswarder jongens, zoals Henk van der Zee verhuisden overdag naar de zolder in de Van Munnickhuizen- straat. De onderdukers brachten hun tijd door met wol spinnen en met het maken van sieraden uit glas. Deze werden dan verkocht voor een gul den per stuk. Door de ondragelijke spanning was een ruzie tussen de Joodse broers onvermijdelijk. De verzetsmannen Willem Leurink en Lammert Roorda hebben er voor gezorgd dat, enkele maanden voor het einde van de oorlog, Ab en zijn vrouw Paula bij anderen werden ondergebracht. „Ik kreeg er een andere Joodse onderduiker voor in de plaats,” vertelt mevrouw Langen berg. „Dat was Ger de Groot. Een negentien jarige jongen, die geruime tijd bij een boer aan de Snekerweg was ondergedoken geweest.” Bolswards Nieuwsblad En „mensen over de vloer” heeft me- vrouw Langenberg altijd gehad. Dat begon al in de crisisjaren. Toen ze twintig jaar was trouwde Tine Bouma 1 met de uit Bolsward afkomstige Harm i Langenbèrg. Harm was als handzetter werkzaam bij drukkerij Kuiken in St. Annaparochie. Met z’n tweeën verhuis den ze naar de hanzestad, waar Harm Langenberg bij drukkerij Schermer (te genwoordig Witte Boekhuis) aan de slag kon. Na enige jaren daar gewerkt te hebben begon Harm bij drukkerij Osin- ga. In de dertiger jaren evenwel kwam hij op straat te staan. In 1935 overleed Harm Langenberg en zijn vrouw bleef alleen achter met zeven kinderen. Sociale voorzieningen zoals wij die nu kennen waren er in die tijd niet. Tine Langenberg moest zich maar zien te redden. De „steun” was nauwelijks of niet toereikend. Enkele Bolswarders wa ren met het lot van de jonge weduwe begaan, waaronder meester Bachhofner en kantonrechter Hofstee. Zij zorgden af en toe voor geld. Ook dominee Vink sprong geregeld bij. „Het waren slechte tijden,” zegt 'mevrouw Langenberg. „Ik had bijna geen inkomen en ik moest naar i het armenhuis voor geld. Soms vier keer Nog steeds onderhoudt mevrouw Langenberg de contacten met haar vrienden. „Ab is onlangs overleden. Havenweg 7, Harlingen, tel. 05178-6041 Makkum - Bolsward^ Franeker Wat ik gedaan heb, deed ik met liefde” «s F - <Sa

Kranten in de gemeente Sudwest-Fryslan (Bolswards Nieuwsblad, Sneeker Nieuwsblad en Friso)

Bolswards Nieuwsblad nl | 1979 | | pagina 1